Thursday, March 12, 2015

ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အင္အားသံုး မၿဖိဳခြင္းသင့္ဟု NLD, KIO ႏွင့္ MJN တို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္

(Mizzima)

လက္ပံတန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈတြင္  အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္း၍ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသိုု႔ ဦးတည္ေနခိ်န္တြင္ မရွိသင့္ေတာ့ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ႏွင့္  ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN) တို႔က မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ တုံ႔ျပန္လိုက္သည္။

NLD  ၏ေၾကညာခ်က္တြင္  အၾကမ္းမဖက္ေရးလမ္းစဥ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာေရးကို ယံုၾကည္သျဖင့္ မည့္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးမဆို လက္မခံႏိုင္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ျပည္သူဗဟိုျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူစုလူေ၀းအား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျခင္း သင္တန္းေပးေနခိ်န္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဥပေဒ၊ ရဲလက္စြဲတို႕ႏွင့္အညီ စနစ္တက်လူစုခြဲျခင္း ျဖစ္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လိုအပ္သည္ထက္ အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္း၍ ရိုက္ ႏွက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို စံုစမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕၍ အစီရင္ခံစာကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေကအိုင္အိုကလည္း ၎၏ေၾကညာခ်က္တြင္  အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ကန္သည့္ ပညာေရးဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေသာေက်ာင္းသားထုအား ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရက အျပန္အလွန္ညွိႏိႈင္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို ျငင္းဆန္မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး အင္အားသံုုး အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္း သည္ ျပည္တြင္းမၿငိမ္မသက္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ဖန္တီးေနသည္ဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္က အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဲခူးတိုုင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုု မတ္လ ၁၀ ရက္က ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အင္အားသံုုး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲစဥ္ သတင္းေထာက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိလ်က္ႏွင့္ ရိုုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းတိုု႔လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကိုု ၾကားသိရသျဖင့္ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကအတည္ျပဳခဲ့သည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုုဒ္မ (၇) အရ အေရးအခင္း၊ အဓိကရုဏ္း၊ အမ်ားျပည္သူဆႏၵျပရာ ေနရာ ေဒသတို႔၌ သတင္းရယူစဥ္တြင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးအကာအကြယ္ ရယူခြင့္ရွိေစရန္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားမွာ ကာကြယ္ေပးမႈ ရယူႏိုုင္ျခင္းမရွိဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈကိုသာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။

ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားသည္ဟုဆိုေသာ အစိုုးရတစ္ရပ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးပါသည့္ က႑တစ္ခုုမွ ပါဝင္သည့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

ယင္းအျပင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈၿဖိဳခြဲမႈျဖစ္စဥ္၌ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေခတၱဖမ္းဆီးခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္အပါအဝင္ မတ္လ ၁၀ ရက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္   ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္မွ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ျပီး အစိုးရက က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ တံုု႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ကေတာင္းဆို လိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယခုုလိုုျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) က  အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ အာမခံခ်က္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္သံုးခုစလံုးတြင္  အစိုးရက  ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသို႔ သြားေနခိ်န္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ မရွိသင့္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး  ယင္းအေပၚအစိုးရက တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ပံတန္းမွ ရန္ကုန္သို႔ခ်ီတက္မည့္ ေက်ာင္းသားပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို  မတ္လ ၁၀ ရက္က အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းၿပီး  တစ္ရာေက်ာ္ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။