Wednesday, February 25, 2015

ပုုဒ္မ ၁၇ (၁)၊ ကိုုးကန္႔ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္

(Mizzima)

ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသကိုု စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အမိန္႔ ေၾကညာစာကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ စစ္ခံု႐ံုးျဖင့္စစ္ေဆးမည့္ ဥပေဒမ်ားကိုပါထည့္သြင္း ေၾကညာထားရာ ၎တို႔ အနက္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုုပ္ငန္းဥပေဒတို႔ကိုပါ ပါဝင္ေနသည္။

ယခုလိုထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည့္ သတင္းမီ ဒီယာသမားမ်ားအဖိုု႔ မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါသနည္း။ ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားအၾကား ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေနေပသည္။


ဥပမာအားျဖင့္ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပၾကရာတြင္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မိျခင္း၊ ပံုုႏွိပ္ျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္း ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မိျခင္းတို႔အတြက္ စစ္ခံု႐ံုးကစီရင္ မည္ဆိုသျဖင့္ မည္သည့္ေဒသမွ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းကိုု ဆိုလိုသနည္း။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအစရွိသည့္ ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ အေျခစိုုက္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္က ယင္းဥပေဒကိုု ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုု ကိုုးကန္႔ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမွ အာဏာပိုုင္တိုု႔ကယူဆလွ်င္ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္သတင္းမီဒီယာသည္ ယင္းေဒသတြင္ သြားေရာက္စီရင္ျခင္းခံရမည္လားဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ကိစၥရပ္တစ္ရပ္မွာ မတရားအသင္းေၾကညာခံထားရသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ယူသည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုုင္း ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီ ယာမ်ားက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သတင္းကိစၥအလို႔ငွာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း၊ တစ္ခါ တစ္ရံ သြားေရာက္သတင္းယူျခင္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

ထိုသို႔ဆက္သြယ္ျခင္း သြားေရာက္ျခင္းသည္ မတရားအသင္း ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၇ (၁)ျဖင့္ ၿငိစြန္းေနပါလွ်င္ ယင္းအေျခအေနသည္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ အေျခအေနဟု ဆိုရေပမည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ ယင္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံရသည့္ သတင္းသမားတစ္ဦးမွ် မရွိေသးေသာ္လည္း ဥပေဒအရာရွိ အခ်ဳိ႕က ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းေနသည္ဟု ေျပာဆိုသကဲ့သို႔ ဒုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔ကက်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းကိုု သတင္းသမားမ်ား စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

သို႔ဆိုပါလွ်င္ ယင္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တစ္စံု တစ္ရာ ရွင္းလင္းေျပာဆိုဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇ (၁)ကိုု ျပ႒ာန္းထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိသတင္းသမား မ်ားက လူထု၏သိပိုင္ခြင့္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ လုုပ္ေဆာင္မႈကို တစ္တန္းထဲ ထားရန္ မသင့္ဟုဆိုခ်င္ေပသည္။

ထိုုသိုု႔ေသာ တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရမည္ဆိုလွ်င္ တရားမွ်တလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရဲေအာင္ ဥပေဒျဖင့္ ဟန္႔တားထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလက္ နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းျခင္းရာကိစၥမ်ားကိုု လူထုုျပည့္ျပည့္စံုစံု သိရွိႏိုုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားစြာရွိသည့္ အနက္ ယခုမတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုုသံုးသပ္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ သိုု႔ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္ေရး လက္မွတ္ထိုုး ၿပီးေနာက္မွသာ ႐ုုပ္သိမ္းေပးမည္ဟုု အစိုးရဘက္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ပင္ ယင္းဥပေဒနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႕လာေနရသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အစိုးရ သည္ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ ယခုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တစ္စံုတစ္ ရာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မဇၩိမက ေထာက္ျပေရးသားလိုုက္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။