Tuesday, January 20, 2015

ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာပံု

(Kachin Waves)

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တြင္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ား သည္ေရွးပေ၀သဏီက အတူတကြေန ထိုင္ၾကသည္ဟူ ၍ေဖာ္ျပထားသည္။ အမွန္ေတာ့ ဥပေဒသည္ တိက်ေသခ်ာ စြာေရးသားရ မည္ျဖစ္ၿပီးအခုျဖစ္ေနပံု သည္ေရွးပေ၀သဏီဆိုတာ မည္သည့္အခ်ိန္မည္သည့္ လက္ထက္ကို ဆိုလိုသနည္း မေရမရာမေသမခ်ာေရး သားထားသည္မွာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သမိုင္းေဖ်ာက္လို၍ပင္ျဖစ္သည္။


ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္တဲ့ အခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားမ်ား သည္လည္း ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းနဲ႔ သာေနထိုင္အုပ္ခ်ဴပ္လာၾကသည္။ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ဗမာနိုင္ငံကို ဦးစြာသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ပိုင္းမွေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ကာ ဗမာနိုင္ငံနွင့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို Indiaတိုက္၏ျပည္နယ္ တစ္ခုအျဖစ္အုပ္ခ်ဴပ္ေလ သည္။ေခတ္သစ္စနစ္ ၏ေတာင္းဆိုမႈအရ အဂၤလိပ္တို႔၏ ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ားအားလံုး ကိုလြတ္လပ္ေရးေပးေတာ့ မည္ျဖစ္ရာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းနွင့္ တျခားေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ လည္း နိုင္ငံအသီးသီးတည္ေထာင္ခြင့္ရေတာ့ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗမာ့ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ေျမျပန္႔ေဒသနွင့္ေတာင္တန္းေဒသ အတူတကြ လြတ္လပ္ေရးယူၾကၿပီး ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ က်င့္သံုးၿပီးအင္အားႀကီးေသာ တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ၾကမည္ ဟူ၍ စည္းရံုးေလသည္။

ေတာင္တန္းေဒ သေနပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္နိုင္ငံငယ္တစ္ခု အျဖစ္ေနတာ ထက္ေျမျပန္႔ေဒသနဲ႔ေပါင္း စည္းၿပီးတိုင္းျပည္ႀကီးျဖစ္မွ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ စစ္ေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ကို သိျမင္ၾကရာ၁၉၄၈ ခုနစ္ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ လူမ်ဴိးကိုအေၿခံခံ၍ သူတစ္က်ပ္ ကိုယ္တစ္က်ပ္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဴပ္ေနထိုင္ၾကမည္ ဟူ၍ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး အတြက္လက္မွတ္ထိုးၾကသည္။ ထိုေန႔ရက္ကိုျပည္ေထာင္စုေန႔ အျဖစ္ယေန႔တိုင္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

မသမာသူမ်ား၏ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဦးႏုဦးေန၀င္း လက္ထက္ေရာက္ေသာ အခါဖယ္ဒရယ္စနစ္ သည္တိုင္းျပည္ကိုၿပိဳကဲြေစနိုင္သည္ ဟူ၍အေၾကာင္းျပကာ တစ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (လူမ်ဴိးတစ္မ်ဴိးကအုပ္ခ်ဴပ္သည့္စနစ္)ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကိုယေန႔တိုင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေနေလသည္။ ဗမာစာေပသည္သာ တရား၀င္စာေပ၊ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈသည္သာ တရား၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာင္တန္းေဒသ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ သမိုင္း၊ ရိုးရာဓေလ့၊ စာေပမ်ားကိုတားဆီး ပိတ္ပင္သည့္အျပင္ စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးပစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္တိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္မ်ားသည္လည္း အင္အားစုစည္းၿပီး ဗမာအစိုးရကို ယေန႔တိုင္ေတာ္လွန္ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ယခုလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားသည္ ဦးေန၀င္းအာဏာရယူၿပီး မွေပၚေပါက္လာသည္မဟုတ္ပါ။ နယ္ခ်ဲ့အဂၤလိပ္တို႔ကိုေတာ္လွန္ တဲ့အခ်ိန္ကတည္းရိွနွင့္ေနၿပီေသာ တပ္မေတာ္မ်ားသာျဖစ္သည္။

ယခုျမန္မာနိုင္ငံ သည္ျပည္နယ္(၇)ခု၊ တိုင္း(၇)ခုျဖင့္ဖဲြ႕စည္းထားသည္။ ထိုသို႔ဆိုလ်င္ တိုင္းရင္းတစ္က်ပ္=ဗမာ၇က်ပ္ျဖစ္ေနၿပီ။ သမၼတျဖစ္ဖို႔ေ႐ြးခ်ယ္ပါက ဗမာကိုယ္စားလွယ္ သမၼတေလာင္းအေနျဖင့္မဲ(၇)မဲ အလိုလိုရေနၿပီျဖစ္၍တိုင္းရင္းသားမ်ား သမၼတျဖစ္ေရးမွာ၉၉%မျဖစ္နိုင္ပါ။ ဤကဲ့သို႔ဖဲြ႕စည္းသည္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားျမန္မာနိုင္ငံ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္လာေစေသာပင္လံု စာခ်ဴပ္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္ျဖစ္ရမည္မွာျပည္နယ္(၈)ခု အျဖစ္ဖဲြ႕စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီးဗမာသည္ လည္း ဗနာျပည္နယ္ အျဖင့္ေနရမည္ျဖစ္သည္။

ခ်ဴပ္၍ဆိုရေသာ္ေတာင္တန္းေဒသ မ်ားကို ဗမာမ်ားကသိမ္းပိုက္ ၍ျမန္နိုင္ငံအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္လာ သည္မဟုတ္ပါ။ ၁၉၄၈ခုနွစ္ပင္လံု စာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ဆိုၿပီးလူမ်ဴိးကို အေျခခံကာနိုင္ငံ တည္ေထာင္ၾကမည္ဟူေသာ ကတိက၀တ္ေၾကာင့္ ဤနိုင္ငံထဲေတာင္တန္းေဒသမ်ား ပါ၀င္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ပင္လံုစာခ်ဴပ္အရ federalစနစ္ကိုျပန္ လည္အသက္သြင္းလို ၍ေတာ္လွန္ေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ယခုခ်ိန္တြငိတိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ပင္လံုစာခ်ဴပ္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားအတိုင္ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ျဖစ္ဖို႔ေျမျပန္႔ေနဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း၀ိုင္း၀န္ပါ၀င္ဖို႔ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါသည္။

ဆလိုင္းေဒါလ္သန္(ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။