Saturday, January 24, 2015

လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မကူႏုိင္ေတာ့ဘူးလား

(Mizzima)

၂ဝ၁၅ ႏွစ္စတြင္ပင္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ဖြယ္ေသနတ္သံမ်ားျမန္္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ား ကခ်င္ေဒသ တြင္ျပန္လည္ၾကား လာရျပန္သည္။ မၿငိမ္း ခ်မ္းႏုိင္ေသး သည့္ေဒ သတြင္း ပစ္ခတ္မႈ မ်ားႏွင့္ ေသေၾကက် ဆံုးမႈမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လည္း မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။

ၾကာျမင့္လွ ၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္း စစ္ ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ား အေရး၊ေဒသ တြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေျခအေန၊ ထုိေဒသေနျပည္ သူ တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ကေလးမ်ား အနာဂတ္  အတြက္ ပညာေရး အစရွိသည္ အေျခ အေနတို႔ လြန္စြာ နိမ့္ပါးေန သည္ကိုလည္း အားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္။


ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝေက်ာ္ ပဋိပကၡ မ်ားႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ မ်ားေပၚေပါက္ လာခဲ့ သည္။ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ ပါသည္။ ဤတြင္ေထာက္ျပေျပာ ဆုိစရာမ်ား ရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာဝန္သည္ ဥပေဒျပဳေရးဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္  လႊတ္ေတာ္  တြင္းေရာက္ ရွိေန ၾကသည့္  အမတ္  တို႔သည္ ျပည္သူ  ကေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့  သည့္ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ တို႔အက်ပ္ အတည္း၊ ျပည္သူတို႔ လိုလားခ်က္၊ ျပည္သူတို႔ ဆႏၵတုိ႔ ကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ တြင္လည္း တာဝန္ရွိ ပါသည္။


ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ျပည္သူတို႔လိုအပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္ေဖၚေဆာင္ရြက္ဟု လႊတ္ေတာ္ကႀကီးက ခံယူလုပ္ေဆာင္ေန သည္ မဟုတ္ပါလား။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔ လိုလားသည့္ျပည္ တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး အတြက္ တိက်သည့္ တိုက္တြန္း ခ်က္၊ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕ ဆက္တိုးႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးေပး သင့္လွသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို ျပည္ တြင္းႏွင့္ျပည္ပ တို႔တြင္ အႀကိမ္ေရ ရာႏွင့္ ခ်ီေဆြးေႏြးခဲ့ ျပီးျဖစ္ေသာ္ လည္းေရွ႕ ဆက္မ တိုးႏုိင္ေသး သည့္ အေျခအေန သည္ လြန္စြာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ အခင္းအက်င္း ပင္ျဖစ္ သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေလးေပး စဥ္းစားေစ လိုပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အဆိုမ်ား သည္လည္းေသး ငယ္သည့္ျဖစ္ရပ္ကို တည္မီကာ အေျခအ တင္ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ဘဲႏိုင္ငံ လံုးႏွင့္ခ်ီ ၿပီးျပည္သူ အားလံုး အတြက္ အက်ဳိးျပဳ သည့္ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ဳိးျဖစ္ သင့္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္း ၏  ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီ ၉ ရက္  ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ တြင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ တြန္းအားေပး ရန္ေဒသခံျပည္သူ တို႔က တိုက္တြန္း ခဲ့ေသးသည္။

သို႔ေသာ္ကတိတစ္စံုတရာ မေပးခဲ့သည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ သက္တမ္းေလးႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ေနာက္ တစ္ႏွစ္သာ က်န္ေတာ့သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည့္ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က တစ္တပ္ တစ္အား ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္း ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ အျဖစ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ''ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ  ရန္ေစတနာ  ထားေဆာင္ရြက္ ၾကရန္'' ပန္ၾကားေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသးသည္။

လႊတ္ေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္သည္ဟု လူထုထံ သတင္း စကား ပါးသည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ဟု ထင္ျမင္ယူ ဆႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္တိုင္ လႊတ္ေတာ္၏ တုိက္တြန္း ခ်က္သည္ အရာမ ထင္ေသး သည္ကို လက္ေတြ႔ အေျခအေန မ်ားက ထင္ဟပ္ေနပါ သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး သင့္ေၾကာင္း အစိုးရသို႔ တုိက္တြန္းသည့္ အဆိုကို လည္း  လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦးက တင္သြင္း အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အားရေလာက္ ဖြယ္ရွိ သည့္ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ မလာေသးပါ။

ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ အဘက္ ဘက္မွ နိမ့္က်ေနသည့္ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ ႏွစ္မ်ားစြာ  စစ္ေျပး၊ စစ္ေရွာင္ ဒုကၡ သည္မ်ား အျဖစ္ေန ထိုင္ေန ၾကရသည့္ အမိျမန္မာျပည္ သူျပည္သားမ်ာ းအတြက္ျပည္ သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ပူးေပါင္းပါ ဝင္ေပးၾက ပါရန္ေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။