Wednesday, December 24, 2014

NCCT ႏွင့္ အစိုးရေကာ္မတီ ဇန္န၀ါရီအတြင္း ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းရန္ သေဘာတူ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

၇ ၾကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလလယ္တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ (UPWC) တုိ႔ သေဘာတူခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (MPC) တြင္ ႏွစ္ရက္သာေဆြးေႏြးမႈတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ႏွစ္ဖက္ လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ပူးတြဲ ေၾကျငာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။


“က်ေနာ္တုိ႔ စက္တင္ဘာလက NCA စာခ်ဳပ္ကုိ ညႇိႏႈိင္းလုိ႔ မၿပီးတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းတယ္။ စာခ်ဳပ္အေပၚ ပုိမုိၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာကညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ အတည္ျပဳလုို႔ မရဘူး။ သက္ဆုိင္ရာကုိ တင္ျပၿပီး ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပန္လည္ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု NCCT ၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ပဒိုကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

NCCT ဘက္မွ လုိင္ဇာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားစဥ္ ႏွစ္ဖက္ လုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ ၄င္းအားေဖာက္ဖ်က္မႈကုိ တားဆီးရန္ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းရန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ အသိသက္ေသမ်ား ထားရွိရန္ တုိ႔ကုိ အဆုိျပဳထားသည္ဟု ပဒိုကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ျပန္လည္ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ႏွင့္ NCCT ကလည္း သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ျပန္လည္ တင္ျပ၍အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လုိအပ္သည္ဟု သူက ဆုိသည္။

ႏွစ္ရက္သာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တစ္ဆုိ႔မႈမရွိဘဲ အဆင္ေျပ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ သလုိ၊ NCCT ေခါင္းေဆာင္ ပဒုိကြယ္ထူးဝင္းကလည္း လာမည့္ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသင့္သည္ဟု မီဒီယာမ်ားေရွ႕တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သျဖင့္ အားရမႈ ရွိသည္ဟု MPC မွ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

“ေဆြးေႏြးတာက NCA ကုိ အစအဆံုး ေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးတာေတြလည္း ျပန္တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူမယ္။ ယူၿပီးရင္ ၾကားထဲမွာ အလုပ္အဖြဲ႔ေတြ ျပန္ေတြ႔မယ္။ ေနာက္၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ လလယ္မွာ ျပန္ဆံုမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အရမ္းအားရတယ္။ ေဆြးေႏြးတာ ဘာမွ အထစ္အေငါ့မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ေျပာရင္ တစ္ဆုိ႔ေနတဲ့ဟာ မဟုတ္ဘူး။ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ အေျဖျပန္ၿပီးေပးဖုိ႔ဆုိတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေလာက္ဘဲ က်န္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူေရးလုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ မူေဘာင္လုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတဆင့္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

UPWC ဘက္မွ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စုိး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏုိင္ဝင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္ တက္ေရာက္ၿပီး NCCT ဘက္မွ ပဒုိကြယ္ထူးဝင္း၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ၊ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး လေအာင္၊ ဦးထြန္းေဇာ္၊ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္ တုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းအေပၚ ႏွစ္ရက္သာ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏွစ္ဖက္စလံုး ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။