Friday, December 19, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်က္ခ်င္း အဆုံးသတ္ရန္ ကမာၻ႕ရပ္မိရပ္ဖအဖြဲ႕ ေတာင္းဆုိ

(Mizzima)

စစ္ပြဲမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္  လက္ရွိအခြင့္အလမ္းကို
ဖမ္းဆုပ္ၾကပါဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္တုိက္ခိုက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖအဖြဲ႔ (The Elders) က တုိက္တြန္းလုိက္သည္။


The Elders အဖြဲ႔၏ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္မ်ားအၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဆီဒုိနားဟုိတယ္၌ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယခုလို ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။


 
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ေရးအတြက္ အသစ္တစ္ဖန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  “တုိက္ခိုက္မႈေတြကို ယခုခ်က္ခ်င္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ရပ္စဲျခင္းက ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ရပါမယ္။ ဘက္ေပါင္းစံု က ဒီလိုဆႏၵရွိေနတယ္ဆုိတာကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ ယုံၾကည္အာားကိုး ႏုိင္ေလာက္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ စနစ္နဲ႔ အျခား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ေရရည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မယ္” ဟု The Elders အဖြဲ႔ဝင္ မာတီအာတီဆာရီက ေျပာသည္။

ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးကာ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ
အေရာက္လွမ္းရန္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လုပ္ရမည္ ဆုိသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ ႀကီးၾကသည္ဟုလည္း The Elders အဖြဲ႔ဝင္ ဟီနာဂ်ီလာနီက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။


The Elders အဖြဲ႔၏ ယခုခရီးစဥ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတုိ႔၊
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။


ကာ/ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ The Elders အဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေပၚ
သိရွိနားလည္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္လည္း Federal Union Army ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္
မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ သူတစ္လူငါတစ္မင္း လုပ္၍ မရသည္ကိုလည္း ရွင္းျပပါေၾကာင္း ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တပ္မေတာ္၏
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္ပါေၾကာင္း The Elders အဖြဲ႔၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဂ႐ုိဟာလမ္ဘရန္႔တ္လန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ထုတ္ ျမဝတီသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


The Elders အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္မွန္၍ လြတ္လပ္တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္မည့္
အလားအလာ ေကာင္းမ်ားအတြက္ အားတက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း ၎တုိ႔၏ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑ကို
ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္မႈကို ရယူက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို
ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။


The Elder အဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ အခရာက်သည့္ သူမ်ားအၾကား မတူညီေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား၌ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၏ အေရးပါမႈတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ The Elders ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဂ႐ုိဟာလမ္ ဘရန္႔တ္လန္းက (ယခင္ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ The Elders အဖြဲ႔၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒) က ဦးေဆာင္ၿပီး မာတီအာတီဆာရီ (ဖင္လန္ႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း)၊ လက္ခ္ဒါ ဗရာဟီမီ (အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢကုိယ္စားလွယ္) ႏွင့္ ဟီနာဂ်ီလာနီ (ပါကစၥတန္ တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ)တုိ႔ ပါဝင္သည္။
  ယခုခရီးစဥ္သည္ ၁၅ လအတြင္း The Elders အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၄ မတ္လတို႔တြင္ လာေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။