Thursday, October 2, 2014

ႏြံထဲ၌ ကြၽံေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွည္းဘီး

(Eleven Media Group)ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လွည္းဘီးႀကီး သည္ ႏြံထဲ၌ ကြ်ံေနခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစ ကတည္းက ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွည္းဘီးကို ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္သည္ဟု ေယဘုယ်ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မတြန္းတတ္လွ်င္ ႏြံထဲ၌ ပို၍နစ္ဝင္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို ဆင္ျခင္သင့္သည္။ တန္းတူရည္တူရွိေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိးစီးပြားကို အေျပာမဟုတ္ လက္ေတြ႔က်က် ေရွး႐ႈေသာယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးသည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွည္းဘီးကို ႏြံအိုင္ထဲမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းအေပၚ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ငါးရက္ၾကာေဆြးေႏြးပြဲအလြန္တြင္ သေဘာတူၿပီးေသာအခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ရျခင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ဂငယ္ေကြ႔ ေကြ႔ေနျခင္း စသည့္ ေဝဖန္သံမ်ားႏွင့္အတူ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနဆဲဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ က်န္ရွိေနသည့္အခ်က္မ်ားကုုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ပုိမုိရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စတုတၳမူၾကမ္း) ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုသိရွိႏိုင္ေအာင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္မွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။ 
ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနသည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုဗဟိုျပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေျပာသက္သက္ ၾကားေကာင္း႐ုံသက္သက္သာ ရွိေနဆဲဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။

ဤေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည့္ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးက်င္းပကာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ပါ အသိေပးမႈသည္လည္း ေယဘုယ်သေဘာဆန္လြန္းၿပီး အႏွစ္သာရပိုင္းတြင္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားကို တိတိက်က် မထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာလည္း သိသာျမင္သာေသာ အားနည္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ အင္န္စီစီတီအၾကား ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲအလြန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန၌ က်င္းပခဲ့သည္။ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၆၇ ပါတီကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ၆၄ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈ ရရွိႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ပိုမိုအေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ႔သည္ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေရေပၚအ႐ုပ္ေရးေနဆဲဟုသာ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔တို႔အၾကား ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ေအာက္တိုဘာလ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ ပဥၥမ မူၾကမ္းအဆင့္အထိ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ အၿပီးသတ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုက အဆိုျပဳတိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ အသိႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ အလ်င္အျမန္လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစု၏ တိုက္တြန္းမႈသည္ အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည့္အျပင္ ေနာက္ကြယ္၌ အႀကံအစည္တစ္ခုခုရွိရမည္ဟုပင္ ထင္ျမင္မိသည္။ အဆိုပါတိုက္တြန္းမႈကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆိုျပဳသည္ဆိုလွ်င္ ၾကည့္ေကာင္းေသးသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္၊ အေက်အလည္မေဆြးေႏြး၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈ မတည္ေဆာက္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲလွ်င္ ၿပီးေရာမူႏွင့္ ရပ္တည္ဖို႔ တိုက္တြန္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေသြးလန္႔ဖြယ္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုအေနျဖင့္ သတၱမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ေပါင္းတည္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ေဆာ္ဩမႈကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဖိအားေပးသည့္သေဘာ၊ ႏိုင္ငံေရး လမ္းက်ဥ္းထဲဆြဲေခၚသည့္သေဘာမျပဳမိရန္ အေရးႀကီးသည္။ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေက်အလည္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳ၊ အလြယ္လမ္းလိုက္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးလွ်င္ၿပီးေရာ သတ္မွတ္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္လြန္းသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သမာသမတ္က်ေသာ၊ ၾကားေနေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရးလူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ႏိုင္ေရးတြင္ ေရရွည္အျမင္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ပဓာနက်သည္။ ေရတိုအျမင္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အက်ဳိးထက္အဆိုးျဖစ္လာႏိုင္ေျခကို မ်က္ျခည္မျပတ္သင့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေျခခံအုတ္ျမစ္ခိုင္ခိုင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွည္းဘီးသည္ ႏြံထဲမွ ႐ုန္းထႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ထားေသာ အားလံုးသေဘာတူေသာ ဘံုမူဝါဒမ်ား၊ ဘံုသေဘာထားမ်ား၊ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ အုတ္ျမစ္ခ်လ်က္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ မေရာင္ရာဆီလူးမိမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူသာ နစ္နာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဆာ္ဩလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။