Saturday, September 13, 2014

NCCT အစည္းအေ၀း တြင္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT)က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ တပ္ေနရာခ်ထားေရး အပါအဝင္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု NCCT ၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ပဒိုကြယ္ထူးဝင္း က ေျပာသည္။

“ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဆက္ၿပီးညိႇႏႈိင္းရမဲ့အပုိင္းေတြပါတယ္။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိတာေနာက္ဆံုး ေဆြးေႏြးပြဲကေန ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလိုတဲ့သေဘာက တပ္ ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ၊ ဒီမွာက်ေတာ့ ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမဲ့ ပူးတြဲအလုပ္အဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့ တင္ျပမွာ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္မွာ ျပင္ဆင္မႈေတြရွိတယ္” ဟု ပဒိုကြယ္ထူးဝင္း က ေျပာသည္။


NCCT ၏ အစည္းအေဝးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္ဆုိင္းေရး သေဘာတူညီမႈ တတိယမူၾကမ္းေပၚ သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္၊ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (Joint Monitoring Committee) ႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း (Code of Conduct) ေဆြးေႏြးသြားရန္အတြက္ အလုပ္ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္း လုိက္သည္ ဟု NCCT အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္း က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာသည္။

တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အလုပ္ေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၏ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ကုိ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ေဆြးေႏြးေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးေစာလံု႔လံု႔၊ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအျဖစ္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU မွ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေစာတာဒုိမူး ကုိ တာဝန္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ေရးဆြဲေရး အလုပ္ေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ကုိ KNU ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ပဒိုကြယ္ထူးဝင္း အား တာဝန္ေပးအပ္လုိက္ကာ PNLO မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာႏွင့္ CNF မွ အဓိပတိ ေကာင္စီဝင္ ေဒါက္တာဆလုိင္းဆေခါင္ တုိ႔ကုိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္ ဟု သူက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တတိယမူၾကမ္းကုိ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အစုိးရ ဘက္က အဆုိျပဳထားေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္ေန႔မ်ား အပါအဝင္ ငါးရက္ၾကာ ေတြ႔ဆံုရန္ NCCT က ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္ ဟု သိရသည္။

လက္ရွိ NCCT ႏွင့္အစုိးရတုိ႔ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရး၊ ၾကားကာလ အစီအစဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကုိ သံုးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ဟူသည့္အခ်က္ သံုးခ်က္ကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္း က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွာ အစုိးရဘက္က သမၼတ အဆင့္ပါတဲ့ UPCC လည္းဘဲ ပါသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဆုိျပဳထားတယ္။ သူတို႔က အဲဒီ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႔ဖုိ႔ မလုိလားတဲ့ သေဘာပါေတာ့ သမၼတကုိက်ေနာ္တို႔န႔ဲ တစ္တန္းထဲမထားခ်င္ဘူး။ တန္းတူေရးကုိ လက္မခံဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါ အမ်ားႀကီး ေဆြးေႏြးဖို႔ လုိတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတစ္ခု မရွိဘဲ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အဆင့္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ပါက ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားလွ်င္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ ပူးတြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ လုိအပ္သည္ ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCCT ဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းရန္ တင္ျပခဲ့မႈကုိ အစုိးရက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဟူ၍ ယာယီသေဘာတူထားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

NCCT က အစုိးရ ကုိယ္စားျပဳေသာ တပ္မေတာ္၊ အစုိးရအဖြဲ႔၊ လြတ္ေတာ္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲအစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေရးတုိ႔ ပါဝင္ေသာ သံုးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးရန္ အဆုိျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစုိးရဘက္မွ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆုိေသာ အခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံမည္ဆုိပါက ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု သူ ဆက္ေျပာသည္။

NCCT ၏ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကို ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွာ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ NCCT အလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးကုိ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။