Monday, September 29, 2014

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွ သံုုးသပ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁)

(Aung Htoo)

 ”ၾကားကာလ အတြင္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကိုစီမံခန္ ့ခြဲျခင္း”                                                               
၁။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ဆယ္စုနွစ္ ၆ ခုေက်ာ္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားစြာထိခိုက္ခံစားေနရသည္မွာအဓိကအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုသာမန္ လူထုမ်ားျဖစ္သည္။ သို  ့ျဖစ္၍ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစသည့္ ျပသနာမ်ားကို အေျဖရွာရာ၌  အဆိုပါလူထုမ်ားပါပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ရရန္ အေရးၾကီး ေပသည္။ အစည္း အေ၀းမ်ားကို   ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခြင့္အားေတာင္း ဆိုျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္းတျပည္လံုးရွိ လူထုၾကီးတရပ္လံုး လိုက္ပါစဥ္းစားနိုင္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ လူထု၏သိရွိခြင့္ကို ပံ့ပိုးျခင္း၊ ယင္းတို ့အေပၚတြင္  လူထုအေနျဖင့္ေရးသား၊ျဖန္ ့ခ်ီ၊စည္းရံုး၊ စုေ၀း၊ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ ခြင့္ျပဳ ျခင္း၊ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳးစံုျဖင့္ လူထု၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမ်ားအား အစိုးရေရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားကပါ အေလးထား ေလ့လာျခင္း စသည္မ်ားရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဤသည္ကို တစံုတရာ ျဖည့္ဆည္းေပး နိုင္ေစရန္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ  ကြန္ရက္ အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္သြားပါမည္။


၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍သံုးစြဲေသာၾကားကာလ Interim Period ဟူသည့္ေ၀ါဟာရမွာ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုၾကသည့္ေန့ကစတင္ပါမည္။ ထို ့ေနာက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုျဖတ္သန္းျပီး ၄င္းအရ သေဘာတူညီၾကသည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားအား ဥပေဒနွင့္ အညီေနရာခ်ထားကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္တည္ေဆာက္ျပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရသစ္မ်ားေပၚ လာသည့္ အခ်ိန္အထိ ဟု နားလည္သည္။ အဆိုပါ ၾကားကာလ ဟူသည့္အေပၚတြင္ ရွင္းလင္းေသာဖြင့္ဆိုခ်က္ကို နွစ္ဘက္သေဘာတူညီျပီး ျဖစ္ၾကမည္ဟု ေျမွာ္လင့္သည္။ သို ့ျဖစ္၍ ယင္းကာလမွာ တစံုတ၇ာရွည္ၾကာမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရျခင္းနွင့္ရွည္ၾကာေနရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားအနက္ အဓိကအက်ဆံုးမွာ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေခတ္ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရအပါအ၀င္အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ (ယခုဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္ သားအသြင္ယူစစ္အစိုးရသစ္အထိ) က တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ပိုင္ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား မတရားအလြဲသံုးစားျပဳခဲ ့ျခင္းနွင့္ ေျမယာမ်ားအေပၚ ထင္သလို စီမံခန္ ့ခြဲခဲ့ၾကျခင္းတို ့ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။စာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုၾကျပီးေနာက္ ၾကားကာလကို ျဖတ္သန္းေနစဥ္အတြင္း သဘာ၀သယံဇာတနွင့္ေျမယာမ်ားအေပၚ စီမံခန္ ့ခြဲသည့္ ကိစၥ၊ ယင္းတို ့နွင့္ဆက္စပ္ျပီး လူထု နွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ (ပဋိပကၡ၏ ဘက္နွစ္ ဘက္လံုးမွ)အခြန္ေငြေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား မလြဲမေသြဆက္လက္တည္ရွိေနေပမည္။

၄။ ၁၇ နွစ္တာ အပစ္ရပ္စဲခဲ့ၾကျပီးေနာက္အစိုးရ နွင့္ ေကအိုင္အို တို ့ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန ့တြင္ တိုက္ပြဲျပန္ ျဖစ္ရျခင္းမွာေကအိုင္ေအကို  အစိုးရ စစ္တပ္၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ရာနုန္းျပည့္ထားနိုင္ရန္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအားလက္မခံသည့္ ကိစၥအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိတာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္အေပၚ စီမံခန္ ့ခြဲေရး ျပသနာမ်ား တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ရွိျပီး တရုတ္နိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ခြန္းမိန္ ျမိဳ ့အထိ ပို ့မည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတန္ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ပိုက္ လိုင္း ျဖစ္သန္းရာ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္စပ္ ေကအိုင္ေအတပ္မဟာ(၄) လႊမ္းမိုးထားရာေဒသ မ်ား အတြင္း အစိုးရစစ္တပ္သည္အပစ္ရပ္ျပီးေသာ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းတပ္မ်ားနွင့္လည္းေကာင္း အပစ္မရပ္ေသးေသာ ေကအုိင္ေအတပ္မဟာ (၄) နွင့္ လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုတိုးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ့နိုင္သည္။

https://drive.google.com/file/d/0B5uXEhFP_PLIZFJrcUdnZkotT2M/edit?usp=sharing တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားပိုင္ သဘာ၀ သယံဇာတနွင့္ ေျမယာတို့အေပၚတြင္ ၾကားကာလအတြင္း မည္သို ့စီမံခန္ ့ခြဲ သံုးစြဲသြားၾကမည္ ဟူသည္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ရွင္း လင္းသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မရွာနိုင္သမွ်ကာလ ပတ္လံုး မည္သည့္ သက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ ၾကာရွည္မခံဘဲ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားပါမည္။


၅။ သဘာ၀သယံဇာတနွင့္ေျမယာမ်ားအေပၚစီမံခန္ ့ခြဲျခင္းမွာ အစိုးရနွင့္ တိုင္းရင္းသား   လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္  သာမကဘဲ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား နွင့္ပါ သက္ဆိုင္သည္။ေဒသခံ လူထုမ်ား အေနျဖင့္ ေျမယာအေပၚ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္အသံုးခ်ခြင့္ အခြင့္အေရးကို အာမခံမေပး၊၄င္းတို ့နွင့္ ညွိနိုင္းတိုင္ပင္ျခင္းမျပဳဘဲနိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း၊တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ နိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားရယူ သံုးစြဲ ျခင္း စသည္မ်ားကို   မျပဳသင့္ေပ။ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေပါင္း  ေျမာက္မ်ားစြာ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမည္မွာေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ JICA က ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ကရင္လူထုအသင္းအဖြဲ ့၂၈ ဖြဲ ့က စုေပါင္း ကန္ ့ကြက္ၾကသည့္ သာဓက ကို ေလ့လာသင့္သည္။https://drive.google.com/file/d/0B5uXEhFP_PLIWmhGMHB4dlN1Nkk/edit?usp=sharing

၆။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတြင္လည္းေကာင္း သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားအေပၚမည္သို ့ညွိနိုင္းခြဲေ၀သံုးစြဲသြားၾကမည္ ဟူသည္ကို ညွိနိုင္းသေဘာတူညီခ်က္ ယူခဲ့ၾကသည္။ဆီအာရာလီယြန္းနိုင္ငံတြင္ TheCommission for Management of Strategic Resources, National Reconstruction andDevelopment ကို အစိုးရ၊ RUFေတာ္လွန္ေရးပါတီ အင္အားစု၊ လူထုအသင္းအဖြဲ ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲဖြဲ ့စည္းကာ စီမံခန္ ့ခြဲခဲ့ၾကသည့္နမူနာကို ေလ့လာသင့္သည္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ရႈပါ။
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SL_990707_LomePeaceAgreement.pdf

ရ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းပဋိပကၡျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ သဘာ၀သယံဇာတ နွင့္ ေျမယာ မ်ားအေပၚၾကားကာလအတြင္ ပူးတြဲစီမံခန္ ့ခြဲသံုးစြဲသြားနုိင္ေရးအတြက္ေအာက္ပါ အင္အားစု သံုးရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ပါ၀င္သည့္တရား၀င္ေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ ့စည္းသြားရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
            (က) အစိုးရ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊အေဆာက္အအံုမ်ား
            (ခ) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား
            (ဂ) ေဒသခံ စစ္မွန္သည့္ လူထုအသင္းအဖြဲ့ Civil Society Organization (CSO) မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
                 (အယ္န္ဂ်ီအိုတိုင္း၊ အသင္းအဖြဲ့တိုင္းသည္ လူထုအသင္းအဖြဲ ့CSO မဟုတ္ပါ။ ယင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းသည့္
                  ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ရႈပါ။)
                 https://drive.google.com/file/d/0B5uXEhFP_PLIU0lDZ0lMTi1aX3M/edit?usp=sharing


ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္                                                         LegalAid Network (LAN)
အေသးစိပ္သိလိုလွ်င္ေမးျမန္းရန္ဦးေအာင္ထူး (ေရွ ့ေန) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ(ျမန္မာ နွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ) ၄၆ (၀) ၇၆ ၁၁၅၆ ၂၁၅                                                                                                                        
ေဒၚနန္းျမင့္ျမင့္ေအး (မဟာဥပေဒ) (ရွမ္း နွင့္ ျမန္မာဘာသာ) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ရံုး       ၉၅ (၀) ၉ ၄၇၁ ၂၅၉ ၆၈
ဦးေအာင္မိုင္     (မဟာဥပေဒ)(ကခ်င္နွင့္ ျမန္မာဘာသာ)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ရံုး           ၉၅ (၀) ၉ ၄၇၁ ၂၅၉ ၆၈
ေဒၚေနာ္ခူး  (
LAN လူထုဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံ) (ကရင္ နွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ)                           ၄၆ (၀) ၇၃ ၈၄၁ ၁၆၃၂

ေန ့စြဲ။ စက္တဘၤာလ၂၃ ရက္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္
 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။