Tuesday, August 19, 2014

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွသည္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔

(Mizzima)

လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္တခ်ဳိ႕ ရရွိထားၿပီဆိုသည့္ သတင္းကို ကားခဲ့ၾကရသည္။ မဂၤလာရွိေသာ သတင္းအျဖစ္ လူတိုင္း လက္ခံၾကရပါသည္။

သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပံုစံ ျဖစ္မည္လဲဆိုသည္ကေတာ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၾကရဦးမည့္သေဘာ ရွိေနေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခင္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကတည္းက ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ ခြဲထြက္ေရး အယူအဆသာျဖစ္သည္ဟု အစိုးရအမ်ဳိမ်ဳိးအဆက္ဆက္ မွားယြင္းစြာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိလာခဲ့သည့္ ေခတ္တစ္ေခတ္သည္မူ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားေလၿပီဟုေတာ့ ေျပာလို႔ရပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာမူ မည္ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးစုဆိုင္ရာ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏိုင္မည္၊ မရႏိုင္မည္ဆိုသည္ကမူ သည္းကြဲစြာ မသိႏိုင္ၾကေသး။ ဒီေနရာတြင္ စားပြဲ၀ုိင္းေျဖရွင္းနည္း ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ေအာင္ျမင္စျပဳသည္ကိုလည္း သတိျပဳၾကရမည္ရွိျပန္ပါသည္။ 


ယင္းမွာ ယခုလို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံသေဘာတူညီမႈရရွိဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးက အသီးသီး ကိုင္စြဲထားခဲ့ၾကသည့္ စကားလံုးသံုးစြဲမႈတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆတခ်ဳိ႕ကို အျပန္အလွန္သေဘာ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၾကသည္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာလည္း ထူးျခားစြာ သတိျပဳၾကရမည့္ စားပြဲ၀ိုင္းယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေလးစားဂုဏ္ယူၾကရမည့္ အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထံုးစံအတိုင္း ယခုလို တစ္စံုတစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိလာပင္ လာေသာ္ျငားလည္း ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကေတာ့ ရွိစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္သူတခ်ဳိ႕ကမူ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ သံသယျဖင့္ လက္ခံၾကသည္ ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္မွာ ခိုင္မာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မဟုတ္ သည့္အေၾကာင္း ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီေရးႀကိဳးပမ္းသည့္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား နီးစပ္ပူးေပါင္းသြားမည့္အေရးကို ဟန္႔တားလိုသည့္ သေဘာအားျဖင့္သာ လက္ရွိအစိုးရက နည္းပရိယာယ္ သေဘာေဆာင္သည့္ ယာယီၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာသာျဖစ္ဟန္တူသည္ဟူ၍လည္း ေ၀ဖန္ၾကသည္မ်ား ရွိပါသည္။ သူတို႔ ဥပမာေပးေထာက္ျပၾကသည့္ ဥပမာမ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ 

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ စစ္မွန္ခိုင္မာမႈမရွိခဲ့ဖူးသည့္အေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ အကၽြမ္း၀င္သည့္ မူသေဘာေဆာင္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မျဖစ္ခဲ့ဘဲ ယင္းတိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအား သပ္လွ်ဳိၿဖိဳခဲြသည့္ နည္းဗ်ဴဟာအားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ဟုေထာက္ျပကာ လက္ရွိရရွိလိုက္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း သံသယႏွင့္ လက္ခံၾကသည္ကုိ ေတြ႔ၾကရပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံသည္ျဖစ္ပါေစ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အၾကမ္းဖက္ မေျဖရွင္းဘဲ ယခုလို စားပြဲ၀ုိင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းနည္းျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိျခင္းသည္ပင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မွသည္ ေရရွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲသည့္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ရရွိရာရရွိိေၾကာင္း နည္းလမ္းမ်ားကုိ မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ရွာေဖြ စြဲကိုင္သြားဖို႔သာ အဓိကက်ေၾကာင္း တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။