Sunday, May 4, 2014

MAY 2-3 , 2014 YA LAMAN NA MYEN DAP NI A SHAMU SHAMAWT SHIGA NI

(Lachid Kachin) (By-Myutsa kasa)

May 3,2014 ya shani 7:00am ten ram hta Manmaw Myo Thit, Kung Law de na Myen tai hpyen Modo (11) hta hpyen n-gun (150) ram Htaw nna Manmaw de lai yu wa sai lam shiga na chye lu ai. Lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba de n-gun jat na matu re lam na chye lu ai.


May 3,2014 ya shani manap 4:30am ten ram hta Lahta Sam Mung Muse makawu (105) Mile kaw nna Myen tai hpyenla hpring hpring htaw ai Modo (2) Mung Baw maga de lai lung wa sai lam shiga na chye lu ai.
May 3,2014 ya shani hta shana de daw 4:50pm ten ram hta Lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba ginra Mung Baw Shwi Zin Wan Bum maga hku nna Myen asuya dap hpyen gasat Jet nbungli (1) bai pyen lung wa nna KIA Dap Dung (36, 38) ginra ni de wa pyen gayin du nna bai n'htang yu mat wa sai lam shiga na chye lu ai.

May 3, 2014 ya shani 10:30am ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (27) ginra Man Wing kaw nga ai Myen Dap Nu (88) npu na hpyen hpung n-gun (50) daram gaw Lagat Yang Hpyen Yen dabang de du shang wa nna (1) Salang Hpau Yam Yaw, (2) Salang Sum Hka Brang Htoi, (3) Salang Lahtaw La Tawng, (4) Salang Maji Bawk Naw, (5) Salang Hpau Jung Mayam Naw Mai, (6) Salang maru La Awng, (7) Salang Wa Je Tu Mai, (8) Salang Shadau Gam, (9) Sahadang Shadau Naw Grawng, (10) Salang Maji Gam, (11) Salang Nhkum La Mai, (12) Salang Ahwang, (13) Salang Kun Hum, (14) Hpung Tau Zinghtung Hka Htung, ndai hpyen yen mung masha ni hpe 11:30am ten ram hta Man Wing de woi mat wa sai lam shiga na chye lu ai.Hpa majaw woi mat wa ai hpe tup hkrak nchye lu tim Lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba ginra de hpyen n-gun jat sa wa ai lam kaw KIA ni nhkap gap na matu mung masha ni hpe ninggang shatai na matu rai na re nga nna KIA salang langai tsun shana wa ai.

May 2, 2014 ya shani 7:00am ten ram hta Manmaw Ginwang Zin Lum Ninghtawn Byeng Wai kaw nna Myen tai hpyen ni gunra (36) hte Yaw Yung de malu masha ration htaw lahka nga ai lam shiga na chye lu ai.
========


MYEN ASUYA DAP NI MUNG MASHA MARE NI DE SINANT KABA MAJOI GAP SHARU BUN

May 2, 2014 ya shani 8:00am ten ram hta KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (36) ginra Win Seng Hka Nam mare kaw nna Myen asuya dap ni 120mm Laknak kaba hte Hkum Shawng Hkyet de (3) lang, Loi Dang de (3) lang, Hu Chyi mare baw de (3) lang gap shru bun ai lam shiga na chye lu ai. Bai, 9:00am ten ram hta mung Mung Ya mahkrai makau myen dap ni 120mm laknak kaba hte Man Hpa de (1) lang, Loi Je de (1) lang Wa Mu maga de (1) lang gap bun ai lam shiga na chye lu ai.

Ya na zawn myen asuya dap ni gaw mung masha ni nga ai mare ni de hkrup mara laknak kaba ni gap shru bun nga ai gaw KIA ni hpe hkrit ai majaw mung rai na re nga nna buga masha ni tsun kajai nga ma ai.

Ya na zawn lahta Sam Mung KIA hte TNLA Balawng dap ni hpe Myen asuya dap ni n-gun kaba hte ma ja htim gasat wa ai lam gaw Miwa Asuya garum Hpyi ai majaw re nga nna Miwa mung shiga lawk kawn chye lu ai, Lahta Sam Mung hku nna lai wa na rai nga ai Nhprang Wan Nsa "natural gas" Dumlawng "Pipe Line" shim lam a matu re lam shiga na chye lu ai. Ndai Majan a matu Miwa Asuya mung Myen asuya dap ni hpe Laknak manu mana htaw ya sai re lam shiga matut na chye lu ai.

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။