Friday, April 18, 2014

ျပင္းထန္ေသာ စစ္ဆင္မွဳ အေျခအေန မွ ဘာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ ျငိမ္သက္သြား ခဲ့တာလဲ

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား သည္ ရိကၡာ၊ စစ္ကူ ရယူရန္ႏွင့္ လူနာ သယ္ထုတ္ရန္ အတြက္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တပ္ဟာ () လက္ေအာက္ ခံတပ္ရင္း (၂၇) ႏွင့္ တပ္ရင္း () ဧရိယာ တို႕တြင္ျပင္း ထန္စြာ စစ္ဆင္ေန ရင္းမွ ယမာန္ေန႔  ေန႕လည္ (၁၂)နာရီ  မွ ယေန႕ညေန () နာရီ သတင္း ေမးျမန္း ခ်ိန္ထိ တိုက္ ပြဲျငိမ္ သက္လ်ွက္ ရွိ သည္ ဟု KIA တပ္ရင္း () မွဴး းဗိုလ္မွဴး ယိုထံု ကေရႊဟသၤာ သတင္းဌာနအား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

သူတို႕ကရိကၡာနဲ႕ စစ္ကူေတြ ျဖည့္ေနတယ္။ ဘာဆက္လုပ္ မလဲေတာ့ ၾကည့္ေန တယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ ရိကၡာယူ ရင္းနဲ႕လူနာေတြ သယ္ထုတ္ေန တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗန္းေမာ္ ဖက္ကို ပို႕ေနတယ္။ အဲဒီ အတြက္ လမ္း လံုျခဳံေရး ယူေနရ လို႕တိုက္ပြဲ မေဖၚႏိုင္တာ လည္းပါမယ္။ဟုဆိုပါသည္။
 
တပ္ရင္း () ဧရိယာတြင္ ဗန္းေမာ္ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၂၁) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမွဳ ဌာနခ်ဳပ္ (စကခ) လက္ေအာက္ခံ နည္းဗ်ဴဟာ ()ခုမွ အင္အား (၈၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ တပ္မ (၉၉) မွစစ္ကူ မ်ားျဖင့္စစ္ ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ထိုစစ္ေၾကာင္း မ်ားႏွင့္ယ မာန္ေန႕မနက္ပိုင္း ျပင္းထန္ စြာတိုက္ ပြဲျဖစ္ပြား သည့္ အတြက္ ထိခိုက္မွဳမ်ား ဖြယ္ရွိေနျ ပီး ယေန႕မနက္ ပိုင္းလူနာ ပို႕ျပီး ရိကၡာ ယူရန္ စီစဥ္ေနရ သျဖင့္ တိုက္ပြဲ မ်ားရပ္ တန္႕ထားေၾကာင္း။

တပ္ရင္း() ႏွင့္ျဖစ္ ပြားေသာ ယမန္ေန႕တိုက္ပြဲတြင္ အစိုးရ ဖက္မွ (၅၀) ၀န္းက်င္ခန္႕ထိခိုက္က် ဆံုး ဒါဏ္ရာ ရဖြယ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထူး သျဖင့္ စကခ (၂၁)မွ ခမရ (၆၀၁)ခမရ (၆၀၂) ႏွင့္ ခလရ (၂၇၆) တပ္ဖြဲ႔မ်ား အထိနာ ခဲ့ပံုရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ထိုထဲတြင္ ခမရ (၆၀၂) စစ္ေၾကာင္းသာ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ ခဲ့သျဖင့္ ၄င္းသည္ သာ ပိုမိုထိခိုက္ႏိုင္ မည္ထင္ေၾကာင္း ၊တပ္မ (၉၉) စစ္ေၾကာင္း မ်ားသည္ စစ္ကူႏွင့္ လမ္းျခဳံေရး တြင္တာ၀န္ ယူဖြယ္ရွိျပီး ကန္႕ေတာက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သာတိုက္ ခိုက္ခဲ့ၾက သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အလားတူတပ္ရင္း (၂၇) ဧရိယာတြင္ လည္း လူနာမ်ား ပို႔ေနျပီး စစ္ကူႏွင့္ ရိကၡာျဖည့္ တင္းေနသည့္ အတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႕ ထားပံုရသည္ ဟု ဗိုလ္မွဴး ယို ထံုက ဆိုပါသည္။ တပ္ရင္း (၂၇) တပ္ဖြဲ႕မ်ားလည္း လူထု လံုျခဳံေရး ႏွင့္ေနရာခ် ထားေရးကို ဦးစားေပးေန ရသျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ တြင္တိုက္ အားမ်ားျပန္ လည္ စုေဆာင္းႏိုင္ျခင္း မရွိဟု ဆိုပါသည္။


တပ္ရင္း (၂၇) ဧရိယာ သို႔ေရာက္ ရွိေနေသာ အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ စကခ (၁၆) တပ္မ်ားႏွင့္ တပ္မ (၈၈) စစ္ေၾကာင္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၊အင္အား (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိႏိုင္ျပီး စစ္ကူ မ်ားပို႕ေန ဆဲျဖစ္ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ KIA တပ္ရင္း (၂၇) တပ္ဖြဲ႔မ်ား ကလည္း ယမာန္ေန ႔မနက္ ပိုင္း၌ အစိုးရ တပ္မ်ား အားျပန္လည္ စစ္ဆင္ ခဲ့ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်ိန္ တြင္ စစ္ကူ မရသျဖင့္ ၄င္းတို ႔လည္းျငိမ္ သက္လိုက္ ရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

KIA တပ္ရင္း (၂၇) တပ္ဖြဲ႔မ်ား သည္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ မ်ားအားေဘး ကင္းလံုျခဳံစြာေန ရာခ်ေပးေန ရပါသည္ ။ျပီးခဲ့သည့္ ဇႏၷာ၀ါရီ တပ္ရင္း (၁၂) စစ္ ဆင္ေရး တြင္လည္း KIA တပ္မ်ားသည္ လူထုအား ငဲ့ညွာေသာ အားျဖင့္ ၄င္းေဒသ မွေဘးကင္း စြာထြက္ ခြာႏိုင္ခဲ့ သည္အထိ အခ်ိန္ ယူေစာင့္ဆိုင္းျ ပီးမွ တန္ျပန္ စစ္ ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရိကၡာအင္ အားျဖည့္ တင္းျပီး၊ ထပ္မံ စစ္ဆင္လာမည့္ အစိုးရ တိုက္ကြက္ ကိုသာ ဦးစားေပး  ကဲခတ္ဦး မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၄င္းတို႕ ရည္ မွန္းခ်က္ အမွန္သည္ အင္ဘာ ပါေဒသ စိုးမိုးေရး ဟုတ္မ ဟုတ္ႏွင့္ တျခားရည္ရြယ္ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ ဦးမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဤအေျခ အေနအတိုင္ ဆိုပါက ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွအခ်ိန္ ယူျပီးျပင္ ဆင္ေနရ သည္မွာ ထင္ရွားလွပါ သည္။ အစိုးရ တပ္မ်ား သည္ ရိကၡာႏွင့္ စစ္ကူျဖည့္ တင္းျပီးပါက အင္ဘာပါေဒသ တရုတ္ျမန္ မာ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ကိုဖြင့္လွစ္ ဖြယ္ရွိႏိုင္ေ ၾကာင္း ခန္႕မွန္း ရပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပါကေဒသ စိုးမိုးေရး စစ္ဆင္ေရး အတြက္ သာျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္ မည္သို႔ပင္ရွိေစ ၊တပတ္ၾကာ စစ္ဆင္ေရး တြင္အစိုးရ ဖက္မွ စစ္ေရး အရအေပၚ စီးရခဲ့ေၾကာင္း ၊အင္အားေလး ဆတဆ ခန္႕ကြာသည့္ စစ္ ဆင္ေရး ကို  KIA မွ မည္သို႔ တုန္႕ျပန္ မည္ကိုေစာင့္ ၾကည့္ရ ဦးမည္ျဖစ္ သည္။


အလားတူ ျပီးခဲ့သည့္ ဇႏၷာ၀ါရီစကခ (၂၁) KIA တပ္မဟာ () မွ တပ္ရင္း (၁၂) အေပၚေလးလ ၾကာစစ္ဆင္ေရး တြင္လည္း ပထမပိုင္း အဆင့္၌ KIA ဖက္မွ ဆုတ္ခြာေပးခဲ့ သည္။  ေနာက္ပိုင္း တြင္ KIA တပ္ရင္း (၁၂)ဖက္ ၏ တန္ျပန္တိုက္ စစ္ကို နည္းဗ်ဴဟာ ()ခု မွ်ခု ခံခဲ့ ရျပီး  အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ အ၀ို္င္းခံရ သည့္အျပင္  ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴး ၏ေတာင္း ဆိုခဲ့ ရမွဳႏွင့္ အတူ အထိခိုက္ အက်အဆံုး မ်ားစြာျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး ကိုရပ္ တန္႕ခဲ့ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။