Sunday, March 16, 2014

ေဝးေနဦးမည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

(KIC)

တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရး အဘယ့္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရသနည္း။ ယင္း အတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသနည္း။ မူမမွန္သျဖင့္ ယခုကဲ့သု႔ိ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

ယခုအခါ စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ အညီအမွ် ပါဝင္ေသာ “ပူးတြဲေရးသားျပဳစုေရး လုပ္ ငန္းအဖြဲ႔”ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)ကို အခန္း ၇ခန္းျဖင့္ ေရးဆြဲသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)ကိုပင္ ဤမွ် အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရႊ႕ဆုိင္း၊ အခ်ိန္ယူေနၾကသျဖင့္ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ”သည္ ထိုထက္မက အခ်ိန္ၾကာ ဇာတ္ေမ်ာေနေပေတာ့မည္။


အေျခခံအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားဘက္မွ “တုိင္းျပည္မွ ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳ” ဟူသည့္စကားကို ေျပာၾကားထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာ၌ ထိုအခ်က္ကို ထည့္သြင္းလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း “တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံေသာ ျပည္ေထာင္စု (ဝါ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ပါမည္ဟု↔ဆုိသည့္စကားကိုု ယေန႔အထိ အစိုးရဘက္မွ တိတိက်က် ထုတ္ေဖာ္မေျပာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္ကပင္ အေပးအယူ မညီမွ်မႈ ျဖစ္ေနသည္။ ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳပါဟု တစ္ဖက္က အာမခံစကား ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း၊ အျခားတစ္ဖက္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ပါမည္ဟု မေျပာျခင္းသည္ အယူသာရွိၿပီး ဘာမွမေပးခ်င္သည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ သာမန္ကိစၥကေလးမွ်ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ပင္ အစိုးရက တြက္ကပ္ေနသည္။ ျပာလဲ့၊ ဇာခ်ဲ႕ေနသည္။ 
အစုိးရတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာလို သည့္ ဆႏၵသေဘာထား တကယ္တမ္းရွိေနသည္ဆုိလွ်င္ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း တစ္ဖက္သတ္ ေၾကညာ လုိက္ရန္သာ ရွိသည္။ ယခုေတာ့ မလာလို၍ တမင္ ခရီးေဝးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတုိ႔သည္ (နအဖ)စစ္အစုိးရ၏ အာဏာအေမြခံမ်ားသည္ျဖစ္သည္ကို လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းက သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတို႔အၾကား သေဘာထားကြဲျပားေနသေယာင္၊ သေဘာထားတင္းမာသူ မ်ားႏွင့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ားအၾကား “ပြတ္တုိက္မႈ” ျဖစ္ေနေလဟန္ျဖင့္ အကြက္ရုိက္လွည့္စားေနသည္။ သမၼတက ေခၚေတြ႔လုိက္၊ ကာခ်ဳပ္က ေခၚေတြ႔လုိက္ျဖင့္ အခ်ဳိသပ္လွည့္ဖ်ားေနသည္။ ယင္းသုိ႔ေတြ႔သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ေတြသာ စိပ္လာေသာ္လည္း သမၼတထံမွျဖစ္ေစ၊ ကာခ်ဳပ္ထံမွျဖစ္ေစ ေရရာတိက်သည့္ သေဘာထားႏွင့္ အာမခံခ်က္ရရွိျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။
အဓိကျပႆနာမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနသည့္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ဖြဲ႔စည္းေရးကို အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္ တပ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတုိ႔က လက္မခံႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္၏ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ထဲမွ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္က ႏုိင္ငံေရးျပ ႆနာအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ၊ ခြဲထြက္ေရးျပႆနာ၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈျပႆနာအျဖစ္ သရုပ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ စစ္ ေရးအရ ေခ်မႈန္းခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးပရိယာယ္အရ (အတုအေယာင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္) လက္နက္ခ်ေစခဲ့သည္။

ယခုလည္း ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းေရး” ဆုိသည့္အခ်က္ကို တိတိက်က် အာမခံေျပာျခင္းမရွိ၊ ယင္း အခ်က္ကို အစုိးရဘက္မွ လက္ခံလိုက္လွ်င္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရမည္။ သုိ႔အတြက္ လက္နက္ ကိုင္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအား လက္နက္ျဖဳတ္/တပ္ဖ်က္ၿပီး “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲ ဇြတ္အတင္း သြတ္သြင္း ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းအခ်က္ကို ျမစ္ႀကီးနားေဆြးေႏြးပြဲ၌ အစိုးရဘက္မွ တုိင္းရင္းသားမ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)ထဲတြင္ ေျဗာင္အတိအလင္း ပါရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ အရင္းအခ်က္ျဖစ္သည့္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းေရး” ဆုိသည့္အခ်က္ကို ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရဘက္မွ တိတိက်က် အာမ ခံေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးသ၍ တုိင္းရင္းသားျပႆနာေျပလည္ေရးသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဝးေနၿမဲ ေဝးေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

အစုိးရက တကယ္တမ္း လုိခ်င္သည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္။ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားေတြ ကိုင္စြဲထားသည့္ လက္နက္မ်ား ကို ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ တပ္ဖ်က္သိမ္းပစ္ေရးသာ ျဖစ္သည္။
တစ္ျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္ “ကားပါမစ္ေပးသူ/ယူသူမ်ားကဲ့သို႔” ဟုိအေၾကာင္းျပ/ဒီအေၾကာင္းျပၿပီး တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၊ တစ္ဦး ခ်င္း အေပးအယူလုပ္ရသည့္ကိစၥ မဟုတ္ေခ်။ တစ္ျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တန္းတူရည္တူ၊ အျပန္အလွန္ အေပးအယူရွိရွိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးႏုိင္မွသာ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရရွိႏုိင္မည့္ရလဒ္ျဖစ္သည္။ အစုိးရနဲ႔ ယင္းသို႔ေဆြးေႏြးလိုသည့္ စိတ္သေဘာထား မေတြ႔ရေသး။

“စာခ်ဳပ္” ဆိုသည္ကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ခ်ည္ေႏွာင္ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး လက္နက္ျဖဳတ္ႏုိင္ရန္ “ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္” သေဘာထားကာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ အစိုးရဘက္၌ ပုိ၍ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

ပံုမွန္၊ မူမွန္ ဒီမိုကေရစီ အစုိးရတစ္ရပ္သာဆုိလွ်င္ ပထမအဆင့္အားျဖင့္ အာဏာရပါတီ၏ သမၼတ (သုိ႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲမည့္ အစီအစဥ္ (လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အဖြဲ႔)ကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသေဘာထားရယူေပလိမ့္မည္။

ဒုတိယအဆင့္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရရွိလာေသာ သမၼတ (သုိ႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ စစ္တပ္ကို ကာ ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးမွတဆင့္အမိန္႔ေပးၿပီး တစ္ျပည္လံုး(တစ္ဖက္သတ္) အပစ္အခတ္ရပ္စဲလုိက္ေၾကာင္း တုိင္းျပည္သုိ႔ ေၾကညာရမည္။
၎ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အေျခခံအားျဖင့္ ပါဝင္ရေပလိမ့္မည္။

လူမ်ဳိးစံုျပည္သူမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိုလားေတာင့္တေနၾကေသာ အရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲမည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဦးတည္၍ ပဏာမအဆင့္အေနျဖင့္ မိမိတို႔အစုိးရသည္ တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို တစ္ဖက္ သတ္ ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ တစ္ဖက္သတ္ရပ္ဆုိင္းထားသည့္ အခ်ိန္ကာလကို (ယာယီအားျဖင့္) မည္မွ်သတ္ မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မည္သုိ႔ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ယာယီအားျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလကို မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔တစ္ဖက္သတ္ ရပ္ဆုိင္းထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမွ် မထားရွိဘဲ တန္းတူ ရည္တူ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းအေျဖရွာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးမႈကို မိမိတုိ႔အာဏာရပါတီတစ္ခုတည္းသာ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ပါတီစံုညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ညွိ ႏႈိင္းရရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား သိရွိအကဲျဖတ္၊ ေဝဖန္၊ အႀကံျပဳႏုိင္ၾကေစရန္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပး ညီ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္ေပသည္။


ယင္းသို႔သာ အစုိးရအေနျဖင့္ သေဘာထားႀကီးမႈကို ေဖာ္ျပၿပီး တကယ္တမ္း အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုသာ တုိင္းျပည္ သုိ႔ ေၾကညာလုိက္လွ်င္ မလိုအပ္ဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဝဝါးမႈမ်ား၊ ရွည္လ်ားေနသည့္ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မွာ ရက္သတၱပတ္ခန္႔အတြင္း အေကာင္အထည္ မုခ်ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ လွမ္းသြားေရးမွာလည္း ေျဖာင့္ျဖဴးေနေပလိမ့္မည္။

အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတုိ႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းေရးကို လက္ခံႏုိင္သည့္သေဘာထား မရွိေသးသ မွ်၊ တိတိက်က် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးသမွ်၊ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို အေသဆုပ္ကုိင္ထားသမွ် တစ္ျပည္လံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး၊ တစ္ျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စံခ်ိန္စံညြန္းကိုက္ညီေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိ ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတို႔သည္ ေဝးေနၿမဲေဝးေနေပလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။