Monday, February 3, 2014

ျငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္တမ္း (၃) ဧကဒႆမပိုင္း လူထုပါ၀င္ခြင့္အေျခခံမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

(Aung Htoo)

"တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုတရပ္လံုး ပါ၀င္ခြင့္ရေစေရး အေျခခံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း"

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ "အားလံုးပါ၀င္ေရး" ဟူသည္ကို အစိုးရဘက္ကေရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဘက္ကပါ သေဘာတူၾကေၾကာင္းၾကားရသည္။ ဤသည္မွာ သတင္းေကာင္းပင္။ သို႔ ရာတြင္ လက္ေတြ႔အရ "အားလံုးပါ၀င္ေရး" ဟူသည္မွာ မည္သည့္အရာမွန္းအတိအက် မသိရပါ။ မည္သို႔ပါ၀င္ၾကမည္ ဟူသည္ကိုလည္း မွန္းဆ၍ မရပါ။ ၁၉၉၃ ခုနွစ္က က်င္းပသြားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ပါ၀င္မႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ ေတာ့ပါ။ စစ္အစိုးရက ၄င္းေမြးျမဴထားသည့္ အင္အားစုမ်ားအား ဟိုအဖြဲ႔သည္အဖြဲ႔အမည္မ်ားတပ္၊ ထည့္သြင္းကာ ၄င္းကို ဆန္႔က်င္နိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား လူအင္အားအရ ဖိထားရံုသာမက ညီလာခံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ မိမိလုိခ်င္သည့္ မူမ်ားက်သြားေအာင္ လုပ္သည့္ ပါ၀င္မႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ ေတာ့ပါ။


ယခုလတ္တေလာတြင္ လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရးမွာ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ား သတိျပဳမိလာ ၾကၿပီျဖစ္သည္။ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လူထု၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို မကာကြယ္နိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ေဟာ တခု ေဟာတခု ဆက္လက္ထြက္လာေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ နိုင္ငံေရးလႈံ ့ေဆာ္သံ အသစ္လိုလို အသံတခု ထြက္လာ သည္။ ယင္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ရမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ တြင္း နိုင္ငံေရးဟူသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အသက္သြင္းကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကာကြယ္ေရးျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ပ နိုင္ငံေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔ စည္းပံု အျပင္ကေန၍၊ အထူးသျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္တရပ္ေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ ေရးျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ပယ္ရွားမွသာ ဖက္ဒရယ္ေအာင္ျမင္နိုင္ ေပသည္။ ေရနွင့္ ဆီ ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာ ဤနွစ္ခုကို မည္သို႔ေပါင္းစပ္မည္နည္း။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ရမည္ ဟူသည္မွာ လက္ေတြ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ပ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသည့္ အင္အား စုမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ေအာက္သို႔ဆြဲသြင္းေရး၊ ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ေအာက္သို႔ ျပန္လည္ဒူးေထာက္ ေရးသာျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို လက္ခံနုိင္ဘြယ္မရွိပါ။

"အားလံုးပါ၀င္ေရး" အစား "တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုတရပ္လံုး ပါ၀င္ခြင့္ရေစေရး" ဟူ သည့္ မူမွာ ပို၍ျဖစ္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၃ ခုနွစ္မွစတင္ခဲ့ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား တြင္ လူထု၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ မႈကို ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ဘက္နွစ္ဘက္၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔လူထုကိုယ္တိုင္ ၀င္ ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ လူထုအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာ ဆိုခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္ နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔ စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ ဟူသည့္ အေျခခံအခြင့္ အေရး သံုးရပ္ကို အျပည့္အ၀ ေပး အပ္ထားရန္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းရပ္မ်ားအေပၚ ယင္းအခြင့္အေရး သံုးရပ္က်င့္သံုးျခင္း ကို အစိုးရအာဏာပိုင္ မ်ားက မည္ သည့္ ေနွာင့္ယွက္ဟန္ ့တားမႈ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မည္သည့္ အေရးယူ မႈမွ် မလုပ္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုကို ျပည္နယ္မ်ားပါ၀င္မႈျဖင့္ အဓိက တည္ေဆာက္ပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ား မပါလွ်င္ ျပည္ ေထာင္စု ဟူသည္ အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုက်င္းပဆဲ နွင့္ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၌ ျပည္နယ္ တ၀ွမ္းလံုး လကၡဏာေဆာင္သည္ အထိ ၄င္းတို႔၏ လူထုမ်ားနွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရသည္ ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုတရား၀င္အားေပးရန္လိုသည္။ အစိုးရသည္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ ျဖစ္ေသာ ကရင္နွစ္သစ္ကူး ပြဲမ်ားေလာက္ကိုသာ အားေပးျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္။

ထို ့အျပင္ တနိုင္ငံလံုးအတြက္ လႊမ္းျခံဳလႈပ္ရွားေနၾကေသာ နိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ လူထု အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအခ်င္းခ်င္း တို႔အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အလိုက္ လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္ေန ၾကသည့္ နုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း နွင့္ လူထုအသင္းအဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း တို႔အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္လိုသည္။ မတရားအသင္း ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို ့ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေအာင္ ဥပေဒအရ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္လိုသည္။

နွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္သည္ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ႀကီးလို ျဖစ္ေနသည္။ ကင္ဆာကဲ့သို႔ အျမစ္တြယ္ေနသည္။ လူထုႀကီးတရပ္လံုးအား ေလာင္ျမိဳက္ လိွဳက္စားလ်က္ ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဟူသည့္ ေဆးျမီးတို ေလာက္ကို ကိုင္စြဲကာ အေပၚပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးရံုမွ်နွင့္ ျဖစ္သလို ကုစား၍မရနိုင္ပါ။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုႀကီးတရပ္လံုး၊ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ လူထု အသင္းအဖြဲ႔ မ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား အားလံုး ၏ စနစ္တက် ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ကို ဖြင့္ေပးရန္ လိုပါမည္။ ယင္းသို႔ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားေပၚလာပါက အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ ဤစာတမ္းငယ္ကို ျပဳစုတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

             ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အုတ္ျမစ္ခ်နိုင္ရန္ ဥပေဒပညာအကူအညီ

အစိုးရအဆိုျပဳစာခ်ဳပ္ကို ဥပေဒသေဘာဆန္စြာေရးသားထားသျဖင့္ ပံုသ႑ာန္အရ ေကာင္းမြန္သည္ ဟု ေျပာနိုင္ေသာ္လည္း  အနွစ္သာရအရမူ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။ စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း) ဟူ၍ ေဖၚျပကာ ညိႇႏိႈင္းမႈကို ဖိတ္ ေခၚသင့္ပါလ်က္ ယင္းသို႔မေဖၚျပဘဲ အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္သေဘာမ်ိဳး နွင့္ အသင့္ေရးသားထားၿပီးသည့္ အေပၚလက္မွတ္ ထိုးခိုင္းျခင္းမွာ အထက္စီးမွ ဖိအားေပးရာ ေရာက္သည္။ ထို ့အျပင္ စာခ်ဳပ္တခုလံုးသည္လည္း ဥပေဒအရေရာ နိုင္ငံေရး အရပါ "မတရား ျပဳ၊ အနိုင္က်င့္လိုက္ျခင္း" ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔နိုင္ သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္မူ ျမစ္ႀကီးနား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တေလွ်ာက္လံုးတြင္ အစိုးရဘက္၌ ဒုတိယ ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ၄င္း၏ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္လည္း အနီးကပ္ပံ့ပိုးေနမည္မွာ မုခ် ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအရ အျမီးအေမာက္ မတည့္၊ ေရွ႕ ေနာက္ မညီညြတ္၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေရးသားခ်က္မ်ား စာခ်ဳပ္တြင္ပါေနျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ယင္းသို႔ျဖစ္ေန မွန္း သိပါလ်က္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားသည္ အစိုးရျငိဳျငင္မည္ေၾကာက္သျဖင့္ ေထာက္မျပရဲျဖစ္ ေန သည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခအေနသည္ သုညတြင္ ရွိေနပါမည္။ အစိုးရ ေရွ ႕ေနခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ား သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ သစၥာခံဘက္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ အစိုးရ၏ လက္ကုိုင္တုတ္မ်ား မျဖစ္သင့္ပါ။

၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ အသြင္သ႑ာန္အရ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေသာ္လည္း အနွစ္သာရအရ တျပည္ေထာင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း (ယင္းဖြဲ႔စည္းပံုဆြဲစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အၾကံေပးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွ႕ ေနခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည့္) ဦးခ်န္ထြန္း က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခဲ့ဘူးသည္။ ယင္းကို ေထာက္ျပကာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဥပေဒ ပညာရွင္သည္ ၄င္းကိုယ္တိုင္သိပါလ်က္နွင့္ တျပည္ေထာင္နိုင္ငံ[1] ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒအရ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပး ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ မဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ ခံစားခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ ဤသမိုင္း ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ေစခ်င္သည္။ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ဦးေဆာင္ေရးဆြဲၾကျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရေစခ်င္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ နွစ္က နယ္စပ္တေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲတခု၌မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌႀကီး နိုင္ေထာမြန္နွင့္ ျပန္ဆံုျဖစ္ၾကသည္။ ဥကၠဌႀကီးနွင့္ စာေရးသူတို႔မေတြ႔ၾကသည္မွာ နွစ္တခ်ိဳ ့မွ် ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ အျပန္အလွန္အားရ ၀မ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ျဖစ္ၾကသည္။ စကားအနည္းငယ္ေျပာၿပီးေနာက္ ဥကၠဌႀကီးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျပာေပး၊ ေရးေပးေနတာ ခင္ဗ်ားတေယာက္ဘဲ ရွိတယ္။ ဆက္ၾကိဳးစားေပးပါ။” ဟု အား ေပးသည္။ မိမိ၏ႀကိဳးစားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ခံရသျဖင့္ တဘက္တြင္ ဂုဏ္ယူမိသည္။ အျခားတဘက္တြင္ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္နွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည့္ ဥပေဒေၾကာင္း တိုက္ပြဲတြင္ ဘက္မမွ်ျဖစ္ေနပံုကို ဥကၠဌႀကီးက ေထာက္ျပလိုက္ ျခင္း ဟု နားလည္မိသည္။

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက တရားရံုးမ်ားကို အသံုးခ်ကာ မတရားဖိနွိပ္သျဖင့္ ခံစားေန ရေသာလူထု ဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပး ေနသည့္ ေရွ႕ေနႀကီးမ်ား၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေထာက္ျပ ေ၀ဘန္၊ ကန္႔ကြက္လႈပ္ရွား
လာၾကေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အျခားလိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ဥပေဒ ပညာျဖင့္အလုပ္ အေကၽြးျပဳေနၾကသည့္ ဥပေဒသမားမ်ား ယခုအခ်ိန္တြင္ အေျမာက္အမ်ား ေပၚေပါက္လာ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။  လူထု၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုလည္း အထိုက္အေလွ်ာက္ရေနၿပီဟု ေျပာနိုင္သည္။ ၄င္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ မႈမ်ားမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ အားတက္ဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ၊ တန္ဘိုးထားရပါမည္။

 သို႔ ရာတြင္အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားရွိလူထုမ်ားမွာ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒ၊ ျပည္တြင္း ဥပေဒ မ်ားအရ အခြင့္အေရး မ်ား မခံစားရဘဲ ဆံုးရွံဳးေနမႈ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရသင့္ရထိုက္သည့္ တန္းတူေရး နွင့္ ကိုယ္ ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ စုေပါင္းအခြင့္ အေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔ စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ေပၚထြန္းေရးတို႔နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍မူ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒသမားမ်ား ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ပို၍ ရွိလာေစခ်င္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဥပေဒပညာမ်က္နွာစာတြင္ ဘက္မွ်သည့္လႈပ္ရွား မႈမ်ား ေပၚလာနိုင္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုု သိသာစြာ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ပါမည္။

ဦးေအာင္ထူး (ေရွ ့ေန)ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ တည္ေထာင္သူ                                           ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္            


[1] Unitary State

ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။