Monday, February 10, 2014

အစိုးရ၏ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ခြဲျခမ္း၍ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမည့္အေပၚ ကခ်င္လူထုကန္႔ကြက္

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွိလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မၾကာမီ အစိုးရေကာက္ခံမည့္ သန္းေခါင္္စာရင္းတြင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာ ထားေသာ အမွတ္စဥ္ ကုတ္(code)နံပါတ္မ်ားကို ျဖဳတ္ေပးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရထံသို႔ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစိုးရ၏သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈအခ်က္မ်ားတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးႏြယ္စုကုတ္နံပါတ္အား ရႈတ္ေထြးစြာထည့္သြင္းေပးထားၿပီး၊ မလိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုထည့္ထားကာ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔မွားယြင္းစြာ ကုတ္နံပါတ္မ်ားထားပါက ကခ်င္လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အၾကားရႈတ္ေထြးမႈျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ေသြးခြဲလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သြားမည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦး K ေဇာ္လြန္းကေျပာသည္။

“သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းေတြျဖစ္တဲ့ နံပါတ္ (၈) ကုတ္ထည့္ရမယ့္ ေမးခြန္းကို ျဖဳတ္ထားေပးပါ၊ အဲဒါမေမးရင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးႏြယ္စုၾကားမွ ရႈတ္ေထြးမႈမရွိေတာ့ဘူး၊ ကခ်င္တစ္ခုတည္းနဲ႔ၿပီးသြားၿပီ။ ဒါမွမဟုတ္ ကခ်င္ 101 တစ္ခုတည္း ထားရင္လည္း ဘာမွျပႆနာမရွိဘူး ေဒသ၊ ရြာ နာမည္ ေဂၚရီ၊ ခခူး (Gauri, Hka Hku) လိုဟာမ်ိဳးကို လူမ်ိဳးႏြယ္စုကုတ္နာမည္ေတြ ေပးထားတာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါက လူမ်ိဳးစုေတြၾကားမွာ ရႈတ္ေထြးမႈျဖစ္လာေစတယ္၊ ေမးခ်င္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတဲ့အခါေမးပါ ကခ်င္လူမ်ိဳးႏြယ္စုထဲမွာ လူမ်ိဳးစုေတြျဖစ္တဲ့ လီဆူ၊ ရ၀မ္ ေတြကို ေရးရာ၀န္ႀကီးေပးထားျခင္းက လူမ်ိဳးစုေတြၾကားေသြးခဲြေနျခင္းျဖစ္တယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒနဲ႔လည္းဆန္႔က်င့္တဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရးရာ၀န္ႀကီးေပးထားတဲ့သူေတြကိုလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ တရားစြဲထားျခင္းျဖစ္တယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြက အဲဒီလိုရႈတ္ေထြး ေစတဲ့ဟာကို လက္မခံဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရသန္းေခါင္စာရင္းအား ၄င္းတို႔သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ေကာက္ခံသြားမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အေျခအေန မွန္ကန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေကာက္ခံရန္လုိအပ္သည္ဟု ဆက္ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

“သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ခံျခင္းဟာ စစ္မွန္တဲ့သန္းေခါင္စာရင္းကိုရရွိၿပီး ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လူဦးေရစာရင္းကိုအသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြရွိတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းေပးဖို႔လိုတယ္ အခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရေသးတဲ့ ေဒသေတြ ဆက္ရွိေနေသးတယ္ ဘယ္လိုမွမွန္ကန္စြာေကာက္ခံႏိုင္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး အစိုးရရဲ႕ ျပည္သူေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးမယ့္ ပေရာဂ်တ္ေတြလည္း မမွန္ကန္ႏိုင္ဘူး၊ မမွ်တေတာ့ဘူး ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုသင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္သို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္လိုတယ္” ဟု ဆက္ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳွ႒ာန္းလိုက္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၈၃ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္း ရရွိသည့္ အေပၚ အေျခခံေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ကာ ယခုလက္ရွိ လူမ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားမျပဳလုပ္ပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ တင္းမာေနဆဲျဖစ္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ထုိသုိ႔သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရန္အျပင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ထပ္မံခြဲ၍ ေကာက္ခံရန္လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား မလိုလားေၾကာင္း ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ သေကၤတမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေနရၿပီး ကခ်င္ျပည္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (၂၃)ခု ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အခ်ိန္ေနာက္မက်ခင္ အျမန္ဆံုး၄င္းတို႔၏ တင္ျပေတာင္းခံထားမႈအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ေတာင္း ဆိုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။