Thursday, January 9, 2014

ဧရာ၀တီဆည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္၏ CSR အစီရင္ခံစာ အသစ္အေပၚ ကခ်င္အဖြဲ႔မွ ျပင္းထန္စြာရႈတ္ခ်


by ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔-KDNG


အျငင္းပြား ဖြယ္ျဖစ္ေန သည့္ ဧရာ၀တီဆည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ျပည္ တျပည္တည္း အတြက္သာ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေစမည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္ပဲ နယ္ေျမေဒသခံ မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္ တြန္းထားေသာ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ အစီရင္ခံစာ အသစ္အေပၚ ကခ်င္ အဖြဲ႔မွ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ် လိုက္သည္။


တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ China Power Investment (CPI) မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုအထက္ပိုင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ (ACHC) သည္ ၄င္း၏ “ဧရာ၀တီဆည္မ်ားအေပၚ ပူးေပါင္းတာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ”တစ္ေစာင္ကို ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ဆည္ႀကီး ၇ ခုကို ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္သာမက ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးအတြက္ပါ အက်ဳိး ရွိေသာ စီမံကိန္းတရပ္အျဖစ္ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုထားသည္။

ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း၏ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆည္စီမံကိန္းအေပၚ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွပင္ CPI ၏ အစီရင္ခံစာသည္ ဆည္စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႀကီးအား ေခတ္မီတိုးတက္ေစမည္၊ ေဒသစီးပြားေရးအား အသြင္းေျပာင္းေစမည္၊ ေဒသခံ ကခ်င္ယဥ္ ေက်းမႈအား တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေစမည္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေျပာဆိုေနသည္။

“တရုတ္ကုမၸဏီေတြကေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုေနရမယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ေပးစရာ မလိုဘူး” ဟု ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးကြန္ယက္အဖြဲ႔ (KDNG) မွ Tsa Ji မွ ဆိုသည္။ “က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပံုစံကို က်ေနာ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ပဲ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုတယ္”။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္ျပားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာပင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရေသာ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းအား အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္အတြက္ KDNG မွ ယခုတုိင္ ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲ၀င္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

သဘာ၀သယံဇတဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာသည္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေစသည့္ အဓိက ေသာ့ခ်က္တခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆည္စီမံကိန္းအား ျပန္လည္စတင္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ ရွိရင္းစြဲ ပဋိပကၡအား ပိုမုိႀကီးထြားေစမည့္အေပၚ KDNG မွ အထူး စိုးရိမ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႀကီးမားသည့္ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ထိုျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ ကြက္ခဲ့ၾက ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းမွ ျပည္သူထူထုတရပ္လံုးအား ေဒါသထြက္ ေစသည္။
CPI ၏ အစီရင္ခံစာအသစ္အေပၚ KDNG ၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါတုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

CSR အစီရင္ခံစာ >> ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလအတြင္း ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဧရာ၀တီဆည္စီမံကိန္းတခုလံုးမွ ရရွိမည့္ ၀င္ေငြ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ ဘီလီယံကို အခြန္ဘ႑ာ၊ အခမဲ့စြမ္းအင္၊ အခမဲ့ ရွယ္ယာ စသည္ တို႔မွ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဘီလီယံ (ဧရာ၀တီစီမံကိန္းမွ စုစုေပါင္းရရွိမည့္၀င္ေငြ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကိုသာ ရရွိမည္။

KDNG>> လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေနျပည္ေတာ္မွ ဗဟုိအစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သဘာ၀ သယံဇာတအားလံုးအား ပိုင္ဆုိင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္ အာဏာရွိသည့္အျပင္ စီမံကိန္းမွ ရရွိမည့္ ၀င္ေငြအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသဘာ ၀ သယံဇာတအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိႏုိင္ေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး အတြက္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေသးသည့္ ကာလအတြင္း ဤစီမံကိန္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္းျခင္းသည္ စစ္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း ပဋိပကၡိပိုမုိၾကီးထြားေအာင္ တြန္းအားေပးေစသည္။
CSR အစီရင္ခံစာ>> ACHC ကုမၸဏီသည္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ကုမၸဏတခုျဖစ္ၿပီး လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ရုိးသားမႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတည္းဟူ ေသာ မူ၀ါဒအတုိင္း အၿမဲတမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနသည္။

KDNG>> ဆည္ႀကီး ၇ ခုေဆာင္လုပ္ေနေသာ ဧရာ၀တီစီမံကိန္းသည္ စီမံကိန္းစတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ထိခိုက္ခံရသည့္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းႀကီး၏ သေဘာထားအား ရယူျခင္း၊ ဦးစားေပးျခင္းမရွိပဲ ဖံုးကြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းမလုပ္ခင္ ႏွင့္ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလအတြင္း ေငြေၾကးေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုး၀ မရွိသည့္အျပင္ စီမံကိန္းဟာ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ် မရွိေပ။

CSR အစီရင္ခံစာ>> ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေျမာက္ျမားစြာ တင္ပုိ႔ေရာင္းရန္ႏုိင္သည္။

KDNG>> ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားသုိ႔ စြမ္းအင္တင္ပို႔ေရးဆုိင္ရာ စြမ္းအင္စီမံကိန္းႏွင့္ ၄င္း၏ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ျခင္း၊ အမ်ားဆႏၵေကာက္ယူျခင္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

CSR အစီရင္ခံစာ>> ျမစ္ဆံုဆည္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းသည္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီႏွင့္ မိုးရာသီကာလတြင္း ေရခမ္းေျခာက္မႈအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းညွိေပးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမစ္ေၾကာင္းစီးဆင္းမႈအား တည္ၿငိမ္ေစၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္၏ ႏႈန္းေျမျဖစ္ထြန္းမႈအား ေႏွးေကြးေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ ဆည္ေျမာင္းေရသြင္းေရး၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးႏွင့္ နယ္လွည့္ခရီးသြားေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည့္အျပင္ ျမစ္လယ္ပုိင္းႏွင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းသို႔ ပင္လယ္ေရ စီးနင္း၀င္ေရာက္မႈမွ ခုခံကာကြယ္ေပးသည္။

KDNG>> ျမစ္ဆံုဆည္သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးဆည္ျဖစ္သည္။ ဆည္ေျမာင္းေရသြင္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ထားသည့္ ဆည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စီမံကိန္း အဓိက လုပ္ေဆာင္သူႏွင့္ အဓိက သံုးစြဲသူျဖစ္သည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍သာ ဆည္ေရမ်ားကို ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသသုိ႔ လႊတ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေရႊလီႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ တရုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ ပိုင္းေဒသ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေႏြရာသီတြင္ ယခင္ထက္ပို၍ ေရခမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ ၾကံဳရႏုိင္သကဲ့သလို႔ မိုးရာသီတြင္လည္း ေရၾကီးျခင္းႏွင့္ ရုတ္တရက္ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ကို အခ်ိန္မေရြး ပိုမိုဆုိး၀ါးစြာ ခံရႏုိင္သည္။

CSR အစီရင္ခံစာ>> အမဲလိုက္ျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ရုိးရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္အား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး ေဒသတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

KDNG>> ဆည္ႀကီး ၇ ခုေဆာက္လုပ္မည့္ ဧရာ၀တီစီမံကိန္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခား ဆည္စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ဧရာ၀တီစီမံကိန္းသည္ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အတူ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သိသိသာသာ တုိးျမင့္ေစသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အတင္း အဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံၾကရၿပီး ႀကီးမားသည့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုအနီးတ၀ုိက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာမ်ားကို ပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး ဧရာ ၀တီျမစ္ကိုလည္း ပိုပိုညစ္ညမ္းေစခဲ့သည္။

CSRအစီရင္ခံစာ>>
စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးေဒသအတြင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတု႔ိ၏ မူရင္း အဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္က်ေသာ အေျခအေနတခုသို႔ ရရွိခံစားရ မည္ျဖစ္သည္။

KDNG>> CPI မွ ေျပာင္းေရႊခံရသည့္ ေက်းရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအား ယခင္အတုိင္း ျပန္လည္ဖန္တီး ေပးမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ထိခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “စံျပမျဖစ္သည့္ စံျပေက်းရြာမ်ား (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ)” အစီရင္ခံစာအရ ေဒသခံမ်ားသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ကုိင္စားေသာက္ရင္ လံုး၀ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပဲ CPI မွ ေ၀ေပးသည့္ အစားအေသာက္မ်ားအေပၚတြင္သာ မွီခိုေနၾကရေသာေၾကာင့္ CPI ၏ ေျပာဆုိခ်က္မွာ လံုး၀ မွားယြင္းေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမွ မီးေမာင္း ထိုးျပထားသည္။

CSR အစီရင္ခံစာ >> PAP (စီမံကိန္းထိခိုက္ခံရသူ ျပည္သူမ်ား) ၏ ဆႏၵမ်ားကို မိမိတို႔ အေလးထားပါသည္။ (…. ) ACHC မွ စီမံကိန္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ (… ) ACHC သည္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ သိရွိေရးႏွင့္ စီမံကိန္းအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေရး အတြက္ အဓိက အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္….

KDNG>> CPI သည္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းအား ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) သေဘာထားရယူျခင္း မရွိပဲ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အပိတ္ခံရၿပီးေနာက္၊ ၄င္းတုိ႔၏ အိမ္ယာမွ အတင္း အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရၿပီးေနာက္၊ ၄င္းတို႔ တန္ဖိုးထားေသာ ျမစ္ဆံုေဒသႀကီး ဖ်က္ဆီးခံရၿပီးေနာက္ (သုိ႔မဟုတ္) ၄င္းတုိ႔၏ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ေသာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ သနားခံစာမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရၿပီး ေနာက္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ဆႏၵမွာ မည္သုိ႔မွ် ေလးစားျခင္းမခံရေတာ့ပါ။

CSR အစီရင္ခံစာ>> စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးသည္ သဘာ၀ႏွင့္ လူသားဖန္တီးထားမႈႏွစ္မ်ဳိးလံုး ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ပုိမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ (ျမစ္ဆံု) ျမင္ကြင္းအသစ္တခုကို ပံုေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုဖန္တီးမႈသည္ ေဒသတြင္း ကမၻာ့လွည့္ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကို ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါလွသည္။

KDNG >> မလီဇြပ္ (ျမစ္ဆံု) သည္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္လွပသည့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ ျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ အေရးပါသည့္ ျပယုဂ္တခုျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား တန္ဖုိးထားေသာ ျမစ္ဆံု ေနရာအား တရုတ္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားတင္ပို႔ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပံုစံသုိ႔ အသစ္ေျပာင္းလဲဖန္တီးျခင္းမွာ လံုး၀ လက္ခံႏုိင္စရာအေျခအေန မရွိေပ။

(ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔-KDNG)

ဆက္သြယ္ရန္ -
စာဂ်ီ - +၉၅ ၉၄၀၁၅၃၈၂၄၉
အာနန္- +၆၆ ၈၄၈၈၅၄၁၅၄

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။