Wednesday, January 29, 2014

ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈ နွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑

(Aung Htoo)

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား                 
ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ျပဳရန္ နိုင္ငံတကာဥပေဒရွဳေဒါင့္မွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။             ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူေသာ စကားလံုးအား အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာဆိုေန ၾက ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအရ တည္ေဆာက္ထားေသာလႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရတို ့သည္ နိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ နုိင္ငံ တကာ လူ ့အခြင္ ့အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအေျခခံ နွင္ ့ ကိုက္ညီေအာင္ ျပည္တြင္း ဥပေဒ မ်ားအား မည္သို ့ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပဳသင့္သည္ဟူသည့္အေပၚတြင္လည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳ ထားေသာ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအား ျပည္တြင္း၌ လက္ေတြ ့မည္သို ့ က်င့္သံုးသင့္သည္ ဟူသည့္အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ယေန ့အခ်ိန္အထိ စိုးစဥ္းမွ်အေလးထား ေဖၚေဆာင္ျခင္း မရွိ ေသးေခ်။ ယင္းသို ့ျဖစ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အမည္ခံမွ်သာ ရွိေနပါမည္။


၂။                ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံတခုျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္၍ ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္ စာတမ္းအပုိဒ္ ၂၅ အရ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္တာ၀န္ရွိသည္။ [1] ၁၉၈၉ ခုနွစ္မွစ၍ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အေျမာက္အမ်ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သူ မ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒအေျခခံမ်ားအားေလးစားရန္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ နိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ဥပေဒရွဳေဒါင့္မွေန၍ ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖါက္မႈၾကီးမ်ားအျဖစ္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီက ရွဳံ ့ခ်ေသာ အေၾကာင္းရပ္ မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ျခင္း နွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း တို ့လည္းပါ၀င္ သည္။[2]  ယင္းတို ့အားကုစားနုိင္ရန္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ ေန ့တြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၃၂၅ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပါရွိသည္။[3]

          “ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေရးတို ့နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို တိုးျမင့္ေစရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ နွင့္ လံုျခံဳမႈတိုးျမင့္ေရးနွင့္ ထိမ္းသိမ္းေရး တို ့အတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမွန္သမွ်တြင္ ၄င္းတို ့တန္းတူညီမွ် ျပည့္ျပည့္၀၀ ပါ၀င္ပတ္သက္ ျခင္း၏ အေရးၾကီးမႈကိုလည္းေကာင္း အေလးေပးလွ်က္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး နွင့္ ပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို ထပ္မံ အတည္ျပဳသည္။”[4]

၃။           သို ့ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးနွစ္ခန္ ့မွ စ၍ အစိုးရနွင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ့ အစည္းမ်ား အဆက္မျပတ္က်င္းပလွ်က္ရွိေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း အဆိုး၀ါးဆံုး ခံစားခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နွင့္ ယင္းတို ့ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈကို ယခု အခ်ိန္အထိ ဥပကၡာ ျပဳထားခံရဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ နိုင္ငံတကာဥပေဒနွင့္ အညီ နိုင္ငံ၏ တာ၀န္ရွိမႈကို ခ်ိဳးေဖါက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၄။            အေရးေပၚနွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးနွင့္ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ ရန္ ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း[5] အား စံအျဖစ္လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳကာ၊ ျမန္မာနိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳ ထားေသာ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္[6] အား လိုက္နာေဖၚေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို အေျခခံ၍ လက္နက္က္ုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ကေလး အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားခံစားခြင့္၊[7] အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊[8] ေမြးျပီး ျပီးျခင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ပိုင္ခြင့္၊[9] မိဘမ်ားနွင့္ အတူေနထိုင္ခြင့္၊[10] စိတ္ပိုင္း နွင့္ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဘက္မႈမွ အကာ အကြယ္ ရယူခြင့္၊[11] အဆင့္အျမင့္ဆံုး က်မၼာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္၊[12] ထိုက္သင့္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းခံစား ပိုင္ခြင့္၊[13] ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင့္၊[14] (တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားတြင္) ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ား က်င့္သံုးခြင့္၊[15] အစရွိသည့္အခြင့္ အေရးမ်ား ဆံုးရွံဳးလွ်က္ရွိသည္။

၅။             ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း အဆိုး၀ါးဆံုးခံစားခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ယင္းတို ့ကို ကုိယ္စား ျပဳသည့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တနည္းနည္းနွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ ရွိမွ သာ မိခင္ျဖစ္ ေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္သာမက ၄င္းတို ့၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဆံုးရွံဳးမႈ မ်ားကို ပါ ေဖၚထုတ္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို ့ဆံုးရွံဳးမႈမ်ားအား မည္သို ့အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းနွင့္ ေနာင္မဆံုးရွံဳးေအာင္ မည္သို ့ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေၾကာင္း ၄င္းတို ့၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူကာ တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပ ခ်ဳပ္ဆိုသင့္သည္။

ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္                                                     ေန ့စြဲ။  ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္
အေသးစိပ္သိလိုလွ်င္ ဆက္သြယ္ရန္။                            ဦးေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) တယ္လီဖံုး (၄၆) (၀) ၇၆ ၁၁၅၆ ၂၁၅


[1] The UN Charter Article (25): “he Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.”

[2] Eva La Haye, “War Crimes in Internal Armed Conflicts” Cambridge University Press, 2008, P. 63.

[3] Security Council Resolution 1325 was passed unanimously on 31 October 2000. Resolution (S/RES/1325) is the first resolution ever passed by the Security Council that specifically addresses the impact of war on women, and women's contributions to conflict resolution and sustainable peace.

[4] “Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in peace-building, and stressing the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to increase their role in decision- making with regard to conflict prevention and resolution,”

[5] Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict, Proclaimed by General Assembly resolution 3318 (XXIX) of 14 December 1974.


[6] The UN Convention on the Rights of the Child

[7] UN Convention on the Rights of the Child Article (3)

[8] UN Convention on the Rights of the Child Article (6)

[9] UN Convention on the Rights of the Child Article (7)

[10] UN Convention on the Rights of the Child Article (9)

[11] UN Convention on the Rights of the Child Article (19)

[12] UN Convention on the Rights of the Child Article (24)

[13] UN Convention on the Rights of the Child Article (27)

[14] UN Convention on the Rights of the Child Article (28)

[15] UN Convention on the Rights of the Child Article (30)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။