Thursday, December 12, 2013

တရုတ္လႊမ္းမိုးမွဳ ေရေသာက္ျမစ္ကို တူးေဖၚျခင္း အပိုင္း(၁)

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႕  ျဖစ္ေနေသာ ျပသ နာ အားလံုး တို႔ အား အေသးစိတ္ တင္ျပႏိုင္ ရန္ စာေရး သူႏွင္႔ အဖြဲ႔မွ အေတာ္ပင္ ခက္ ခက္ခဲခဲ ေရဆံုးေျမ ဆံုး လိုက္လံကာ ၄င္းျပသနာ အားလံုးတို႔ ၏ ေရေသာက္ျမစ္သည္ တခု တည္းသာ ျဖစ္ေနသည္ကို စာဖတ္သူ မ်ားအား တင္ျပလိုျခင္း အလို႔ငွာ ယခု ေဆာင္းပါး စာတမ္း အား ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါး တြင္ ပါရိွေသာ ပထမ ပိုင္း အခ်က္လက္ မ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ဖမ္းဆီးခံရကာ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ ထုတ္ ျခင္းခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႔၏ ရံုးခန္းမွ ရွာေဖြ ပံုစံအရ အထူးစီမံခ်က္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ရဲခ်ဳပ္ ခင္ရီ၊ ေက်ာ္ဆန္းႏွင္႔ ဦးေရႊမန္းတို႔ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ႔ေသာ မွတ္းတမ္း ဒိုင္ယာယီအား ထုတ္ႏုတ္အေျခခံထားပါသည္။ယခု ဗိိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕၏ အျဖစ္သည္ ႏြားသိုးဦးခ်ိဳေပၚတြင္ ပါသြားေသာ က်ားနာတေကာင္ႏွင္႔တူေလ၏။ ဗိုလ္မွဳ ခင္ညြန္႔မွ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ထိ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ႔ေသာ ၄င္း၏ ဥာဏ္နည္းပါးမွဳႏွင္႔ ကလိမ္က်မွဳမ်ားက ၄င္းအား အထိနာေစေခဲ႔ေၾကာင္း တင္ျပေပးသြားပါမည္။ ျမန္မာ႔ျပသနာအစသည္ ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းရန္ အင္းယားလမ္း သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ဦးေန၀င္းမွ ေခၚယူျခင္းခံရေသာ ဒုဗိုလ္မွဳးၾကီး ခင္ညြန္႔ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်စ္ေဆြ၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိန္ေအာင္တို႔မွ စလ်င္ မမွားႏိုင္ေသာ အေျခခံတရပ္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုပထမဆံုးေတြ႕ဆံုမွဳသည္ ၁၉၈၈ ဂ်ြန္လ (၁၀) နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းေတြ႔ဆံုမွဳတြင္ ဦးေမာင္ေမာင္ အေျခမလွေသာ ကိုင္တြယ္မွဳအား အဆုံးသတ္ရန္ႏွင္႔ အာဏာသိမ္းျပီး ၄င္းမွ ၁၉၆၂ ခု မတ္လ၂ ရက္ အာဏာသိမ္းခဲ႔ပံု အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ေျပာျပေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေန၀င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးကြက္ေက်ာ္ျမင္တတ္သျဖင္႔ ျပည္၀မ္းဆူလ်င္ ျပည္အနားက ျပည္၀မ္းတြင္းသို႔ ပိက်လာမည္ဟု ေျပာေလသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္တြင္း၀ယ္ အာဏာသိမ္းေလက လြယ္ကူစြာပင္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း နယ္စပ္တေလ်ာက္ တနံတလ်ားတြင္ရိွေသာ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မလာႏိုင္ေစရန္ႏွင္႔ အကန္႔သပ္ေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ႔ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ သူပုန္မ်ားအား တိုက္ရန္ရွာၾကည္႔ၾကရာ အဖြဲ႔ၾကီး ၄ဖြဲ႔ရိွေနေၾကာင္းႏွင္႔ အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ား၏ တိုးေဖါက္၀င္လာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ လမ္းေၾကာင္း ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဦးစြာ ပိတ္ဆို႔ထားေစျပီးမွ အာဏာသိမ္းရန္ အစီစဥ္အတိက် စနစ္တက် လုပ္လိုေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ ၏ တင္ျပခ်က္တြင္ အာဏာသိမ္းလိုက္ေသာ္ လြယ္ကူစြာပင္ ျပည္တြင္း၀ယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း သူပုန္တို႔၏ အင္းအားႏွင္႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ၄င္းတို႔၏ လွဳပ္ရွားလာႏိုင္မွဳတို႔အား သတင္းစုေဆာင္း ေထာက္လွမ္း ေလ႔လာကာ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိန္ေအာင္မွ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ တပ္မေတာ္တြင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အခက္ခဲမ်ား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ လိုအပ္ေသာ အကူညီအေထာက္ပံ႔မ်ားအား တင္ျပေလသည္။ ဒုဗိုလ္မွဳးၾကီး ခင္ညြန္႔မွ ၄င္းတြင္ ခိုင္မာေသာ ေထာက္လွမ္းေရးနည္းနာနိသယႏွင္႔ နည္းဗ်ဴဟာ ေဆာင္ရြက္ရန္အပိုင္းမ်ားအားတင္ျပေၾကာင္း သိရေလသည္။ ထိုေနာက္ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ ရုပ္တိေဗဒ ေလ႔လာဆန္းစစ္ေရးႏွင္႔ စစ္ေရးပဋိပကၡဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဌာန၏ အၾကီးကဲျဖစ္သူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊအား ဦးေန၀င္းႏွုင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္) ေစာေမာင္မွ ဂ်ြန္လ (၁၂)ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္ ၄င္း၏ ရံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ပါ၇န္ အေရးေပၚ ေခၚယူျပီးေနာက္ နယ္စပ္မ်ဥ္းတေလ်ာက္ ၇ိွေနၾကေသာ သူပုန္တို႔၏ အင္အား လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွဳႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေျချပဳအ၇န္တားမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးျပျပီး ၄င္းကိုင္တြယ္ထားေသာဌာနမွ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္လက္အေသးစိတ္အား တင္ျပေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ ၁၉၈၈ ဂ်ြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ညခင္း ၈ နာရီမွ ၁၀ နာရီ ၃၀ အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းကိုယ္တိုင္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရိွလာျပီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊမွ တင္သြင္းထားေသာ အခ်က္လက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိန္ေအာင္မွ တင္သြင္းလာေသာ အခ်က္လက္ႏွင္႔ တပ္မေတာ္ ေလမွ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ခင္ ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေအး ၊ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးအဆင္႕မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး အဆင္႔သို႔ တပတ္အတြင္း တိုးျမွင္႔လိုက္ေသာ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခင္ညြန္႔ ၊ အျပင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ၊ သမၼေဟာင္းဦးစိန္လြင္ ၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင္႔ေဆြ တို႔ အစံုညီ တက္လာျပီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ တင္ျပေသာ အခ်က္လက္မ်ားအား အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျပီး တပ္မ ၅ ခု၏ တပ္ရင္ ၅၀ အား ျပည္တြင္း အာဏာသိမ္းမွဳတြင္ ထိမ္းသိမ္းကိုင္တြယ္ရန္ႏွင္႔ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းႏွင္႔ ေထာက္လွမ္းေရး ဆိုင္ရာမွ ေပးပို႔ညြန္ၾကားေသာ အခ်က္လက္မ်ားအား လိုက္နာရန္ အျပင္ အဆိုပါ တပ္မ ၅ မ၏ အျခားက်န္ေသာ တပ္ရင္း ၅၀ ျဖင္႔ ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင္႔ ၄င္း၏ တပ္ေပါင္းစုမ်ား စစ္ေရးအခိုင္မာ ေျခကုတ္ယူထားေသာ ေဒသအား တျပိဳင္နက္ ရွင္းလင္းရန္တို႔ျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင္႔ ဘိန္းဘုရင္ ဖုန္းက်ာရွင္းတို႔မွ တင္ျပလာေသာ ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင္႔ ၄င္း၏ တပ္ေပါင္းစုမဟာမိတ္မ်ား အတြက္ ေက်ာခြဲ သပ္လ်ွိဳမွဳမ်ား ရာႏံုန္းျပည္႕တည္ေဆာက္ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ကရင္မြန္ သူပုန္အခ်င္းခ်င္း စစ္ပြဲအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အထေျမာက္ ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ရံုးတြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ ေၾကးနန္းဖိုင္မ်ား အထပ္လိုက္ျဖင္႔ ဗိုလ္ေစာေမာင္ စစ္ရံုး၀န္ထမ္းမ်ား ေခါင္းမေဖၚႏိုင္ေအာင္ အလုပ္မ်ားေသာ ေန႔ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုကာလႏွင္႔ အခ်ိန္တခုတည္း၀ယ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္အား သမၼတင္ရန္ ပူပူေႏြးေႏြးေလး အား ဗိုလ္ေန၀င္းမွ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုျပီး ရက္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ျဖင္႔သား တတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ တရားဥပေဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံျခားသံခင္းတမန္ခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံတကာ သံမွဳထမ္းမ်ားႏွင္႔ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္း မ်ားအား ေရးဆြဲေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင္႕ေဆြမွ ယခု ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွျဖဳတ္ထုတ္ဖယ္ရွားကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာေသာ ဦးခင္ညြန္႔အား “ ေမာင္ရင္ အခု တခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာ လံုထိန္း၊ရဲ ႏွင္႔ တပ္ဖြဲ႕ခြဲအခ်ိဳ႔တို႕ ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ျပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတာ အေသေျပာက္ ေတာ္ေတာ္ရိွေနတယ္ အဲဒါ ေမာင္ရင္က ေနာက္ပိုင္းတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ္႔ကိစၥေတြ ရိွေနေတာ႔ အေသျခာ စားရင္း မွတ္တမ္းတိတိက်က်ကေလးျဖစ္ေအာင္ေတာ႔ လုပ္ထား ၊ တေန႔ ရွင္းၾကျပဳၾကရမယ္ဆိုရင္ ေမာင္ရင္ေခါင္းေပၚ အားလံုးပံုက်လာမယ္” ဟု သတိေပးခဲ႔ေလသည္။ 
 
ထိုေနာက္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အား လက္မခံေသာ လူထုအံုၾကြမွဳ ေနရာအႏွံ႕ျဖစ္ေပၚခဲ႔ရာ ဦးေန၀င္း အိမ္တြင္ ၄ ၾကိမ္တိုင္တိုင္ စစ္ဘက္ ႏွင္႔ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြး ခဲ႔ျခင္းအား တႏိုင္ငံလံုးအေပၚ စစ္ေရအျမင္ျဖင္႔ အေကာင္ထည္ေဖၚလိုက္သည္႔အေနျဖင္႔ စက္တင္ဘာ ၁၈ တြင္ စစ္အာဏာ သိမ္းခဲ႔ေလသည္။ အပိုင္း(၂) ကို ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမည္ သိပ္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္လက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။