Friday, November 22, 2013

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ရန္ကုန္ခရီးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ

(Mizzima)

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၏ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သံုုးရက္ၾကာ လာေရာက္ရွိျခင္းက ႏိုင္ငံေရးထူးျခားမႈ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္သုိ႔အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းကလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ စိတ္၀င္စားစရာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း က်င္းပရန္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္လုပ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းဟု ဆိုသည္။ 


မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခု၏ ဦးစီးဦးေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ သက္ဆိုင္သူ မ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ားလုုပ္ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈတစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆြးေႏြးေနဆဲ ကာလတြင္ပင္ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ကိုကိုုင္ေဆာင္ဖိုု႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္ခုေအာက္တြင္ အတူတကြေနထိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကို သိရိွရသ ျဖင္႔ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ျမန္မာ အစိုးရကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္အား အလ်င္အျမန္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ေပးလိုက္သည့္အတြက္လည္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုု႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကိစ္ၥႏွင့္တစ္ပါတည္းပင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း အျပန္အ လွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ မတူကြဲျပား ျခားနားသူအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ယဥ္ေက်းမႈအ ျမင္ကိုလည္းေကာင္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္ မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက 
စိတ္အားထက္သန္ ေနသည္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပရာလည္း ေရာက္သည္။ ဤသို႔ေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈဆိုသည္မွာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ တည္ေဆာက္မႈ၏ အဓိကအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ႀကီးတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္သည္ လူမ်ဳိးစုတစ္မ်ဳိး၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဆိုသည့္ တိုင္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈႀကီးအတြင္း အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ထားသူျဖစ္သျဖင့္လည္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ႀကီးမားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္သာျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ လက္ နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မွာ အာဏာရေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရက လက္နက္ခ်ေရးအေျခခံအျမင္ႏွင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းခဲ့သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရႏွင့္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ား လည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သည္တုန္းကလည္း စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္မွန္ သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒအေပၚ အေျခခံရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။

အတိတ္က ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားေသြးစည္းေရးကို ဖန္တီးေပးရာမေရာက္ဘဲ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း မယံုသကၤာျဖစ္ျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားရျခင္းကို တြန္းအားေပးသလိုပင္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို မီးစာထပ္ထည့္မိသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးအထိ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတု အခမ္းအနားသို႔လည္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတခိ်ဳ႕သည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ရွစ္္ေလးလံုးအခမ္း အနားသို႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရခဲ့ၾကေသးသည္။ လူထုသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တိုုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို ျပန္လည္ျမင္ႏိုင္ခြင့္ရခဲ့ၾက၏။

ယခုလည္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၏ ရန္ကုုန္ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ စစ္ပြဲေတြၿငိမ္းၿပီး သံလြင္ခက္ကို သယ္ေဆာင္လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳိးငွက္ခရီးစဥ္ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္မိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။