Tuesday, November 19, 2013

ကခ်င္ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္ : ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အေျခအေန
နမ္လင္းပါေက်းရြာ အနီးတ၀ိုက္တြင္ ထြက္ေျပးေရွာင္တိမ္းသူဦးေရ တိုးပြားလာျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိပါသည္။ နမ္လင္းပါေက်းရြာအနီး လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ လံုျခံဳေရးအတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ရက္သတၱပတ္(၃)ပတ္ခန္႔ၾကာေအာင္ ၀န္းရံပိတ္ဆို႔ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိခဲ့ပါ။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၇၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ (၃၄)ဦးရွိသည့္ နမ္လင္းပါေက်းရြာ ေဘာ္ဒါေက်ာင္း ပတ္လည္တြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွ တပ္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၆)ရက္၊ စေနေန႔ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ သတင္းရရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ျခင္း ခံခဲ့ၾကရဲ့ၿပီး၊ ကာသိုလစ္အသင္းေတာ္၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ နမ္လင္းပါေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ား အပါအ၀င္ ေဒသခံ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူ (၂၃၀၀)ေက်ာ္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ၾကရပါသည္။ ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားမွာ ယခုတဖန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေ၀းရာသို႔ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရပါသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူအခ်ဳိ႕မွာ ဗန္းေမာ္-မန္စီေဒသရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စင္ခန္းႀကီးရြာသားမ်ား အပါအ၀င္ ေဒသခံျပည္သူအခ်ဳိ႕မွာ သြားလာဆက္သြယ္ရန္ခက္ခဲေသာ စစ္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း ပိတ္မိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲအစည္းမ်ားအား ထပ္မံသတိေပး ႏႈိးေဆာ္လိုသည္မွာ -
- ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဍိပကၡမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာ အဆံုးသတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးအရာရွိ ဗြီေဂ်နမ္ဘီးယား ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ထပ္ေလာင္းတင္ျပလိုပါသည္။ သို႔ပါ၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
- “အသက္အႏၱရယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မတရားသျဖင့္ ျပဳမူျခင္း၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအား ညွိဳးႏြမ္းေစရန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း အထူးအျဖင့္ အရွက္ရေစရန္ ျပဳမူျခင္း၊ စိတ္ဒါဏ္ရာရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း” စသည္တို႔ကို ျပည္သူမ်ားအား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရန္
- တိုက္ပြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္) အေနျဖင့္  ႏိုင္ငံတကာ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာရန္၊ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္စစ္သည္မ်ားအား ခြဲျခားသည့္ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား မရွိေစရန္အတြက္ သတိထားရန္
- မည္သည့္ ေနရာေဒသျဖစ္ေစကာမူ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား အကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံေရးအဖြဲ႕အစည္း(NGO)မ်ားအား အတားအဆီး၊ အကန္႔အသတ္မရွိ လြတ္လပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအား တိုက္တြန္းပါသည္။
- စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ရရွိေရးသည္ အေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ျပည္သူမ်ားမွာ စိတ္ဒါဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ အနီးတ၀ိုက္ရွိ ေတာအတြင္းသို႔ တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံေနၾကပါသည္။
- ဒုကၡဆင္းရဲခံစားခဲ့ၾကရေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပါသည္။ ဤဒုကၡသည္အမ်ားစုမွ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ မုန္ဒိန္ပါေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
- ႏိုင္ငံတကာ၊ ျပည္တြင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လတ္တေလာ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။
- စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ား လတ္တေလာ လိုအပ္ေနသည့္ လိုအပ္မႈမ်ားမွာ - အကာအကြယ္ရရွိေရးႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ လံုျခံဳစြာ ေရာက္ရွိေရး၊ အစားအေသာက္ ရရွိေရး၊ ေနထိုင္ရန္ အမိုးအကာႏွင့္ ေစာင္၊ အေႏြးထည္ကဲ့သို႔ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားမွာ လံုျခံဳသည့္ေနရာကို ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ကာ မည္သည့္ စားေသာက္စရာ၊ အ၀တ္အထည္မွ် မရွိၾကပါ။ ခ်မ္းေအးသည့္ ေဆာင္းရာသီျဖစ္သျဖင့္ လံုျခံဳသည့္ အမိုးအကာ၊ ေႏြးေထြးေစမည့္ အကာအကြယ္မ်ား ရရွိရန္ ပိုမိုခက္ခဲလ်က္ ရွိပါသည္။
- မိမိတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လံုျခံဳစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေရး အပါအ၀င္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၈) ရက္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

BRIDGE
Kachin Baptist Convention (KBC)
Kachin Relief and Development Committee (KRDC)
Kachin Women Association (KWA)
Kachin Development Group (KDG)
Karuna Myanmar Social Services (KMSS)
Metta Development Foundation
Shalom Foundation
WunpawngNinghtoi (WPN)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။