Wednesday, October 2, 2013

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကဳိးပမ္းမႈ

(Ven Ravika)

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကဳိးပမ္းမႈမ်ား ကို ေလ့ လာၾကည့္ရာ ေအာက္ပါ အခ်က္ အလက္မ်ားကို သတိျပဳမိသည္။

Identify needs and interests

တိုင္းရင္းသားတို႕၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားကို ေလ့လာသင့္သည္။ လူသတ္ရန္ လက္နက္ကိုင္ျခင္းမဟုတ္၊ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ကိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု N-Gun Ja Wa က ဆိုသည္။ ရွင္သန္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားတို႕က ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရယူလိုၾကသည္။ မိမိတို႕လုံျခဳံေရးအတြက္ ျပည္နယ္တပ္မေတာ္ကို ထားလိုၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို ေလးနက္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။


Take expert advice

ၫွိႏႈိင္းရာ၌ ေရာ့ေရႊ ေရာ့ပတၲျမား ေရာ့နဂါး သေဘာျဖင့္ သြား၍ မရေပ။ ကြၽမ္းက်င္သူတို႕၏ အၾကံညာဏ္မ်ားကို ရယူသင့္သည္။ ေဆြးေႏြးရာ၌ ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိလွ်င္ ယုံၾကည္မႈတိုးသည္ထက္ သံသယက ပိုႀကီးလာတတ္၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာက Fact finder အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္လွ်င္ မသင့္ေတာ္ေပ။ တသီးပုဂၢလ Fact finding projects မ်ားကို အားကိုးသင့္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ ပါတီေပါင္းစုံ၊ အဖြဲ႔ေပါင္းစုံ၊ လူတန္းစားေပါင္းစုံ ပါဝင္သည့္ Expert working groups မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းသင့္သည္။

Promote movements

ၫွိႏႈိင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းကို အခ်ိန္ဆြဲလွ်င္၊ အိပဲ့အိပဲ့ျဖင့္ သြားလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခုိက္ေစသည္။ ထမင္းစားေနစဥ္ ကိစၥတစ္ခု ေပၚ၍ ထသြားၿပီး နာရီဝက္ေလာက္ ၾကာမွ ျပန္စားလွ်င္ ခံတြင္းပ်က္သကဲ့သို႕ ျဖစ္တတ္သည္။ အပစ္ရပ္ကိစၥကို ေရွ႔တန္းတင္ျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအာသာကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေန အာ႐ုံတပါး မသြားေစဖို႕ ခပ္စိတ္စိတ္ လႈပ္ရွားရသည္။

Fractionate

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးခ်ရာ၌လည္း မွားယြင္းမႈမ်ား ရွိသည္။ ေဆြးေႏြးေနသည့္အခ်ိန္၌ ခက္ခဲ့ရႈပ္ေထြးသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ အခ်င္းခ်င္းစကားၿပဳိင္လု၍ မိမိတို႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒမ်ားကို တဖက္သတ္ ခ်မွတ္ျခင္းမွာ လြဲမွားေနသည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာသည္ တိုင္းရင္းသားတို႕ကို သြားေရာက္စည္း႐ုံးရာ မေရာက္ဘဲ သြား၍ ရန္ေတြ႕သလို ျဖစ္ေနသည္။ မိမိခ်မွတ္သည့္ မူေဘာင္မ်ားကို လက္ခံရန္ အတင္းတုိက္တြန္းသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ တင္ျပမႈမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္မႈ အားနည္းသည္။ အမွန္တြင္ ဤအဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ အေၾကာင္းခ်က္မ်ားကိုသာ ရယူစုေဆာင္းသင့္သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဤအဆင့္၌ ထစ္ေနသည္။ ထိုမွ်သာ မဟုတ္ေသးပါ။ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၌လည္း အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Tool to break deadlock

အၾကပ္အတည္းေတြ႕လွ်င္ ေဖာက္ထြက္ဖို႕ကိရိယာလည္း မရွိပါ။ အၾကပ္ကိုင္နည္းကိုလည္း က်င့္သုံးသျဖင့္ walk in the wood သေဘာမ်ဳိး သက္ေတာင့္သက္သာ သိပ္မရွိလွပါ။ အဆိုးဆုံးမွာ Coalition Building ကို ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္လိုစိတ္ အမွန္တကယ္ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ေနာင္အခါ၌ UNFC ႏွင့္ ေတြ႕မည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းသာ ေတြ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဟူေသာ စကားကို လုံးဝမေျပာသင့္ေပ။

Coalition Building

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာသည္ အေပၚယံေၾကာအားျဖင့္ လူမ်ားစုဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ လူနည္းစုလူမ်ဳိးမ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာဟု ထင္စရာရွိသည္။ ပြင့္လင္းစြာ ေဝဖန္ရလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား၌လည္း မတင္မက်အေျခအေနမ်ား ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ဟူေသာ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ေအာက္၌ coalition မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ UNFC သည္ အႀကီးဆုံးတိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာသည္ UNFC အဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ မလိုလားအပ္သည့္ အေသးအမႊားျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေသာ္လည္း UNFC ကို ခ်န္လွပ္၍ ယင္းအဖြဲ႔ႀကီး၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၌ တည္ရွိေနသာ မတူညီေသာ အက်ဳိးစီးပြားအခ်ဳိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ခ်င္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ပင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည္ေလာဟု ေတြးစရာ ျဖစ္လာသည္။

ထို႕ေၾကာင့္

၁။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားၾကား၌ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္မႈကို ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း၊
၂။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းဆက္ဆံေရးမူဝါဒကို စြန္႕လႊတ္၍ မဟာမိတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မဟာမိတ္အေနျဖင့္သာ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊
၃။ ေဆြးေႏြးသည့္ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးကို အဖြဲ႔ခြဲ၍ တၿပဳိင္နက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ယူဆမိသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။