Wednesday, October 30, 2013

တိုင္းျပည္နယ္နိမိတ္ တည္တံ့ေရး လိုင္ဇာညီလာခံသို႔ အစိုးရ ေတာင္းဆို

(Irrawaddy)

လတ္တေလာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံသို႕ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရမွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အေနျဖင့္ ေပးပို႕ ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား တြင္ “တိုင္းျပည္ နယ္နမိတ္ တည္တံံ့ေရး အတြက္ ပတ္သက္သည္႔ တာဝန္ကို ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ရန္” ဟု ေရးသားပါရွိ သည္။

ဧရာဝတီ က ဖတ္႐ႈခြင့္ရသည့္ ယင္း အဆိုျပဳခ်က္ ၁၅ ခ်က္တြင္ “ပင္လံု စိတ္ဓာတ္”ျဖင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေရးသား ထားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားေတာင္း ဆိုေနသည့္ “ဖယ္ဒရယ္” ျပည္ေထာင္စု စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥ ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။


အစိုးရ၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွာ  ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေရး၊ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္သည္႔ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား ထိေတြ႔မႈမရွိေစရန္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ဖြင့္ခြင့္၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးရန္ အခြင့္အလမ္း၊
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ ဖြဲ႕ေရး၊ ပူးတြဲအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေကာ္မတီ၊ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈေကာ္မတီ၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္႔အခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ကတိျပဳျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

အစိုးရဘက္က တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမည့္ အေျခခံမူေဘာင္ကို တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ယခု အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွ အတည္ျပဳျပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ဥကၠဌ ဦးေဇာင္းဟရားက လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ မေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္ပြဲတြင္ “အဖိႏွိပ္ခံ အမ်ိဳးသားမ်ား စုေပါင္းလက္တြဲၿပီး ရရွိႏိုုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုရန္” ယခုေဆြးေႏြးပြဲကို တိုင္းရင္းသား အႀကိဳ ညီလာခံအျဖစ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲ မစမီ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) တုိ႔က ပူးတြဲ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ရာ “ႏုိင္ငံတ၀န္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီး ၂ လအတြင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရး မူေဘာင္ကုိ စတင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ၄ လ အတြင္း ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ရန္” တို႕ကို ေတာင္းဆိုထားျပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုး၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ မ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစုိးရ ပါ၀င္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ပူးတြဲ စီခံခန္႔ခြဲေရး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရး အာမခံခ်က္ရွိေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ အေျခခံ ဥပေဒ၊ အာဏာခြဲေ၀မႈ၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေျမယာ၊ ၀င္ေငြ ခြဲေ၀မႈ၊ သယံဇာတ ခြဲေ၀မႈ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္မူ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေထာက္ျပျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေအာက္ေျခအဆင့္ထိေရာက္ရွိရန္ မည္သို႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မည္မွ်အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္တို႕မွာ မရွင္းလင္းလွေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေတာမတ္စ္အိုေဟး ကင္တာနာက ကုလသမဂၢ၏ IRIN သတင္းဌာနႏွင့္ ေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ “ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ အစီအစဥ္ကို က်ေနာ္တို႕ မျမင္ရေသးဘူး။ ဥပမာ ထိုင္းက ဒုကၡသည္ေတြ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ခင္ဗ်ား ဒုကၡသည္တစ္ေယာက္ဆို ခင္ဗ်ား ျပန္ခ်င္သလား။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိဘူး။ အစီအစဥ္တက် မျဖစ္ဘူး။ ေျမသိမ္းမႈ ျပႆနာေတြ၊ ေျမျမႇဳပ္ဗုံး ျပႆနာေတြအေၾကာင္းလည္း ဘယ္သူမွ ဘာမွ မသိရဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။