Friday, September 6, 2013

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို မွန္ကန္စြာ မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ျခင္း ျပသနာ အပိုင္း(၃) ေနာက္ဆံုးပိုင္း

Written by  ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ တည္ေထာင္သူ
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစ္စစ္ရည္ညႊန္းသည့္အမ်ိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္အဘယ္အရာနည္း။  
အမ်ိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာအေရးၾကီးေၾကာင္းမည္သူမွ် မျငင္းပါ။သို့ရာတြင္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကိုဦးတည္ေသာ လုပ္ငန္း ဘာတခုမွ မစတင္ရ ေသးျခင္းမွာ ျပသနာ ျဖစ္ေနသည္။အမ်ိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုလွ်က္ ျဖစ္ျပီးခဲ့သမွ် မ်ားအား ျပည္ဖံုးကာ ခ်ထား၊ ေမ့ထားျခင္းမွာ ပို၍ ႀကီးမားေသာ ျပသနာ ျဖစ္ေနသည္။ ဘာတခုမွစတင္ လုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳေသးသည့္အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဟူသည့္ အရာကို လက္ညွိဳး ထိုးကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရြာစ္စစ္က ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ တရပ္ ေရးဆြဲေရးအား ေစာလြန္းေနသည္ဟု ေျပာျခင္းမွာ သဘာ၀ မက်ပါ။ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ့အစည္း မ်ားအားလံုး ၿပိဳင္တူ တြန္းလွ်င္ေရြ  ့ေတာ့မည့္ အေနအထား ေရာက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရြာစ္စစ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္ ဆြဲသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ ေစသည့္ စကားလံုးကို သံုးပါသနည္း။ 


 လူ့အခြင့္အေရး အေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ စစ္မွန္သည့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရြာစ္စစ္ အပါအ၀င္ ရွမ္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ သံုးသပ္ သင့္သည္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္အာဏာ သိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ စစ္တပ္က ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး ကေလး မ်ားအား မုဒိန္း က်င့္ခဲ့သည့္ မႈခင္းမ်ားကို စုေဆာင္းကာ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္မုဒိန္း က်င့္ခြင့္လိုင္စင္စာအုပ္မွာ ကမာၻသို ့ေပါက္သြားခဲ့သည္။
 
 ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၌ စစ္အာဏာရွင္မ်ား က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ျပစ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ တို ့နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ နိုင္ငံတကာက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္း လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာစ္စစ္ ကိုယ္တိုင္ ေထာက္ခံ လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားခဲ့သည့္ စာအား ကုလသမဂၢသို ့ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ေပးပို ့ ခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ သတိ ရသင့္သည္။ လူ ့အခြင့္အေရး နွင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံမွ ေန၍ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ နိုင္ရန္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေအာက္တြင္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ပုဒ္မ ၄၄၅ အရ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၾကြင္းမဲ့ လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးထားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ စစ္မွန္သည့္
အမ်ိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကိုလိုျခင္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ ေဖၚေဆာင္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ သစ္တြင္ ထည့္သြင္း ျပဌာန္း ရပါမည္။ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမည္သို့ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း။  
၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေအာက္တြင္ မည္သည့္ အခါတြင္မွ် စစ္မွန္သည့္ငိမ္းခ်မ္းေရး မရနိုင္ပါ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ငါးခ်က္မွ်သာ ေထာက္ျပပါမည္။ ပထမ အခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္နယ္ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းမ်ား ဖြဲစည္း ထားမႈမွာ တန္းတူေရး အေျခခံကို မေဖၚေဆာင္ပါ။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းမႈနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အရ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္နွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လိုသည့္ တိုင္းရင္းသား မ်ားသာျပည္နယ္ မ်ား၌ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမဳာက္ခြင့္ ရေစမည့္ အေနအထားကို စီစဥ္ တက် ဖန္တီး ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 
တတိယ အခ်က္မွာ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေ၀မႈ မမွ်တရံု သာမက ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းမႈ အရ ဗဟို အစိုးရက ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရေန၊၂၀၁၁ ခုနွစ္ အထူး ရံပံုေငြ ဥပေဒ အရ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာကို စစ္တပ္က ထင္သလို သံုးခြင့္ ရေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စတုတၳ အခ်က္မွာ တရားရံုးမ်ား ဖြဲစည္း တည္ရွိမႈ အေနအထား အရ ျပသနာၾကီးမ်ားအား ေနာက္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း နိုင္ေရး အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးက ယံုၾကည္ အားကိုး နိုင္ေလာက္သည့္ တရား စီရင္ေရး စနစ္ကိုတည္ေဆာက္ မထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပဥၥမနွင့္ အေရး အၾကီးဆံုး အခ်က္မွာ လူမ်ိဳးၾကီး ၀ါဒကိုက်င့္သံုး ထားသည့္ တလက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ တရပ္တည္းသာ တည္ရွိေစမည္ ျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ လံုး၀ မျဖစ္နိုင္ျခင္းပင္။  

ဤအေျခအေနမ်ား ေအာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရြာစ္စစ္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔ ရွာေဖြ ပါမည္နည္း။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ ထိုးထား ပါလွ်က္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ေန ခဲ့သည္ကိုလည္း လက္ေတြ႔ သံုးသပ္ နုိင္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ အေျခခံမွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ သစ္တရပ္ကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳ က်င့္သံုးျခင္းမွ တပါး အျခား မရွိပါ။   

ဖက္ဒရယ္နွင့္ရွစ္ေလးလံုးအေတြ့အၾကံဳ  
            စာေရးသူသည္ ရွမ္း မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား တဦးသာ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ တြင္ နွစ္တခ်ိဳ ့အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ အတြင္း ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ ဗဟို သပိတ္ ေကာ္မတီ တြင္ တြဲဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး အျဖစ္ တာ၀န္ ယူခဲ့သည္။ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးမွာ စာေရးသူနွင့္ အတူ က်ဴရွင္ ျပဘက္ က်ဴရွင္ ဆရာ ဦးျမတ္သူ ျဖစ္သည္။ ဥကၠဌမွာ စပ္စံထြန္း ေဆးရံု အုပ္ၾကီး ေဒါက္တာ တင္၀င္းျဖစ္သည္။ ဗဟို သပိတ္ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္၌ ေက်ာင္းသား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အားလံုး အပါအ၀င္ အဖြဲ ့အစည္းေပါင္း သံုးရာေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ တရားေဟာ စင္ျမင့္မွာ ဗဟို သပိတ္ ေကာ္မတီ၏ လက္၀ယ္သို ့ေရာက္ရွိလာျပီး ျပည္နယ္ ေဘာလံုးကြင္း ၾကီး အတြင္း၌ ပရိသတ္ တသိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ တရားပြဲေပါင္း ၁၂ ပြဲခန္ ့က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုး တရားပြဲတြင္ ေဒါက္တာ တင္၀င္း နွင့္ စာေရးသူ နွစ္ဦးတည္း ေဟာခြင့္ရခဲ့သည္။  

            တရား ေဟာပြဲမ်ား အရွိန္ ရလာေသာအခါ သမိုင္း၀င္ ရွမ္းျပည္ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ လူၾကီး မ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားျပီး ပါ၀င္ ေဟာၾကားနိုင္ရန္ ဗဟို သပိတ္ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ မွတ္မိသမွ်မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ခဲ့သူ ဦးထြန္းျမင့္၊ ဦးခြန္ထီး တို ့နွစ္ဦး တို ့အျပင္ ဦးထြန္းေဖ၊ ဦးညြန့္ေမာင္၊ ရပလ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဦးေရႊအံုး တို ့ျဖစ္သည္။  

            မွတ္မွတ္ရရ တရက္တြင္ ေနာက္ေန ့က်င္းပမည့္ တရားပြဲ အတြက္ မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက မည္သည့္ အေၾကာင္း အရာ မ်ားအား ေဟာၾကားၾကရန္ ဦးခြန္ထီး အိမ္တြင္ စုေ၀း တိုင္ပင္ၾကသည္။ အထက္ပါ ေခါင္းေဆာင္ ၾကီးမ်ားအျပင္ ဗဟိုသပိတ္ေကာ္မတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ ဦးေရႊအံုးက ဖက္ဒရယ္  အေၾကာင္းကို သူ ေဟာမည္ဟု အဆိုျပဳသည္။ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား ၌ ဖက္ဒရယ္ ဆရာၾကီး အျဖစ္ နံမည္ၾကီး လွသူ ဦးထြန္းျမင့္ က ကန္ ့ကြက္သည္။ ဤပြဲမွာ ဒီမိုကေရစီ ေရး ကို ဦးတည္ လႈပ္ရွားေနေသာ ပြဲျဖစ္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ကို မေဟာ သင့္ေသးေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ေစာေနေၾကာင္း အေၾကာင္းျပသည္။ လူၾကီး အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံု ေဆြးေႏြးေနၾကသျဖင့္ စာေရးသူတို ့လူလတ္၊ လူငယ္မ်ားက ျငိမ္ျပီး နားေထာင္ ေနခဲ့ၾကသည္။ ဦးေရႊအံုးက ဦးထြန္းျမင့္ ေျဖာင္းဖ် ေျပာဆိုသည္ကို လက္မခံ ျငင္းခံုသည္။ ဖက္ဒရယ္ကို မွ ေဟာခြင့္ မရလွ်င္ သူမေဟာ ေတာ့ဟု ဆိုကာ စိတ္ေကာက္သလို ျပဳ၇င္း ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘဲ ထိုင္ေနေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဦးခြန္ထီးက ကဲဗ်ာ သူ သည္ေလာက္ေဟာျခင္လဲ ေဟာပါေစ။ ပရိသတ္ နားလည္တန္သေလာက္လဲ နားလည္သြားတာေပါ ့ဟု ၀င္ေရာက္ ျဖန္ေျဖေတာ့မွ ဦးေရႊအံုးမ်က္နွာ ၾကည္လင္လာသည္။  

            ေနာက္တေန ့တကယ္တန္း ေဟာသည့္ အခ်ိန္ ဦးေရႊအံုး အလွည့္ ေရာက္ေသာ အခါ ဖက္ဒရယ္ကို စတင္ေဟာ၍ နွစ္မိနစ္ သံုးမိနစ္ ခန္ ့အၾကာမွာပင္ ပရိသတ္အတြင္းမွ စီစီညံညံ အသံမ်ား ထြက္လာသည္။လာျပန္ျပီ လားကြ ခြဲထြက္ေရး” “အခုက ခြဲထြက္ေရး လုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။” “ဒီမိုကေရစီေရးကို ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဖက္ဒရယ္ကို ေတာင္းေနရင္ ရႈတ္ကုန္မယ္ဟု ေရရြတ္လွ်က္ ပရိသတ္ အေျမာက္အမ်ား ကြင္းထဲမွ ထျပန္ သြားၾကသည္မွာ စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေတြ ့ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို ့ျဖစ္ခဲ့သနည္း။ ဖက္ဒရယ္မွာ ခြဲထြက္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ေတာက္ေလွ်ာက္ ၀ါဒျဖန္ ့ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

            ယခုမူ အေျခအေနသည္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ လက္ရွိ အာဏာ ရေနသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း သစ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ မျငင္းနုိင္ေတာ့။ မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု တခုတေလ ကမွ်လည္း မကန္ ့ကြက္။ ျပီးခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုးေငြရတု ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာပင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ တရပ္ ေရးဆြဲေရးကို ထည့္သြင္း ခဲ့ျခင္း အရ လူထုမ်ားၾကီး ကိုယ္တိုင္ လက္ခံလာျပီဟု ရႈျမင္နိုင္သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ သံုးသပ္လွ်င္ ယေန ့ ကာလမွာ နိုင္ငံေရးအရ တဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ သည္ တင့္ေတာင့္ တင့္တယ္ နိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံု ေပၚတက္လာျပီ ျဖစ္သည္။ အာဏာပလႅင္ ေပၚေနာက္တဆင့္ တိုးတက္ရန္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ တရပ္ကို အျမန္ဆံုး ေရးဆြဲ အတည္ျပဳ က်င့္သံုးရန္သာ ရွိေတာ့သည္။
 
  စာေရးသူ အေနျဖင့္မူ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေနာက္က် လြန္းေန သည္ဟု ျမင္သည္။ အာဏာရွင္ စနစ္ က်င့္သံုး၊ဘံုးဘံုးလဲ က်ခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီ နိုင္ငံတြင္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၾကီး အျပီး နွစ္ အတြင္းမွာပင္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ့စည္းပံုကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳ က်င့္သံုး ခဲ့ရာ ယခု ကမာၻ့ထိပ္တန္း နိုင္ငံ စာရင္း၀င္ ျဖစ္ေနျပီ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၁ ဖက္ဒရယ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚ ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ အတည္ျပဳ က်င့္သံုး ခဲ့ပါက ယခု အခါ စကၤာပူ ထက္ပင္ သာလြန္သည့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား ခံစားခြင့္ ရေနၾကပါမည္။ 

 ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္တည္ေထာင္သူ                    ၾသဂုတ္လ၃၀ရက္၂၀၁၃ခုနွစ္No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။