Friday, September 20, 2013

ေအာင္ျမင္လာေနေသာ အစိုးရေပၚလစီမ်ား အျမီးက်မွ တစ္ဆို႔ေနျခင္း အပိုင္း (၁)

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

လက္ရွိအစိုးရ သစ္သည္၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တက္လာေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ  ခ်က္ခ်င္း အသြင္ ကူးေျပာင္း လာၾကသည့္ တက္သုတ္ရိုက္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပည္သူမ်ား ဒုကၡ ေရာက္ရွိခ်ိန္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းၾကားမွ တက္သုတ္ရိုက္ျပီး အတည္ျပဳရာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပီး ႀကိဳတင္မဲ အစီစဥ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါသည္။  


ဤသို႔ဆိုလ်ွင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ဘာေၾကာင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္း ခ်င္ၾကရပါသလဲ။ ဘာကို ေၾကာက္ၾက ပါလိမ့္။ စစ္တပ္ႀကီးကို အားကိုးျပီး အေၾကာက္တရား ရွိႏိုင္ပါ့မလား ဟူသည့္ ေတြးေတာ စရာ၀ိေသသ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္ အားျဖင့္ ေျပာရပါမူ အေၾကာက္တရား အေျခခံျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသမ်ားက ေထာက္ျပ ေနပါသည္။

ILO ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳႏွင့္ အေမရိကန္ ၊ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳေၾကာင့္ ထင္ရွားေၾကာင္း အစိုးရ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ မီဒီယာစကားမ်ား အရ သိသာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဘဲႏွင့္ အာဆီယံ ဥကၠဌ ရာထူးကို ရယူရန္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ရာမွ ဘ၀အမွန္ သိလာပံုရသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳရေပမည္။ အလွည့္က် အာဆီယံ ဥကၠဌ ျဖစ္ခြင့္ ရွိရက္ႏွင့္ လက္လြတ္ ခဲ့ရပါသည္။

တခ်ိန္ထဲတြင္ ျမန္မာစစ္ အာဏာရွင္ မ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ တရုတ္ ရုရွားလို ကုလ သမဂၢ ဗီတို အာဏာ ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ စစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ့ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္း ယူျပီးတရုတ္ ျပည္သည္ ျမန္မာတို႔၏သယံဇာတကို မ်က္ႏွာမေထာက္ဘဲ ရမွ်ၾကံဳးပါေလေတာ့သည္။ နာေနရက္ႏွင့္ သီးခံေနရ ျပီး ေထာက္ထား စာနာေနရေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း အပါ၀င္ စစ္အာဏာရွင္၀န္ႀကီးမ်ားက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ 

ဤသို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံဥကၠဌျဖစ္လာေရး၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳမွ ကင္းေ၀းေရး၊ တရုတ္ အားကိုးမွဳမွ သက္သာေရး၊ အနာဂတ္အာမခံရွိေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ 
ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားအားလံုးသည္လည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ စစ္အာ ဏာရွင္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စစ္တပ္ႀကီးကို အားကိုး၍မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ခ်ဳပ္၍တင္ျပရမည္ဆိုပါက အာဏာရွင္မ်ားသည္ မႀကိဳက္ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္ခံလိုက္ရပါေတာ့သည္။ 

ဤသို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ုိဳး စီးပြားမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား လက္ခံလာႏိုင္ရန္
ဘာေတြျပဳျပင္ေျပာင္း ခဲ့ရပါသလဲ။ () ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုတရပ္ျဖစ္ေပၚလာေရး။() ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအေျခခံသည့္လႊတ္ေတာ္၊အစိုးရတရပ္ေပၚထြန္းလာေရး၊() အတိုက္အခံအခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ () မီဒီယာလြတ္ လပ္ မွဳမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ တို႔ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းလမ္းမ်ား။
၁။ ILO ၏ အဓမၼလုပ္အားေစခိုင္းျခင္း ႏွင့္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမွဳ စြပ္စြဲမွဳျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားပါသည္။ ဤ သည္ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလလႊတ္ေတာ္တြင္ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ဥပေဒကို တက္သုတ္ရိုက္ အတည္ ျပဳေပးျပီး ILO သို႔သတ္မွတ္ အခ်ိန္မွီတင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ကေလးစစ္သားျပသနာႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပးကိစၥကို ရက္ သတ္ေပးျပီးခံ၀န္ခ်က္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လILO အစည္းအေ၀းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားပိတ္ဆို႔ထားမွဳကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

၂။ အာဏာရွင္မ်ားသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အလွည့္က် အာဆီယံဥကၠဌရာထူးမွ လြတ္ခြာခဲ့ရျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဆီယံမူ ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးပါ့မည္ ဆိုသည့္အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ အလွည့္က် ဥကၠဌျဖစ္ခ်ိန္အမွီ တက္သုတ္ရိုက္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနရပါသည္။ ယခုေတာ့ ဆီး ဂိမ္းအားကစားပြဲ သဘင္က်င္းပျပီး အာဆီယံဥကၠဌရာထူးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ လက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ေၾကာင့္ အာဏာရွင္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေနာက္ဆုတ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တြင္တြင္ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အာဏာျပန္သိမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနကို သိသာထင္ရွားေစပါသည္။ 

၃။ တရုတ္ျပည္အားကိုေရးမွ ေရွာင္ဖယ္ျပီး အားကိုးရာအသစ္ရရွိလာျခင္း။ တရုတ္ကိုအားကိုးလာရာမွ စီးပြားေရးအရ ႏိုင္ငံေရးအရ ကေမာက္ကမျဖစ္လာရာမွ အေမရိကန္တို႔၏ အာမခံခ်က္မ်ားရရွိလာသည္ႏွင့္ သမၼတႀကီးသည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခ်ဳိ႔ကို သတၱိေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ကန္႔သတ္လာပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာ စစ္အုပ္စုႏွင့္ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳအျပင္ စီးပြားေရးအရပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလာခဲ့ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ၾကာခံေပးရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ ရံုးခြဲပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာျပီး ျမန္မာ့ဗဟို ဘဏ္ ႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုအထဲတြင္ အာဏာရွင္ဘ၀ခ်ိန္က မတရားနည္းျဖင့္ ရယူထားသည့္ေငြမဲမ်ား ေငြျဖဴျဖစ္ခြင့္ရေရးသည္လည္း လမ္းပြင့္ သြားခဲ့ပါသည္။ ၾကဳံတုန္း ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ ေငြမဲမ်ားသည္ ဦးပိုင္ လီမီတက္မွ ေငြျဖဴျဖစ္ေရး အတြက္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံခြင့္ရရန္ UMFCCI သို႔ ေျပာင္းလဲထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဦးပိုင္သည္ နည္းပရိယာအရ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ အခုအ တြင္းထားရွိျပီး ၄င္းကုမၸဏီကို အေရးယူမည့္ပံုစံ တမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုခ်ိန္မွာ ေဒၚလာ၁၁ ဘီလီယံတို႔ ေဒၚလာ()ဘီလီယံတို႔ အာဏာရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားေပၚလာေနျပီး မဟုတ္ပါလား။ အကင္း ဘဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဤကိစၥကုိ ျပည္သူသိေအာင္ ကမၻာ့ဘဏ္က တဖက္လွည့္ျပီး လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေျပာလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ျပီးအာဏာရွင္မ်ားအား ထပ္မံအၾကပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အကြက္ေလးမွ်သာ ေဖၚျပျခင္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ NLD ႏွင့္ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားသည္ အာဆီယံမူအရ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအသြင္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္အခင္း အက်င္းျဖစ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ျပန္လွန္၍မရႏိုင္သည့္ အင္အားခ်ိန္နဲ႔ သည့္ အေနအထားမ်ဳိး၌ ခ်ဳိးႏွိမ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ နည္းပရိယာမွာမူ မ်ဳိးစံုလွသျဖင့္ မသိသူမ်ားေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ျပီး အသံုခ်ကြက္ထဲ၌ ပံုစံသြင္းေလာင္းခ်ထားမည္ျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းသိသူမ်ားအဖို႔ ေရွာင္ကြင္းႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာအခန္းက႑သည္ ပြင့္လင္းလာျပီးဟု ဆိုၾကပါသည္။ မထင္ပါ။ ခရိုနီေပါင္းေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ အခ်ိန္ယူေလ့က်င့္ျပီးမွ လြတ္လပ္သည့္ စီးပြားေရးမီဒီယာမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ေပးလာခဲ့သည့္ နည္းမ်ဳိးကို တီ ထြင္ထားပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္သည့္မီဒီယာမ်ားသည္ ျပိဳင္ဖက္ခရိုနီမီဒီယာမ်ားအား ႀကိဳးစားျပိဳင္ဆိုင္ ေန ရသည့္တခ်ိန္ထဲတြင္ အစိုးရ၏ မေျပာင္းလဲေသးသည့္ ဥပေဒျဖင့္လည္းထပ္ မံကန္႔သတ္ျခင္းခံေနရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးၾကဳံ ေနရျပန္ပါသည္။

အစိုးရသည္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ၾကံ့ခိုင္ေရးအမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးေနပါသည္။ 
အတိုက္အခံမ်ားကိုလည္း အမ်ဳိးအမည္အလိုက္ စုဖြဲ႔ခိုင္းျပီး ပါတီေထာင္ခြင့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ၂၀၀၈  အေျခခံဥပေဒ ေအာက္၌ ျပိဳင္ဆိုင္ေစခ်င္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးပါ့မယ္ ဆိုသည့္ သင္း ၾကန္အေျမာက္ေလသံႏွင့္ အသံေကာင္းဟစ္ေနသည့္အဆင့္၌ပင္ ရွိေနပါသည္။ ေရရာမွဳမရွိေပ။ 

ေအာင္ျမင္ေနမွဳၾကားထဲမွ တစ္ဆို႔ေနေသာ အခက္အခဲတခုအေၾကာင္း
စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ အာဆီယံ၌လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ လည္း ေကာင္း ေအာင္ျမင္ေနခဲ့မွာ အထင္အရွားျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားသည္လည္း ေပၚလြင္ထင္ရွား လာေနျပီး တိုးတက္မွဳတစံုတရာထိ ရရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ုိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး တည္ေဆာက္မွဳတြင္ အစိုးရထင္သလို ေအာင္ ျမင္မွဳရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ေရးတြင္ လြယ္ကူသေလာက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳ တြင္ တစ္ဆို႔ေနခဲ့ပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းကတျပည္လံုးအပစ္ရပ္ေရး လက္မွတ္ထိုးပြဲကို လက္မခံရင္လည္း လက္ ခံတဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚရမွာဘဲ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူးလို႔ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ရသည္အထိ တစ္ဆို႔ေန ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ေအာင္ျမင္မွဳရေနေသာ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကို တပ္မေတာ္မူ ()ခ်က္ျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ထားျပီး တ ျပည္လံုးအပစ္ရပ္ေရး လက္မွတ္ထိုးပြဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးေအာက္ သြပ္သြင္းေရးကို ၾကံဳးသြင္းေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူလွသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနဟန္တူပါသည္။ 

အစိုးရသည္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္တကမၻာလံုးကိုေၾကညာခဲ့ပါသည္။အာဆီယံ၊ဥေရာပ၊အေမရိကန္စသည္ျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္အတူအမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ဂတိဂ၀တ္ျပဳျပီးေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။
ဤအထဲမွအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္မူခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတပါ၀င္ေသာ
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟို ေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းျပီး၊ ဒုတိယသမၼတဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းေဖၚေဆာင္ေရး ေကာ္မီတီကိုပါ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ 

                                    ႏိုင္ငံေတာ္ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ
(က)      ဦးသိန္းစိန္နိုင္ငံေတာ္သမၼတ                                                             ဥကၠဌ
(
)        သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးဒုတိယသမၼတၱ                                                     အဖြဲ႕၀င္
(
)        ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းဒုတိယသမၼတ                                                          အဖြဲ႕၀င္
(
)      သူရဦးေရႊမန္းဥကၠဌ၊ျပည္သူလႊတ္ေတာ္                                                           အဖြဲ႕၀င္
(
)        ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ဥကၠဌ၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္                                                    အဖြဲ႕၀င္
(
)        ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လွိဳင္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္                 အဖြဲ႕၀င္
(
)      ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုကိုျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန                     အဖြဲ႕၀င္
(
)        ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းေဌးျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌန  အဖြဲ႔၀င္
(
စ်)       ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေဌးျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနအဖြဲ႕၀င္
(
)      ေဒါက္တာထြန္းရွင္ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္                                                      အဖြဲ႕၀င္
(
)        ဦးမင္းေဇာ္ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး                                           အတြင္းေရးမွဴး
တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီသည္ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္မူ၀ါဒခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ၾကီးၾကပ္ျခင္းတိုကိုေဆာင္ရြက္ရမည္။
ထို႔အျပင္ ျငိမ္းခ်မ္ေရးေဖာ္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္နိုင္ငံရပ္ျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ဆက္ဆံျခင္း၊ရန္ပံုေငြထူးေထာင္ျခင္းနွင့္သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေရးဆြဲျပဌာန္းေဆာင္ ရြက္ေစရမည္ဟူ၍ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။  http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/orders/2012/05/03/id-520

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။