Tuesday, September 24, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေရး (ေဆာင္းပါး)

(KIC)

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမွ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး (သုိ႔မဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔မွာ တဆက္တည္းျဖစ္၍ ခြဲျခားမရပါ ေၾကာင္း တညီတၫြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္သည္”ဟူေသာ “ေၾကညာခ်က္” ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
က်ေနာ့္အျမင္ႏွင့္ အယူအဆမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးျဖစ္သည္။ 
အနီးအေဝး သမုိင္းကာလမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျပည္သူမ်ားသည္ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္၏ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ လွည့္စားမႈ မ်ဳိးစံုကို ခံခဲ့ၾကရသည္။ 


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္က “ပင္လံုစာခ်ဳပ္”ကို တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့သည္။ တန္းတူေသာ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ရည္မွန္းသည့္ အေျခခံမူမ်ားသေဘာတူခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးလမ္းခြတ္လပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးသြားၿပီးေနာက္တြင္ ယခင္ကသေဘာတူ ခ်မွတ္ခဲ့ ၾကေသာ “ပင္လံုမူမ်ား”မွာ သဲထဲေရသြန္သလို ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား မရရွိမခံစားခဲ့ၾကရသည္မွာ ယေန႔ထိျဖစ္သည္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမရွိေတာ့သည့္ေနာက္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ စာရြက္ေပၚမွ အခြင့္အေရးမ်ားသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ ထိုစာရြက္ ေပၚမွ အခြင့္အေရးမ်ားပင္ ပ်က္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရေတာ့သည္။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲတြင္ ထုိအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူရည္တူရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ အဆံုးထိမေရာက္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ တစ္စခန္းရပ္ခဲ့ရသည္။

တဖန္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ “က်ဳိကၠဆံ-ေညာင္ႏွစ္ပင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ”သုိ႔ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ျပန္သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္၌လည္း မိမိရပ္တည္တုိက္ပြဲဝင္ရ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ကုိယ္စားျပဳ ၿပီးတက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ 
(နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရက ဟန္ျပ သက္သက္/ဓါးစားခံသက္သက္ “ႏုိင္ငံေရးေပၚတာ”အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။ “အျခားဖတ္ ၾကားသင့္သူမ်ား”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ေဆြးေႏြးတင္ျပသမွ်လည္း “မွတ္တမ္းတင္ထားမည္” ဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ၾကရသည္။ 

ထိုညီလာခံမွ ယေန႔တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေနေသာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” (မူၾကမ္း)ကို (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ က စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ေသာ္ လည္း တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားသည္ ထိုအေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲသုိ႔ ယေန႔အထိဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္သုိ႔ထဲ မဝင္ေရာက္ျခင္းမွာ မွန္ကန္ေပသည္။ 

ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာႏွင့္အေျခခံဥပေဒျပႆနာတုိ႔သည္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္၍ ခြဲျခား၍မရေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီ။ အဆုိပါျပႆနာ ၂ ရပ္စလံုးသည္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို သေဘာထားမွန္ကန္စြာျဖင့္ တန္းတူရည္တူေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔လိုသည္။ ထိုသုိ႔တန္းတူရည္တူ ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ “ကမၻာေပၚတြင္အရွည္ၾကာဆံုးလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ”ကို အၿပီးတုိင္အဆံုးသတ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ 

သုိ႔ပါ၍ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို အေပၚယံျပင္ဆင္ရံုမွ်ျဖင့္ ျပႆနာကို အၿပီးတုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ပါ။ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲမွသာျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ထုိသုိ႔အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ အင္အားစုအားလံုးပါဝင္ေသာအမ်ိဳးသား ညီလာခံႀကီး တစ္ခုလိုအပ္ပါ သည္။ ထုိညီလာခံ ႀကီးသည္ “က်ိဳကၠဆံ- ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံတုိ႔ႏွင့္ အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္အႏွစ္သာရအရပါ ျပတ္ျပတ္သားသားကြဲျပားျခားနားဖုိ႔လိုသည္။ တန္းတူရည္တူဒီမုိကေရစီနည္းက်ေဆြးေႏြးႏုိင္ရမည္၊ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုအားလံုး၊ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုအားလံုး ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရမည္။

သုိ႔အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားရမည္။ မတရားသင္းဥပေဒ၊ ၁၇ (၁)၊ (၂) အစရွိ ေသာ မတရားသည့္ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္။ တန္းတူရည္တူဒီမုိကေရစီနည္းက် အားလံုးပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ႏုိင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရမည္။ ယင္းသို႔ ဖန္တီးေပးရန္ လက္ရွိ ႀကံ႕ဖြံ႔အစိုးရတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိပါသည္။ 

တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးမွသာ မတရားသင္းအျဖစ္(ယာယီ)ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳမည္၊ စစ္တပ္မွ တဖက္သတ္အေပၚစီးယူ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ “ မူသစ္ ၆ ရပ္”ကို လိုက္နာလက္ခံရမည္ စသည့္ တဖက္သတ္ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အရွည္တည္ တံ့ခုိင္ ၿမဲမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ဖဆပလအစုိးရမွသည္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရအဆုံး မည္သည့္အစုိးရမွ် ေသြး႐ုိးသား႐ိုးတန္းတူရည္တူ ဒီမုိ ကေရစီနည္းက် ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။
လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ႕ဖြံ႔အစိုးရ၌လည္း ေသြးရုိးသားရိုးတန္းတူရည္တူ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ အလားအလာလည္း ခုိင္ခုိင္မာမာ မေတြ႔ရေသးပါ။
အျပဳတ္တုိက္ေခ်မႈန္းေရးနည္းလမ္း၊ ေခ်ာ့ျမွဴၿဖိဳခြဲဝါးမ်ဳိသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ မည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္၍ မရႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ထင္ထင္ရွားရွား သက္ေသျပေနခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” မဖ်က္သိမ္းႏုိင္သမွ်၊ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲေနသမွ် ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားဆိတ္သုန္းေနမည္သာျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္သည္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားၿမဲ ျဖစ္ပြားေနလိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ပါ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစမည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားပါရွိၿပီး တုိင္းရင္းသား တန္းတူေရး ႏွင့္ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းက တစ္ စိတ္တည္းတစ္ဝမ္းတည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာၾကပါရန္ တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။