Saturday, September 14, 2013

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အေရး

ေဆာင္းပါးရွင္၊ ေအာင္လင္းထြဋ္
 
လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)နီးပါးစစ္ပြဲမ်ားကင္းစင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ခ့ဲေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သည္လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္သားအစိုးရအသစ္ဟုေခၚေသာအစိုးရလက္ထက္တြင္ စစ္၏အနိတ္ဌာရုံသတင္း မ်ားကိုႀကားေနရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ကရင္။ ရွမ္း ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနႀကပါ သည္။ 
 
တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ကိုးကန္႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စစ္တပ္အေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိုလက္မခံ၍ တိုက္ခိုက္ခ့ဲေသာလည္း တရုပ္အစိုးရ၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေႀကာင့္ စစ္ပြဲကိုရပ္ဆိုင္းခ့ဲရျပီး စစ္အစိုးရ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း တို႔ကိုယ္တိုင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းတရုပ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ၍မွားပါေႀကာင္းဝန္ခ်ေတာင္းပန္ခ့ဲရပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ကခ်င္၊ ကရင္။ ရွမ္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားကို စစ္တပ္အေနျဖင့္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စစ္ပြဲဆင္ႏြဲေနေသာလည္း တရုပ္ႏိုင္ငံ ေထာက္ခံထားေသာ မူးရစ္ေဆးဝါးႏွင့္စစ္အင္အားႀကီးထြားလာေသာ ”ဝ“ ႏွင့္ ”ရွမ္းအခါ“ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ား ကိုမူ စစ္ဆင္ေရးမလုပ္ရဲခ့ဲပါ။ ထို႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ လက္ရင္းတစ္ပည္႔မ်ားျဖစ္ႀကေသာ လႊတ္ေတာ္ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ႀကသည္႔ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္ တို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ သမၼတ၏အစိုးရကိုယ္စလွယ္အဖြဲ႔ကို “ဝ”ႏွင့္မိုင္းလားေဒသ သို႔ေစလႊတ္ခ့ဲရပါသည္။ 
 
အဆိုပါေဆြးေႏြးမွဳမွေန၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ မျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အျပန္အလွန္စကားေျပာႏိုင္ရန္ဆက္ဆံေရးဌါနစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေရး၊ ယခင္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီ ခ့ဲျပီးျဖစ္ေသာနယ္ေျမမွေက်ာလြန္ျပီး လက္နက္ကိုင္ သြားလာသည္႔အခါ ႀကိဳတင္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီသည္႔အခ်ိန္ေနရာတြင္ဆက္လက္ညိွႏွိဳင္းေဆြးေႏြးသြားေရး ၊စသည္႔အခ်က္(၄)ခ်က္ ကို ”ဝ“ ႏွင့္ ”ရွမ္းအခါ“ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ သေဘာတူညီခ့ဲႀကပါသည္။
အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ကို အစိုးရဘက္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ နယ္စပ္လုံျခံဳေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္သူ ၊ ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္စစ္ဦးစီးမႉး ပထမတန္း ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္ထြန္းျမင့္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔၏ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲျပီး “ဝ” ဘက္မွ ဦးေက်ာက္ကြမ္းအမ္း၊ ဦးေပါက္ယူလ်န္၊ ဦးေအာင္ျမင့္ ၊ မိုင္းလားအဖြဲ႔မွ ဦးစံေပ့၊ ဦးခန္းေပာင္၊ ဦးအိုက္ရဲွန္၊ ဦးဇင္ခမ္းေနာ္ တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲႀကပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိုလက္မခံလွ်င္ ”ဝ“ ႏွင့္ ”ရွမ္းအခါ“ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ား စစ္ေရးအရေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ ဟုျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခ့ဲေသာလည္း ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ကခ်င္၊ ကရင္။ ရွမ္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ကိုေတာ့ စစ္ေရးအရျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူခ့ဲေသာလည္း ”ဝ“ ႏွင့္ ”ရွမ္းအခါ“ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ား ကိုမူ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။”ဝ“ ႏွင့္ ”ရွမ္းအခါ“ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ အကူညီေပးေရး သေဘာတူညီထားခ့ဲေသာလည္း ဂတိဂဝတ္ကို ခ်ိဳးေဖါက္ျပီး အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းခ့ဲသည္ကိုေတြ႔ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကလူမ်ိဳးႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း တို႔၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳကို ကိုေတာ့လစ္လ်ဴရွဳထားျပီး တရုပ္ႏိုင္ငံအတြင္းအမ်ားစုေနထိုင္ေသာ “ဝ“ ႏွင့္ အခါ လူမ်ိဳးမ်ားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာေတာ့ အစိုးရအေနျဖင့္ရိုးသားမွဳမရွိသည္မွာထင္ရွားေနပါ သည္။ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္၍တက္ႀကြေသာေသာႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ ကို က်င့္သုံးေနသည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္းတရုပ္ႏိုင္ငံ၏ကိုလိုနီကြ်န္ႏိုင္ငံ ဘဝသို႔ေရာက္မွန္းမသိေရာက္ေနရပါျပီ၊ ျပည္တြင္းအေရးကိစၥမ်ား ကိုပင္ တရုပ္တို႔၏မ်က္ႏွာႀကည္႔ျပီး အစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနရသည္မွာ ရင္နာစရာေကာင္းလွ ေပသည္။ ယခုအခ်ိန္ႀကကာမွ တရုပ္တို႔ကိုခ်ိန္ခြင္ရွာညွိႏိုင္ေအာင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပလူးပလဲ လိုက္လုပ္ေနရသည္မွာလည္း ရွက္ဖို႔ေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏အင္အားသည္ျပည္တြင္းမွာသာရွိသည္ဟူ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ေႀကြးေႀကာ္ ေနေသာစစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား ဘာျဖစ္လို႔ ကိုယ့္ေသြးရင္းသားခ်င္းစစ္ျပန္တိုက္ေနႀကပါသလဲ ဟုေမးလိုပါသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ အႏွစ္ (၂၀) နီးပါး ျငိမ္းခ်မ္းခ့ဲျပီးမွ ယေန႔လို တပ္မေတာ္ ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား ေဘးဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနရပါသလဲ၊ ကိုးကန္႔၊ ဝ ၊ အခါ လူမ်ိဳးမ်ားကိုေတာင္ နားလည္မွဳေပးႏိုင္ရင္ မူရင္းလူမ်ိဳးေတြျဖစ္သည္႔  ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္လြတ္လပ္ေရးအတူ ရယူခ့ဲႀကသည္႔ တိုင္းရင္းသားေတြကိုေရာ ဘာျဖစ္လို႔ “ဝ“ ႏွင့္ အခါ လူမ်ိဳးေတြလို သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးမားလဲမွဳမေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို ေမးလိုပါသည္။
 
စာေရးသူအေနျဖင့္ စစ္ဝတ္စုံဝတ္၍ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္ခန္႔ ၊ စစ္ဝတ္စုံခြ်တ္၍ ႏွစ္ေပါင္း (၅)ႏွစ္ေက်ာ္ မဆလ အစိုးရ ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အမွဳထမ္းခ့ဲရသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ကိစၥ ကို ႏွစ္အတန္ႀကာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲရပါသည္။ စာေရးသူတို႔နားလည္ ခဲ့သည္မွာ  တပ္မေတာ္သားတိုင္းဟာ စစ္တပ္္မွာစတင္ဝင္ေရာက္အမွဳထမ္းစဥ္ကတည္းက အလံကိုကိုင္ျပီး သစၥာျပဳခ့ဲႀကသူေတြပါ။ ဘယ္လို သစၥာလဲလို႔အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ တပ္မေတာ္ သည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ျပီး ကိုယ့္ တိုင္းရင္းသားျခင္း ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ဖို႔မဟုတ္သလို၊ လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႔အတြက္ အသံုးခ်ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အာဏာရွင္၏ တပ္မေတာ္လဲမဟုတ္ပါ။ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ျပီဆိုရင္ ႏွစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား က်ဆုံးရသလို အျပစ္မ့ဲျပည္သူေတြအေနျဖင့္လည္း ဒုကၡေရာက္ စစ္ေဘးစစ္ ဒဏ္ခံရစျမဲပါ။ စစ္ပြဲေတြ မွာ ေသႀကရတာက တပ္မေတာ္ဘက္မွာဆိုရင္ အရာရွိအငယ္ေတြ နဲ႔ အျခားအဆင့္လို႔ေခၚသည္႔ အရာခံ၊ အႀကပ္၊ တပ္သားေတြ အမ်ားစုပါ။ အရာရွိႀကီးေတြေသတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္နည္းပါသည္ ဒိအျပင္ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေဆြးမ်ိဳးမ်ား တစ္ပည္႔ သားေျမးမ်ားသည္လည္း ေသေဘးမွေဝးသည္႔အျပင္ ေနရာေကာင္းမ်ားရရွိျပီး မိသားစုမ်ားပါမက်န္ တိုက္တာအိမ္ကားမ်ားႏွင့္ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေနႀကသည္ ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္စြန္႔ျပီး တိုက္ပြဲဝင္ေနႀကသည္ဆိုသည္႔ အရာရွိငယ္ ႏွင့္ စစ္သည္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကေတာ့ ေနစဥ္ဘုရားေရွ႔မွာ အသက္ေဘးအႏ ၱရယ္ ကင္းေဝးေစေႀကာင္းဆုေတာင္းေနရမွာပါ။
ယေန႔တပ္မေတာ္အတြင္းလက္ရွိစစ္ဘက္ရာထူးယူထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားကိုေလ့လာႀကည္႔ပါ။ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က အစ လက္ေအာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ၏ စစ္ေရးစြမ္းရည္သည္ သုည ဟုေျပာရပါမယ္။ ျဖတ္သန္းလာခ့ဲေသာ ငယ္စဥ္စစ္အရာရွိဘဝကို ေလ့လာႀကည္႔မည္ဆိုလွ်င္ အားလုံးနီးပါးသည္ ကိုယ္ေရးအရာရွိ လုံျခံဳေရးအရာရွိ ဦးစီးအရာရွိ အစရွိသည္႔ လူႀကီးအနီးကပ္ျပီးေနသူမ်ားပါသည္။ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲသည္႔ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေတြ႔ရမည္မဟုတ္ပါ။ ဒီလိုစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ က အေတြးအေခၚလဲမရွိ အေမ်ာ္အျမင္လဲမရွိ အထက္ကခိုင္းတာဘဲဆိုျပီး စစ္တပ္ကို အသုံးခ်ေနမည္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္အတြင္း မုဆိုးမ ႏွင့္ ဖခင္မ့ဲ သားသမီးမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခားမ်ားလာမည္သာျဖစ္သည္။  မစြမ္းမသန္    ဒုကိၡတ မ်ားတပ္မေတာ္အတြင္းပိုမ်ားလာမည္သာျဖစ္သည္။    မစြမ္းမသန္    ဒုကိၡတ ျဖစ္ျပီးရင္လဲ မစြတ္မပြတ္ နစ္နာေႀကးေပးျပီး တပ္ကထုတ္ခံရ ကူညီမည္႔သူမရွိရင္ လမ္းေဘးေရာက္ျပီး ေတာင္းစားရသည္႔ဘဝမ်ိဳး ေရာက္ေနတာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ေနရပါသည္။
 
ယခုလိုေထာက္ျပေနလို႔ စာေရးသူကိုစစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ က တပ္ကိုျဖိဳခြဲတယ္လို႔စြပ္ဆြဲပါလိမ့္မည္၊ တစ္ကယ္ေတာ့ ဒါေတြဟာအမွန္တရားဆိုတာျငင္းလို႔မရပါဘူး၊ စစ္သားဆိုတာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္ဘာသာ အတြက္ ဒုကိၡတ ျဖစ္ပါေစ ေနာက္ဆုံး အသက္စြန္႔ဖို႔ ထိျဖစ္လာရင္ေတာင္ စြန္႔ဖို႔အတြက္ သစၥာဆိုထားသူုေတြပါ။ အခု တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေနရ တာက ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားခ်င္းပါ တရုပ္ေတြ ကုလားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိပၸါယ္မ့ဲ သည္႔စစ္ပြဲေတြျဖစ္လို႔ေထာက္ျပေနရတာပါ။ 
မတရားသည္႔စစ္ပြဲေတြကို စစ္သည္တို႔အေနျဖင့္လက္မခံဘို႔တိုက္တြန္းေနရတာပါ။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္  ေက်ာက္စိမ္းတြင္း၊ သစ္ေတာ၊ ျမစ္ေတြေရကာတာပိတ္ျပီးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကရင္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ သတၱဳမိုင္း သစ္ေတာ ေတြကရသည္႔   ျပည္သူ႔ဘဏၰာေတြျဖင့္ ဝယ္လို႔ရခ့ဲသည္႔ စစ္လက္နက္ႀကီးေတြအေျမာက္ႀကီးေတြ နဲ႔ တိုင္းရင္းသား ကခ်င္ ကရင္ ရွမ္း လက္နက္ကိုင္ေတြကိုတိုက္ခိုက္ေနတာကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ႔ အေျပာတစ္မ်ိဳး အလုပ္တစ္မ်ိဳး နဲ႔ စစ္တပ္ကိုနံမည္ပ်က္ေအာင္ အသံုးခ်ေနတာကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘိုျမ ၊ ကခ်င္ေခါငး္ေဆာင္ ဦးေဇာ္မိုင္ ၊ မြန္ ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ေရႊက်င္ တို႔ႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီး စကားေျပာဆိုခ့ဲဘူးပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေႀကာင့္ အဓိပၸါယ္မ့ဲ ေသဆုံးခ့ဲႀကရသည္႔ အေလာင္းေတြကို ဆက္လိမ့္မည္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဖက္ျခမ္းကေျမာက္ဖက္ျခမ္း အထိဆက္ေနေလာက္ျပီ ဒီလိုအဓိပၸါယ္မ့ဲသည္ ကိစၥေတြကိုရပ္စဲျပီး ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ဘို႔အတြက္ စကားေျပာဘို႔ အခ်ိန္ေရာက္ျပီလို႔ သူတို႔၏ခံယူခ်က္ကိုစာေရးအားေျပာျပခ့ဲဘူးပါသည္။ 
 
တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ခံစားခ်က္တစ္ခုမွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာအစိုးရမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ လိမ္ညာခ့ဲသည္ဟုခံစားခ်က္အသီးသီးရွိႀကပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ႀကည္႔မည္ဆိုလွ်င္လဲ ၄င္းတို႔ေျပာသည္႔အတိုင္းျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ေနရပါသည္။ အစိုးရအသစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးသည္ ဟုဆိုေသာဂတိကို အစိုးရဘက္မွခ်ိဳးေဖါက္ျပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ဘို႔အတင္းအားဓမၼလုပ္ရာမွ ယခုလိုတိုက္ပြဲေတြျဖစ္လာႀကတာပါ ဒါေႀကာင့္တရားခံဟာ စစ္အာဏာရွင္တို႔သာျဖစ္ပါသည္။
 
တပ္မေတာ္သားေတြ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို တင္ျပခ်င္တာက ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔ဝင္ေတြ သည္ တိုင္းတစ္ပါးသားေတြမဟုတ္ႀကပါ တစ္ေျမတည္းေနတစ္ေရတည္းေသာက္ေနႀကသည္႔ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မေတြပါ ဘယ္သူေသေသ  မေကာင္းပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏အေမြဆိုးေႀကာင့္သာ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦးသတ္ျဖတ္ေနႀကရတာပါ။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ နားလည္မွဳေပးႏိုင္ဘို႔အဓိကလိုပါသည္။ ေအာက္ေျခ စစ္သည္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရန္သူလိုမဆက္ဆံႀကေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီစစ္ပြဲေတြဟာရပ္စဲသြားပါလိမ့္မယ္။ လြန္ခ့ဲေသာ လ ပိုင္းေလာက္က တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတစ္ရင္းလုံး ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ နားလည္မွဳရ သြားသည္႔အခါ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ တပ္ရင္းမႉးကလြဲလို႔ မည္သူကိုမွ်အေရးမယူဝ့ံသည္႔ ျဖစ္စဥ္ေတြရွိခ့ဲပါသည္။ ကခ်င္ ကရင္ ရွမ္း လက္နက္ကိုင္ေတြကို ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့ တပ္မေတာ္ ထဲမွာလည္းတိုင္းရင္းသားေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါသည္ လူမ်ိုဳးေရးကို ေရွ့တန္းမတင္ဘဲစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေစခ်င္ပါသည္ မလႊဲသာ၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပစ္ႀကခတ္ႀကသည္မွလြဲျပီး နားလည္မွဳေပးႀကဖို႔လိုပါသည္။
 
ျပႆနာအားလုံး၏အဓိကတရားခံ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့ တိုင္းျပည္ကို ျပန္ႀကည္႔ပါ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ေႀကာင့္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္သင့္ျပီး ျပည္သူျပည္သားေတြဟာ စုတ္ျပတ္သတ္ေနပါျပီ ရွိေနသည္႔ မာန္ေတြ မာနေတြ ကို ခဝါခ် သင့္ေနပါျပီ ရရွိခ့ဲျပီးသား တိုင္းရင္းသားေတြန႔ဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လဲ“ ဝ” ၊ အခါ တို႔လို ျပန္လည္သေဘာတူသင့္ပါသည္။ 
 
မိမိစစ္သည္ေတြကိုလည္းျပန္ႀကည္႔ပါဦး ေတာ္ေတာ္ေလးခါးခ်ိေနႀကျပီ ျပည္ပႏိုင္ငံကိုဒီလိုစစ္ေရးစြမ္းရည္န႔ဲယွဥ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ တရုပ္ႏိုင္ငံကိုတစ္ကယ္မိတ္ ေတြအစစ္ႏိုင္ငံလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တို႔မသတ္မွတ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ နားလည္ပါတယ္ ယခု  ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ေတြ အသစ္ဆန္းလာတာေကာင္းပါသည္ သို႔ေသာ္ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေတြကိုေတာ့ဒီလိုမလုပ္ပါႏွင့္ စကားေျပာႀကည္႔ ပါတစ္ဖက္သတ္မဆက္ဆံပါႏွင့္ ယံုႀကည္မွဳရရွိဘို႔ေတာ့လိုပါသည္။ သိကၡာရွိသည္႔ အစိုးရ လို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ လူရာဝင္ခ်င္ရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ၏ ယံုႀကည္မွဳရဘို႔လိုပါသည္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အရင္စစ္အစိုးရ ေခတ္ကလိမ္ခ့ဲတာေတြမ်ားလို႔ဘဲ။ အခုလဲလိမ္ေနတုံးဘဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဘူး ခေလးစစ္သားမရွိဘူး ဆိုတာ ေတြပါ။ သမၼတႀကီးေျပာသည္႔အတိုင္းလုပ္ႏိုင္ပါေစလို႔ဆႏၵျပဳပါသည္။
 
http://aunglynnhtut.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။