Saturday, August 10, 2013

Laiza Kaw Share Shagan Masat Ninghtoi Hpawng Galaw

(Kachinnet)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung a Share Shagan Masat Ninghtoi hpe 2013 ning August shata (10) ya shani Laiza Muklum, Lahta Tsang Jawng Wang, Rawt Ninghkawng gawknu hta galaw ai lam chye lu ai.

Hpawng hpe Rev. Father Joseph Nbwi Naw hpawng hpaw kyu hpyi ap  ya let, Wunpawng Mungdan Shanglawt Kongsi, Zai Ninggawn Matsun Du, Du Kaba Maran Zau Tawng kaw nna Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung Ginjaw Komiti Tingnyang Up Ningbaw Kaba a mungshawa dap shawa de shana ai 2013 ning share shagan masat ninghtoi mungga hpe hti ndau nna, Du Kaba Kumbu Yaw Ding kaw nna hpawng hpaw shatsam mungga shaga ai lam chye lu ai.
 
Ndai hpawng hta magam dap makan dap na magam gun kaji kaba, KIO hpung shang pati salang ni hte mung shawa, jawngma, jawng sara ni yawng marai (700) daram sa du let mungga hkam la ai hpe mung chye lu ai.

Ndai Share Shagan Masat Ninghtoi gaw Wunpawng Amyu Sha ni dip up ai hpe n ra sharawng ai majaw 1961 February  (5) ya shani hta laknak lang rawt malan hpang wa ai kaw nna Amyu sha ni a matu asak ap nawng mat wa ai ni law law hte Mung Shawa hku nna asak ap nawng lai mat wa sai hta 1975 August (10) ya shani Shawng ningnan na K.I.O Tingnyang Up, KIC Ningbaw Kaba G.O.C Lahtaw Zau Seng asak ap nawng ai n’htoi hpe yawng a matu hkyawm ai hku nna Share Shagan N’htoi ngu masat shagrin da ai hte Amyu Mungdan sha ni a lawt lu lam magam lit hta magrau grang let asak ap nawng shakut shaja lai wa sai ningbaw ningla, hpu shawng hpu ba ni a lam hpe matut ndi galaw gunhpai sa wa lu na matu yaw shada ai masat n’htoi re lam hpe chye lu ai.
 
du sa ai KIO magam dap/makan dap Du Salang ni

du sa ai mung shawa, dap shawa ni


DU DAJU LAHTAW ZAU SENG A LABAU KADUN
     Lashio Ginwang, Mung Jet Bang Shau mare na Hpung Up Sara Lahtaw Balawng Du (wai wa sai) hte Jawng Saranum Lahpai Nang Htang yan a shadang sha marai (6), shayi sha marai (3) hta na shadang sha alat wa re. Shi mying hpe Zau Hkrang mung nga ma ai. 1920 ning, February 14 ya hta shangai n'htawm, laika hpaji tsang 7-8 sharin chyoi la lu wa ai ten, 1940-41 ning hta Japan ni du bang wa ai majaw, Japan Hpyen Dap e ga gale salang makan bungli shang gun hpai ai.
1944-45 ning hta Japan wai mat wa n'na, Jinghpaw-American Ringja (Kachin American Ranger) dap kaw Gyi Jum /Jere (Sgt/Clk) makan lit shang gunhpai wu ai. Dai hpang Inglik Levi dap hta Du (Lt.) atsang du hkra hpyen amu bai shang gunhpai ai. Inglik ni Myen Mung hpe shanglawt jaw ai hpang 1949 ning hta tsang (10) hpaji hpe matut sharin awng la lu ai. Dai shaning hta sha Du Up Daju Naw Seng hte rau KNDO hte matut let Myen Mung Asuya hpe rawt malan gasat ai. 1950 ning hta Du Kaba Naw Seng Miwa Mung de shang mat wa ai ten shi gaw Kayin Mung de yu mat n'na, KNDO kata e dap ba (Brigade) langai mi up hkang nga yang, 1957 ning hta Yanggung Dakkasu Jawng lung nga ai kanau Zau Tu hte rau dakkasu jawng ma ni hpe matut mahkai la n'htawm, 1959 ning hta Lashio de bai mayun lung wa ngut jang Wunpawng Mungdan Shanglawt Rawt Malan lam hpe woi awn galaw hpang wa sai.
Wunpawng Mungdan Shanglawt Rawt Malan Hpung hpe woi awn shalat hkrang shapraw da lu ai hte rau, 1965 ning, December shata hta sinat laknak tam let mung masa mahkrun waw majen je na matu Htai Mung de rawt sa wa wu ai. 1970 ning, April 4 ya hta Bang Noi Man Hying Du Wa Hkun Hpung hte Du Jan Nang Htu yan a shayi sha Nang Bawk hpe hkungran dinghku de sai. Htai Mung kaw mungdan shalawt makan lit matut gunhpai nga ai ten, 1975 ning, August shata (10) ya shani, Htai Mung kata Htam Ngawp kadawng hkrun lam e, n hkru n shawp yuk jahtuk sa namdan masha Seng Tu ngu ai Tu Bung hpung ni a lata hta mungdan hte mung shawa a matu asak ap nawng mat wa nu ai rai.
Du Daju Lahtaw Zau Seng gaw;-
(1) Dip up sai chyup hkrum nga ai Wunpawng Amyu Sha ni hte Wunpawng Mungdan Sha ni hpe shalawt la lu na matu, Wunpawng Mungdan Shanglawt Rawt Malan Hpung kaba hpe shawg ningnan woi de gaw hpang dat ai ning baw kaba re.
(2) Myu tsaw myit mung tsaw myit nachying kaba la ai wa re.
(3) Galaw gwi ai hte dawdan gwi ai myit atsam marai ni hte hpringtsup ai wa re.
(4) Wunpawng ga ni hta na, Jinghpaw ga, Azi ga, Maru ga, Lashi ga hte maigan amyu ni a Myen ga, Sam ga, Inglik ga,Kala ga, Htai ga, Lahu ga ni chyoi hkung hkyang ai wa re.
(5) Shingnaw shangna hpe lapu shabyin shatai lu ai, tai hpyen wa hpe myi magap kau ya ai zawn re ai myi le hpaji ni mung chyoi ai
(6) Ranger prat e Lashio mare na Japan hpyen la marai hkru hpe chya-hkrung sa rim wa n'na, BGM arawng shagrau la lu ai re.


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။