Monday, August 19, 2013

ေသြးစုပ္ေမ်ာ႔ ႏွင္႔ အက္စစ္ ေကာင္းကင္

(Minmaha Bagan FB page)

ျမန္မာျပည္ တြင္ ကမာၻ အရွည္လ်ား ဆံုးေသာ ေမ်ာ႔ၾကီး တေကာင္ ဇြန္(June) လ (၂၇)ရက္ေန႔ မွ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ စတင္ေသြး စုပ္ယူေတာ႔ မည္႔ စာခ်ဳပ္ၾကီး အသက္ ၀င္ေတာ႔ မည္။
၄င္းေမ်ာ ႔ၾကီး ၏ အရွည္ သည္ ကီလိုမီတာ ၇၇၁ ကီလိုမီ တာရိွျပီး မိုင္အကြာေ၀း အရ (၄၇၉) မိုင္ရွည္ လ်ားေသာ ဧရာမ အရွည္လ်ား ဆံုးေမ်ာ႔ၾကီးျဖစ္၏။၄င္းေသြးစုပ္ေမ်ာ႔ၾကီး၏ ကိုယ္လံုးထည္မွာ ၃၂ေပ လံုးပတ္ရိွျပီး ပုလဲေရာင္အဆင္းရိွကာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ ရန္းျဗဲ က်ြန္း(Yanbye Island) မွ တရုတ္ျပည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႔(ုKunming)သို႔ အေကြ႔အေကာက္ ခ်ိပ္ဆက္ အတက္အဆင္း အငုတ္အလ်ွိဳ အဖုထစ္ေပါင္း ၂၅၆၁ ခုျဖင္႔ အဆင္႔ဆင္႔ ခ်ိပ္တြယ္တုပ္ဆက္ကာ ဆက္သြယ္ထားေသာ မဟာ႔မဟာ အာဂ ဂစ္ပိုက္လိုင္း လံုးၾကီးျဖစ္သည္။


၄င္းေမ်ာ႔ၾကီးမွ တေန႔လ်ွင္ ျမန္မာျပည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ အရည္ (၄သိန္း၄ေသာင္း) ဘာရယ္ (ဂါလံအားျဖင္႔) ဂါလံေပါင္း ၁၃သန္း၈သိန္း၆ေသာင္း ဂါလံမ်ွ စုပ္ယူေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္ဟု အတိက်သိရသည္။


ဘာရယ္Barral ဟုေခၚေသာ Gas ဂါလံပီပါတိုက္ကီတလံုးတြင္ ၃၁.၅ ဂါလံအား အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ ၈၀ ျဖင္႔ ၁၀ ႏွစ္ စာ မထမ စာခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားကာ တေန႔ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ တေန႔လ်ွင္ ၃၅သန္းမွ သန္း၄၀ ထိရရိွမည္ျဖစ္ျပီး တလလ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀၀ နီးပါးရမည္ဟု သိရျပီး တႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း တေသာင္း ေက်ာ္မ်ွ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။


ထိုမ်ွ အဆမတန္းၾကီးမားေသာ ရခိုင္ေဒသမွ ၀င္ေငြမ်ားမွာ သန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရိွေသာ
ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ တဦးခ်င္းအား တႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆,၄၈၀ (ျမန္မာေငြလက္ရိွ ၁ေဒၚလာလ်ွင္ ၈၅၀ က်ပ္ႏွင္႔ ညီမ်ွေသာ တန္ဘိုးအရ ႏိုင္းဆေသာ္ ၅၅သိန္း) ခန္႔ အစိုးရမွ ဆႏၵရွွိလ်ွင္ ပူပန္စရာမလိုပဲ ေထာက္ပံ႔ေငြအျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေလသည္။


သို႔ေသာ္ ယခုလာမည္႔ ဇြန္လတြင္ စတင္စုပ္ယူေတာ႔မည္ျဖစ္ေသာ ေမ်ာ႔ၾကီးမွ ရရိွေငြ အလံုးအရင္းတို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးအတြင္ တျပာသားမွာ မရရိွႏိုင္သည္႔ အျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြမွ တ၇ုတ္အစိုးရအား အေၾကြးေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 


ယခု အရွည္လ်ွားဆံုးျဖစ္ေသာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းအား ျမန္မာျပည္ ရခိုင္ျပည္မွ တရုတ္ျပည္သိုသြယ္တန္းေသာ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးအား တရုတ္ဘက္မွ (China National Petroleum Corporation, CNPC)မွာ အေမ၇ိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁ေထာင္၅၀၀ ခန္႔အား အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ျပီး ၊ ဂစ္ပိုက္လိုင္းအတြက္ ျဖတ္သန္းရာတြင္ အသံုးျပဳေနရာယူရေသာ ေျမေန၇ာ အေဆာက္ဦးပ်က္စီးေစမွဳအားလံုးတို႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ သိန္းခန္႔သာ တရုတ္ဘက္မွာ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ႏွစ္၅၀စာေလ်ာ္ေၾကးအျဖင္႔ အသံုးျပဳခြင္႔ေပးသည္ကို ေနျပည္ေတာ္ မွ လိုလိုလားခက္ခံခဲ႔ျပီး အခ်ိဳးေနရာမ်ားအား အဓမၼဖယ္၇ွားခိုင္းျပီး သိမ္းပိုက္ အသံုးျပဳခဲ႔သည္ဟုဆိုသည္။


ဂစ္ပိုက္လိုင္း တေလ်ာက္အတြက္ ၃ မိုင္၀န္က်င္ခန္႔ ဂစ္ပိုက္လိုက္လံုျခံဳေရးမ်ား ခ်ထားေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္မွာ တရုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ တပ္အင္အား ၅၅၀၀ခန္႔ လာေရာက္ခ်ထားရန္ေတာင္းဆိုမွဳအား ေနျပည္ေတာ္မွာျငင္းပယ္ခဲ႔ျပီး ျမန္မာ႔ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ရဲအပါ၀င္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကိုပါ ေဒသအလိုက္ တင္းၾကပ္စြာ အေစာင္႔မ်ား ခ်ထားႏိုင္ရန္ လက္နက္အျပည္႔စံုအင္အား ၂ေသာင္း ၈ ေထာင္ခန္႔မ်ွ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ျပီး တႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ခန္႔ သံုးစြဲမည္ဟု သိရသည္။


ႏိုင္ငံတကာမွ သဘာ၀ အရင္းျမစ္မ်ား ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးဆိုင္ရာႏွင္႔ စိးပြါးေရးဆိုင္ရာမ်ားအား အေသးစိတ္ေစာင္႔ၾကည္႔ေနေသာ ဂါဘီကိုးလင္းစ္(Gabe Collins)၏ တင္ျပခ်က္ စာတမ္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ စာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ႔ ကမ္းလြန္ ရခိုင္ေဒသမွ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ အရင္းျမစ္အားလံုး ကုန္ခန္းသြားေစေသာ အေျခေနထိသို႔ပင္ ရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။


ျမန္မာျပည္မွ တရုတ္ျပည္သို႔ စုပ္ယူ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပမာနသည္ တရုတ္ျပည္၏ ယေန႔ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လြန္းေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ေဒသတြင္းေနထိုင္ေနသူမ်ားအဖို႔ ၂၀ ရာႏုံန္းထိ ဖူလံုမွဳရရိွမည္ဟု ပညာရွင္စာတမ္းအတြက္ ေရးသားေနေသာ နယူးမန္း(Newman)က တိတိက်က် အညြန္းကိန္းမ်ားျဖင္႔ ေဖၚျပထားသည္။


တရုတ္ျပည္မွ ျမန္႔မာ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ားအားျပန္လည္သန္႔စင္ ခ်က္လက္ ထုတ္လုပ္မည္႔ အလြန္ၾကီးမားေသာ ေရနံခ်က္စက္ရံုႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ သန္႔စင္စက္ရံုၾကီးမ်ားအား ျမန္မာႏွင္႔ ထိစပ္လ်ွက္ရိွေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႔၏ ေျမာက္ဘက္ ၅၅ မိုင္အကြာတြင္တည္ေဆာက္ျပီးစီးသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။


၄င္းစက္ရံုၾကီးမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္လာမည႔္ ကာဗြန္ဒိုင္နွင႔္ ေလထုထဲတြင္ အဆိပ္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ ဓါတုအဆိပ္ေငြ႔မိးခိုးထုမ်ားသည္ ျမန္ႏိုင္ငံေတာင္တန္းေဒသႏွင္႔ မႏၱေလးတိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔ အထိပင္ ေရွာက္၇ွိျပန္႔ႏွံျပီး မိုးအျဖစ္ တဖန္ ျပန္လည္ရြာခ်ပါက ေဒသခံျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ၈၀ ရာႏုံန္းမွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔ အမ်ွ ေရာဂါဆန္းမ်ားခံစားရျပီး လူ႔သက္တန္းမ်ား တေျဖးေျဖး ယုတ္ေလ်ာ႔ တိုေတာင္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း (Global Health Watch) ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင္႔ၾကည္႔မွဳ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔က ဆိုထားျပန္သည္။ 


ေဖၚျပပါ သက္ေသခံခ်က္လံုးအား ခ်ံဳၾကည္႔ ရွဳျမင္ပါက ျမန္မာ႔ သယံဇာတတို႔အားတိုင္းတပါးသို႔ လက္သိပ္ထိုးကာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ အတိလင္းမရိွေသာ လက္ရိွအစိုးရ၏ အၾကီးအက်ယ္မွားယြင္းေသာ အျပဳမွဳမ်ားေၾကာင္႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္ကူျပဳဳခံသာစရာမရိွသည္႔ အျပင္ မိမိ တိုင္းျပည္သူ၊ျပည္သားမ်ားအေပၚသို႔ က်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ေဘးဒုကၡ ဆိုးၾကီးမ်ားပါ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ခံစားရကာ ယေန႔ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေမြးဖြားလာမည္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအဖို႔ ေသြးစုပ္ေမ်ာ႔၏ လက္အတြင္း၀ယ္က်ေရာက္ေနၾကရျပီး အက္စစ္မိုးေကာင္ကင္ေအာက္တြင္ က်န္းမာ အသက္ရွည္ႏိုင္ရန္ မလြယ္လြန္းလွၾကပါတကား။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး
ေက်းဇူးတင္ပါသည္
မတ္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ညေန ရ နာရီ ၃၁ မိနစ္တြင္ ေရးသားသည္။


မွတ္ခ်က္ ။ တင္ျပခဲ႔ေသာ တရုတ္ ျမန္မာ ဂစ္ပိုက္လိုင္းသည္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ ပညာရွင္မ်ားတင္ျပထားေသာ စာတမ္းမ်ားအား သိသာထင္သာႏိုင္ေသာ အခ်က္လက္မ်ားအား အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပထားျပီး ဂစ္ပိုက္လိုင္းႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျပသနာမ်ားႏွင္႔ က်န္ရိွေနေသာ လူ႔ အခြင္႔ေရး ခ်ိဳးေဖါက္မွဳႏွင္႔ သိန္းစိန္တို႔ ေရရွည္ဖန္တီးထားသည္႔ ဘင္ဂါလီ ႏွင္ ႔ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လက္ရိွအေျခေနမွန္မ်ားအား မွတ္တမ္းမ်ားခိုင္လံုစြာျဖင္႔ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။