Sunday, August 4, 2013

မုဒိန္းက်င့္ခံရေသာ ရာဇ၀င္ထဲက မင္းသမီး အပုိင္း (၄) နိဂံုးပုိင္း

(မင္းမဟာပုဂံ FB စာမ်က္ႏွာ)


ျမစ္ဆံုဆည္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ ၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲျပီးသြားျပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရိလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အက်ိဳးျမတ္ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြဲ႔၏ ေဖၚျပခ်က္အရဆိုပါလ်ွင္ စီပီအိုင္ ႏွင္႔ ေအးရွေ၀ါလ္တို႔မွ လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖၚရန္ အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ စိုက္ထုတ္ထားသည္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၁၁ သန္းအား အသံုးျပဳ ခဲ႔ေသာ္ျငား ျမစ္ဆံုေဒ သမွ ျပန္ လည္ ရရိွေသာ ေရႊ ေက်ာက္စိမ္း အရည္ေသြးေကာင္း မ်ား ႏွင္႔ အျခား အဖိုး တန္ ဓါတ္သတၱဳမ်ား အျပင္ သစ္ေတာ ထြက္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင္႔ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ ဒသမ ၃ သန္းအား အက်ိဳးျမတ္ အလံုးရင္း ရရိွေၾကာင္း သိရ၏။


ျမစ္ဆံုဆည္ၾကီး(၂၀၁၉) ဇြန္လတြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးသြားပါက မည္သို႔ေသာ ျပသနာမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာ၀တီျမစ္တေလ်ာက္ႏွင္႔ ၄င္း၏နီးစပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားအဖို႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္းအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သူမလက္ေရးမူျဖင္႔ ေရးသားတင္သြင္းေသာ (ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြဲ႔) သို႔ ဧရာ၀တီ သနားခံစာ စာတမ္းတြင္ မၾကာခန ငလ်ွင္လွဳပ္ေလ႔ရိွေသာ ျမန္မာ႔ သဘာ၀ဘူမိ အေနထားအေၾကာင္း၊ သဘာ၀ ေဂဟပ်က္ယြင္းမွဳႏွင္႔ မ်ိဳးတံုန္းေျပာက္ကြယ္ႏိုင္ေသာ သတၱေဗဒ အေျခေနမ်ားအျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရအား အကန္႔သတ္ျဖင္႔သာ လႊတ္ထုတ္စီးဆင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားမွဳမ်ားက ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း အဆံုးေဒသျဖစ္သည္႔ လူဦးေရး ၈ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္၊ လူဦးေရ ၁၄ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ခန္႔ေနထုိင္ေနၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္း စေသာ ၾကီးမားသည္႔ ေဒသလြင္ျပင္မ်ားအတြက္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရယ္မွာ အႏၵိယသမုဒၵရာမွ ေန႔တဓူ၀ စီး၀င္လာေနေသာ ဆားငန္ေရမ်ားအား လက္ရိွ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ၏ စီးတြန္း က်ားကန္ထားမွဳ အရွိန္မ်ားကင္းမဲ႔ သြားျပီး အထက္ေဖၚျပပါ ေဒသၾကီး တိုင္းၾကီးမ်ားတြင္ ဆားငန္ေရး တေန႔တျခားလႊမ္းမိုးလာျပီး အားလံုး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ က်န္မားေရစေသာ လူဦးေရ ၁၈ သန္း၏ လူမွဳဘ၀မ်ားအား တိုက္ရိုက္ ထိဆက္လာေသာ ဒုကၡေဘးဆိုးၾကီးအား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း တိက်စြာ ေဖၚျပထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။(ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစီရင္ခံစားအား တင္ျပေပးပါမည္)။ မွတ္ခ်က္ သူမအား ဖားလိုျခင္းမဟုတ္ပါ ..

အမွန္ဆန္းစစ္ၾကမည္ဆိုပါလ်ွင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းရင္းသား ညီကို ေမာင္ႏွစ္မမ်ား ေအးတူပူမ်ွ ေနထိုင္ေနၾကျခင္းမွ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားေအာင္ လက္ရိွ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ အာဏာယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေသာ စစ္သားလူ၀တ္လဲမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ကို စာေရးသူက တိတိပပ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ႔ ေနျပည္ေတာ္ စစ္ရံုး၏ ညြန္ၾကားခ်က္အရ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႔မ်ား စခန္းခ်ေနရာယူထားသည္႔ ျမစ္ဆံုးဆည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ အလြန္နီးစပ္ေသာ တိုင္ပိန္ ျမစ္ရိုးတေလ်ာက္ႏွင္႔ ျမစ္ဆံုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျဖတ္သန္းသြားလာေနရေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္းမ်ားအား ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွပဲ ရုတ္တရက္ ျမန္မာ႔ စစ္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရာမွ စတင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ႔ေသာ (၂၀၀၉)ခဳႏွစ္ ျမစ္ဆံုေဒသ လံုျခံဳေရးအစီမံမ်ား၏ တရုတ္တို႔ႏွင္႔သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ျပီး (၁၇)ၾကာမ်ွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ထားေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင္႔ အၾကီးအက်ယ္ လူမဆန္ေသာ လက္နက္မ်ားအသံုးျပဳကာ လက္ရိွ ဒုကၡသယ္ေပါင္း တသိန္းမ်ွ ျဖစ္ေပၚလာရျပီး ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ စစ္အင္အား ( ၂၂၀၀၀)ခန္႔ က်ဆံုးထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစသည္႔ စစ္ပြဲအား ျမန္မာ႔ေနျပည္ေတာ္၏ အစီမံအရ ျမစ္ဆံုေဒသ ေလာဘေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားမွ တညီတညြတ္တည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။
အဆိုပါအခ်က္လက္ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး အေအာက္ပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အား ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။

Fighting erupted between Kachin Independence Army and Myanmar Army troops on June 9, 2011, when government forces broke the ceasefire and attacked KIA positions along the Taping river east of Bhamo, Kachin State, near the Ta-pein hydropower plant.[10] Fighting has occurred throughout Kachin State, which is about the size of Portugal, as well as the Northwestern portion of Shan State.[11]
According to news reports fighting broke out as a result of the central government attempting to take control of Kachin Independence Army controlled areas and attempts to secure areas around lucrative energy projects in Kachin and Shan state, the majority of which are backed by the Chinese government.[12] Despite a December, 2011 statement by Myanmar's President Thein Sein that he had ordered the army to cease its campaign in Kachin state the conflict continued into 2012.[13]
In 2012 the largest battles occurred in March along the Myitkyina-Bhamo road,[11] in April during the battle for Pangwa in Chipwi Township near Luchang,[14][15] in August in Hpakant, where rebels claimed to have killed 140 Myanmar Army troops when they exploded mines buried inside the Myauk Phyu (White Monkey) jade mine which is owned by the Wai Aung Kaba Company,[16] and in December and January, 2013 around Laiza where airstrikes and artillery were heavily used against KIA positions.

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ႔ေနျပည္ေတာ္မွ ယူဆထင္ျမင္ထားသည္႔အတိုင္းျဖစ္မလာပဲ စစ္ပြဲရွည္ၾကားျပီး စစ္စရိတ္ကုန္က်မ်ားလာရသည္႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း၀ိုင္းႏွင္႔ ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္မတြင္းရိွ လူတန္းစားအလႊာသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ား တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား နက္၀ပ္စာေရးဆရာ သတင္းေထာက္မ်ား သံတမန္မ်ား၏ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္မွဳေၾကာင္႔ လက္ရိွေနျပည္ေတာ္ အစိုးရမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္သို႔ ဦးလွည္႔ျပျပီး ပံုစံတမ်ိဳးျဖင္႔ ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို အားလံုးသတိထားေစာင္႔ၾကည္႔သင္႔ေပ၏။

ျမစ္ဆံုေဒသ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳဆိုင္ရာ ဆိုင္းငံထားသည္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ျပန္တမ္းတြင္ အခိုင္မာ ေရးသားထားျပီး ျမစ္ဆံုေရကာတာႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ တိက်မွန္ကန္သည္႔ အခ်က္လက္ျဖစ္ေသာ ေကအိုင္ေအႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဆင္မေျမမွဳမေဖၚျပပဲ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵအရ ဆိုင္းငံေၾကာင္း သာ လူလည္လုပ္ကာ ျပန္တမ္းတြင္ ေရးသားထားသာသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

THE government has suspended work on the controversial Myitsone dam as a result of widespread public protest over its likely environmental and social impact.
The dam will be postponed until at least the end of the government’s five-year term, President U Thein Sein announced in a statement dated September 29.
Speaker of the Pyithu Hluttaw Thura U Shwe Mann read out the announcement to hluttaw representatives the following day.
“It has come to our knowledge that the public is concerned about the [dam] issue. We respect public’s desire as [our] government is a government elected by the public. We are obligated to address the public’s concerns and therefore in the time of our government we will stop constructing the Myitsone dam,” the statement said.
The 6000-megawatt Myitsone dam is part of a series of seven dams on the upper reaches of the Ayeyarwady River to be built by China Power Investments Corporation (CPI) at a total estimated cost of US$20 billion.
The Myitsone dam would displace about 20,000 people, of which more than 2000 have already been resettled, according to CPI.

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ လက္ရိွ ျမစ္ဆံုေဒသ ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖၚေရးအတြင္ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းေနၾကျပီး ၇န္ကုန္ျမိဳ႔၇ိွ (၈၈) ပြင္႔လင္း လူ႔အဖြဲ႔စည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ တရုတ္ျပည္ သံအမတ္အပါ၀င္ စီပီအိုင္ကုမဏီတို႔မွ စီဒိုးနား ေဟာ္တည္တြင္ တခါးပိတ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျပီး ၊ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ လုပ္ငန္း ေဖၚေဆာင္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနေၾကာင္းအား (၈၈) ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔စည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စနစ္တက် ေဆြးေႏြးျပျပီး (၈၈) ပြင္႔လင္းဘက္မွ အမ်ားျပည္သူသိရိွႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွပဲ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားျပီး စီပီအိုင္တရုတ္ကုမဏီႏွင္႔ လူမျမင္ကြယ္ရာတြင္ ပလူးပလဲ ျဖစ္ကာ ျမစ္ဆံုအေရးအား အဖက္ဖက္မွ အျမတ္ထုတ္လာႏိုင္စ၇ာရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းတကြက္ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္လံုလံုု အခ်က္လက္မ်ားျဖင္႔ စာေရးသူမွ တင္ျပအပ္ပါသည္။
စာေရးသူမွ အထက္တြင္ ကတိေပးထားခဲ႔ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဧရာ၀တီ အစီရင္ခံစာအား ေအာက္တြင္ တင္ျပေပးထားပါသည္ အားလံုး ေလ႔လာ ဖတ္ရွဳ႔ႏိုင္ၾကမည္ဟု ရည္ရြယ္ပါသည္။

မနက္ျဖန္ ၾသဂုတ္လ (၄)ရက္တြင္ စာေရးသူမွ ေရးသားတင္ျပခဲ႔ေသာ အပိုင္း (၄)ပိုင္းလံုးအား တေပါင္းတစည္းတည္တင္ျပေပးပါမည္။

ေစာင္႔ေမ်ွာ္ဖတ္ရွဳ႔ၾကမည္ဟု အျပည္႔၀ ယံုၾကည္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင္႔
ဂိုလ္ရွယ္ေလး


Aung San Suu Kyi (Irrawaddy Appeal)
54 - 56 University Avenue
Bahan Township Rangoon
August 11,2011
lrrawaddy Appeal
Irrawaddy, 'the great river," is the main waterway of Burma, It starts in the Kachin State in the north as the confluence of the Maykha and Malikha rivers and follows a steady course to the south where it disperses into a network of streams and rivulets that feed the fertile delta before finally flowing into the Indian Ocean. It is the most significant geographical feature of our country, the grand natural highway, a prolific source of food, the home of varied water flora and fauna, the supporter of traditional modes of life, the muse that has inspired countless works of prose and poetry.
Today, the lrrawaddy is under threat. tack of sound planning, the failure to enforce necessary conservation laws, and a poor ecological awareness have created diverse problems. The plains forests on the banks of the river are in danger of disappearing as illegal logging and charcoal production proceed at an alarming pace. Deforestation has meant erosion that in turn has led to a rise in the level of the riverbed and an increased formation of sandbanks. The building of bridges without sufficient attention to the appropriateness of location and design has aggravated the problems of erosion and sandbank formation. For some decades now, navigation and the procurement of potable water have become increasingly difficult during the hot season. Climate change is an additional factor to be taken into account in assessing the damage that has been inflicted and continues to be inflicted on the lrrawaddy due to lack of timely and effective action.
A relatively new problem is pollution. The proliferation of factories and the unregulated panning for gold over the last decade have introduced waste matter that constitutes a threat to rare species of fish, including the famous lrrawaddy dolphin, and to the health of people who rely on the river for water and food.
The construction of darns and hydro-electric power stations bring such benefits as the regulation of waterways and the availability of renewable electric energy. However there is a downside to such projects. The river course is fragmented and the strength of flow is weakened; decrease in sedimentation aggravates the erosion problem; although the water becomes clearer, there is a greater concentration of impure elements; during the course of the construction work much industrial refuse is generated, adding to the despoliation of the environment and pollution of the river.
A particularly serious problem resulting from the weakened flow of the waters of the lrrawaddy is the intrusion of salt water into the delta. This is detrimental to paddy production and thus affects the whole population of the country for whom rice is the staple food. Moreover rice is one of our major export items and any decrease in its production could affect foreign exchange earnings.

The Eight Dams Project
The latest dam construction, begun in 2010, is the prologue of the 'Eight Dams', or Myit Sone Hydro Electric Project, a joint Burmese-Chinese venture. This project has raised issues additional to the problems of dam construction outlined in the previous paragraph. An environmental impact assessment report has generated intense concern, in particular with regard to the safety aspect. The presence of fault lines in the vicinity of the dams and the sheer immensity of the reservoir raises the spectre of horrendous devastation in the event of an earthquake. Meanwhile 12,000 people from sixty three villages have been relocated. It is not yet clear whether they will receive compensation commensurate with the loss of livelihoods and the disruption to a traditional way of life.
As good neighbours, Burma and China have an established tradition of mutual regard and friendship. We believe that, keeping in mind the interests of both countries, both governments would wish to avoid consequences which might endanger lives and homes. Since the commencement of the Myit Sone project, the perception, long held by the Kachin people, that successive Burmese governments have neglected their interests has deepened. While recognizing that large sums of money have already been spent on the realization of the project, we would urge that in the interests of both national and international harmony, concerned parties should reassess the scheme and cooperate to find solutions that would prevent undesirable consequences and thus allay the fears of all who are anxious to protect the Irrawaddy.
Save the lrrawaddy
Ecological changes to the lrrawaddy would impact all those whose lives are linked to the great river, from the ethnic peoples in the northernmost state of our country to the rice growing communities of the delta. To conserve the Irrawaddy is to protect our economy and our environment as well as to safeguard our cultural heritage. Most important of all, uniting in conservation efforts would carry dividends in the way of better understanding and practical cooperation. Many individuals and organizations have done valuable research on the lrrawaddy and there will surely be no lack of information and practical suggestions that could serve as a basis for a conservation scheme. Much can be achieved simply by the strict application of already existing laws and regulations pertaining to the conservation af forests and rivers. We therefore appeal to environmental experts, to conservationists and to lovers of nature, peace and harmony everywhere to join us in a campaign to create a worldwide awareness of the dangers threatening one of the most important rivers of Asia. Together we can find solutions to problems, ecological, economic, technical, and political, related to the Irrawaddy.

Aung San Suu Kyi

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။