Wednesday, July 10, 2013

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးစစ္သား ပေပ်ာက္မည္ဟု ILO ယံုၾကည္

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ သေဘာ တူထား သည့္ ကေလး စစ္သား ပေပ်ာက္ေရး အစီအစဥ္ သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ အားလံုး ျပန္လႊတ္ေပး ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာILO ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္Mr. Stephen က ဆိုပါ သည္။ 
 
အခု လက္႐ွိ တပ္မေတာ္ ထဲ မွာ ကေလး စစ္သား ႐ွိေန ဆဲပဲ ဆိုတာေတာ့ ယံုၾကည္ပါ တယ္။ ကေလး စစ္သားနဲ႔ ပတ္ သက္တဲ့ တိုင္ၾကား မႈေတြ ေ႐ွ႕တန္း တပ္စခန္း ေတြ ကေန ထြက္ေျပးေန တာေတြ ႐ွိေနတယ္ဆိုတာ ကႊ်န္ေတာ္ တို႔ သိေနရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကေလး စစ္သားေတြ ႐ွိေနဆဲဘဲ ဆိုတာ ယံုၾကည္ ေနတာေပါ့” ဟု ဆိုပါသည္။


ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔၌ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ကေလးစစ္မႈထမ္း (၄၂) ဦးအား ထပ္မံ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလတြငကေလးစစ္သား (၄၂) ဦးကို ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေပးျပီး ပထမ အႀကိမ္ကို  ကေလးစစ္သား၂၄ ဦးျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ လႊတ္ေပး ခဲ့ပါသည္။

ဤမွ် လႊတ္ေပးယံုႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တြင္ ကေလးစစ္သား မ႐ွိ သေလာက္ နီးပါးျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွဳိင္က မီဒီယာ မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ဘူးပါသည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တြင္ ကေလးစစ္သား မည္မ်ွရွိသည္ကို စာရင္း အတိအက်ႏွင့္ မသိ႐ွိရေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ တပ္တြင္းထိ ဝင္ေရာက္ စံုစမ္းရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္္း Mr. Stephen မွ ဆိုပါသည္။

ILO သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းမႈမ်ား၊ ေပၚတာ ဆြဲျခင္းမ်ား၊ လူသား မိုင္း႐ွင္း ကိရိယာ အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း စသည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျဖစ္ ပြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းစံုစမ္း စစ္ေဆးမွဳမွ အ႐ြယ္ မေရာက္ သူမ်ား အဓမၼ တပ္သားသစ္ အျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း ခံရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေတြ႔ရွိလာခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မွ စျပီး ILO သည္ ကၽြမ္းက်င္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႔စည္းျပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ILO ၏ ဖိအားေပးမွဳေၾကာင့္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ (၃) ႏွစ္အတြင္း ကလးစစ္သား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အဓမၼ လုပ္အားပး ခိုင္းေစမႈကို ပံ့ေပ်ာက္ရန္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး သေဘာ တူခဲ့ရပါသည္။

“ အဲဒီ လက္မွတ္ ထိုးပြဲမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ လက္မွတ္ ထိုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။  

ဤသေဘာ တူညီမွဳအရ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ ကေလးစစ္သား ပံ့ေပ်ာက္ေရးကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူလာသျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ILO  ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စီးပြားေရးအရ အေရး ယူထားမွဳကို ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးစစ္သား ပံ့ေပ်ာက္မွဳကို စာခ်ဳပ္အတိုင္း အျပီးတိုင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္  တာ၀န္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ကေလးစစ္သား ပေပ်ာက္ေရးကိုILO ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးသလို UN လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၆၁၂ အရ အ႐ြယ္ မေရာက္ေသးသည့္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား စစ္သားအျဖစ္ အသံုးျပဳေနမႈကို ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ႐ွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျပီး စစ္တပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း သေဘာတူ ထားပါသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္သေဘာ တူခ်က္အတိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မွီ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳေနမႈ ပပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မွဳကို ILO အား ႏွစ္စဥ္ တင္ျပ သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။  အကယ္၍ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိခဲ့လွ်င္ အိုင္အယ္အို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ၌ က်င္းပသည့္ ILO ညီလာခံသို႔ တင္ျပၿပီး ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း ခံရပါက ယခုႏွစ္ ရရွိထားေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳ ကင္းလြတ္ခြင့္ အခြင့္အေရးလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မွီ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမွဳ ပ့ံေပ်ာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြား လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း Mr. Stephen ကဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တြင္ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမွဳ ကင္းရွင္းေၾကာင္း တပ္ဖြဲ႔ အသီးသီးသို႔ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခြင့္ ရွိပါသည္။ 

ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ILO ႐ံုးခ်ဳပ္သည္ ကေလး စစ္သားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံ ေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္း၊ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျပီး မိသားစုထံျပန္လည္ အပ္ႏွံေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ကေလးစစ္သား အေၾကာင္းကို သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားမွ တဆင့္ ပညာေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။