Friday, July 12, 2013

ကခ်င္ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

(Jinghpawkasa)

ေန႔စြဲ။   ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္
ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ.၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သည္ (၁၇) ႏွစ္ၾကာျပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္  ပ်က္ျပားခဲ့ျပီး တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္စ တင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း  ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အၾကိမ္ေပါင္း ၁၃ ၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ဦးတည္ ၂၀၁၃ ခု ႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ မေနာကြင္း၊ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ    လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါသေဘာတူေၾကညာခ်က္ ၏ အပုိဒ္ (စ) တြင္ “လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ KIO ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႔ (Technical Team) ကုိ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ထားရွိသြားရန္ သေဘာတူသည္၊” ဟု ပါရွိသည္ႏွင့္အညီ Technical Team ဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ က႑အလုိက္လုိအပ္ေသာ (Thematic Area) နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ  ပံ့ပုိးရ ရွိႏုိင္မႈမ်ားအပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုမွ လုိလားတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ကခ်င္အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊  ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔၊ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူထုကုိယ္စား ျပဳေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္သည့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ စီတာပူရပ္ကြက္ရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ လူထုေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -
-          ကခ်င္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္တရားမွ်တေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္အခန္း က႑ကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္၊
-          Technical Advisory Team (Machyoi Hpung Rapdaw) ဖြဲ႔စည္းရျခင္းအေၾကာင္းကုိ သိရွိနားလည္ ေစရန္၊
-          အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရး/ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကခ်င္ျပည္သူ လူထု၏ လုိအပ္ခ်က္သေဘာထားအျမင္မ်ားအား စုစည္းသြားရန္၊

၃။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ (Peace-talk Creation Group)၊ ႏွင့္ ကခ်င္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး ကခ်င္အရပ္ဘက္/လူထုအေျချပဳ/ အစုိးရမဟုတ္ေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၃၂) ဖြဲ႔၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ (၁၂) ဖြဲ႔အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာ (၄) ဖြဲ႔၊ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔အစည္း (၄၈) ဖြဲ႔အား ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ တစ္သီးပုဂလတက္ေရာက္သူေပါင္း က်ား (၂၁၆) ဦး၊ မ (၅၉) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၇၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၄။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ -
(က) အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရး/ျငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကခ်င္ျပည္သူ လူထုမွ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေစလုိသည့္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ က႑အလုိက္ခြဲ စုစည္း တင္ျပခဲ့သည္။
(ခ)  ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားထဲမွ လတ္တေလာ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေပးေစလုိသည့္အခ်က္မ်ားကုိ က႑ အလုိက္ ေရြးခ်ယ္သေဘာတူ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
(ဂ)  ကခ်င္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္လုိအပ္သည့္ က႑အ လုိက္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိုင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈေပးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ တစ္သီးပုဂလပညာရွင္မ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ထုတ္ျပီး လုိအပ္ခ်က္ရွိေနေသးသည့္ က႑မ်ား၊ အရင္း အျမစ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
(ဃ) ကခ်င္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔တင္ျပေဆြးေႏြးလုိသည့္ လုိအပ္ခ်က္သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ က႑အလုိက္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈေပးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂိဳလ္မ်ားျဖင့္ မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ ဟူသည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
(င)  ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ က႑အလုိက္ ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္း ကုိ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိလုိလွ်င္ ဆက္သြယ္ရန္ -
၁။ ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ - ၀၉၄၇၀၀၆၆၆၈
၂။ ဦးအင္ရွန္ဆန္ေအာင္ - ၀၉၂၄၀၀၃၀၈
၃။ ေဒၚမရန္ဂ်ာဆုိင္းေခါန္ - ၀၉၅၀၂၆၉၅၃

၄။ ဦးလဘန္ဂမ္ေအာင္ - ၀၉၄၇၀၀၂၈၂၆၊ ၀၇၄-၂၂၈၂၉

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။