Friday, July 12, 2013

ကခ်င္ျပည္သူမ်ား ျငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္ပါဝင္မည့္ အခန္းက႑ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔  ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သြက္လက္ျမန္ဆန္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး နည္းပညာအၾကံေပး Technical Team အဖြဲ႔တြင္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္သေဘာထားအျမင္မ်ား ပူးေပါင္းထည့္သြင္းသြားႏိုင္ေရး ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေတြ႕ဆုံညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္သူလူထုမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ စီတာပူရပ္ကြက္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း ခန္းမေဆာင္တြင္ ဇူလိုင္ ၉-၁၀ရက္ အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ (PCG) ႏွင့္ ကခ်င္အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းစီစဥ္ကာ အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရး/ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္သေဘာထားအျမင္မ်ားအား စုစည္း၍ ပါ၀င္သြားရန္ အခန္းက႑မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


“KIO နဲ႔အစိုးရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသြားတဲ့အခါ က်မတို႔ ဘယ္လိုပူေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာေတြ၊ အစိုးရကိုလည္း သူ႔ေနာက္မွာ ေထာက္ခံမဲ့လူ ရွိသလို က်မတို႔လည္း က်မတို႔အစိုးရ (KIO) ကို ကခ်င္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာလာတဲ့အခါ လႊဲမွားတာမရွိေအာင္ လိုအပ္တာေတြကို အမွားမရွိေအာင္ ကခ်င္လူထုေတြျဖစ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာထား အသံကိုထည့္သြားခ်င္လို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး (KWU) မွ ေဒၚဂ်ာဆိုင္းေခါန္ (Jan Ja Seng Hkawn) က ေျပာသည္။

လူထုေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ “ကခ်င္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္တရားမွ်တ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္အခန္း က႑ကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္” အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာေၾကျငာခ်က္တြင္ေတြ႕ရသည္။

၎ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔ Technical Team တြင္ လူထုဖက္မွပါ၀င္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အသီးသီးခန္႔အပ္သြားရန္ လ်ာထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး (KWU) မွ ေဒၚဂ်ာဆိုင္းေခါန္ (Ja Seng Hkawn) က KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သုိ႔ေျပာသည္။

“အဲဒီမွာ ျပည္သူလူထုပါမယ္ဆိုတာကို ကိုယ့္ရဲ့အျမင္ေပါ့ ဘယ္သူက အဲဒီမွာ ကူညီရင္သင့္ေတာ္မယ္ဆိုတာကို နာမည္စာရင္းေပးထားတာေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့လက္ေတြ႔အဲဒီမွာ လုပ္မဲ့လူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုျပီး ဆံုးျဖတ္သြားမယ္။ အခုက ဘယ္သူကို ေရြးျပီဆိုတာေတာ့ မေျပာေသးဘူး နာမည္စာရင္းေပးထားတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။”

အဆိုပါ ကခ်င္လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Technical Team ဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ က႑အလုိက္လုိအပ္ေသာ (Thematic Area) နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးရ ရွိႏုိင္မႈမ်ားအပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုမွ လုိလားတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ကခ်င္အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔၊ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူထုကုိယ္စား ျပဳေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္သည့္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုစည္းကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ အစိုးရ ႏွင့္ KIO ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္း ပထမၾကိမ္ျဖစ္ျပီးအဖြဲ႔အစည္းတိုင္း ၏ ကခ်င္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ ရႈေထာင့္မ်ားကိုလည္း စုစည္းဖလွယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာလူၾကီးမင္းမ်ားသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကခ်င္အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မ်ား စုစုေပါင္း (၄၈) ဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အျခားတစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း (၂၇၅)ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ႏွင့္ လူထုပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ တရား၀င္အတည္မျပဳထားေသးေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ‘Technical Advisory Team’ ဟု ေခၚဆိုမည္ျဖစ္ျပီး ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ ‘Machyoi Hpung Rapdaw’ ဟူ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ (PCG) မွသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။