Saturday, June 8, 2013

လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးစကားမတည္ မိုးညႇင္းျမိဳ႕ၾကီးေမွာင္ေနဆဲပါ

(ေဒါန္းမာန္ဟုန္)


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕ သည္ ေရခံေျမ ခံေကာင္းမြန္ၿပီးေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတေပါႂကြယ္၀ေသာၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံၿပီးတိုးတက္ လ်က္ရွိကာ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ကခ်င္ ျပည္နယ္၏စပါးက်ီအျဖစ္သတ္မွတ္ခံထား ရေပသည္။ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ရွိေသာ ဆန္စပါးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔အျပားတြင္သာမက စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ကသာၿမိဳ႕အထိ ကုန္စည္စီးဆင္းလ်က္ရွိသည္။


ပညာေရးအေလးေပးေသာၿမိဳ႕တစ္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီးႏွစ္စဥ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ခ်က္ေကာင္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပထမအဆင့္အျဖစ္အဆက္ဆက္ရရွိခဲ့ သျဖင့္ မိုးၫွင္းခ႐ိုင္အျဖစ္တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ ကာအစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ မိုးၫွင္းဒီဂရီေကာလိပ္တုိ႔ဖြင့္လွစ္ကာႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ထြန္းကားေသာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ေသာ္မိုးၫွင္းၿမိဳ႕သည္ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕တစ္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ၊လမ္း ပမ္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားခ် ထားေပးမႈတို႔မွာ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕အဆင့္ႏွင့္ မညီ ၫြတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

မိုးၫွင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမိုးၫွင္းၿမိဳ႕သည္ဂလိုင္ေခ်ာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွထုတ္လုပ္ ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးကိုအသံုးျပဳေနရေပသည္။ ဂလိုင္းေခ်ာင္းဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသည္ ဟိုပင္ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ၊ ငါးမိုင္ေက်းရြာ၏အေရွ႕ ဘက္ (၃) မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိကာ အဆိုပါစက္႐ုံကို (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတည္တည္ေဆာက္ ကာ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ဓာတ္အားမ်ားထုတ္ လႊတ္အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါစက္႐ုံတြင္ (၆၃၀) ကီလို၀ပ္ စက္ႀကီး (၂) လံုးတပ္ဆင္ထားၿပီးျပည္သူ လူထုထည့္၀င္ေငြ (၂၀၄) သိန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ မွထည့္၀င္ေငြ (၆၈) သိန္း၊ ႏိုင္ငံျခားမွ ကူညီေငြ (၁၂) သိန္း၊ စုစုေပါင္း (၂၈၄) သိန္းကုန္က်ခဲ့ေပသည္။ ယခုအခါစက္႐ုံ သက္တမ္းမွာ (၂၂) ႏွစ္အတြင္းေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး စက္ကရိယာမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္ မႈစြမ္းအားက်ဆင္းကာပ်က္စီးယိုယြင္း သည့္ဘက္သို႔ေရာက္ရွိေနေပၿပီ။
ထုိသို႔စက္႐ုံမွဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဟိုပင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ နမ္ၼားေဒသႏွင့္ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ေခတ္စနစ္တုိးတက္ေျပာင္း လဲလာသည္ႏွင့္ အညီလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈမွာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအားႏွင့္ မမွ် မတျဖစ္ၾကရေပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္ မွစတင္၍ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕တြင္ (၆၆ KV) ဓာတ္အားခြဲစက္႐ုံတစ္႐ုံ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ တြင္ (၆၆ KV) ဓာတ္အား ခြဲစက္႐ုံတစ္ ႐ုံတည္ေဆာက္ကာတာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးမွ ျဖန္႔ျဖဴးရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါဓာတ္အားခြဲစက္႐ုံမ်ား (၂၀၁၀) ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ္လည္း ဓာတ္အားလက္ခံရယူျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ျခင္းမရွိ ေခ်။ ကခ်င္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈမရွိ၍ တာပိတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ၍ ေက်ာက္ ပုထိုးဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွေပးမည္ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ခ်ီေဖြငယ္ေရအားလွ်ပ္စစ္မွရ မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိုးၫွင္းခ႐ိုင္ေဒသ ခံျပည္သူတို႔ပ်ားရည္ျဖင့္ ၀မ္းခ်ခံေနၾက ရသည္။ သို႔ေသာ္လွ်ပ္စစ္မီးကေတာ့ ေမွ်ာ္သာေမွ်ာ္မေပၚလာခဲ့ပါ။

မိုးၫွင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕သည္ မႏၱေလး၊ျမစ္ႀကီးနား၊ မီးရထားလမ္း၊ မႏၱေလး၊ ေရႊဘို၊ ျမစ္ႀကီးနားျပည္ေထာင္ စုကားလမ္းမႀကီးတုိ႔ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုကား လမ္းမႀကီးသည္ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္းအသံုး ျပဳ၍မရဘဲသြားလာမႈခက္ခဲေသာလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခ႐ိုင္၊အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးမွာ ဆုထူးပန္ ကုမၸဏီမွတာ၀န္ယူခင္းခဲ့ၿပီးေကာင္းမြန္ ေသာလမ္းျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နန္႔စီးေအာင္ေက်းရြာ အလြန္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အ၀င္၊ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕ နယ္အစတြင္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး မွာ သြားလာမႈခက္ခဲေနပါသည္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကာလတြင္ မႏၱေလး၊ ေရႊဘို၊ ျမစ္ႀကီးနားျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ႀကီးအား ျပည္သူလူထုမ်ားပူးေပါင္း၍ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါကတၱရာဆုိ၍ အစအနရွာမရ သည့္ေနရာမ်ားအေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနပါ သည္။ ေမွာ္ေဒသသို႔ေက်ာက္မ်က္တူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ကုမ္ၸဏီ မွ ကားႀကီးမ်ား၏ဒဏ္ကိုေဒသခံျပည္သူ တို႔ခံစားရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ညံ့ဖ်င္းသလိုမႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ရထား လမ္းမွာလည္းညံ့ဖ်င္းလွပါသည္။ မၾကာ ခဏလမ္းေခ်ာ္ျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳ၍ရထား လမ္းပ်က္စီးျခင္း၊ ေရေက်ာ္၍ရထားမ်ား အခ်ိန္မမွန္ျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ ေနရာ (ဘုံေခ်ာင္းႏွင့္ နမ္းခမ္းဘူတာ) အၾကားတြင္ မၾကာခဏေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ လမ္းပ်က္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူ တို႔အခက္အခဲျဖစ္ၾကရေပသည္။

မိုးၫွင္းၿမိဳ႕တြင္လည္း ဆက္သြယ္ ေရးစနစ္တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ်လူ တုိင္းနီးပါးဖုန္းကိုင္လာၾကသည္။ တန္ဖိုး ႀကီးေသာ ဆယ္လူလာ၊ စီဒီအမ္ေအ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို လူအမ်ားမသံုးႏိုင္ ၾကေသာ္လည္း (၂) သိန္းတန္ GSM မွ စ၍မုိးၫွင္းၿမိဳ႕ေနအိမ္ေထာင္စုအေတာ္ မ်ားမ်ား၀ယ္ယူေလွ်ာက္ထားသံုးစြဲလာ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ (၂) သိန္းတန္ GSM လက္ကိုင္ဖုန္းမွာ မုိးၫွင္းၿမိဳ႕တြင္ သံုးစြဲလို သူမ်ားအတြက္လုံေလာက္ေသာအေရ အတြက္ေရာင္းခ်ေပးႏႈိင္ျခင္းမရွိေပ။

ထို႔ေနာက္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္၊ တန္ဖိုး နည္းဖုန္းကတ္မ်ား မိုးၫွင္းၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မဲစနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ အဆုိပါမဲႏႈိက္မႈအတြက္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာမရွိေသာ္လည္း ခ်ထားေပးေသာ ခြဲတမ္းစနစ္အား အမ်ား ျပည္သူတို႔ မေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေပ သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲတမ္း အတြက္ (၁၅၁၇) လုံးဟုအေစာပိုင္းကာ လကေၾကညာထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ေရာင္းခ်ေပးသည့္အခါ (၁၀၁၇) လံုးသာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးသြား ေသာ အလံုးအရည္အတြက္ (၅၀၀) မွာ မွားယြင္းပါလာသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္ယူသြားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ ထမ္းတစ္ဦးမွေျဖရွင္းခ်က္ေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါေျဖရွင္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပည္သူတစ္ဦး၏မွတ္ခ်က္မွာ ဒီေျဖ ရွင္းခ်က္ဟာလက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိပါဘူး။ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕ကိုခ်ေပးတဲ့ ခြဲတမ္းဟာ ကခ်င္ ျပည္နယ္ခြဲတမ္းထဲက ခ်ေပးတာျဖစ္တယ္။ ျပန္သိမ္းမယ္ဆိုရင္လဲ ျပည္နယ္ကသာျပန္ သိမ္းရမွာျဖစ္တယ္။ေနျပည္ေတာ္ကလာ သိမ္းစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ မွားယြင္း တယ္ဆိုတာကလဲ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီတာ၀န္ ကိုယူထားတဲ့ လူေတြကမွားၿပီးေပးရေလာက္ ေအာင္ညံ့ဖ်င္းေနသလား။ ဒါဟာလက္မ ခံႏုိင္တဲ့ကိစၥပဲဟု ရင္တြင္းစကားေျပာၾကား ခဲ့သည္။
မုိးၫွင္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္ရရွိေသာ (၁၀၁၇) လံုအားခြဲေ၀ရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား အား (၂း၃)ျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား (၆၇၈) လံုး၊ ၀န္ထမ္း မ်ားအား (၃၃၉) လံုးခြဲတမ္းခ်ေရာင္းေပး ခဲ့သည္။ ေလွ်ာက္ထားသည့္၀န္ထမ္းအေရ အတြက္မ်ာ (၃၂၇) ဦးသာရွိသျဖင့္ (၁၂) လံုးပိုေနသည္။ ျပည္သူလူထု၏ေလွ်ာက္ ထားမႈမွာ အလံုး (၁၃၀၀) ေက်ာ္ရွိေန သျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္၏ တစ္၀က္ခန္႔သာရရွိၾကသည္။

ယခုအခါတန္ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေရာင္း ခ်ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးၫွင္းၿမိဳ႕အတြက္ ခြဲတမ္းမရွိဟုသတင္းစကားရရွိၿပီး ဒုတိယ အသုတ္မေရာင္းခ်ေတာ့ေပ။ မိုးၫွင္းၿမိဳ႕ ႀကီးကံဇာတာၫွိဳးမွိန္ေနဆဲပါ။ တခ်ဳိ႕က လည္း မိုးၫွင္းဆုိေတာ့ မင္းၫွိဳးတာေပါ့ ဟုေျပာေနၾကသည္။

မိုးၫွင္းၿမိဳ႕ႀကီးကံဇာတာတက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားအမ်ားနည္းတူရရွိေအာင္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးအျခားျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းမ်ားကဲ့သို႔ရာသီမေရြးသြား လာႏိုင္ေအာင္ တယ္လီဖုန္းခြဲတမ္းမ်ား အျခားခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရရွိသလိုရရွိေအာင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူအေပါင္း တို႔မွကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအေပါင္းကို မိုးၫွင္းခ႐ိုင္ေဒသခံျပည္သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားလ်က္ရွိပါေၾကာင့္ စတုတၳ မ႑ိဳင္က႑မွ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။