Thursday, May 2, 2013

HPYEN GYI (N.C.O) WUNKAT JAWNG YU

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Mungchying Uphkang Dap, Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw Mungshawa Hpyen Hpung a Masat Yan (1) Hpyen Gyi (N.C.O) Wunkat Jawng Yu Hpawng hpe, Ninghtoi;- 2/5/2013 ya shani, Jahpawt Hkying 10:00AM kawn 12:00PM ten laman ngwi ngwi pyaw pyaw galaw la lu sai lam shiga na chye lu ai. Ndai Hpyen Gyi (N.C.O) Wunkat gaw Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw Mungshawa Hpyen Hpung a Numbat langai lang ngu na Wunkat re lam hpe mung na chye lu ai.


Ndai Hpyen Gyi (N.C.O) Wunkat Jawng Yu Hpawng hta, Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw Mungshawa Hpyen Hpung kaw na magam gun marai (98) tup shang lawm sharin hkam la lu sai lam chye lu ai.

Hpyen Gyi (N.C.O) Wunkat Jawng Yu Hpawng hta Ginjaw Ginra Ginwang Ginjaw Ningtau Uphkang Du (A.Div.O) Salang Kaba Lahpai Zau Shan hte Ginjaw Mungshawa Hpyen Hpung Matsun Du Daju, Du Kaba Maji La Nu yan kaw nna hpaji jaw shatsam mungga jaw la ai hte, shangut shakre la lu sai la chye lu ai. Ndai hpawng hta du sa ai Dap shawa yawng marai (140) daram sa du shang lawm ai lam chye lu ai.
No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။