Monday, May 20, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာတုိ႔၏ စစ္ပြဲတစ္ရပ္

(The Voice Weekly)
 (ေအာင္ထြန္းေရးသားၿပီး ခြၽန္ထူးဟန္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ယခုေဆာင္းပါးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစုိက္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ သတင္းစာဆရာေအာင္ထြန္း ေရးသားေသာ A War of Many Interests in Myanmar ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ ရာတြင္ မူရင္းေရးသားသူ၏ အာေဘာ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေရးအတြက္ အသုံးအႏႈန္းအခ်ဳိ႕ကုိ တုိက္႐ုိက္ျပန္ဆုိ ထားပါသည္။ ဥပမာ- Quasi Civilian Government - အရပ္သားအစုိးရ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ The Voice Weekly ၏ အာေဘာ္ မဟုတ္ေၾကာင္း အထူး ေဖာ္ျပလုိပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (ေကအုိင္ေအ) ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ အၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက အဆုံးသတ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏုိင္သည္အထိ ဦးတည္သြားႏုိင္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူေသာကိစၥအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အဆုိပါ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အရပ္ဘက္ အစိုးရ အာဏာရရွိလာၿပီးေနာက္ လပုိင္းအၾကာတြင္ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရသည္ တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္ ေကအုိင္ေအ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ပါရွိသည့္ ေၾကညာခ်က္ (အနည္းဆုံး) ႏွစ္ရပ္ေလာက္ေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔တုိင္ေအာင္ တပ္မေတာ္ သည္ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ား၌ အစုိးရဘက္က ေလေၾကာင္းအင္အား အသုံးျပဳမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အစိုးရက မိမိတုိ႔ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သူပုန္စခန္းမ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ျခင္းထက္ မိမိကုိယ္မိမိ ခုခံ ကာကြယ္ေရး အတြက္သာ တုိက္ခုိက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အာမခံ ေျပာဆုိထားသည္။
ေဝးလံေခါင္သီၿပီး စစ္၏ အေငြ႕အသက္မ်ား ဖုံးလႊမ္းေနသည့္ ယင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ မီဒီယာမ်ား ဝင္ေရာက္ သတင္းရယူမႈကုိ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ (ေကအုိင္ေအႏွင့္ စစ္တပ္) ႏွစ္ဖက္ စလုံးက ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိပါသည္ဟု အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ဘက္ တ႐ုတ္ျပည္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ထုိသုိ႔အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲမႈမ်ားက ေကအုိင္ေအႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖန္တီးထားခဲ့သည္။ 

ထုိးစစ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ခံစစ္ပင္ ျဖစ္ေစ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားလာေသာ အခ်က္မွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ စစ္တပ္ အေပၚ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မတူညီေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သည္ လက္ရွိဒီမုိကေရစီ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံစနစ္သစ္တြင္ သူ၏ကုိယ္ပုိင္ အာဂ်င္ဒါျဖင့္ မည္သူ မည္ဝါကမွ် ထိန္းခ်ဳပ္၍မရေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါသည္။ အဆုိပါ အာဂ်င္ဒါကုိ မသိရ ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အစုိးရ၏ အျခားေသာမည္သည့္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္သည္ မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကုိ သီးျခား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ တေလးတစား ထိန္းသိမ္းေပးထားၿပီး စစ္တပ္ အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမျပဳဘဲ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူခြင့္ ေပးထားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေအာင္ အဆုိပါဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ယခင္ကဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္ကသာ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားဥပေဒ ျပဳေရးအာဏာႏွင့္ တရား စီရင္ေရးအာဏာႀကီး သုံးရပ္စလုံးကုိ လႊမ္းမုိးထားခဲ့သည္။ ထုိမွ်မက ေသးေပ။ 

ႏုိင္ငံေတာ္သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကုိပါ တပ္မေတာ္က လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးခဲ့ပါသည္။

ေမးခြန္းႀကီး သံုးခြန္း


ကခ်င္တုိ႔၏ အဓိကပန္းတုိင္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါပန္းတုိင္၏ အဆုံးသုိ႔ သြားေရာက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ေမးခြန္းသံုးခုကုိ အေလးအနက္ထား ထည့္သြင္းစဥ္းစား အေျဖရွာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ မွာ - 
(၁) လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္း အက်င္းထဲတြင္ အရပ္သား အေယာင္ေဆာင္ အစုိးရအဖြဲ႕က ကခ်င္တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ကုိင္ေပးႏုိင္မည္နည္း။ 
(၂) သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါရွိေနသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အတူ ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေနႏွင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တုိ႔ႏွင့္ ရရွိမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ား၏ လုံၿခံဳမႈႏွင့္ မြန္ျမတ္သန္႔စင္မႈတုိ႔ အတြက္ မည္သုိ႔ အာမခံႏုိင္မည္နည္း။ 
(၃) ထုိ႔ေနာက္ ယင္းအာမခံခ်က္ မ်ားကုိ ကခ်င္တုိ႔က မည္သည့္အတုိင္း အတာအထိ ယုံၾကည္ႏုိင္မည္နည္း ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေပၚေနရာ အဆုိပါ ေမးခြန္းသုံးခြန္း အတြက္ အေျဖမွာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိႏုိင္ဘဲ ဆက္ရွိ ေနပါလိမ့္မည္။ တုိင္းျပည္လူဦးေရ ထက္ဝက္နီးပါးခန္႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳ သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ရာေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ခု တည္ေထာင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အေယာင္ေဆာင္အရပ္ ဘက္အစုိးရ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအေနႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းသံုးခြန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈ ရွိေသာ လက္ရွိအခ်ိန္အခါ သမယတြင္ အေရးတႀကီး အေျဖရွာၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယခင္စစ္အစိုးရတုိ႔သည္ အဆုိပါ ေမးခြန္းမ်ိဳးကဲ႔သုိ႔ေသာ အေရး ကိစၥမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ရာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ ယင္းျပည္တြင္းစစ္ႀကီးမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိပါပဋိပကၡတုိ႔ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ ခဲ့ရသည္။
ထုိးစစ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ခံစစ္ပင္ ျဖစ္ေစ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားလာေသာ အခ်က္မွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ စစ္တပ္ အေပၚ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕သည္ တုိင္းျပည္တြင္ အင္အား အႀကီးဆုံး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေကအန္ယူ (ကရင္အမ်ိဳးသားယူနီယံ) အပါအဝင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

ပင္မႏုိင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္း ႀကီးထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အတြက္ ေနရာ (Space) ေပးႏိုင္သည့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚထြန္းလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တြန္းအားက တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္ မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ ရသူမ်ား ေနရာခ်ထားေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား ေဒသ၌ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစရွိသည္တုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးလာႏုိင္သည္။
အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးသိန္းစိန္၏ အေယာင္ေဆာင္ အရပ္သားအစိုးရက ေပးေသာ အာမခံခ်က္မ်ားကုိ လက္သင့္ခံခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ကခ်င္တုိ႔ကမူ ယင္းအာမခံခ်က္ မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ပင္မျပႆနာမ်ား ကုိ စိတ္ေက်နပ္ေလာက္သည္ အထိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္တို႔သည္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆုိပါက တစ္မူထူးျခားေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားက ျပႆနာသစ္မ်ားႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈ မ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္က်ဥ္းလာသည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ ကခ်င္တုိ႔က တုိက္႐ုိက္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ဖက္တာမ်ား


ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ ဆုိရလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ တုိင္းျပည္တြင္ သဘာဝသယံဇာတ ရင္းျမစ္ ေပါၾကြယ္ဝ ဆုံးေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ေရႊ၊ ကြၽန္းသစ္၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခား သတၱဳ အေျမာက္အျမား ထြက္ရွိသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ဆုိပါက ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး စီးပြားေရးပါဝါ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ဧရိယာထဲ တြင္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ဟူသည္ ကုန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုတာကာလ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စီးပြားေရးအရ အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းၾကားတြင္လည္း ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးသူလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

တတိယအခ်က္အားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ ကခ်င္တပ္မေတာ္သည္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ား ထက္စာလွ်င္ ဗဟုိအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္မွ စစ္မွန္ေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ထားသည္။ 

(ေအာင္ထြန္းေရးသားၿပီး ခြၽန္ထူးဟန္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။