Saturday, May 18, 2013

နယ္စပ္၌ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္ျခင္း တိုးလာ

(Myanmar Times)

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔၌ တာရွည္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား
ေၾကာင့္ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔မႈတို႔မွာ သိသိသာသာ တိုးလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား
က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာျပဳန္းျခင္းႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးမ်ား
ကို ေလ့လာေနသူ သုေတသန တစ္ဦးက ဧၿပီလဆန္း ေလာက္က တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ႐ူလီအနီး၌
ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္သြား ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာသည္။လမ္း၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ငါးမိုင္ေလာက္ရွည္လ်ားသည့္ေနရာမ်ား၌ သစ္ဆိုင္မ်ားကိုသာ ေတြ႕ခဲ့ရ
ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္အနီးသို႔ ေရာက္လာသည့္အခါတြင္လည္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွေနၿပီး တန္ခ်ိန္ ၁၅-
၂၀ တင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ထရပ္ကား အစီးငါးဆယ္ခန္႔ကို ေတြ႕ခဲ့ ရေၾကာင္း၊ ရက္သတၱပတ္အတြင္း
မွာ ပို၍လႈပ္ရွားသြားလာမႈ ပို၍မ်ားေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔လွ်င္ ထရပ္ကား အစီး ၂၀၀ ခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဘက္ (နမ့္ခမ္း) မွ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ (နန္ေဒါင္) ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္း ထိုသုေတသနပညာရွင္က
ေျပာသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ထိုသုေတသနပညာရွင္က သူသိရွိရသည့္ သတင္းမ်ားမွာ ခိုင္လံုသည့္
ေလ့လာမႈမ်ားထက္ ပံုျပင္ဆန္ၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏အေပၚ၌ အေျခခံေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကခ်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ အရာရွိ ဆိုင္းခါဆန္သည္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔၌ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ခရီးသြားလာသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၎ကိုယ္တိုင္က ဤသတင္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ လ အတြင္း၌ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ သိသာမ်ားျပားခဲ့သည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိ
ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ေလွ်ာက္ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း
သူကေျပာသည္။

ဤတရားမ၀င္သစ္ကုန္သြယ္မႈမွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာကတည္းက တ႐ုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္တြင္
ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္အကုန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕  "Global Witness က China's Choice Ending the
Destruction of Burma's Frontier Forests" အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ဤကုန္သြယ္မႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာသစ္တင္ပို႔ျခင္းကို တ႐ုတ္အစိုးရက ပိတ္ပင္လ်က္၊ ျမန္မာအစိုးရကလည္း အလားတူ
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ပိတ္ပင္လ်က္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့
သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က Global Witness ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္
ျပည္နယ္၌ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္
ဆက္စပ္ကုန္သြယ္မႈလည္း အလားတူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အစိုးရႏွင့္
ေကအိုင္ေအ တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားမ၀င္သစ္ေဈးကြက္မွာ ျပန္လည္ႀကီး
ထြားလာခဲ့ၿပီး လံုး၀ဒဏ္ခတ္ျခင္း မခံရဘဲ ျပန္လည္ လႈပ္ရွားအသက္၀င္လာခဲ့သည္။

သုေတသနပညာရွင္ယံုၾကည္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခုမွာ ေကအိုင္ေအ တပ္သည္
တရားမ၀င္သစ္မ်ား ေရာင္းျခင္းမွရသည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္ ၎၏ စစ္တပ္ကို အင္အားျဖည့္ၿပီး
အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိကာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး
ဌာနမွ အရာရွိမ်ားသည္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ မသြား၀ံ့ၾကသည့္အတြက္ အစိုးရ
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ကြ်န္းသစ္မ်ားမွာ အေစာင့္အေရွာက္မရွိ ျဖစ္ေနၾက၏။

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေျပာဆိုခြင့္
ရွိသူ ဦးေအာင္ျမတ္စံက ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ရွိၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တရားမ၀င္
သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးလာသည့္ သတင္းမ်ား ၎တို႔႐ုံး၌ မရရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေဒသ၌ ပဋိပကၡမ်ားရွိျခင္း ႏွင့္ ေ၀းလံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ
အခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ားသ႔ို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား
သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမတ္စံက ၀န္ခံ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေပၚ၌ သစ္မ်ားတင္ေဆာင္ထားသည့္ ထရပ္ကားမ်ား နယ္စပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
တြင္းသို႔ ၀င္ေနသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းရာ၌ သ႔ူ႐ုံးအေနျဖင့္ မည္သည့္သတင္းမွ
မရရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အလြန္
သတိထားေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမတ္စံ က ေျပာသည္။

တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ
သံ႐ုံးမွ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ မစၥတာ႐ႈန္ကိုဖုန္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အားျဖည့္ၿပီး နယ္စပ္ကူး
သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ အလံုးစံုတို႔ကို ႏွိမ္နင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ႐ႈန္ကိုဖုန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘီလ္အိုတူးလ္

ေသာင္းၫြန္႔ ဘာသာျပန္သည္။(ျမန္မာတုိင္းမ္)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။