Tuesday, March 5, 2013

Laiza Muklum Hta Dap Shawa Hpu-Awn Zuppawng Galaw

(Kachin Net)


Laiza Muklum, Rawt Ninghkawng Gawknu hta 2013 February (4) ya shani hkying (10:00)am aten hta Dap Shawa Hpu-Awn Zuphpawng galaw ai lam hpe chye lu ai.

Zuphpawng hpu-awn hpe Ninggawn Daju Pati Komiti Amu Madu Du Kaba Chayna Zau Awn kaw nna woi awn let, Rev. Sum Lut Gun Seng hpawng hpaw hkyu hpyi ap ya ai hpang Ginjaw Hpaji Dap Lit Hkam Sara Kaba Sumlut Gam kaw nna simsalam bawngban hpawng ni hte seng nna tsun sanglang dan ai.


Matut nna KIA Tau Dap Awn Daju, Du Kaba Sumlut Gun Maw kaw nna ya aten na Mung Masa lam, Hpyen Masa lam ni hte seng nna matsun maroi mungga hte n’gun jaw shatsam mungga jaw ya ai lam chye lu ai.

Ndai Dap Shawa Hpu-Awn Zuhpawng hta Makan Dam Magam Dap shagu na hpu-awn salang ni yawng marai (600) ram sa du shanglawm ai lam hpe chye lu ai.

Laiza Muklum mayan hta ndai aten laman gasat gala lam ni gan zim taw ai rai tim kaga KIO Up Hkang ginra nkau ni hta ya aten du hkra Myen Asuya Hpyen Dap ni gaw matut manoi naw htim gasat nga ai rai nna mare buga na mung masha ni a sutgan ni hpe mung jahten sharun ya nga ai lam hpe chye lu ai.

KIA Masat (10) Dap Dung, Lawhkawng Ginwang hta 2013 March (2) ya shani hkying (12:00)pm aten ram hta Lahkawng mare baw na N-Lung Bum kaw shara la nga ai KIA shawnglam post hpe Chihpwi kaw na htim gasat lung wa ai Myen Asuaya Hpyen Dap Hk.L.Y (29) Dap ni gaw Sinat kaba ni hte gap sharu bun ai lam hpe chye lu ai.

2013 March (2) ya hkying (1:45)pm aten ram hta Dumbang bum kaw shara la nga ai Myen Asuya hpyen Hpung ni gaw Nam San Yang, Zi Kahtawng na mung mare masha dum n’ta (2) hpe wan nat jahten kau ya ai lam hpe chye lu ai.

Hpakant Ginwang, Lawng Hkang mare kaw na Ura hka Mahkrai pawt kaw sin nga ai Myen Asuya Balik ni gaw 2013 March (2) ya shani kaw nna lai wa lai sa mung mare masha ni hpe laja lana jep joi shatsang nga ai lam hpe chye lu ai.

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။