Saturday, February 16, 2013

Hpkant Ginwang Na Mung Shawa Dum Nta Ni Dingyang Mya Lu Mya Sha Hkrum Nga

(kachinnet)


Hpakant Ginwang, Seng Tawng Maw Shan Mare hte Ginsi Seng Ra mare na hpyen hprawng kau da ai mung shawa ni a dum n’ta, gat seng ni hpe Myen Asuya Hpyen hpung ni n’ta zaw sutdek zaw ni adup hpaw nna ra ai arung arai ni hpe la kau nhtawm nra ai arung arai ni hpe wan nat jahten kau ya ai lam hpe chye lu ai.

Hawng Ba Ja maw hkan mung Ja htu nga ai mung mare masha ni hpe Ja htu jak langai mi hta gum hpraw kyats (500,000)  Backhoe mawdaw langai mi hta gum hpraw kyats (1,000,000) njaw nmai ngu nna Myen Asuuya Hpyen hpung ni hpyi shagyeng sha nga ai lam hpe buga masha ni kaw nna chye lu ai.


Myen Asuaya Hpyen Dap Ts.K.Hk (7) npu na Hk.L.Y. (102) na hpyen hpung ni mung Maw Galung mare na mung shawa ni hpe n’ta htinggaw mi kyats (30,000) nbang nmai ngu nna Mare Komiti Ningbaw U Chyo Win hpe hkan lahkawn shangun nga ai lam hpe chye lu ai.

Ndai ten Hpakant Ginwang kata hta mung mare masha ni gaw hkaw sa hkawm wa yak nga ai hte mare buga shara law law hta mung Myen Asuya Hpyen Dap hpyen hpung nkau ni kaw nna mya lu mya sha hkrum nga ding yang re lam hpe chye lu ai.

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။