Wednesday, February 13, 2013

ပင္လံုစာခ်ဳပ္- ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ၁၉၄၇


ဗမာျပည္ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္စဝ္ဖမ်ားအားလံုးတို႕အျပင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသတို႔မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ေသာ ပင္လံုျမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္အစည္းအေဝးၾကီးတစ္ရပ္တြင္-
    ၾကားျဖတ္ဗမာအစိုးရ ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ရွမ္းျပည္၊ကခ်င္ႏွင့္ခ်င္းတို႔သည္လြတ္လပ္ေရးကိုပိုမို၍
    လ်င္ျမန္စြာ ရရွိလိမ့္မည္ဟုအစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူအဖြဲ႕ဝင္တို႔သည္ ကန္႔ကြက္သူမရွိပဲ
    ေအာက္ပါအတိုင္းသေဘာတူၾကေလသည္။

    ၁။ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ (တ-စ-ည-ဖ)၏ ၾကိဳးကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
    ေထာက္ခံခ်က္အရေတာင္တန္းသားမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုဘုရင္ခံကေရြးခ်ယ္၍ နယ္စပ္ေဒသ
    မ်ားကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ဘုရင္ခံ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ခန္႔ထားမည္။


    ၂။ဤအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဌာနလက္ကိုင္မရွိ၊ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးအ
    ျဖစ္ခန္႔ထား၍ကာကြယ္ေရးႏွင့္ျပည္ပကိစၥမ်ားတြင္ ထံုးနည္းဥပေဒအရအမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ အာဏာ
    ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိေစရမည္။ဤနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္အခ်ိဳ႕
    အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကို ေပးအပ္ရမည္။

    ၃။အဆိုပါ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ၎ႏွင့္လူမ်ိဳးျခင္းမတူေသာ ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္(၂)ဦးက ကူညီေစရ
    မည္။ေရွးဦးစြာ ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံ(၂)ဦးတို႔သည္ ၎တို႔အသီးသီး သက္ဆိုင္သည့္နယ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ား
    ကိုေဆာင္ရြက္ရန္လည္းျဖစ္သည္။၎တို႔သည္ ထံုးနည္းဥပေဒအရ တြဲဘက္တာဝန္ယူရသည့္မူ အတိုင္း
    ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

    ၄။အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္လူၾကီးအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏တစ္ဦး
    တည္းေသာကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္နယ္စပ္
    မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္
    ခြင့္ရွိေစရမည္။

    ၅။အထက္တြင္ သေဘာတူညီသည့္အတိုင္း ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကို ခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
    နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္အတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုခံစားေနရေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မည္
    သည့္နည္းႏွင့္မဆို တစံုတရာလက္လြတ္ေစရန္ အဆိုပါေကာင္စီကျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေစရ။
    နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာႏႈန္းျပည့္ရွိေစရမည္
    ဟူေသာမူကို သေဘာတူၾကသည္။

    ၆။ပူးေပါင္းထားျပီးသည့္ ဗမာျပည္အတြင္း သီးသန္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခု နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္၍ တည္
    ေဆာက္ရန္ျပႆနာမွာတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္းဤကဲ့သို႔သီးျခားျပည္နယ္
    တစ္ခုထားရွိသင့္ေၾကာင္းကို သေဘာတူညီၾကသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အထေျမာက္ရန္ အလို႔ငွာပထမ
    ေျခလွမ္းအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႕သည္1935-ခုႏွစ္၊
    ဗမာျပည္အစိုးရ အက္ဥပေဒအရ ေနာက္ဆက္တြဲစာရင္း အပိုင္း(၂)ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္
    ဗန္းေမာ္ခရိုင္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရမည္။

    ၇။နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္သူ၊နယ္သားတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္
    ျပဳထားေသာအခြင့္အေရးတို႔ကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

    ၈။ဤစာအုပ္တြင္ သေဘာတူညီၾကသည့္ အစီအစဥ္တို႔မွာ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမစ (Federated
    Shan States)ုတြင္ ယခုအပ္ႏွင္းထားျပီးျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
    ကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရ။

    ၉။ဤစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူညီၾကသည့္ အစီအစဥ္တို႔မွာ ဗမာျပည္အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားမွကခ်င္ေတာင္တန္း
    မ်ားႏွင့္ခ်င္းေတာင္တန္းနယ္မ်ားက ရသင့္ရထိုက္ေသာဘ႑ာေရး အကူအညီကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရ။
    ဗမာျပည္ႏွင့္ပေဒသရာဇ္ရွမ္းေျမစု(Federated Shan States)၏ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ကခ်င္
    ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားအတြက္အလားတူ အစီအစဥ္မ်ားထားရွိက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ႏိုင္မည္
    မျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီက နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ ဒုတိယအတိုင္
    ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္အတူ စစ္ေဆးၾကည့္ရွုရမည္။

    ------------------------လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ား-----------------------
    ဗမာအစိုးရ
    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

    ရွမ္းေကာ္မတီ
    ၁။ခြန္ပန္းစိန္ -ေတာင္ပိုင္းစဝ္ဖလံု
    ၂။စဝ္ေရႊသိုက ္-ေညာင္ေရႊစဝ္ဖလံု
    ၃။စဝ္ဟံုဖ -ေျမာက္သိႏၷီစဝ္ဖလံု
    ၄။စဝ္ႏြံ -လဲခ်ားစဝ္ဖလံု
    ၅။စဝ္စံထြန္း -စဝ္ဖလံု
    ၆။စဝ္ထြန္းေအး-သာမိုင္းခမ္းစဝ္ဖလံု
    ၇။ဦးျဖဴ -သထံုျမိဳ႕စားကိုယ္စားလွယ္
    ၈။ခြန္ပန္း -လူထုကိုယ္စားလွယ္
    ၉။ဦးတင္ဧ -လူထုကိုယ္စားလွယ္
    ၁၀။ဦးထြန္းျမင့္ -လူထုကိုယ္စားလွယ္
    ၁၁။စဝ္ယိပ္ဖ -လူထုကိုယ္စားလွယ္
    ၁၂။ဦးခြန္ထီး -လူထုကိုယ္စားလွယ္
    ၁၃။ဦးၾကာပု -လူထုကိုယ္စားလွယ္
    ၁၄။ဦးခြန္ေစာ -လူထုကိုယ္စားလွယ္

    ကခ်င္ေကာ္မတီ
    ၁။ဆမားဒူးဝါးဆင္ဝါးေနာင္ -(ျမစ္ၾကီးနား)
    ၂။ဒူးဝါးေဇာ္ရစ္ -(ျမစ္ၾကီးနား)
    ၃။ဦးဒင္းရတန္ -(ျမစ္ၾကီးနား)
    ၄။ေဇာ္လ -(ဗန္းေမာ္)
    -(ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ေသာ္လည္းလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိ)
    ၅။ဒူးဝါးေဇာ္လြန္း -(ဗန္းေမာ္)
    ၆။လဗန္ဂေရာင္း -(ဗန္းေမာ္)

    ခ်င္းေကာ္မတီ
    ၁။ဦးလႊာမုန္း -(ဖလမ္း)
    ၂။ဦးေသာင္ဇာခုပ္ -(တီးတိန္)
    ၃။ဦးကြယ္မန္း -(ဟားခါး)


(Zaw Win မွ ကူးယူ တင္ျပပါသည္။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။