Saturday, January 5, 2013

ကခ်င္=ဗမာ သမိုင္း (အပိုင္း-၄)

(ကုိ၀ုိင္ FB မွ)


ေကအိုင္အို၊ေကအိုင္ေအ ေပၚထြက္လာျခင္း။


ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအ ေပၚထြက္လာျခင္း အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ့မီွေနာက္မွီပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၊ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနကို ေကာင္းစြာသိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္နိုင္ပါသည္။ အဓိကသိရွိရသည္မွာ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာျခင္း၏ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမွာ နိုင္ငံေရးျပႆနာေၾကာင့္ ဟူသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာလည္း လူမ်ဳိးေရး ျပႆနာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပင္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ သမိုင္းေရွ့ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး မိမိနယ္ေျမ၊မိမိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သီးျခားေနထိုင္ခဲ့ၾကျပီး ဗမာဘုရင္မ်ား၏ လက္ေအာက္ခံ မဟုတ္ခဲ့သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။


လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္ ျဗိတိသွ်တို႔၏ (မျဖစ္နိုင္ဟု ထင္ျမင္ပံုရခဲ့) ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္
ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္းေဒသ တစ္ျပိဳင္တည္း ရယူနိုင္ေရးေၾကာင့္ လည္ေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ေလးစားယံုၾကည္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
သီးျခားေနခဲ့လွ်င္ လြတ္လပ္ေရးရရန္ မည္မွ်အခ်ိန္ၾကာဦးမည္ကို မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္၍ လည္းေကာင္း၊
ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္ျပီး ဂတိကဝတ္မ်ားကို ယံုၾကည္နွစ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊
အထူးသျဖင့္ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးျခင္း၊ ေမွ်ာ္မွန္းယံုၾကည္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚမလာျခင္း၊ ႏွင့္အတူ
ထိုအခ်ိန္က စ၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ထိ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအ ဆိုသည္ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဗမာအပါအဝင္အျခားတိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင္ပါ သင့္ျမတ္ခ်စ္ခင္ေနခဲ့ျပီး နယ္ခ်ဲ့ေခတ္ ကာလမ်ားကို လက္တြဲ၍ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္ ဗမာမင္းဘုရင္မ်ား လက္ထက္ မ်ားတြင္ ( ဗမာဘုရင္၏ လက္ေအာက္ၾသဇာခံမ်ား မဟုတ္ခဲ့ပဲ ) သီးျခားရပ္တည္ေနခဲ့ေသာ ကခ်င္ဒူဝါ အမ်ားအျပား၏ ကခ်င္ေဒသ ႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိး တို႕သည္ ဗမာဘုရင္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ပ႑ာ၊ သမီး-ကညာလဲလွယ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
ထင္ရွား၍ယေန႔တိုင္ သက္ေသ ျပဳနိုင္ေသာ သမိုင္းသာဓက တစ္ခုျပရလွ်င္ ဗမာဘုရင္မ်ားသည္ တရုတ္ႏွင့္ စစ္ခင္းေနသည့္ကာလက ကခ်င္တို႕ ေနထိုင္ရာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ့အနီးရွိ မန္ခိန္း (Man Hkring) ေက်းရြာ၌ ေခတၱစခန္းခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုရြာ၏ မန္ခိန္း ဆိုေသာ အမည္ကိုက Man ဆိုသည္မွာ ဗမာလူမ်ဳိးကို ေခၚဆိုျပီး Hkring ဆိုသည္မွာ ရပ္နားျခင္း ဟူ၍ မွည့္ေခၚခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္ ကတည္းက ဗမာႏွင့္ ကခ်င္သည္ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး ဆက္ဆံေနထိုင္ခဲ့ျပီး လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ နိုင္သည္။ ၎အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ကခ်င္+ဗမာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

ဤသည္တို႔ကို ေထာက္ရႈလွ်င္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးသမိိုင္းသည္ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာကို အေျခခံ၍ ေပၚထြက္လာ ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရးျပႆနာတို႔ေၾကာင့္သာ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

နိုင္ငံေရးျပႆနာ ဆိုရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သမၼၾကီးကိုယ္တိုင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူေသာ သီးျခားရပ္တည္ခြင့္-ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေရွ့စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အျခား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း မျငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာျပီးေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရလက္ထက္၊ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ လက္ထက္ စသည္ႏွင့္ ထိုစဥ္ မွ ယေန႔တိုင္ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား မေျဖရွင္းနိုင္သည့္အျပင္ အျပိဳင္ အဆိုင္ ေအာင္နိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ဗမာဟုၾကားလွ်င္ စစ္သားဟု တထစ္ခ် မွတ္ယူသည္ အစြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ျပည္တြင္းက ဗမာေတြ သည္ပင္လွ်င္ ထိုသို႔ဟူ၍ ထင္မွတ္ ခံခဲ့ရသည္ အထိ လူမ်ဳိးေရးသံသယမ်ား ယွက္ႏြယ္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ထင္မွတ္မႈ မွာ မမွန္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္ ကခ်င္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားသည္ သိျမင္ခဲ့၍ နိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ထက္တြင္ (၎တို႔မွျပည္မဟုေခၚေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ )လက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆံုး ေသဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသား ျဖစ္သည့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ဆလိုင္း တင္ေမာင္ဦး အပါအဝင္ အျခား တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ နွိပ္ကြက္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးျပႆနာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္အေပၚ နိုင္ငံေရး အရ ဖိနွိပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး အရ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ျခင္း၊ လူမႈေရးအရ ဥပေကၡာျပဳျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ တန္းတူ အခြင့္အေရး မေပးျခင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္ခြင့္ မရရွိျခင္း စသည္တို႔သည္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာေအာင္ အဓိက မီးေမႊးေပးလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။
 ထို႔အျပင္ ဗူးေလးရာဖရံုဆင့္ဆိုသည့္ႏွယ္  ထိုစဥ္ကဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးႏုက ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္နယ္စပ္ေဒသရွိ ဖီေမာ္ရြာ၊ ေဂါ့လန္ရြာ၊ ကမ္ဖန္ရြာ စသည့္ ရြာ(၃)ရြာကို တရုတ္ျပည္အစိုးရအား လြဲအပ္ ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ တြန္းအားေပး သလိုျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ကို ျပည္ေထာင္စုဟု ေခၚတြင္ေသာ္လည္း တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆိုရာ၌ အာဏာမ႑ိုဳင္(၃)ရပ္ျဖစ္ေသာ
(၁) ဥပေဒျပဳ အာဏာ၊
(၂) အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာ၊
(၃)တရားစီးရင္ေရး အာဏာ တို႔ ရွိျပီး စနစ္တက် အာဏာခြဲေဝျခင္း လည္းရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၌မူ အာဏာပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားျခင္းပါရွိေသာ္လည္း အာဏာခြဲေဝ က်င့္သံုးျခင္းအပိုင္း၌ မွ်တမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ဗဟို၌သာ ထားရွိျပီး ျပည္နယ္မ်ား သို႔ ခြဲေဝေပးထားျခင္းမရွိပါ။ ဖဆပလ ပါလီမန္အစိုးရေခတ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္မရွိခဲ့သျဖင့္ ဥပေဒျပဳခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၌ လည္း ဗဟိုအစိုးရသည္ တင္းက်ပ္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပံုစံ (Tight Centralism) ကို က်င့္သံုးျပီး ျပည္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကို လက္ဝါးၾကီး အုပ္ခဲ့ေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရသည္ စိတ္တိုင္းက် လြတ္လပ္စြာ စီမံခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွဳန္းသည္ အင္မတန္မွ နိမ့္က်ခဲ့ရသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားကို နိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ျခင္း၊ လူမႈေရးအရ လစ္လ်ဳရႈျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ား၌ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပင္ လံုေလာက္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္း ေပးနိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ တိုင္းရင္သားမ်ား၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား စသည္ တို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပီျပင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ မရခဲ့ေပ။အျခားေသာ အေျခခံက်သည့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားမွာလည္း ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အနိုင္ ရရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ေထာက္ခံမႈမရရွိလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရကို မဖြဲ႔စည္းနိုင္ပါ။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ႏွစ္သက္ေသာ ပါတီဥကၠဌကိုပဲ ျပည္နယ္ေကာင္စီဥကၠဌ ခန္႔ျပီး အစိုးရဖြဲ႔ေစေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးက႑တြင္ ဗဟိုအစိုးရက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လိုအပ္ေသာဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္ မူခ်မွတ္ ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ မေဖာ္နိုင္ခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစဥ္ကအစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အမည္ခံ တစ္ျပည္ေထာင္အစိုးရ ဟု ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။