Tuesday, January 22, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း (စ ဆံုး)


ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

“ကခ်င္စစ္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥပကၡာျပဳမထားသင့္ေတာ့ပါ။ တျပည္လံုး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားရန္ အခြင့္အလမ္းအေနျဖင့္ မွတ္ယူၿပီး အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီကို အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္။ ဘယ္အလုပ္ကို လုပ္ပါဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တာ၀န္ေပးမွ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္၍ ရနိုင္မည္ဟူလွ်င္မူ ဥကၠဌေနရာမွ အျမန္ဆံုး ထြက္သင့္ပါသည္။ လူထုက အားကိုးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ႀကီးသည္ အစိုးရ၏ ခုိင္းဖတ္မျဖစ္သင့္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္၏ လြတ္လပ္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကမကထျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္သာ အသင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္ပါမည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတျဖစ္နုိင္ပါမည္ဟူ၍ မက္လံုးခ်ေပးထားသည္ကို ဟုတ္ေယာင္ႏိုးႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မႏွစ္သက္မွာ စိုးရိမ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအတြက္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ အျမန္ဆံုး လုိအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားအား လက္ေရွာင္တာမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ မသင့္ေတာ္ပါ။”


စာေရးသူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္အရ မဆက္ဆံခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ သူမ၏
စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့မႈ မ်ားအား ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသူျဖစ္သည္။ ကမာၻသိေခါင္းေဆာင္ တဦး ေပၚလာၿပီဟူ၍ သူမအတြက္ ဂုဏ္ယူသူမ်ားအနက္တြင္လည္း တဦးအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာဆို၊ ေရးသားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တႀကိမ္မွ် မေ၀ဖန္ခဲ့ဖူးပါ။ ဘီဘီစီသို႔ ယခု ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေပးခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴး တြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ ဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အနည္းငယ္ စတင္ေထာက္ျပခဲ့ သည္။ အင္တာဗ်ဴးကို ဤတြင္ နားဆင္ပါ။

- အင္တာဗ်ဴး နားဆင္ရန္ click

(အင္တာဗ်ဴးသည္လည္းေကာင္း၊ ဤေဆာင္းပါးသည္လည္းေကာင္း မိမိတဦးတည္း၏ အျမင္သာျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ် ကိုယ္စားမျပဳပါ။)

ယခုမူ သူမကိုယ္တိုင္သာမက လူထုပါ စဥ္းစားနိုင္ေအာင္ တစံုတရာ ထုတ္ေဖာ္ေ၀ဖန္သင့္ေသာအခ်ိန္ ေရာက္ၿပီဟု ယူဆသျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြဲတစံု ကို ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွားအမွန္ တိုင္းတာရန္ မလြယ္ကူလွသည့္ နိုင္ငံေရးအျမင္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေ၀ဖန္မည္ မဟုတ္ပါ။ အခိုင္အမာ ေျပာနိုင္သည့္ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” [i] ႐ႈေထာင့္မွ အျပဳသေဘာျဖင့္သာ တင္ျပပါမည္။

“တိုင္းျပည္” [ii] အတြက္ ဟူေသာ စကားလံုးကို မသံုးခ်င္ပါ။ ယင္းကို သံုး၍ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က လူထုအေပၚ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိႏွိပ္ခဲ့၊ ဖိႏွိပ္ဆဲ ျဖစ္၍ပင္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုအက်ိဳးအတြက္ ႐ိုးသားစြာ ေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္ပါမည္။

မိမိ၏ ဤေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး ထြက္သြားၿပီးေနာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံမည့္ လူထုမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ထံမွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးျဖစ္ သည္။ ယင္းသို႔ ေပၚလာလွ်င္လည္း မိမိအေနနွင့္ မည္သို႔မွ် ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ မည္ မဟုတ္ပါ။ သူ႔အျမင္ ကိုယ့္အျမင္ တင္ျပျခင္းဟုသာ သေဘာ ထားပါမည္။ အရာကိစၥမ်ားကို တခ်ိန္တြင္ သမိုင္းက အဆံုးအျဖတ္ေပး ပါမည္။

စာေရးသူ၏ အျမင္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပပါမည္။ ယင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဤပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေလွ်ာက္ လွမ္းပါက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရရန္ ေ၀း၍ တရားမွ်တမႈပင္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည္မဟုတ္ ဟူသည္ပင္။

 “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ႏွင့္ “ တရားမွ်တမႈ” [iii] တို႔ကို ဘယ္လို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့ လာမလဲ။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အဓိကထားသည္။ တရားမွ်တမႈ၏ အေျခခံမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအား အဓိကထားသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တကယ္တမ္း လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူအား အျပစ္ေပးကို ေပးရပါမည္။ ေရွာင္လႊဲ၍ မရပါ။ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူအား အျပစ္ေပးေရးမူကို က်င့္သံုးျခင္းမွာ ထိုသူအား အာဃာတ ထားလို၍ မဟုတ္။ အျပစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကိုယ္တိုင္ ေနာင္တရသြားေစျခင္သည့္အျပင္ အျခားသူမ်ားကလည္း သင္ခန္းစာ ယူ၍ ေနာင္ကို အလားတူ ျပစ္မႈမ်ား ထပ္မံ မက်ဴးလြန္ေစရန္ ဟန္႔တား လို၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပး၍ မရ ေလာက္ ေအာင္ ဟန္႔တားထားသည့္ ဥပေဒအေျခခံမ်ား၊ တည္ဆဲ မတရားဖိနွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ဖ်က္သိမ္းရပါမည္။

အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပး နိုင္ျခင္းမရွိပါက “တရားမွ်တမႈ” ကို ရွာေဖြရပါသည္။ ဤတြင္ အနည္းဆံုး အားျဖင့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပံုမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ရသည္။ ေနာင္ အလားတူျပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား လာလွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူနိုင္ေစရန္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူ မ်ား၏ ဘ၀နစ္နာမႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ၊ ျပဳျပင္ကုစား၊ ေလ်ာ့ပါးသက္ သာေအာင္ လုပ္ေပးရပါသည္။

“ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ႐ႈေထာင့္

၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာမက ႏိုင္ငံတကာ ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ရေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး စကားလံုးကို ထပ္ခါတလဲလဲ သံုးေန ေသာ္လည္း ယင္းကို ရည္ညြန္း၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးေရးကို မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေဇာင္းမေပးခဲ့။ တည္ဆဲ မတရားဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒ မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေတာင္းဆိုခဲ့။ လူထု၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္မေပးဘဲ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိုးျမႇင့္၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ားနွင့္ စီးပြားဘက္ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ား ဆက္လက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွ ေဟာတခု၊ ေဟာတခု ျပဌာန္းေနသည္ကို ထိုင္၍ အတည္ျပဳေပး လ်က္ ရွိေနသည္။ ဤပံုအတိုင္း ဆက္သြားပါက “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ဟူသည္မွာ အသံသာရွိၿပီး အဆံမရွိသည့္ အေျမာက္ထက္ ပိုႏိုင္ဖြယ္ မျမင္။ စစ္ အာဏာရွင္မ်ား ၾကံ႕ခိုင္ၾကီးထြားလာေသာ္လည္း လူထု အင္အား ခ်ည့္နဲ႔သည္ထက္ ခ်ည့္နဲ႔လာ႐ံုကလြဲ၍ ဘာမွ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္။

“တရားမွ်တမႈ” ႐ႈေထာင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားမွစ၍ တိုင္းျပည္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္၊ ရဲ၊ ေထာက္လွန္းေရး၊ လံုျခံဳမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ရင္း စသည့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ တိတိက်က် လႈံ႔ေဆာ္သည္ကို တႀကိမ္တခါမွ် မၾကားမိ။ ဖိနွိပ္ေရးယႏၱရားေဟာင္း မ်ားသည္ အံုႏွင့္၊ က်င္းႏွင့္၊ ထုႏွင့္၊ ထည္ႏွင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိဆဲျဖစ္ သည္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကို သံုး၍ အတင္းအက်ပ္ျပဳနိုင္ ခြင့္အာဏာ [iv] သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။ စစ္အာဏာ ရွင္မ်ားအတြက္ မျဖစ္ေစရပါ။ ယခုမူ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနဆဲပင္။

သာဓကအားျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား မီးေလာင္တိုက္သြင္းရာ၌ ေျမျပင္တြင္ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ရဲမွဴးႀကီး ဦးစန္းယုသည္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတဦး ျဖစ္သည္ဟု ၾကားရသည္။ ဤသတင္းမွန္လွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သမာသမတ္ျဖစ္မႈ [v]  မွာ မ်ားစြာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကီးစိုးထားေသာ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးနွင့္ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ (ကာလံု) က ဦးစန္းယု အား တိုက္႐ိုက္ အမိန္႔ေပး ၿဖိဳခြဲခိုင္းခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။
သို႔ျဖစ္ပါက တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအနက္ အေရးႀကီးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္သည့္ အေဆာက္အအံု တခု ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ရွာေဖြရာ၌ လက္ပံေတာင္းေတာင္မႈခင္းမွ မည္သည့္ သင္ခန္းစာယူ မည္နည္း။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအား တျပည္လံုးရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားအားလံုးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ရန္ပင္။ ယင္းမွာ “တရားမွ်တမႈ” ကို ရွာေဖြရာ၌ အေျခခံအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ “တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” [vi] လုပ္ငန္း ၏ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတရပ္လည္း ျဖစ္ပါမည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရ ျပစ္က်ဴးလြန္သူကိုလည္း အျပစ္မေပးနိုင္၊ “တရား မွ်တမႈ” အေျခခံတြင္ “တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး” ကိုမွ် မလုပ္နိုင္ပါက ေနာင္ကို အလားတူျပစ္မႈမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြား ေအာင္ မည္သို႔ကာကြယ္မည္နည္း။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ယခု မီးေလာင္ဗံုးႏွင့္ အပစ္ခံရၿပီး ေနာင္ကို ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပါ အပစ္ခံရဖို႔ရွိ သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ သန္းတခ်ိဳ႕မွ်ရွိမည့္ လူထုႀကီးသည္ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ မဟုတ္ သည့္ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ေျမာက္ျမားလွစြာ ျပစ္မႈႀကီး မ်ား က်ဴးလြန္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ေပၚတာဆြဲ၊ မုဒိန္းက်င့္၊ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊ လူသတ္၊ စားေရရိကၡာမ်ား ဖ်က္ဆီး၊ ေက်းရြာေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရသည္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ႀကီးက စနစ္တက် သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္း အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ [vii] ယင္းအစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အထိသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထပ္မံက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား မပါေသးပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား ခံစားခဲ့ရသည့္ျပစ္မႈႀကီးမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ႐ႈေထာင့္မွ မခ်ည္းကပ္ႏိုင္သည့္တိုင္ “တရားမွ်တမႈ” ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ည္းကပ္လိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းမွာလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္မလာေသးပါ။

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က က်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တရား ေပၚထြက္လာေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘ၀ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားအား တိုင္းျပည္က နည္း လမ္း တက် အသိအမွတ္ျပဳ၊ ျပဳျပင္ ကုစား၊ ထိုက္သင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး မ်ားေပး၊ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ပါ ၄င္းတို႔၏ နစ္နာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ တိတိက်က် ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမျပဳခဲ့ပါ။ ဘယ္ေတာ့ ဦးေဆာင္မည္ကိုလည္း မေမွ်ာ္လင့္နိုင္။ ေလသံမွ်ပင္ မဟေသး၍ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး

၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ စစ္တပ္က ထပ္မံအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုအေပၚ ျပစ္မႈႀကီးေပါင္းမ်ားစြာကို ဆက္တိုက္ က်ဴးလြန္ေနခဲ့ခ်ိန္မွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ နိုင္ငံေရး ပါတီ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း “အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး” [viii] ဟူသည္ကို လႊင့္တင္လာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း စာႏွင့္ ေရးသားကာ တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္ကို မေတြ႔ရ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရွင္းလင္းထားသည္ကို မျမင္ရ။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူသည္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ တည္ေဆာက္မည္လား။ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေရး အေျခခံမွ တည္ ေဆာက္ မည္လား။ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ား အပါအ၀င္ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ၿပီးခဲ့သမွ် ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို ျပည္ဖံုးကားခ်လိုက္ၿပီး ဘာတခုမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳေတာ့ဘူးလား။ သို႔မဟုတ္ တစံုတရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္လား။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္၍ သင္ပုန္းေခ်သြားမည္ ဆိုလွ်င္လည္း လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ [ix]၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ [x]၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား [xi] ဟူသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးမ်ားကိုပါ အေရးမယူေတာ့ဘူးလား။ အဆိုပါ ျပစ္မႈႀကီး သံုးမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပး ၍ရေသာ ျပစ္မႈမ်ဳိး မဟုတ္သျဖင့္ ယင္းတို႔အား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး႐ႈေထာင့္မွ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္နည္း။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ နိုင္ငံ တကာရာဇ၀တ္မႈႀကီးမ်ား မပါဘဲ ျပည္တြင္းျပစ္မႈမ်ားကိုသာ ရည္ညႊန္း မွာလား။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အေရးမယူႏိုင္ဟု ယူဆလွ်င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ ေရးအတြက္ တခုခု စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္လား။ စစ္အစိုးရေခတ္အဆက္ ဆက္တြင္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူ လူထုမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ သည့္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ စာရင္းကို မွတ္တမ္းေကာက္ယူမွာလား။ သို႔မဟုတ္ ဘာတခုမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ သည္အတိုင္း ေမ့ထား၊ ျပည္ဖံုးကားခ်ထားခဲ့ေတာ့မည္လား။

လံုး၀ ျပည္ဖံုးကားခ်ထားခဲ့လွ်င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူ သည္မွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းသစ္တစုနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစု အတြင္းတြင္သာ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသေဘာ ေဆာင္ေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တနိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ လူထုအသြင္လကၡဏာေဆာင္ေအာင္ (အထူးသျဖင့္ အခံခဲ့ရဆံုးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား ေက်နပ္ေအာင္) မည္သည့္ နည္းနာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ဆာင္မည္နည္း။

ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံရ၍ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရသူမ်ားကို မည္သည့္ မွတ္တမ္းမွ် မေကာက္ယူေတာ့ဘဲ သည္အတိုင္း ထားခဲ့၍ မရနိုင္ဘူးလား။ တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ စနစ္တက် အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ က်န္ရစ္သူမိသားစု မ်ား စိတ္ေျဖသိမ့္ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္နိုင္မည္လား။ မွတ္တမ္းေကာက္ကူမည္ဆိုလွ်င္ လည္း မည္သည့္ေခတ္မွ စတင္၍ ေကာက္မည္နည္း။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခတ္မွ စတင္မည္လား။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ေခတ္မွ စတင္မည္လား။ မွတ္တမ္းရရွိၿပီးလွ်င္ ဘ၀နစ္နာဆံုး ရွံဳးခဲ့သူမ်ားအား မည္မွ်ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ ျပန္လည္ ကုစား ေပးႏုိင္မည္နည္း။ မည္သို႔ ျပန္လည္ကုစားမည္နည္း။ ကုစားျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္လား။ ဘာမွ် မကုစားဘဲသည္အတိုင္း ထားလွ်င္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးအတြက္ မထိခိုက္ဟု ယူဆနိုင္မလား။
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာတခုမွ် ေရေရရာရာ မသိေသာ ေမးခြန္းေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနသည္။ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ၿပီးခဲ့သမွ် ကိစၥရပ္မ်ား ဟူရာတြင္လည္း ကာလ အပိုင္း အျခား အကန္႔အသတ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမွ် တိတိက်က် မသိ။ မည္သည့္ႏွစ္၊ လ၊ ေန႔ရက္ကို ေနာက္ဆံုးထားၿပီး က်ဴးလြန္ၿပီးခဲ့ သမွ် ျပစ္မႈႀကီးမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္မွ ေက်ာ္လြန္လွ်င္မူ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး႐ႈေထာင့္မွ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမွေန၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမွန္သမွ်ကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းလည္း မေတြ႔ရ။

သို႔ျဖစ္၍ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္လည္းေကာင္း လူထုအေပၚ မည္သို႔ပင္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အား အေရးယူ အျပစ္ေပးေရးကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အျမင္အရ အစဥ္တစိုက္ ခြင့္လႊတ္သြားရမည့္ သေဘာေဆာင္ လ်က္ရွိ သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း တိတိက်က် ေဖာ္ညႊန္းက်င့္သံုးျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ စကတည္းက ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံႏွင့္ ဆန္႔က်င္လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ မည္သည့္အရာမွန္း တိတိ က်က် မသိရသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ကာလအကန္႔ အသတ္မရွိ ဆက္၍ ဆက္၍ က်င့္သံုးေလေလ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လိႈက္၍ လိႈက္၍ ဖ်က္ဆီးလာေလ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ မည္သို႔လွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမည္နည္း။ ဥပေဒစိုးမိုး ေရးလည္း မရွိ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မရွိလွ်င္ လူထု၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို မည္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္အံ့နည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ် လူထုဘ၀ နစ္နာမႈမ်ား အားလံုးကို ျပည္ဖံုးကားခ်ထားခဲ့ၿပီလား။

ျပစ္မႈႀကီးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္သူမ်ား မဟုတ္ဘူးလား။ သူမအေနျဖင့္ ခရီးရွည္ ခရီးတိုမ်ားစြာ ထြက္ခဲ့သည့္အနက္ မဲဆြယ္ခရီး၊ စည္း႐ံုးေရးခရီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တည္ေဆာက္ေရးခရီး မ်ားသာ မ်ားျပားေနၿပီး ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသည့္ခရီးမ်ိဳး ဘာေၾကာင့္မထြက္သလဲ။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ၿငိဳျငင္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးဟူသည့္ လွပေသာ စကားလံုးေအာက္တြင္ လူထုဘ၀နစ္နာမႈမ်ားအားလံုးကို လံုး၀ပင္ ျပည္ဖံုးကားခ်ထားခဲ့ၿပီလား။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ် အားလံုးကို ျပည္ဖံုးကားခ်၊ ဘာတခုမွ် အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳျခင္း သည္ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္႐ံုသာမက လူထုအတြက္ “တရားမွ်တမႈ” ပင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေတာ့ ဟူသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မသိတာလား။ မသိေယာင္ေဆာင္ေနတာလား။ သူမကဲ့သို႔ ပညာတတ္ေခါင္းေဆာင္သည္ မသိတာေတာ့ မျဖစ္နုိင္။ မသိေယာင္ေဆာင္ေနတာဟုလည္း မေျပာရက္ပါ။ ယခု ဤသို႔ ေျပာရမည့္ အေျခသို႔ ေရာက္ေနပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ စစ္အာဏာ ရွင္ သစ္၊ ေဟာင္းမ်ားနွင့္ ထိပ္တိုက္မေတြ႔လို၍သာ ျဖစ္မည္ဟု သံုးသပ္ ပါသည္။ ယခု သူမ ေလွွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ အဖိနွိပ္ခံ လူထုႏွစ္ဘက္၏ ၾကားမွာေန၍ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေရး [xii] ျဖစ္ေနသည္။ ႏွစ္ဘက္လံုးမွေန၍ သူမအေပၚ အမုန္းမပြားေစဘဲ ေမတၱာ ခံယူသြားႏိုင္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူမအတြက္ေတာ့ ေကာင္းျခင္ေကာင္းပါမည္။ လူထုအတြက္ လံုး၀မေကာင္းပါ။

စာေရးသူ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုေရွ႕၌ မားမားမတ္မတ္ ရပ္ၿပီး ၄င္းတို႔ ဆံုး႐ံႈးေနေသာ အခြင့္အေရးအမ်ား အတြက္ ခိုင္က်ည္စြာ ရပ္တည္ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္သြားလိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ယခု ယင္းသို႔ ျဖစ္မလာပါ။ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ပ်က္သည့္ အေျခအေနႀကီးတခုလံုးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္သည့္ လူထုဘ၀ ခံစားမႈ မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေထာက္ျပ၊ ျပတ္ျပတ္သားသား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည္ကို မေတြ႔ရပါ။

“ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ပ်က္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးထဲမွာ တာ၀န္ရွိသလား။ အျခားလူထုေတြမွာေရာ တာ၀န္မရွိဘူးလား။

ဤေမးခြန္းကို ေမးဖြယ္ရွိသည္။ လူထုမ်ား၏ တာ၀န္ကို သိေစခ်င္၍ အားလံုး ေလ့လာခြင့္ရေအာင္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဓိက ရည္ညႊန္းရျခင္းမွာ သူမ တဦး တည္းက လူထုေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ရယူထား၍ ျဖစ္သည္။ ေခါင္း ေဆာင္က ဥပေဒစိုးမိုးေရးမ်က္ႏွစာတြင္ ထိေရာက္စြာ ေခါင္းမေဆာင္ သည့္အခါ လူထုအေနျဖင့္ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္တက္ၿပီး လုပ္၍ မရနိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေတြ႔ျမင္ေနရ၍ျဖစ္သည္။

စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးတခုတြင္တြင္ ပံုႏိႈင္းရာ၌ အစိုးရမွာ က်ားႀကီး၊ လူထုက ယုန္ကေလး ျဖစ္ေနသျဖင့္ အစိုးရ၏ အာဏာကို ထိန္းညႇိနိုင္ သည့္ ညီမွ်ေျခ လူထုတြင္ ရွိလာေစရန္ လူထုအား ယုန္ကေလးမ်ားဘ၀မွ ဆင္ႀကီးျဖစ္လာေအာင္ အသြင္းေျပာင္းဖို႔လိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ လူထုယုန္ကေလးမ်ားအနက္ ေခါင္းေဆာင္တင္လိုက္ သည့္ တေကာင္မွာမူ ဆင္ႀကီးဘ၀သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္။ ယင္းဆင္ႀကီးသည္ ေရွ႕မွာ မားမားရပ္ၿပီး နွာေမာင္းႀကီးကို ေျမႇာက္၊ ေဖြးေဖြးျဖဴ ၾကံ႕ခိုင္ေသာ မိမိ၏ အစြယ္ႀကီးကို ပင့္လ်က္ က်ားႀကီးကို ရဲရဲတင္းတင္း ရင္ဆိုင္ကာ ယုန္ကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ ျပဳရမည့္အစား ကံမေကာင္းစြာပင္ ဆင္ႀကီးသည္ က်ားႀကီး၏ ေက်ာကို ႏွာမာင္းႀကီးႏွင့္ ပြတ္သပ္ကာ အကၽြမ္းတ၀င္ ျပဳလ်က္ရွိသည္။ က်ားႀကီး မည္သို႔ေတာ္ေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းခန္းေတြ တခုၿပီး တခု ဖြင့္ေနသည္။ ေနာက္တြင္ ကပ္ရက္ပါရွိေနေသာ ယုန္ကေလးမ်ား ကိုမူ မိမိ၏ အၿမီး ကေလးမွ်သာ လႈပ္ခါျပၿပီး ေခ်ာ့ျမဴထားသည္။ ႏွစ္သိမ့္ထားသည္။ ဆင္ႀကီးက လမ္းပိတ္ထားသျဖင့္ ယုန္ကေလးမ်ား ကလည္း ေရွ႕ကို ဆက္မတက္ႏိုင္။ လူထုမွာ ယုန္ကေလးမ်ားဘ၀မွာပင္ ရွိေနေသးသျဖင့္လည္း က်ားဆြဲမည့္ အႏၱရာယ္ကို ေၾကာက္ေနရဆဲရွိ ေသး သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနဟု စာေရးသူ ႐ႈျမင္သည္။

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား

[i] The Rule of Law
[ii] State
[iii] Justice
[iv] Enforcement power
[v] Neutrality of police
[vi] Institutional reform
[vii] Amnesty International Report: Crimes Against Humanity in Eastern Myanmar; June, 2008.
[viii] National Reconciliation
[ix] Crime against humanity
[x] Genocide
[xi] War crime
[xii] Mediation

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၂)


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ႏိုဗယ္ဆု ရထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး မရွိလွ်င္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ေၾကာင္း သူမ အသိဆံုးပင္။ သို႔ပါလ်က္ သိန္းနွင့္ခ်ီသည့္ ကခ်င္လူထုမ်ား စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ျဖစ္ေနသည္အထိ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္ တြင္းစစ္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရး႐ႈေထာင့္မွေန၍ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မရွိေသးသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရင္း တျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိေနပါလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လံုး၀ပင္ ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္ေနသည္ကို နားမလည္ပါ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျပသနာအား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးပါမည္။ ဥပေဒ၏သေဘာ အေျခခံမွ စတင္ တင္ျပပါမည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူမႈေဗဒႏွင့္ ဥပေဒ

ဥပေဒသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ အရာကိစၥတိုင္းကို မလႊမ္းျခံဳပါ။ ေနရာတကာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ေျဖရွင္း၍မရ၊ ေျဖလည္း မေျဖရွင္းသင့္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သျဖင့္ ဥပေဒျပႆနာမ်ား [i] အား စဥ္းစားသံုးသပ္ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း [ii] နွင့္ ကင္းကြာ၍ မရပါ။ ဥပေဒသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္း တရပ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဥပေဒကို လႊမ္းမိုးသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းက ဥပေဒအေပၚ မွီလည္း မွီခိုရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဥပေဒသည္ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရး [iii] ရွိသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္းကို ေလ့လာသည့္ လူမႈေဗဒပညာ [iv] ႏွင့္ ဥပေဒ [v] သည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယင္းႏွစ္ခုသည္ သီးျခားစီ လည္း ျဖစ္သည္။ လူမႈေဗဒပညာက က်ယ္ျပန္႔၍ ေယ်ဘုယ်ဆန္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုးကို ေလ့လာသည္။ ဥပေဒက က်ဥ္းေျမာင္း၍ တိက်သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈနိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မ်ား [vi] မွသာ ေလ့လာသည္။ ဥပေဒက အခိုင္အမာ အခ်က္အလက္ရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကိုသာ စူးစိုက္သည္။ အခိုင္အမာ အခ်က္အလက္ မရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကို မစူးစိုက္။ လူမႈေဗဒပညာက ႏွစ္ခုလံုး [vii] ကို စူးစိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားအေရးကို လူမႈေဗဒႏွင့္ ဥပေဒအေျခခံမ်ားမွ မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း။

ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာမွာ ပါ၀င္ျခင္း၊ ညီညြတ္ျခင္း၊ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ ေပါင္းစည္းလုိစိတ္ရွိျခင္း၊ ခြဲထြက္ လိုစိတ္ရွိျခင္း ... စသည္တို႔အား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုး တည္ရွိေနသည့္ အေနအထားမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ လူမႈေဗဒပညာက ေလ့လာ သည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ ၀င္ေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဦးေဆာင္စည္းရံုးမႈအရ လူမ်ားစုျဖစ္ သည့္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လြတ္လပ္ေရး အရယူရန္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ... စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအေျခ အေနႀကီးတရပ္လံုးမွာ လူမႈေဗဒႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးမ၀င္ ေသးပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုး လုိက္ၾကေသာအခါ ယင္းစာခ်ဳပ္သည္ လူမႈေဗဒအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုး သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဤအဆင့္အထိ လည္း ဥပေဒ၏ အခန္းက႑ မပါေသးပါ။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္ေတြ႔အရ မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း ဟူရာတြင္မူ ဥပေဒကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အျမင့္ ဆံုး သေဘာတူညီခ်က္ကို စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ၏ အခန္းက႑ လိုအပ္လာသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတရပ္ႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ ဥပေဒတစံုလံုးကို အတည္ျပဳက်င့္သံုးရပါမည္။ ယင္းသို႔ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္မွီခိုကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုး လည္ပတ္ေစရပါမည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ေတြ႔အရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဥပေဒဆက္ စပ္လည္ပတ္မႈ ျဖစ္သည္။ လူမႈေဗဒ သေဘာအရ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး တည္ေဆာက္မႈ၏ အေျခခံသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ယင္းစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံကို ဆန္႔က်င္၍ မရပါ။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဘက္ႏွစ္ဘက္မွ ႐ႈျမင္ဖို႔ လိုသည္။ တဘက္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူလိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္သည့္ သီးျခားႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခြင့္ကို လက္လႊတ္လိုက္ ရသည္။ အျခားတဘက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္အရ ျပည္နယ္တခုစီအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္ ေပးရသည္။ ဤႏွစ္ခုလံုးကို တၿပိဳင္နက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါမည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမွ် လြတ္လပ္သည့္ သီးျခားႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ရန္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းမရွိပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ ဘက္တဘက္ကို လုိက္နာေနၿပီးျဖစ္သည္။ ျပႆနာ မွာ တန္းတူေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားအား တိုင္းရင္းသားမ်ား မရရွိေသးျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအခြင့္အေရး မ်ား မရမခ်င္း ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ၿငိႇမ္းနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ရရွိေရးႏွင့္ အပစ္ရပ္ေရး ဘယ္ဟာ အေရးႀကီးသလဲ။ အပစ္ရပ္လိုက္႐ံုမွ်ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမည္လား။

လူထုအမ်ားစု၏ နားလည္မႈမွာ အပစ္ရပ္လွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ “အပစ္အခတ္ ခ်က္ခ်င္းရပ္” ဟူသည့္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေစလိုသည့္အတြက္ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ ေတာင္းဆိုသူ လူထုမ်ား၏ ဆႏၵကို ေလးစားရပါ မည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္ အေရးကို ပထမဦးစြာ ေပးအပ္ဖို႔ လိုသည္။ အပစ္ရပ္ေရးမွာ ဒုတိယ ဦးစားေပးသာ ျဖစ္သင့္သည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအိုင္အို) သည္ ၁၇ ႏွစ္တာ အပစ္ရပ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် မရခဲ့ပါ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကအိုင္အို အေနျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ကိုးကားလ်က္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား အပါ အ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ရသင့္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရး အတြက္ အဓိက ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။ စာေရးသူသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမဟုတ္၊ ျမန္မာတဦးသာျဖစ္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ေကအိုင္အို၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ လမ္းမွန္သည္ဟု ယူဆသည္။ တႏွစ္ခြဲ ၾကာသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသည္ ေကအိုင္အိုက ေတာင္းဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို တိတိက်က် မလုပ္၊ တရား၀င္ မလုပ္။ ဟုိလိုလို သည္လိုလုိႏွင့္ အခ်ိန္ဆြဲလာခဲ့သည္။

အျခားတိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားျဖင့္သာ ေခၽြးသိပ္ထားခဲ့သည္။ မည္သည့္ အဖြဲ႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းကာ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးအျဖစ္ ျပဌာန္းေပးလိုက္သည္ဟူ၍ တႀကိမ္တခါမွ် မရွိ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို မထိမခိုက္ ထားရွိၿပီး ယင္း ေအာက္ ကိုသာ တနည္းမဟုတ္တနည္းႏွင့္ ဆြဲသြင္းရန္ အစိုးရက တဘက္က ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ အျခားတဘက္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိုသာ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ေကအိုင္အိုကို တိုက္ေနေသာ စစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ နည္းဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးေရးအတြက္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာကို ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရရန္၊ အဓိကအားျဖင့္ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေျမကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ အျမတ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲ

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကပင္ ၁၂၀ ႏွင့္ ၁၀၅ မီလီမီတာ လက္နက္ႀကီး မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို သံုးကာ အစိုးရစစ္တပ္က လိုင္ဇာကို ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ ခရစ္စမတ္ကာလအတြင္းမွာပင္ အေျမာက္ႀကီးမ်ား ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အင္အားႀကီးသူက အင္အားငယ္သူကို အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ မတရားမႈျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုဗယ္ဆု ရထားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ ဤစစ္ပြဲမွာ သူမႏွင့္ မည္သို႔မွ် ပတ္သက္ျခင္းမရွိဟုမ်ား သေဘာထား ေနေလေရာ့သလားဟု မေျပာရက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနသည္။ ၿငိမ္သက္လြန္းလွသည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲသည္ “အင္အားႀကီးသူက အင္အားငယ္သူကို အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ မတရားမႈျပဳျခင္း” ထက္ပိုေသာ အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚ အေျချပဳ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းသို႔ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ တရား၀င္ ခိုင္က်ည္မႈကို ယေန႔အထိ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကခ်င္တို႔သည္ မိမိတို႔ျပည္နယ္ကို မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိတို႔ ျပည္နယ္အစိုးရကို မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခြင့္ရွိသည္။ မိမိတို႔ေျမယာကို မိမိတို႔ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေျမေပၚေမေအာက္ သယံ ဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လိုသည္ဆိုလွ်င္ ကခ်င္လူထု ထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ ယူရမည္။ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညႇိရမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လာျခင္းမွာ မိမိတို႔ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲပါဟု ၀ကြက္ အပ္ႏွံလိုက္ျခင္း မဟုတ္။ မိမိတို႔ျပည္နယ္အား မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ ဌာန္း ခြင့္ အေျခခံမ်ားကို မပ်က္ေစဘဲ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းသို႔ ၀င္ ေရာက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတရားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳသည္။ မည္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တြင္မွ် ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေျမယာအေပၚ ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မရွိပါ။ ယခုလက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသစ္တြင္ ပို၍ပင္ မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရစစ္စစ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေျမယာအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို လက္ပံေတာင္းေတာင္ႏွင့္ ဖားကန္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

လက္ပံေတာင္းေတာင္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ရွိသည္။ ဖားကန္႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရွိသည္။ ၄င္းေဒသႏွစ္ခု၏ တူညီခ်က္ႏွင့္ ကြာျခား ခ်က္တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ရွိ လယ္သမားမ်ားတြင္ လယ္ေျမကို တဦးခ်င္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္) ႏွင့္ ၄င္းတို႔ အေျခစိုက္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာ၀န္း က်င္ရွိ ေျမယာမ်ားအား စုေပါင္းအသံုးခ်ခြင့္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ပံ ေတာင္း ေဒသခံလူထုတြင္ တဦးခ်င္း အခြင့္အေရးႏွင့္ စုေပါင္း အခြင့္အေရးမ်ား ဟူ၍ အခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဖားကန္႔ေဒသခံ ကခ်င္လူထုတြင္လည္း အလားတူ အခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ကြာျခားခ်က္သည္ အဘယ္နည္း။

စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ ျပည္နယ္မဟုတ္ပါ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္သည္ အဆင့္အတန္းခ်င္း မတူပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္အေျခခံတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္လာေသာ အဖြဲ႔၀င္ ယူနစ္ႀကီး [viii] တခု ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ ယင္းသို႔မဟုတ္ပါ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ စာေရးသူကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ေနထိုင္ ရာ ေဒသႀကီး တနည္းအားျဖင့္ (ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္ယူနစ္ႀကီး) ၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္သာ ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း တခုတည္းက ျပည္ ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔၀င္ယူနစ္ႀကီးတခု မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္နယ္ဟု မေခၚဘဲ တိုင္းဟုသာ ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ လူထုက တိုင္းအတြင္း ေနထိုင္ေသာ လူထုထက္ သာလြန္သည့္ အခြင့္အေရးတရပ္ ရွိသည္။ ယင္းမွာ ေျမယာ အေပၚ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ျဖစ္သည္။ တိုင္းမ်ားသည္လည္း ယင္းအခြင့္အေရးကို လိုခ်င္လွ်င္ တိုင္းမ်ားအားလံုးကို စုေပါင္း၍ ျပည္နယ္ တခုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ယူနစ္တခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရပါမည္။

ေျမယာအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတြင္း တြင္ ပါ၀င္သည္။ ဤသည္ကို “နိုင္ငံေတာ္ ” ဟူေသာ စကား၏ အဓိပၸာယ္ နွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ တြင္ ေအာက္ပါ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္ ” ဟူေသာ စကားမွာ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳမႈ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္။

၄င္းအရ “ႏိုင္ငံေတာ္” ဟူေသာ စကားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုတခုတည္းက ကိုယ္စားျပဳသံုးစြဲခြင့္ ရွိသည္မဟုတ္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ား လည္း က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္။ လက္ေတြ႔အရ ေျမယာအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ ပူးတြဲ၍ က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူရပါ မည္။ ယင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု၏ ပူးေပါင္းစုစည္းမႈ သေဘာကိုလည္း ျပ၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းစီ၏ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကိုလည္း အသိ အမွတ္ျပဳရာေရာက္သည္။ အဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္တခု၏ ဓနခ်မ္းသာအား လိုအပ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ မွ်ေ၀ခံစားခြင့္ရၾကေစရန္ ဦးတည္သည္။ ဤသည္မွာ ပင္လံု စာခ်ဳပ္၏ အေျခခံႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။

ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး၌ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ကိုးကားလ်က္ “ႏိုင္ငံေတာ္” ဟူသည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တခုတည္းက ကိုယ္စားျပဳသံုးစြဲကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျပည္ ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားအေပၚ အစိုးရအေန ျဖင့္ ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္တိုင္း နီးပါး၌ ေဒသခံ ျပည္နယ္လူထု၏ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမွာ ေပ်ာက္ ဆံုးလ်က္ရွိေနသည္။

ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေျမကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာ

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကခ်င္လူထု ရသင့္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး မေပးဘဲ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္သာ ေကအိုင္အိုအား ဖိအားေပးကာ ထိုးစစ္ မ်ား ဆင္ႏႊဲလ်က္ေနသည္။ “သမၼတဦးသိန္းစိန္က အပစ္ရပ္ဖို႔ သူ႔တပ္ကို အမိန္႔ေပးထားတယ္လို႔ တဘက္က ေျပာေနေပမယ့္ အျခားတဘက္ ကေတာ့ လက္နက္ႀကီးေတြ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြပါ သံုးၿပီး ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတယ္။” ဟု ေထာက္ျပသူမ်ား ရွိလာသည္။ လက္ေတြ႔အရ ယင္းေထာက္ျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။

“စစ္တပ္က သမၼတအမိန္႔ကို မနာခံလို႔ပဲ” ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ား ရွိလာသည္။ ယင္းေ၀ဖန္ခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မူ လက္ခံသည့္ အပိုင္းရွိသလို ျဖည့္စြက္ ခ်င္သည့္ အပိုင္းလည္း ရွိသည္။ လက္ခံရျခင္းမွာ သမၼတအေနျဖင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ႀကီးစိုးထားသည့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (ကာလံု) ကို အမိန္႔မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကာလံုက ေပးလိုက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုသာ ဦးသိန္းစိန္က လိုက္နာ ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္ သည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ကို အမိန္႔ေပးႏိုင္သူ မဟုတ္၍ ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ လက္ေတြ႔ျဖစ္သည့္အျပင္ ဤဖြဲ႔စည္းပံု တည္ရွိေနသမွ် လူထုတရပ္လံုး ရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ျဖည့္စြက္ခ်င္သည့္ အပိုင္းမွာ ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္မ်ား ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းမွာ သမၼတႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲ၍ မဟုတ္ပါ။ သေဘာထားကြဲခ်င္ေယာင္ျပဳ၍ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေဒသကို ျပန္လည္ လႊမ္းမိုး အျမတ္ထုတ္လိုျခင္းႏွင့္ ေကအုိင္အိုက လိုင္ဇာမွတဆင့္ ထိမ္း ခ်ဳပ္ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို စိုးမိုးလိုျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ေဒသ၏ အေျခအေနကို အၾကမ္းဖ်င္း ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဖားကန္႔ေဒသမွ ထြက္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား ကမာၻ႔ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ုၿပီး ႏွစ္စဥ္ပင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က အေမရိကန္ေဒၚ လာ သန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ရေနေၾကာင္း အားလံုးအသိျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ ဘ႑ာေရးအရ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ ေကအိုင္အိုႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာၿပီးေနာက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ လိုင္စင္ ခ်ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီႀကီးငယ္ေပါင္း ၃၇၀ ေက်ာ္မွာ လုပ္ငန္း မ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရသည္။ ၄င္းတို႔ ရွာေဖြထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္း အေျမာက္ အျမားမွာ ဖားကန္႔ေဒသမွ အျပင္သို႔ မထုတ္ႏိုင္ေသးဘဲ ဂိုေဒါင္မ်ားအတြင္း ယခုတိုင္ ေအာင္းလ်က္ရွိေနသည္။

အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အုိအၾကား စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္ တြင္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းေျမ အမ်ားစုကို ေကအိုင္အိုက ျပန္လည္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီတခုလွ်င္ အေစာင့္သေဘာ ငါးဦးမွ ဆယ္ဦးအၾကားတြင္သာ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ေပးၿပီး က်န္သူအားလံုးကို ဖားကန္႔မွ ထြက္ခြာခိုင္း၊ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းခိုင္း ထားလိုက္သည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီဟူ၍ အမည္ခံ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ပစၥည္းမ်ားအား ေကအိုင္အိုက ၀င္ေရာက္ေနွာင့္ ယွက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳ။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ ရထားသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာပါသူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကားရသည္။ ခ်ဳပ္၍ တင္ျပရလွ်င္ ေက်ာက္ စိမ္းတူးကုမၸဏီမ်ား၏ ဂိုေဒါင္ႀကီးမ်ားတြင္ ေအာင္းေနေသာ ေက်ာက္စိမ္း မ်ားအား အျမန္ဆံုး ထုတ္ယူကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္း (မတ္လ ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။) တြင္ ခင္းက်င္းျပသမည့္ ရတနာျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကအိုင္အိုကို စစ္ေရးအရ ဖိအားေပး အပစ္ရပ္ခိုင္းၿပီး ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေဒသကို ထင္သလို အျမတ္ထုတ္ရန္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ကာလံု၏ ရည္မွန္း ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲ၏ အႏွစ္သာရကို သံုးသပ္ျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရးအတြက္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က တပ္ရင္းေပါင္း ၄၀ ခန္႔ တပ္စြဲထားရေၾကာင္း၊ ေကအိုင္အိုႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ ေနာက္ထပ္ တပ္ရင္းေပါင္း ၄၀ ခန္႔အား ထပ္မံ ေခၚယူကာ ေကအိုင္အိုအား ထိုးစစ္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ တပ္ရင္း ၈၀ ခန္႔အတြက္ ေန႔စဥ္ကုုန္က်စရိတ္မ်ား မည္မွ် မ်ားျပားမည္ကို ခန္႔မွန္းၾကည့္႐ံုႏွင့္ သိႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ လူထုႀကီးတရပ္လံုး၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ သံုးရမည့္ေငြမ်ားအား စစ္တပ္တခု တည္းက အလဟႆ ျဖဳန္းတီးလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔ ဘာအတြက္ စစ္ တိုက္ေနၾကသနည္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးအျဖစ္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ အတြင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ကို တန္ဖိုးထားရပါမည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေစလိုေသာ ၄င္း၏ ေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ၾကံဳ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကိုမင္းကိုႏိုင္က “တဘက္ႏွင့္တဘက္ က်ည္ဆန္ တလံုးကို က်ပ္သိန္းသံုးဆယ္ေလာက္တန္တဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ေနၾကတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီေငြေတြကို လူထု ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အတြက္ သံုးလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ။” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၾကားရသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္မူ တဘက္ႏွင့္တဘက္ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ ေနၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ အေျချပဳ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ ေကအိုင္ေအတပ္မ်ားတြင္ ၁၂၀ မီလီမီတာ၊ ၁၀၅ မီလီမီတာ အစရွိေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ား လံုး၀မရွိေၾကာင္း ေဒသခံလူထုမ်ားက ေျပာၾကပါ သည္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔ ကခ်င္ျပည္ခရီးထြက္ေနစဥ္ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္သူမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားဘက္ကသာ ျဖစ္သည္။ လူထုေငြမ်ား မျဖဳန္းတီးေရးကိစၥကို ေျပာဆိုကန္႔ကြက္ရမည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို ျဖစ္သည္။ ကာလံုကိုသာ ျဖစ္သည္။

ပို၍ ထင္ရွားသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱသံုးပတ္အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကို ဒီဇင္ ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ တေန႔တည္း ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ စစ္ပြဲကုန္က်စာရိတ္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း သိန္းတေသာင္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကသည္။ ယင္းေငြမ်ားအား လူထု၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္သာ သံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ျဖစ္ေစ၊ ကာလံုကို ျဖစ္ေစ၊ မည္သူကမွ် ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုသံ မၾကားရပါ။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုႀကီးတရပ္လံုးသည္ မည္သို႔လွ်င္ ဆင္းရဲတြင္းမွ ထြက္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္သည္ ဤမွ်နွင့္ မရပ္ေသးပါ။

ခရစ္စမတ္ေန႔မ်ား တ၀ိုက္မွာပဲ စရိတ္ႀကီးလွေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ားနွင့္ ပစ္ခတ္ၿပီး ဆက္လက္ ကုန္က်ခံကာ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ တာစူေနျပန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကို စစ္ေရးအရ တဘက္ က ဖိထားၿပီး ဖားကန္႔ကို ျပန္သိမ္းႏိုင္လွ်င္ ေငြေၾကးအရ ယခုကုန္ က်ထားသည္ထက္ အဆမ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္မွာ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေကအိုင္ အိုကို ဆင္ႏႊဲေနေသာ စစ္၏အႏွစ္သာရမွာ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ၿငိမ္ မႈအတြက္ မဟုတ္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူထုစီးပြားေရး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ လက္ရွိ ကခ်င္စစ္ပြဲကို သာဓကျပဳလ်က္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာအား အေျဖရွာရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိလာသည္။ ကခ်င္စစ္ပြဲ သည္ ကခ်င္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သလိုမ်ိဳး စဥ္းစားေနၾကလွ်င္မူ ေဖ်ာက္သင့္ပါၿပီ။

တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုႀကီးတရပ္လံုး ခံစားခြင့္ရေရးအတြက္ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင့္သလဲ။

(က) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္နိုင္ပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ “ႏုိင္ငံေတာ္” ဟူသည္ကို ကိုယ္စားျပဳကာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအမည္ခံ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာမ်ားအေပၚ ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုက ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးကို ရယူ ထားၿပီး ေက်ာက္စိမ္း တကယ္ထြက္ရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္မူ ေက်ာက္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ်ေလာက္သာ ေပးထားေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း ေျမာက္ျမားလွစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔အား နိုင္ငံေရးအရ အာမခံ ခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ တရပ္ လုိအပ္ေနပါသည္။

(ခ) လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ

ကုမၸဏီတခု၊ အဖြဲ႔အစည္းတခုက ေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးမအုပ္ႏိုင္ရန္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ ( Anti-Trust Law ) တခုကို ျပဌာန္းရပါမည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ေစ်းကြက္ကို အဓိကထားၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ႀကီးမ်ားတြင္ အလားတူ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းက်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကသည္။ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း တခုတည္းမွာပင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၇၀ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္အနက္ ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕ ကသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံ ကခ်င္လူမ်ိဳး ပိုင္သည့္ ကုမၸဏီမွာ ႏွစ္ခုသာရွိေၾကာင္း ေလ့လာရသည္။

(ဂ) သတင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ တုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို လူထုမ်ားသိခြင့္ [ix] ရွိေစရန္ သတင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ [x] တခုကို ျပဌာန္းရပါမည္။ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွာပင္ ယင္းဥပေဒကို ျပဌာန္းက်င့္သံုးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္သည္။ သတင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ သေဘာမွာ တိုင္းျပည္၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္တခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအ၀၀ အားလံုးအား လူထုတြင္ ေမးျမန္း ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျဖၾကားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားရသည္။

သာဓကအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိသည့္ သဘာ၀သယံဇာတ ေက်ာက္စိမ္းမွ နွစ္စဥ္ ေငြေၾကးမည္မွ် တိုင္းျပည္က ရရွိေနသနည္း။ မည္သူမွ် အတိအက် မသိရပါ။ ယင္းေငြေၾကးမ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ အျခားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သံုးလိုက္သည္ဆိုလွ်င္ မည္ သည့္ျပည္နယ္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းအတြက္ မည္မွ်သံုးလိုက္ေၾကာင္း မသိရပါ။ မူရင္းခံစားခြင့္ရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ မသံုးတာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ေ၀းေ၀းမၾကည့္ပါနွင့္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ နွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနားမွ ဖားကန္႔သို႔ သြားသည့္ ကားလမ္းမွာ ေျမလမ္းသာသာ အဆင့္သာ ရွိေသးသည္။ အစိုးရနွင့္ ေကအိုင္အိုအၾကား လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္ခြဲက စစ္ပြဲျပန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေကအိုင္အိုက ခ်ိဳးလိုက္သည့္ တံတား မ်ားအနက္ အမ်ားစုႀကီးမွာ ေကအိုင္အိုကပင္ ေဆာက္ေပးထားခဲ့ေသာ တံတားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လူထုက ေျပာၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္က ထြက္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ကခ်င္လူထုဘ၀ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ နွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အစိုးရမ်ားအဆက္ ဆက္ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့ပါသနည္း။ တခုမွ် ရွာမေတြ႔ပါ။

ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၇၀ ေက်ာ္အား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးသည္ဆိုရာတြင္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား၌ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားမွာ မည္သူေတြနည္း။ တဦးလွ်င္ မည္မွ်အထိ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ထားၾကသနည္း။ ၄င္းတို႔ ထည္႔၀င္ ထားၾကသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ တိုင္းျပည္ကို တရား၀င္ အခြန္ ေဆာင္ထားၿပီးၿပီလား။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ ရရန္ မည္သည့္ကုမၸဏီ က မည္မွ် အခြန္ေဆာင္ထားသနည္း။ အခြန္ေငြ စုစုေပါင္းမွာ တႏွစ္လွ်င္ မည္မွ် ရွိသနည္း။ ျပည္သူလူထုတြင္ သိခြင့္ရွိပါသည္။ သတင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေပၚထြက္လာလွ်င္ လူထု သိနုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း ပြင့္သြားႏိုင္ပါ သည္။ လူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို အသံုးခ် ရန္ အၾကံေပးခြင့္၊ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား ရလာနိုင္သည္။

ဘယ္ဟာက မတရားတဲ့ က်ဴးေက်ာ္စစ္လဲ။ ဘယ္ဟာက တရားတဲ့ ခုခံစစ္လဲ

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားမွ ၀င္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ထိပ္သီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ားသာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေနၾက သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ဗဟုိခ်က္မ အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ႀကီးကို ေရႊျပည္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနၾကသည္။ တိုင္းရင္း သားေပါင္းစံုလူထုႀကီးမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သည္ထက္ နက္လာ သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ အသက္ေပး တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကရေသာ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ မတရားေသာ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ဆင္ႏႊဲေန ၾကရသည္။ ဤသည္ကို ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ၿပီ။ ရဲေဘာ္ထု၏ အသက္ မ်ား မဆံုး႐ံႈးေစသင့္ေတာ့။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ နယ္တြင္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳပါက စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ား ကခ်င္ျပည္ နယ္ မွ ထြက္ခြာသြား႐ံုသာ ရွိသည္။ အပစ္ရပ္သြားပါမည္။ ေကအိုင္အို အေနျဖင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ုဳပ္ လက္မွတ္ထိုးရန္ပင္ မလိုပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္ ေကအိုင္အိုသည္ ေျမျပန္႔ေဒသကို ဆင္းလာၿပီး ထိုးစစ္ဆင္မည္ မဟုတ္၊ ေနျပည္ေတာ္ကိုလည္း စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မည္ မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေကအိုင္အိုသည္ ကခ်င္လူထုကို ဖိနွိပ္ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ လွ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ငါးေသာင္းေက်ာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကအိုင္ အို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ နယ္ေျမမွာ သြားေရာက္ ခုိလံႈေနၾကသနည္း။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ၿပီး ေကအိုင္အိုက စစ္အစိုးရအား ျပန္လည္ တိုက္ပြဲဆင္ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္ခြဲကစၿပီး ေကအိုင္အိုအေပၚ ကခ်င္လူထု ၉၀% ေက်ာ္က ေထာက္ခံလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာရ သည္။

နွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္သာ ေျပာင္းသြားသည္။ မိုးဦးက်တြင္ ေပါက္သည့္ မိႈမ်ားကဲ့ သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေရ အေရအတြက္ အေျမာက္အျမား ေပၚလာသည္။ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းႀကီး တခုတေလကိုမွ် စစ္ေရးနည္းလမ္းသက္သက္အရ အျမစ္ျပဳတ္တိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္ မရွိပါ။ ယခုလည္း ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ၊ လူအင္အားေျမာက္ျမားစြာ သံုးနိုင္ လွ်င္ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကို သိမ္း၍ ရခ်င္ရမည္။ သည္မွာ သိမ္းလွ်င္ ဟုိမွာ ေနာက္တခု ေပၚလာပါဦးမည္။ စစ္ေရးသက္သက္ တခုတည္းႏွင့္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေကအိုင္အိုကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္း နိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စာေရးသူ ရာႏႈႈန္းျပည့္ အာမခံေျပာႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ မ်ားစြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္ဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ စြမ္းေဆာင္ေစလိုသည့္ သေဘာႏွင့္လည္း တင္ျပေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ျပည္တြင္း လူထု အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ယင္းကို ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ေစခ်င္ ပါသည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥပကၡာျပဳမထားသင့္ေတာ့ပါ။ တျပည္လံုး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားရန္ အခြင့္ အလမ္းအေနျဖင့္ မွတ္ယူၿပီး အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားေသာ ဥပေဒစိုးမိုး ေရးေကာ္မတီကို အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ပါ မည္။ ဘယ္အလုပ္ကို လုပ္ပါဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တာ၀န္ေပးမွ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္၍ ရႏိုင္မည္ဟူလွ်င္မူ ဥကၠဌေနရာမွ အျမန္ဆံုး ထြက္သင့္ပါသည္။ လူထုက အားကိုးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ႀကီးသည္ အစိုးရ၏ ခုိင္းဖတ္မျဖစ္သင့္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္၏ လြတ္လပ္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကမကထျပဳ ေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းသည္သာ အသင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္ပါမည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ သမၼတျဖစ္နုိင္ပါမည္ဟူ၍ မက္လံုးခ်ေပးထားသည္ကို ဟုတ္ေယာင္ ႏိုး ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မႏွစ္သက္မွာ စိုးရိမ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအတြက္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ အျမန္ဆံုး လုိအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားအား လက္ေရွာင္တာမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ မသင့္ေတာ္ပါ။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေလ့လာစံုစမ္းရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာမွ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရာ နယ္ေျမအတြင္း ရွိ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ သည္လည္းေကာင္း၊ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္သည္။

စာဖတ္သူမ်ားသို႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ေ၀ဖန္လွ်င္ ျပန္လည္တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား က်ေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု မူလကတည္းက ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ အေရအတြက္အရ မမ်ားလွေသာ္လည္း ထင္သည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတခ်ိဳ႕မွာ စာေရးသူ တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာ အေပၚတြင္ မသံုးသပ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ထိုးနွက္မႈမ်ား လုပ္လာပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ေ၀ဖန္မခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ မရွိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေ၀ဖန္ေရးကို ႀကိဳဆိုမည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ိဳးျဖစ္မည္ဟု စာေရးသူ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ေ၀ဖန္႐ံုမွ်ႏွင့္ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ၀ဖန္ရေအာင္ ခင္ဗ်ားကိုယ္ တိုင္ကေရာ ဘာလုပ္ခဲ့လို႔လဲ။” ဟု ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခုိက္လာသူမ်ားကိုမူ ႐ိုးသားစြာ ျပန္ၾကားပါမည္။ မွန္ပါသည္။ စာေရးသူလည္း မ်ားမ်ား မလုပ္ႏိုင္ပါ။ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး လူထုတိုက္ပြဲသမိုင္း၌ မိမိလုပ္ေဆာင္ နိုင္ခဲ့သမွ် အနည္းအက်ဥ္းကေလးသည္ပင္ “ခင္ဗ်ားကေရာ ဘာလုပ္ခဲ့ လို႔လဲ။” ဟု မိမိကို စိန္ေခၚသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေအာက္ နိမ့္က်ေလ်ာ့နည္းမည္ မဟုတ္ ဟူသည္ကိုမူ ေျပာလိုပါသည္။ မည္သို႔မွ် သေဘာထားမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စာေရးသူတင္ျပသည့္ အေၾကာင္း အရာအေပၚတြင္ မတူသည့္ အျမင္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ၾကသူမ်ား၊ မိမိ၏ တင္ျပ ခ်က္ ကို လက္ခံ၍ တဆင့္ျဖန္႔ေ၀ၾကသူမ်ား၊ မိမိကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာေရးသားၾကသူမ်ားအားလံုးကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာလိုပါသည္။

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား

[i] Legal problems
[ii] Society
[iii] Intimate relationship
[iv] Sociology
[v] Law
[vi] Socio-political aspects
[vii] Conscious and unconscious phenomena of society
[viii] Constituent unit
[ix] The right to know
[x] Information Act

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၃)


စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ျပီးေနာက္ စာဖတ္သူ ဖိုးၾကီး ဆိုသူ တဦးက “ အရင္က ခင္ညြန္႔တို႔ သန္းေရႊတို႔အေႀကာင္းကို လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မွာေတာင္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ မေ၀ဖန္ရဲတဲ႔ေခတ္၊ အခုက NLD အာဏာရလို႔ အစိုးရဖြဲ႔နုိင္ခဲ႔ရင္ ေဒၚစု နဲ႔ NLD ကို ေ၀ဖန္တဲ႔စကားမ်ိဳး ခပ္က်ယ္က်ယ္ မဟရဲ မဆိုရဲ တဲ႔ေခတ္မ်ား ေရာက္လာေလမလား မသိဘူး။ မႀကိဳက္လဲ မတတ္နိုင္ဘူး မသင္႔တာေတြ႔ေတာ႔ ေၿပာရမွာပဲ အခုလဲ ေၿပာမယ္ ေနာင္လဲေၿပာမယ္။” ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳ ခဲ့သည္။ စာေရးသူသည္ အဆိုပါ စာဖတ္သူနွင့္ သေဘာခ်င္းတူပါသည္။

ေ၀ဘန္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလို လူပုဂၢိဳလ္တဦး၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္လည္း ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီ တရပ္တြင္ ပါတီတြင္း ေ၀ဘန္ေရး ရွိမွ ေကာင္းစြာ ရွင္သန္ပါမည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၌ လူထုအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခြင့္ရွိမွ တိုးတက္ပါမည္။ ဤအေျခခံမွ ဆက္လက္ေ၀ဘန္သြား ပါမည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္မေပးနိုင္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မည္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း ဟူသည္မွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ျပသနာမ်ားတြင္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ လာသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရနိုင္ မရနုိင္ ခ်ိန္ထိုးရမည့္ စံေပတန္ ျဖစ္လာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျဖစ္နိုင္လွ်င္ လံုး၀ဖ်က္သိမ္းပစ္သင့္သည္။ အနည္း ဆံုး အားျဖင့္ ယင္း၏ အေျခခံေၾကာရိုး မ်ားအား ျပင္ကိုျပင္ရပါမည္။ ဤသည္မွာ တိုင္းျပည္အက်ိဳး အတြက္ ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းပင္။ ယင္းလမ္း ေၾကာင္းကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လူထု၏ အခန္း က႑ကို တိုးျမင့္ေစျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး တို႕ကိုေၾကြးေၾကာ္လွ်က္ လူထုထံမွ ဆႏၵမဲ မ်ားရယူခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယင္းတို႕နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အေျခခံလူထုမ်ား အၾကားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ပညာေပးေရးမ်ား၊ လူထု၏ သေဘာထားအျမင္ စုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေကာင္းေကာင္း ေဖၚေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရး အာဏာမရေသး၊ အစိုးရ မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ လုပ္လို စိတ္ထက္သန္ပါက လံုး၀ လုပ္၍ ရနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သိုရာ တြင္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ဟုတၱိ ပတၱိ မေတြ႕ရပါ။

ယခုမႈ ယင္းတို႕အစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၀န္းက်င္တြင္ ကပြဲမ်ား၊ သီဆိုပြဲမ်ား၊ ဟုိပြဲသည္ပြဲမ်ား၊ ခရိုနီမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ျပဳျပင္ဖာေထးေရးလုပ္ငန္း မ်ား နွင့္သာ ျပည့္နွက္ေနပါေတာ့ သည္။ ပညာေရး ရံပံုေငြ သိန္းနွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွာ နိုင္သည့္ အေပၚတြင္ ဂုဏ္ယူေနသည္။ အင္န္ဂ်ီအိုနွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား လုပ္ ရမည့္ အလုပ္တြင္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္က ၀င္ေရာက္ အလုပ္မ်ားေနသည္။ အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္ နယ္ထိုးစစ္၌ လူထု ပညာေရးအတြက္ သံုးရမည့္ ေငြမ်ား အလဟသ ျဖစ္ေနသည္ကို နိုင္ငံေရးအရ မေလ့လာအား။ ဒီဇဘၤာ ၁၄ တရက္တည္းနွင့္ က်ပ္ေငြ သိန္းတေသာင္းေက်ာ္ခန္႕ ကုန္က်ေနသည္ကို ဂရုမျပဳအား။ ယေန႕အထိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေခါင္းမာမာနွင့္ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ေနသည့္ အတြက္ အနည္းဆံုး က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း သံုး ေသာင္း ေက်ာ္ခန္႕မွ် ကုန္က်သြားသည္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွဳေဒါင္႕မွ ခ်ဥ္းကပ္ တားဆီးရန္ မၾကိဳးစား။

အစိုးရက တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားအား မတူကြဲျပားစြာ တည္ရွိေစျခင္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းနွင့္ ဆန္႕က်င္

တကမာၻလံုးတြင္ မည္သူမွ် ျငင္း၍မရေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ မူတရပ္မွာ ဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုး တန္းတူရွိေရး ျဖစ္သည္။ ကခ်င္စစ္ပြဲကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ မည္သို႕ခ်ဥ္းကပ္သင့္သနည္း။

ကခ်င္ျပည္နယ္ နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ နယ္ခ်င္း ဆက္ေနသည္။ ၀ နယ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွိသည္။ ၀ နယ္တြင္ ၀ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ (၀သပ) ဦးေဆာင္လွ်က္ ၀ လက္နက္ကိုင္တပ္ ေသာင္းဂဏန္းတခ်ိဳ႕ မွ် အင္အားနွင့္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရးကိုု ေကအိုင္အို ေရာ ၀သပ ကပါ လက္မခံပါ။ လက္မခံတာခ်င္းအတူတူ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေကအိုင္အိုကို အျပတ္ တိုက္လွ်က္ရွိ သည္။ ၀သပ နွင့္ ေတာ့ ေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္း ေဖါက္လွ်က္ ရွိသည္။ ၀သပ ကို တိုက္ေစျခင္၍ ေျပာေနျခင္း မဟုတ္။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံနွင့္ဆန္႕က်င္ေန သျဖင့္ ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ မဖြဲ႕သည္႕အတြက္ အေရးယူမည္ဆိုလွ်င္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္မဖြဲ႕ဘဲ ရပ္တည္ေနၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးကို တေျပးညီ အေရးယူရပါမည္။ ကြက္ၾကားမိုးရြာ၍မရပါ။ အစိုးရက ဤသို႕ ကြက္ၾကားမိုး ရြာေနသမွ် ဥပေဒစိုးမိုးေရး မည္သည့္ အခါတြင္မွ် ရမည္ မဟုတ္ပါ။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး အလံေထာင္လွ်က္ လူထုထံမွ ဆႏၵမဲ ရယူခဲ့ေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဤသည္ကို ေထာက္ျပရန္တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္းအေပၚအေျခခံ၍ အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ထိုးစစ္ အရွိန္ျမွင့္ ဆင္ႏႊဲေနသည္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ျငိမ္သက္ေနပါသနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဤကိစၥကို သတိမထားမိ၍ေတာ့ မဟုတ္နိုင္ပါ။ ဥပေဒစိုးမိုး ေရးအေျခခံမွ ၾကည့္လွ်င္ ရွင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သတိထားမိပါ လွ်က္ အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ တမင္မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို နုတ္ကေျပာေန ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အရ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိဟု ေ၀ဘန္ရပါမည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ား၏ တည္ရွိမႈျပသနာကို မရွင္းနိုင္။ ဤအတိုင္း ဆက္သြားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး တိုင္းရင္းသား တပ္မ်ားသည္ မတူကြဲျပားစြာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းပ်က္ေနၿပီး တျပည္လံုးတြင္ ျဖစ္ျခင္သလိုျဖစ္ေနၾကမည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းအေျခခံတြင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္လိုပါက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တခုကို ေမြးထုတ္ ဘို႕ လိုပါမည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္သို႕ ဆြဲသြင္းရန္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ေစေရး နည္းနာသည္ လံုး၀ပင္ မေအာင္ျမင္

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ထပ္မံတင္ျပပါမည္။ ပုဒ္မ ၃၃၈ တြင္ “နိုင္ငံအတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္” ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအတိုင္း အေကာင္အထည္က်င့္သံုးနိုင္ ရန္ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရးမူကို နအဖ အစိုးရလက္ထက္ကထဲက ၾကိဳတင္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ငယ္ကေလး တခ်ိဳ႕မွ လြဲ၍ ကခ်င္၊ ၀၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ စသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားက လက္မခံၾကပါ။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဒီေကဘီေအ၏ အစိပ္အပိုင္းတခုက လက္ခံသြားျပီး က်န္တခုက လက္မခံပါ။ ေကအင္ယူမွ ခြဲထြက္ခဲ့ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူသြား ခဲ့ သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ငယ္သည္ပင္လွ်င္ လံုး၀လက္မခံ။ ေခ်ာ့ေမာ့ ဖိအားေပးေသာ္လည္း မည္သို႕မွ် မရသျဖင့္ ဤအတိုင္း ရပ္တည္ခြင့္ေပးထားရသည္။ ဤသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုး၍ မရေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ သာဓကပင္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဆီမန္း မန္းသလို ရြတ္ေနေသာ သူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ အတုအေယာင္ လႊတ္ေတာ္ၾကီး တခုလံုးသည္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု နွင့္ဆန္႕က်င္လွ်က္ ထင္ထင္ရွား ရွား ရပ္တည္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျပသနာကို မည္သည့္အခါကမွ် ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိ။ မသိျခင္ေယာင္ ေဆာင္ထားၾကသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ဆက္ဖြဲ႕ခိုင္းလွ်င္ ခုခံၾကျပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား တျပည္လံုး ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာဦးမည္မွာ ရာနုန္းျပည့္ေသခ်ာသည္။ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုတပ္မ ေတာ္တရပ္ ဖြဲ႕ စည္းေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ ယင္းကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ဆိုလွ်င္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၾကီးမားေသာ အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေနသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ဤအတိုင္း ဆက္ လက္ထားရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဥပေဒ စိုးမိုးေရး မရနိုင္ေတာ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပဌာန္းခ်က္က တျခား၊ လက္ေတြ႕ စစ္တပ္အသီးသီး ရပ္တည္ေနသည္က တလြဲ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

ေကအိုင္အိုတခုတည္းကို ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ သာမက တရားမွ်တမႈနွင့္ပါ ဆန္႕က်င္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မဖြဲ႕သည့္အတြက္ အစိုးရက အျပစ္ရွာတိုက္ခိုက္ရာ တြင္ ခံရသူမွာ ေကအိုင္အို တဖြဲ႕တည္း ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ေကအိုင္ အိုကို အျမတ္ျပတ္ေခ်မႈန္းနိုင္ရန္ ေ၀းစြ၊ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အနီး လဂ်ားယန္ ေဒသရွိ ေတာင္ကုန္းတကုန္းမွ်ကို သိမ္းရန္ပင္ လက္နက္ၾကီးေပါင္းမ်ား စြာနွင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပါ သံုးခဲ့ရသည္။ တျပည္လံုးရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ဖြဲ႕ၾက၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္ အညီ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ကို ၀င္ၾက၊ မ၀င္လွ်င္ အျပတ္တိုက္ျပီး အကုန္လံုးကို ေျခမႈန္းပစ္မည္ဟူ ေသာမူ ကို မည္သည့္နွင္႕မွ် က်င့္သံုး၍ မရသည္မွာ ရာနုန္းျပည့္ ေသခ်ာ သည္။ မည္သူျငင္းနိုင္အံံ႕နည္း။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ လည္ပတ္၍ မရေတာ့။ ဤသည္မွာ အၾကီးမားဆံုးေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ျပသနာၾကီး ျဖစ္လာသည္။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ လက္ရွိျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား တိုင္းရင္းသား တပ္မ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ဟူေသာ အဆိုျပဳခ်က္ကို အဓိက ေလ့လာစဥ္းစား ဘို႕ ရွိလာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သည္ထက္ေကာင္း မြန္ သည့္ နည္းနာရွာေဖြနိုင္ပါက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုေရာ တျပည္လံုးလူထုကိုပါ ခ်ျပသင့္သည္။ အားလံုးေလ့လာလိုၾကပါမည္။

၁၉၉၄ ခုနွစ္တြင္ နအဖ နွင့္ ေကအိုင္အို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ရာ၌ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါခဲ့သူ ေထာက္လွန္းေရးဗိုလ္မႈးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္က “စာခ်ဳပ္ထဲမွာ မပါတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥအေပၚ မူတည္ ျပီး ေကအိုင္ေအ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ မလုပ္ရေကာင္းလား ဆိုျပီး ေကအိုင္ အိုကို ရန္မူလာတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္ကိုလဲ ဗမာ အစိုးရဘက္ က စျပီး ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့တာပါ။” ဟု ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ဘီဘီစီအင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။

- အင္တာဗ်ဴး နားဆင္ရန္ click

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္

၄င္းက ဆက္လက္၍ “နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဘို႕ အစိုးရရဲ႕ထိုးစစ္ေတြရပ္ျပီး ၁၉၉၄ ခုနွစ္က သေဘာတူခဲ့တဲ့ မ်ဥ္းေၾကာင္းကို ျပန္ဆုတ္သြားဘို႕ လိုပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႕ထိုးစစ္ရပ္ျပီး ဗိုလ္ေနျမဲ၊ က်ားေနျမဲ မူလလမ္း ေၾကာင္းအတိုင္း ျပန္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကအိုင္ေအအေနနဲ႕ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး မလုပ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႕ သိရပါတယ္။” ဟု ေျပာသြားခဲ့သည္။ ဤမွတ္ခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍မူ စာေရးသူအေနျဖင့္ သိတ္ျပီး မေသခ်ာလွပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ၁၇ နွစ္အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုအတြက္ မည္သည့္နိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမွ် မရခဲ့ေၾကာင္း ေကအိုင္ အိုက အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ျပခဲ့ျပီ။ ယခုလည္း အနည္းဆံုးအား ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုအတြက္ပင္ မည္သည့္ နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် အာမခံခ်က္မရွိ၊ အစိုးရစစ္တပ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳး ေဖါက၊္ ၄င္းတို႕ထင္သလို စိတ္တိုင္းက် ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည့္ ကာလ အတြင္း သိန္းခ်ီသည့္ ကခ်င္လူထုမ်ား ဒုကၡမ်ိဳးစံု ေရာက္ခဲ့ၾက၊ အေတာ္ မ်ားမ်ားလည္း ဖိနွိပ္ရက္စက္မႈမ်ား ခံခဲ့ရ၊ အိုးအိမ္မ်ား ဆံုးရွံဳး ဘ၀မ်ား ပ်က္ခဲ့ၾက သည္တို႕ကိုလည္း မည္သို႕မွ် ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမရွိ၊ အစိုးရတပ္က ၁၉၉၄ မ်ဥ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေပးရံုနွင့္ ျပီးျပီလား။ ယင္းမွာ တရားမွ်တသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟု ေျပာနိုင္ ပါမည္လား။

အပစ္အခတ္ ရပ္လိုက္ျပန္ျပီးေနာက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမယာမ်ား အေပၚ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ၄င္းတို႕ အလိုက် ျပန္လည္ စီမံခန္႕ခြဲေတာ့ မည္။ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပိုင္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားအား ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် အျမတ္ထုတ္ဦး ေတာ့မည္။ ဤသည္တို႕ကို ေကအိုင္အိုဘက္က သည္အတိုင္း လက္ ပိုုက္ထိုင္ၾကည့္ေနရမည္လား။ အေသအေက် ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေကအိုင္အို ရလိုက္သည့္ နိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္သည္ လက္ေတြ႕ ဘာမွမရွိ။ အပစ္ရပ္လိုက္ရျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ လက္ခံ နိုင္ပါ႕မလား။ ျပန္လည္ အပစ္အခတ္ရပ္ျပီးေနာက္တြင္ ေနာက္တၾကိမ္ ထပ္မံ ရန္စ ေစာ္ကားခံရကာ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ဦးမည့္ အႏၱရယ္ကို မည္သို႕ကာကြယ္မည္နည္း။ ယင္းတို႕မွာ ေကအိုင္အိုအတြက္ စဥ္းစား စရာမ်ားျဖစ္ပါမည္။

ဥပမာ ျပပါမည္။ လူၾကီးတဦးနွင့္ ကေလးတဦး ေျခနွစ္လွမ္းခန္႕အကြာ မ်က္နွာျခင္းဆိုင္ မတ္တတ္ရပ္ေနၾကသည္။ မည္သည့္ဘက္ကမွ် စတင္ ရန္စေစာ္ကားျခင္း မရွိဘဲ ကိုယ့္ေနရာမွာ ကိုယ္ရပ္ေနၾကရန္ သေဘာတူ ထားၾကသည္။ လူၾကီးဘက္က စတင္ခ်ိဳးေဖါက္ျပီး ေရွ႕ေျခတလွမ္းတက္ ကာ ကေလး၏ ပါးကို ရိုက္လိုက္သည္။ တခ်က္တည္း မဟုတ္ ဘယ္ျပန္ ညာျပန္ ဆက္ရိုက္ေနသည္။ ကေလးကလည္း တတ္နိုင္သမွ် ၄င္း၏ လက္ကေလးမ်ားနွင့္ ဟုိကာ သည္ကာ ခုခံကာကြယ္ေနရသည္။ ေဘး လူမ်ားက အျမင္မေတာ္သျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း ေအာ္ဟစ္ ဟန္႕တားၾကသည္။ “ကေလးကို မရိုက္ပါနဲ႕၊ ရပ္ပါေတာ့ လူၾကီးရယ္ ကိုယ့္ေနရာမွာ ကိုယ္ျပန္ ေနပါ” ဟု ၀ိုင္း၀န္းေမတၱာရပ္ခံၾကသည္။ ေဘးလူမ်ားကပါ ကေလး ဘက္က ပါျပီး မိမိကို အႏၱရယ္ျပဳနိုင္သည္ကို ရိပ္စားမိလာေသာေၾကာင့္ လူၾကီးက ေနာက္ေျခတလွမ္း ျပန္ဆုတ္ေပးလိုက္သည္။

လူၾကီးက ကေလးအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈအား မည္သို႕မွ် အေရး မယူ။ ကေလး နစ္နာသြားမႈအတြက္လည္း ထိုက္သင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး နွင့္ မည္သည့္ကုစားမႈမွ် မေပး။ ေနာင္ကိုလည္း ဆက္လက္ က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားျခင္း မျပဳေစ၇န္ မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ်မရွိ။ လူၾကီး စိတ္မထင္ တိုင္း ေရွ႕ကို ေျခတလွမ္းျပန္တက္လာျပီး ရိုက္ဦးမည့္ အႏၱရယ္ရွိေန သည္။ ဤဥပမာတြင္ လူၾကီးသည္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရနွင့္ ၄င္းအား အမိန္႔ေပးေနသည့္ ကာလံုျဖစ္သည္။ ကေလးသည္ ေကအိုင္အို ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကခ်င္လူထု ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ရည္ ညႊန္း လွ်က္ ေကအိုင္ေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဂမ္ေရွာင္က ေနာင္ ကို စစ္ဆိုတာ မရွိေတာ့ေအာင္ အျပီးအပိုင္ တခါတည္း လုပ္လိုက္ၾကရ ေအာင္၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္လိုက္ ၾကရေအာင္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲ၀င္ေန ေသာ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မွသာ ရနိုင္ပါမည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေကအိုင္အိုသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရး၊ သီးျခားနိုင္ငံတည္ေထာင္ေရးအတြက္ တိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေကအိုင္ေအ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဂမ္ေရွာင္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းတခ်ိဳ႕ကမွ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႕ခြန္းအား ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။

- မိန္႔ခြန္းနားဆင္ရန္ click

၄င္း၏ မိန္႕ခြန္း အရ ေကအိုင္အိုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ား ရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္တည္ေဆာက္ရာမွာ ပါ၀င္နိုင္ေရး တို႕အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္း သားမ်ားလုိ လားသည့္ မည္သည့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် မပါရွိပါ။

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရးကို အဓိက ထားျပီး ေကအိုင္အိုက ဘာေၾကာင့္ေျပာေနသလဲ။

မည္သည့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် အာမခံခ်က္မရွိေသးဘဲ ယခုတၾကိမ္ ထပ္မံ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ပါက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဟိုေျပာ သည္ေျပာနွင့္ အခ်ိန္ဆြဲထားျပီး ေနာက္ထပ္ ၁၇ နွစ္ ထပ္မံ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည့္ အေနအထားကို ေကအိုင္ အိုေခါင္းေဆာင္မ်ား စိုးရိမ္ေနၾကပံုရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကို လက္မွတ္ထပ္မံထိုးရန္ သိတ္ျပီး စိတ္မ၀င္စားၾက။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဟူသည့္ နိုင္ငံေရး ျပသနာကို အရင္ရွင္းျပေစျခင္ပံုရသည္။ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုကို အျမန္ဆံုး တည္ေဆာက္လိုက္ေစျခင္ပံုရသည္။ အပစ္မရပ္ ေသးေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္သည့္ နိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက စစ္စစ္မွန္မွန္ ေဆာင္ရြက္ေန ပါက ေကအိုင္ေအဘက္ကမူ အစိုးရကို ထိုးစစ္ဆင္မည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။

အစိုးရက ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္မ်ား ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲလာရသည့္ ေနာက္ ထပ္ အေၾကာင္းရင္းတခုမွာ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၂၇) ရက္ေန႕က စာေ၇းသူ တင္ဆက္ခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။

“ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္မ်ား ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းမွာ သမတ နွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲ၍ မဟုတ္ပါ။ သေဘာထား ကြဲျခင္ေယာင္ျပဳ၍ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖားကန္႕ေက်ာက္စိမ္းေဒသကို ျပန္လည္လႊမ္းမိုးအျမတ္ထုတ္လိုျခင္း နွင့္ ေကအုိင္အို က လိုင္ဇာမွ တဆင့္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တရုတ္နွင့္ ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို စိုးမိုးလိုျခင္းတို႕ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။”

စစ္အစိုးရဘက္မွာ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဗိုလ္မႈးေဟာင္းေအာင္လင္းထြဋ္က လည္း အလားတူ သံုးသပ္လာသည္။ “ထိုးစစ္ ဆင္မႈဟာ ဗမာအစိုးရ အတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးရမလဲ ” ဟုဘီဘီစီက ေမးေသာအခါ ၄င္းက “ဗမာအစိုးရအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ေနရာေတြပါ။ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္ေတာနဲ႕ အျခားသယံဇာတေတြ ရွိတယ္။ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ထုတ္နိုင္တဲ့ ေနရာေတြ အမ်ားအျပားရွိတယ္။ တရုတ္နဲ႕စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ အေပၚ အစိုးရ အေနနဲ႕အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားအျပား ရရွိခဲ့ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအဟာ အစိုးရအတြက္ ခလုတ္ကန္သင္းျဖစ္ တယ္လို႕ ျမင္ပါလိမ့္မယ္။”

ေကအိုင္အိုက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ရည္ညႊန္းလွ်က္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္နွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းမွာ လက္ေတြ႕အရ မည္သည္ကို ဆိုလိုပါသနည္း။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိေနသည့္ ေျမယာအေပၚမွ နည္းမ်ိဳးစံုနွင့္ ရရွိသည့္ အကိ်ဳးအျမတ္မွန္သမွ် ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူ ထုတြင္ ခံစားခြင့္ရွိရန္၊ ဒုတိယအေနနွင့္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ အျခား ျပည္နယ္မ်ား မွ်ေ၀ခံစားခြင့္ရေရးအတြက္ ခြဲေ၀ေပးရန္ဟူ၍ စာေရးသူ နားလည္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ဖြတ္ေက်ုာျပာစုျဖစ္ လာျပီး စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း သစ္မ်ား အေျခစိုက္ေနသည့္ ေနျပည္ ေတာ္ၾကီးသာ တေန႕ထက္တေန႕ ၾကီးမား ခန္႕ထည္လာသည္။ ေရႊေရာင္ တေျပာင္ေျပာင္ ျဖစ္လာသည္။

ျပည္နယ္အသီးသီး၏ အက်ိဳးစီးပြားနွင့္ ဆန္႕က်င္လွ်က္ ေျမယာအေပၚ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ထင္သလို စီမံခန္႕ခြဲ၊ ကုမၸဏီၾကီးငယ္မ်ားအား လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားခ်ေပး၊ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သစ္မ်ား က အစုရွယ္မ်ား ထည့္၀င္ အက်ိဳးစီးပြားခံစား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သစ္မ်ား တည္ေထာင္ထားသည့္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီကလည္း ေျမယာမ်ား အေပၚ၀င္ ေရာက္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ၾကျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ၾကီး မားစြာ ဆံုးရွံုးလွ်က္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ား ၆၅ နွစ္ေက်ာ္ ဆံုးရွံဳးခဲ့ရသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးျပသနာကို ေကအိုင္အိုက တခါတည္းနွင့္ အျပီး ရွင္းလိုက္ျခင္ပံုရသည္။ အလြယ္ တကူ နွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပန္လည္လုပ္လိုပံုမရပါ။
ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံသည့္ နုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ၄င္း၏ ခုခံစစ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တခုတည္းအတြက္ မဟုတ္၊ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ အတိအက်အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူနားလည္သည္။ မည္မွ်အထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေနရသည္ကိုု နိုင္ငံတကာ ကပင္ စတင္အသိအမွတ္ျပဳလာျပီ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ ရွဳပါ။

- နားဆင္ရန္ (၁) click

- နားဆင္ရန္ (၂) click

ပင္လံုစာခ်ဳပ္နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုထက္ အဆ တေသာင္းမက ပိုမို၍ တရား၀င္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မျငင္းနိုင္ဟု ခံယူသည္။ လာမည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ ၁၂ ရက္ေန႕ဆိုလွ်င္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ သက္တမ္း ၆၆ နွစ္ ျပည့္ပါျပီ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ျပည္ ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး နွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အပ္နွင္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကိုယ့္ျပည္နယ္ အစိုးရကို ကိုယ္႕လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခြင့္ မရ။ ကိုယ့္ျပည္နယ္ကို ကိုယ့္ဖာသာအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရ။ ကိုယ့္ေျမကို ကိုယ့္ဖာသာ စီမံခန္႕ခြဲခြင့္မရ။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကထဲက တက္လာေသာ ျပသနာ သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ အဆိုးဆံုး ျဖစ္လာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ နိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုင္ငံေ၇းအရ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ အေန အထားတြင္ရွိေနပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳေနပါသနည္း။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဘယ္ေတာ့ ျပင္မွာလဲ။ ဘာေတြ ျပင္မွာလဲ

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ပါမည္ ဟူေသာ ကတိကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုအား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္မွာ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ စာေရးသူ နားလည္သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယင္းကတိကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ျပီးျပီးခ်င္းမွာပင္ ခ်က္ျခင္းအေကာင္အထည္ေဖၚလိမ့္မည္၊ သူမ ရရွိထားေသာ ျပည္တြင္း လူထုေထာက္ခံမႈ၊ နိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ေဟာတခု ေဟာတခု ထြက္လာလိမ့္မည္၊ လႊတ္ေတာ္ၾကီးတခုလံုး သိမ့္သိမ့္တုန္သြားေစရန္ လႈပ္ခါလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္ခဲ့သည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္ ယင္းသို႕ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။

ေျပာင္းျပန္ပင္။ သူမသည္ လႊတ္ေတာ္မွာ က်မ ေလ့လာစရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္ဟု ေရရြတ္ကာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားအား ၾကိဳးၾကိဳးကုတ္ကုတ္ တက္ေနခဲ့သည္။ အနွစ္သာရ ဘာတခုမွ်မရွိဘဲ အခြန္မွ်သာရွိေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ၾကီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာကိုေလ့လာမည္ မသိပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ဘယ္ေတာ့စ လုပ္မည္ကို မည္သူမွ် မသိရ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးမွသာ ျပင္ဘို႕ ၾကိဳးစားေတာ့မလိုလို သတင္းမ်ား ထြက္လာသည္။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္စဥ္က လူထုကို ရွင္းရွင္းေျပာထားခဲ့သင့္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ဤသို႕ မျဖစ္သင့္ဟု ယူဆသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္ ျပင္ဘို႕ၾကိဳးစားရင္ အယ္န္အယ္လ္ဒီ အမတ္ေနရာ ေလးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္နဲ႕ ဘယ္လိုလုပ္ ျဖစ္နိုင္မလဲဟု ေစာဒကတက္ သူမ်ား ရွိေကာင္းရွိပါမည္။ လက္ေတြ႕မျဖစ္နိုင္ဘူး ထင္ရင္ ဘာေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သလဲဟု ျပန္ေမးရပါမည္။ လူထုကို ကတိေပးထားသည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးမွသာ ျပင္ဘို႕ၾကိဳးစား ၇န္မဟုတ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္းအတြင္းမွာပင္ ျပင္ရန္ဟု စာေရးသူ နားလည္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ရန္ ၾကိဳးစားစရာရွိတာ အျမန္ဆံုး ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။ လူထုၾကီးကလည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိလာမွာ မုခ်ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားလည္း က်ေရာက္လာနိုင္သည္။

မၾကာေသးခင္ကပင္ စာေရးသူက ျပည္တြင္းတြင္ လက္ရွိ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူငယ္ေရွ႕ေနတခ်ိဳ႕အား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့သည္။ သင္တန္းသား ေရွ႕ေန တဦးက ေမးသည္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု ခရီးစဥ္ အတြင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဘို႕လိုတယ္လို႕ ေျပာမသြားဘူး။ အိႏၵိယေရာက္ေတာ့မွေျပာတယ္။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆရာ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ စာေရးသူလည္း ရုတ္တရက္ ဘာေျဖရမည္ မွန္းမသိခဲ့။ သို႕ျဖစ္၍ ရိုးရိုးပင္ “ ဆရာလဲ ဘယ္သိပါ႕မလဲကြာ။ မင္းတို႕ေရာ ဘယ္လိုထင္သလဲ။” ဟူ၍ ျပန္ေမးျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤတြင္ အျခားေရွ႕ေနတဦးက “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမတ လုပ္မယ္ ဆိုရင္ သူ႕အေနနဲ႕ ကန္႕ကြက္စရာမရွိဘူးလို႕ ဦးသိန္းစိန္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာသြားခဲ့တယ္။ အဲသလို ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာမွ ေဒၚစု က အိႏၵိယမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဘို႕ေျပာတာ။ သူမ သမတျဖစ္ဘို႕အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အပိုင္းေလာက္ကိုဘဲ ျပင္ေပးဘို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးတည္ေနမလားလို႕ က်မေတာ့ စိုးရိမ္မိတယ္။” ဟု ျပန္ေျဖသြားခဲ့သည္။ အျခားေရွ႕ေနမ်ားကလည္း ယင္းေျဖၾကားခ်က္ ကို လက္ခံၾကသည္။

ယင္းသို႕ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာပါသနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္သည္လည္းေကာင္း၊ သူမ ဦးေဆာင္ သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ မည္သည့္အပိုင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ယေန႕အခ်ိန္အထိ တိတိ က်က် လူထုအားရွင္းျပျခင္း မရွိေသးပါ။ ယင္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္ တိတိက်က်ခ်ျပီး လူထုထံမွ သေဘာထား ေတာင္းခံျခင္းလည္း မရွိေသးပါ။ စာေရးသူအပါအ၀င္ လူထုၾကီးတရပ္လံုးမွာ ထီထိုးထားျပီး ေပါက္မဲေစာင့္ေနရသူမ်ားကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ရန္ မၾကိဳးစားေတာ့ဘဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ သည္အတိုင္း ေျမွာလိုက္သြားေတာ့မည္လား ဟူသည္ကို စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထား ရွိလာသည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း[i] မရွိသည့္ ျပသနာကို စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱယားအတြင္းမွာ သာမက ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးအတြင္းမွာပါ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ေရွ႕ကို မည္သို႕ဆက္လက္ စခန္းသြားၾကေတာ့အံ႕နည္း။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၄)


ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲသတင္း ထိပ္တန္းကို ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ ကခ်င္ သမိုင္းေဆာင္းပါးတေစာင္ကို ဖတ္လိုက္ရသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္မွာ ကို၀ိုင္၀ိုင္ေက အမည္ရွိ ျမန္မာ တဦးျဖစ္သည္။ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (ဗကသ) မွ ျဖစ္ပံုရသည္။ ျမန္မာနွင့္ ကခ်င္အၾကား တြင္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတည္းမႈမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ ဦးတည္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသျဖင့္ တန္ဘိုးထားမိ သည္။ စာေရးသူူကဲ့သို႕ ျမန္မာမ်ားက ကခ်င္မ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးေရးအရ မုန္းတည္းမႈရွိေစရန္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ဆက္သြယ္ေရးနည္း ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုး၍ လံႈ႕ေဆာ္ေနသည့္အခ်ိန္၌ ကို၀ိုင္၀ုိင္ေက၏ ေဆာင္းပါးေလးကို ဖတ္လိုက္ရသည္မွာ ရင္ထဲေအးသြားမိသည္။ ၄င္း၏ ေဆာင္းပါးထဲမွ စာပုဒ္သံုးပုဒ္ကို ကိုးကားလိုပါသည္။ ေအာက္ပါ ပထမ နွစ္ပုဒ္မွာ ကခ်င္သမိုင္းနွင့္ ဆိုင္ပါသည္။

“ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ၁၈၈၅-ခု၊ ဒီဇင္ဘာ၂၈-ရက္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ဗန္းေမာ္ျမဳိ့သို႔စတင္၍ က်ဳးေက်ာ္လာစဥ္ကတည္းက အလြန္တရာ မုန္းတီးခဲ့ျပီး ဗမာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းအတူ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔၏ စရိုက္တစ္ခုမွာ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိသည္၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သည္၊ မတရား အနိုင္က်င့္တာကို မၾကိဳက္၊ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းကို လက္ႏွင့္ပုတ္ရိုက္ျခင္း၊ လက္ႏွစ္ဘက္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ဒူးေထာက္ အညံ့ခံခိုင္း ျခင္းမ်ားကို လံုးဝမၾကိဳက္ပါ။”

“၁၉၄၂- ခု၊ ေမလ (၅) ရက္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ကခ်င္နယ္ေျမေဒသ မ်ားႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားသို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္ကလည္း အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကို ခုခံတိုက္ခိုက္သည့္နည္းအတူ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အျပင္းအထန္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကျပီး၊ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ဆြမ္ပရာဘြမ္သို႔ ခ်ီတက္စဥ္ ကမ္းပါး ေစာက္နက္ေသာ လမ္းအေကြ႔တစ္ေနရာမွ ကခ်င္မ်ား၏ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား ေခ်ာက္ထဲသို႔ ကားကို လီဗာတင္ေမာင္း၍ အေသခံသြားၾကသည္အထိ စြမ္းရည္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာကို (ဂ်ပန္ ပ်ံေကြ႔) ဟု သမိုင္းဝင္တစ္ေနရာအျဖစ္ ဂ်ပန္ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား ယေန႔တိုင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသည္မွာ ကခ်င္တို႔၏ က်ဳးေက်ာ္မခံ ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကို ေပၚလြင္စြာျမင္နိုင္ပါသည္။”
ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္လိုပါလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းကို တန္ဘိုးထားရပါမည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ) ကို ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ “ ေကအိုင္ေအက မိုင္းခြဲတာေတြ၊ ရိကၡာပို႕ရာမွာ ဟန္႕တား ေနွာက္ယွက္မႈေတြ လုပ္တဲ႕အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊” အစိုးရက ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႕၌ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့ သည္။ ၄င္းအရ မိုင္းခြဲသူ ေကအိုင္ေအသည္ လူဆိုးျဖစ္ျပီး ကာခ်ဳပ္မင္း ေအာင္လႈိုင္၏ စစ္တပ္မွာ လူဆိုးကိုနွိမ္သည့္ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ဖန္တည္းထားသည္။ သို႕ရာတြင္ မည္သူသည္ လူဆိုးျဖစ္ပါသနည္း။ အထက္ပါ သမိုင္းကို အေျခခံ၍ ေျပာင္းျပန္လွန္စဥ္းစားဘို႕ လိုပါမည္။

၁၈၈၅ ခုနွစ္တြင္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႕ မက်ေရာက္မီ သမိုင္း အဆက္ ဆက္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား လြတ္လပ္စြာေနခဲ့၊ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရကို ကိုယ့္ဖာသာ စီမံခန္႕ခြဲ အသံုးခ်ခဲ့ျပီး ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုသည့္ အခ်ိန္တြင္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ကခ်င္တို႕သည္ အဂၤလိပ္ကိုေရာ ဂ်ပန္ကိုပါ သတၱိေျပာင္စြာ ခုခံတိုက္ခိုက္ရင္း ၄င္းတို႕၏ေျမကို ၄င္းတို႕ဖာသာ စီမံခန္႕ခြဲပိုင္ခြင့္၊ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္တို႕အား အသက္ေပး ကာကြယ္ခဲ့ၾက သည္။ ကခ်င္တို႕၏ေျမသည္ စာေရးသူကဲ့သို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားပိုင္သည့္ ေျမမဟုတ္ပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထု၏ သေဘာဆႏၵနွင့္ ဆန္႕က်င္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသို႕ စစ္အင္အားနွင့္ သြားေရာက္တပ္စြဲလွ်င္ စြဲသည့္ တပ္သည္ က်ဴးေက်ာ္သူျဖစ္သည္။ လူဆိုးျဖစ္သည္။ ယင္းကို ရွင္းေအာင္ စဥ္းစားရန္လိုပါမည္။

အမွန္တရားကို ရွာေဖြရာတြင္ အင္အားနွင့္ ၾကည့္၍မရ။ မၾကည့္သင့္။ သမတ ဦးသိန္းစိန္နွင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ တပ္မွာ လူဦးေရမ်ားသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအား စစ္သားစုေဆာင္းနိုင္ ျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အသံုးခ်ျပီး တပ္အတြက္ လုိအပ္သည့္ လက္နက္ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္မ်ား တပ္ဆင္နိုင္ျခင္း တို႕ေၾကာင့္ စစ္အင္အား ၾကီးမားသည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သည္ အဆမ်ားစြာ အင္အားနည္းပါးသည္မွာ မျငင္းနိုင္။ ကိန္းဂဏန္းအရ ဤသို ႕ေတြ႕ရပါမည္။

သို႕ရာတြင္ အင္အားၾကီးမားသူက ျပဳမူတိုင္း အမွန္တရားအျဖစ္ မွတ္ယူ၍မရပါ။ တခ်ိန္တည္း၌ အင္အားနည္းသူက ျပဳမူတိုင္းေတာ့လည္း အမွန္တရား မျဖစ္နိုင္ပါ။ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဥပေဒနွင့္ ကခ်င္လူထုဆႏၵ အေပၚ အေျခခံ သံုးသပ္လွ်င္ အမွန္တရားသည္ မိမိတို႕ေျမ၊ ေရနွင့္ လူထုကို ကာကြယ္တုိက္ပြဲ၀င္သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ) ဘက္တြင္ရွိသည္။ ေကအိုင္ေအ၏ ခုခံစစ္ သည္ တရားေသာစစ္ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပိုင္ ေျမယာမ်ားကို ၾကိဳက္သလို စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ ခြင့္ရရန္ စစ္အစိုးရက တပ္ရင္းေပါင္း ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္၊ စစ္သည္အင္အား ငါးေသာင္းခန္႕မွ်အထိ ေစလႊတ္ခ်ထားခဲ့ျပီးျပီ။ ထပ္မံ ပို႕လႊတ္ရန္ တပ္မ်ားစုေဆာင္းေနသည့္ သတင္းမ်ားလည္း အဆက္မျပတ္ ထြက္ ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ အဓိက အသံုးျပဳသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ မႏၱေလး၊ ျမစ္ၾကီးနားသြား ရထားလမ္းျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရသည္ လူထုသံုးေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ သံုးသနည္း။ စစ္သားမ်ား အား အရပ္၀တ္လဲေစျပီး ရထားေပၚတင္၊ လက္နက္မ်ားကိုမူ လူနွင့္ခြဲထား ကာ အျခားတြဲမ်ားတြင္ ဖံုး၀ွက္တင္၊ ျမစ္ၾကီးနားေရာက္မွ လူနွင့္ လက္ နက္ျပန္တပ္ဆင္၊ ေကအိုင္ေအကို တုိက္ရန္ စစ္ေျမျပင္ကိုလႊတ္ စသည့္ နည္းနာမ်ားအား မရိုးသားစြာ အဘယ္ေၾကာင့္ သံုးေနသနည္း။ လူသားဒိုင္း[i] ကာ၍ တပ္အေရႊ႕အေျပာင္း လုပ္ေနျခင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္မရွိဘူးလား။ ယင္းကို တားဆီးရန္အတြက္ ေကအိုင္ေအက ရထားလမ္းမ်ားကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးသည့္အခါတြင္မွ လူဆိုးအျဖစ္ အဘယ္ေၾကာင့္ အထက္စီးမွ စြပ္စြဲေနသနည္း။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ က ေျပာသည္။ ၄င္းတို႕၏ တပ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာပို႕ရာမွာ ဟန္႕တားေနွာက္ယွက္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ရပါသတဲ့။ ေကအိုင္ေအတပ္ေတြ ေနျပည္ေတာ္အနီး ပ်ဥ္းမနားတ၀ိုက္တြင္ လာတပ္စြဲေနမည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါတပ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာပို႕ျခင္းအား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳမည္လား။

စစ္အစိုးရ၏ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳေနေသာ ရထား လမ္းမ်ားအား မိုင္းမခြဲေစျခင္လွ်င္၊ တပ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာပို႕ရာမွာ အေနွာက္အယွက္မျဖစ္ေစျခင္လွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း သြားေရာက္ တပ္စြဲဲထားေသာ စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားအားလံုး ျပန္ဆုတ္ခြါလာၾကရန္ အမိ္န္႕ေပးလိုက္ရံုပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်က္ျခင္း ရရွိသြားပါမည္။ သူ႕ျပည္နယ္ကို သူ႕ဖာသာ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကခ်င္ တပ္မ်ားက တာ၀န္ယူၾကပါလိမ့္မည္။ အထက္ပါ သမိုင္းေဆာင္းပါးတြင္ ပါရွိသည့္ စာပုဒ္ကို ေလ့လာပါ။

“မန္ခိန္း (Man Hkaring) ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကခ်င္ေဒသ လူထုအစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ဗမာမ်ားက ကခ်င္မ်ား အေပၚ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္တန္းေဒသကို ကခ်င္ မ်ား စိတ္တိုင္းက် အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ပါေသာ္လည္း တစ္ျပည္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နိုင္ငံျခားေရး၊ စသည္တို႔ကိုမူ ကခ်င္ဝန္ၾကီးပါဝင္ေသာ ဗဟိုအစိုးရ (ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ) က တိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဘာသာေရး၌လည္း လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္တပ္ရင္းသီးျခား ဖြဲ႔စည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာ တစ္က်ပ္၊ ကခ်င္ တစ္က်ပ္ တန္းတူအခြင့္အေရးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခင္ဗ်ားတို႔က ဗမာမေကာင္းဘူးလို႔ ထင္ရင္ လက္ေတြ႔ေပါင္းၾကည့္နိုင္ေၾကာင္း၊ ယခု ဗမာက ယခင္ဗမာႏွင့္ မတူေၾကာင္း ခင္ဗ်ားတို႔ ယံုပါ ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ရာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အလြန္ပင္ ၾကည္ညိဳေလးစားသြား ၾကပါသည္။ ” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ခ်စ္ခင္ေလးစားသူမ်ားသည္ ၄င္း၏မူအေပၚ  အေျခခံျပီး ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ျပသနာ၊ ျပည္ေထာင္စု တခုလံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပသနာမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ကိုင္တြယ္ရန္ လိုပါမည္။

တရား၀င္အစိုးရ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။ သူပုန္ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ဦးသိန္းစိန္၏ တပ္မ်ားက အစိုးရတပ္ျဖစ္၍ တရား၀င္သည္။ ေကအိုင္ေအက သူပုန္ျဖစ္၍ တရားမ၀င္။ အစိုးရတပ္က သူပုန္ကို ေခ်မႈန္းျခင္းမွာ တရားသည္ မွန္ကန္သည္ဟု ေျပာၾကသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္အား လက္ခံသင့္ မသင့္ ရွဳေဒါင့္နွစ္ခုမွ စဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။ စာေရးသူကဲ့သို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ားနွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာျပည္နယ္၏ ရွဳေဒါင့္နွင့္ ျမန္မာမဟုတ္ သည့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၏ ရွဳေဒါင့္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအေနနွင့္ အစိုးရ၏ တရား၀င္မႈကို ဆန္းစစ္ရပါမည္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္က တရား၀င္မွသာ ယင္းကိုနာခံေပးေနေသာ တပ္မွာ တရား၀င္ပါမည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွာ တရား၀င္အစိုးရ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းနွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ နာဂစ္ မုန္တိုင္း ျပင္းထန္စြာ က်ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း အတင္းအၾကပ္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း ၾကိဳတင္မဲမ်ား အသံုးျပဳ၊ မဲကလိန္က်ျပီး အနိုင္ရခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုအေပၚ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္မဲ မ်ားျဖင့္ အနိုင္ယူခဲ့ျခင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကပင္ ၀န္ခံခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွာ တရား၀င္အစိုးရ မဟုတ္ပါ။

ဒုတိယအေနနွင့္ တရား၀င္အစိုးရ အေနနွင့္ စဥ္းစားၾကည့္ပါမည္။ လူထုက ဒီမိုကေရစီနည္းက် စစ္စစ္မွန္မွန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သျဖင့္ တရား၀င္အစိုးရ ေပၚလာျပီ ဆိုၾကပါစို႕။ လူမ်ားစု၏ မဲဆႏၵအေရ အတြက္ ကိုသာ အေျခခံစဥ္းစားလွ်င္ ယင္းတရား၀င္အစိုးရသည္ စာေရးသူကဲဲ့သို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာ ျမန္မာျပည္နယ္တြင္သာ အာဏာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိပါမည္။ ျမန္မာျပည္နယ္အတြင္း၌ ယင္းတရား၀င္ အစိုးရကို လက္နက္ ကိုင္ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္သည့္ အဖြဲ႕အား သူပုန္ဟု ေျပာနိုင္ပါမည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ အျခားျပည္နယ္မ်ားကို မလႊမ္းျခံဳပါ။

တတိယအေနနွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ အျခားျပည္နယ္မ်ား အားလံုး ကိုပါ လႊမ္းျခံဳအာဏာသက္ေရာက္ေစမည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို မည္သို႕စဥ္းစားမည္နည္း။ နွစ္ခ်က္ လိုပါသည္။ တစ္ခ်က္မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ပါ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေဖၚေဆာင္ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ရွိရပါမည္။ ယင္းအေပၚ အေျချပဳ၍ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ဖြဲ႕ စည္းထားသည့္ အစိုးရ ျဖစ္ရပါမည္။ သို႕မွသာ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳအာဏာသက္ေရာက္မည့္ တရား၀င္အစိုးရ ရနိုင္ပါမည္။ ေနာက္ တခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္ မ်ားမွ ျပည္နယ္ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားဘို႕လိုပါမည္။ သို႕မွသာ တရား၀င္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ တည္ရွိလာပါမည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားေနာက္ခံတြင္ ေပၚေပါက္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို ဆန္႕က်င္တိုက္ပြဲ၀င္သည့္ တပ္မွာ သူပုန္တပ္ ျဖစ္မည္။ သို႕မဟုတ္ဘဲ လူမ်ားစု ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို အဓိကထားစုစည္း၊ တပ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွန္သမွ် ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြသာ ရာထူး ရယူ၊ စစ္အာဏာရွင္အေျခခံျဖင့္ စစ္ေရးအရ လႊမ္းမိုးနိုင္ေရးအတြက္သာ တပ္ကိုအသံုးခ်၊ ယင္းသို႕ေသာ တပ္မွာ အစိုးရတပ္ျဖစ္၍ တရား၀င္ျပီး ယင္းတပ္ကို ခုခံေနသည့္ ေကအိုင္ေအမွာ သူပုန္ျဖစ္သျဖင့္ တရားမ၀င္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို စာေရးသူက လံုး၀လက္မခံပါ။

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ လက္ရွိျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ နယ္ခ်ဲ႕ အေျခခံျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္တပ္နွင့္ ျခားနားမႈမရွိ။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ သေဘာဆႏၵနွင့္ ဆန္႕က်င္ျပီး အတင္းအၾကပ္ ၀င္ေရာက္ အနိုင္က်င့္ တိုက္ခိုက္မႈ မွန္သမွ်သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္နွင့္ ဆန္႕က်င္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႕ေသာ နယ္ခ်ဲ႕လုပ္ရပ္ကို္ လက္ခံမည္၊ တရား၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို ခုခံခဲ့၊ အဂၤလိပ္တပ္ကို ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သနည္း။ အဂၤလိပ္တပ္ကို တရား၀င္တပ္အျဖစ္ လက္ခံ၊ သူ႕ေနာက္မွာ ရပ္တည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ႕လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္သည္ သူပုန္တပ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၄င္းတပ္ကို ဆန္႕က်င္။ ဤသို႕ ရပ္တည္ခဲ႕ရ မည္သာ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကပါကုန္။

ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သလား။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနွင့္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ တပ္အင္အားေျမာက္မ်ားစြာ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႕ ေစလႊတ္၊ အဆမတန္ ျပင္းထန္သည့္ လက္နက္ၾကီးမ်ား၊ တိုက္ေလယဥ္မ်ားပါ သံုး၍ အျမစ္ျပဳတ္ ေခ်မႈန္းစစ္ဆင္ႏႊဲေနသနည္း။ တရား၀င္ အေၾကာင္းျပခ်က္[ii] သည္ အဘယ္နည္း။ မိမိတပ္မွ ရဲေဘာ္မ်ား ဒဏ္ရာရသြားသည့္အခါ ပစ္ သတ္ျပီး ထားခဲ့ရန္ပင္ အမိန္႕ေပးေၾကာင္း ခမရ (၃၈၂) က ဒုတပ္ႀကပ္ ေအာင္မင္းထိုက္က ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ [iii] မိမိ၏ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အသက္ကိုပင္ ဖက္ကေလးလို သေဘာထားလွ်က္ ဤမွ်ရက္စက္သည့္ စစ္ပြဲကို အဘယ္ေၾကာင့္ သဲၾကီးမဲၾကီး ဆင္ႏႊဲေနသနည္း။ အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုယ့္ရဲေဘာ္မ်ားအေပၚကိုပါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျပီး ဆင္ႏႊဲသည့္ စစ္ပြဲမ်ိဳး ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းတြင္ တၾကိမ္တခါ မွ် မၾကားခဲ့ဘူးပါ။

ေကအိုင္ေအ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဂမ္ေရွာင္၊ ဒုတိယစစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၊ ေကအိုင္အို တြဲဘက္ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးလနန္တို႕က ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအသည္ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ တိုက္ေနျခင္းမဟုတ္၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္၇န္၊ အတိအက်အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္း ေနၾကေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာခဲ့ျပီးၾကျပီ။ ေကအိုင္ေအနွင့္ အတူတြဲ၍ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေနေသာ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္သည္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္သာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေၾကာင္း သိၾကျပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတိုက္ေနေသာ စစ္ကို လူထုေထာက္ခံမႈရရန္အတြက္ အစိုးရက ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအတို႕သည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကသလိုလို ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီမႈမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။

ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ျခင္ေအာင္ လုပ္ရန္မွာ မည္သူ႕တာ၀န္နည္း။

ေပါင္းစည္းျခင္း ဆိုသည္မွာ ေမတၱာတရားကို အေျခခံလွ်က္ တဦးကိုတဦး နားလည္မႈရွိစြာ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းနွီးစြာ၊ ၾကည္သာစြာ လက္တြဲနိုင္ၾကမွသာ အနွစ္သာရနွင့္ ျပည္႕စံုသည္။ လင္မယားပင္ ျဖစ္ေစဦး၊ အတင္းအၾကပ္ ဓါးမိုး၍ ေပါင္းဖက္ခိုင္းလွ်င္ ေခတၱမွ်သာ ခံပါမည္။ ကြဲၾကျပဲၾကမွာ ျဖစ္ သည္။

လူမ်ားစု ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက အနိုင္က်င့္မည္ စိုးရိမ္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခြဲထြက္ခြင့္ကို ေတာင္းခဲ့ၾကရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အေသးစိပ္ ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပခဲ့ သည္။ [iv] ထို႕ေနာက္ ငါးနွစ္စီမံကိန္းနွစ္ရပ္ ဆယ္နွစ္တာကို ရည္ညႊန္း လွ်က္ ဆယ္နွစ္ၾကာျပီးေနာက္ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရန္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾက သည္။ [v] “ ဆယ္နွစ္ၾကာေအာင္ ေပါင္းျပီးမွ သူတို႕တေတြ ဆက္ေပါင္း ျခင္ ေအာင္ မလုပ္နိုင္လွ်င္ က်ဳပ္တို႕ဗမာေတြ ညံ႕လို႕ေပါ႔” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ ေသးသည္။ [vi] ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းက ဗမာဟု သံုးခဲ့ျခင္းမွာ စာေရးသူကဲ့သို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို ရည္ညႊန္းသည္ဟု နားလည္သည္။

ယခုၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပည္ေထာင္စုျပသနာမွာ ျမန္မာေတြ ညံ႕့၍ဟု မယူဆပါ။ လူမ်ိဳးျပသနာမဟုတ္၊ စနစ္ျပသနာျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေၾကာင့္သာ ဤျပသနာေပၚ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ စစ္ အာဏာ သိမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေတာင္းသည္ကို ခြဲထြက္ေရးဟု အေၾကာင္းျပကာ ဖိနွိပ္ခဲ႕ သည္။ နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ၾကာျပီး ယခုအခ်ိန္ေရာက္မွ ဖက္ဒရယ္ဟူသည္ မွာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးစနစ္ျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားရထိုက္ ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ခံ လာခဲ့ရသည္။ [vii] တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ၾကာမွ် ဒုကၡမ်ား ခံစားခဲ႕ၾကရပါျပီ။

စင္စစ္အားျဖင့္မူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ဖိနွိပ္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာ မဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားေတြသာမက ျမန္မာေတြပါ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားအား မီးေလာင္ဗံုးနွင့္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးသာဓက ကို ၾကည့္ပါ။ သံဃာေတာ္အမ်ားစုၾကီးမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ျခင္ေအာင္လုပ္ရန္မွာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ တာ၀န္ရွိခဲ့သည္။ ေကအိုင္အိုကို ဆင္ႏႊဲေန သည့္ ထိုးစစ္ကို ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရက တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ကို လိုလားသည္ ဟူသည္မွာ မည္သူမွ် ယံုနိုင္စရာမရွိ။ ကခ်င္မ်ားကို နာက်ည္းေအာင္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုက ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေဘာင္အတြင္းတြင္ တိုင္းရင္း သားမ်ား ရရွိရမည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ ျပဳဘို႕ ေျပာေနသည္။ အစိုးရက မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳ၊ အဆမတန္ အင္အား သံုး၊ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကိုသာ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေနသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျမိဳ႕ေတာ္သဘြယ္ျဖစ္ လာေနေသာ လိုင္ဇာကိုသာ အတင္းအၾကပ္ တက္သိမ္းမည္ဆိုလွ်င္ နာက်ည္းမႈသည္ ခါးသီးသည့္ အဆင့္သို႕ေျပာင္းသြားမည္။ ခုခံမႈသည္ ပို၍ အရွိန္ျမင့္လာနိုင္သည္။ ကခ်င္တို႔၏ ခုခံစစ္သည္ ေတာင္ေပၚမွေန၍ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႕ ေရြ႕ေလွ်ာမလာဟု မည္သူမွ် မေျပာနိုင္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္သြားေစေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားေ ေပၚလာေစရန္ ေကအိုင္အိုနွင့္ ကခ်င္လူထုကို တြန္း အားေပးသည့္ လုပ္ငန္းအား သမတ ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္ လိႈင္တို႕ လုပ္ေနၾကသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ ျပသနာမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႕တြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိပါမည္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား ပ်ံ႕ပြားေစျခင္းသည္ အမုန္းတရားမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ျခင္း။

ကို၀ိုင္၀ုိင္ေက၏ သမိုင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာ္ပီကူးထားေသာ ေအာက္ပါ ဓါတ္ပံုကေလးကို ၾကည့္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ား၏ ေရွ႕တြင္ ထိုင္လွ်က္ အားရပါးရ ရယ္ေမာလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နိုင္ငံေရးအခြင့္ အေရးကို အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား ကခ်င္မ်ားက ခ်စ္ခင္ ေလး စားၾကသည္။ ေမတၱာတရား အေပၚအေျခခံလွ်က္ ကခ်င္ေတြက မိသားစုသဖြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို စၾက ေနာက္ေျပာင္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္ တိုင္လည္း ကခ်င္တို႔၏ ေမတၱာကိုခံယူလွ်က္ ရယ္ေမာမိသြား၊ ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္တို႕သည္ ဤဓါတ္ပံုကေလးမွ ေမတၱာတရား မ်ိဳး ကို မခံစားျခင္ၾကေပဘူးလားဟူ၍ စဥ္းစားမိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ နွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ ရယ္ေမာေနသည္ကို ကို၀ိုင္၀ုိင္ေကက ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးထားသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး (၆) ဦး၏ အလယ္တြင္ ထိုင္ေစလ်က္ ဓါတ္ပံုရိုက္ရန္ ခ်ိန္ထားစဥ္ ကခ်င္တိုင္းရင္သားတစ္ေယာက္က “ ကခ်င္မေလးေတြနဲ့ ဓါတ္ပံုအတူရိုက္တာ အိမ္ျပန္ေရာက္လို႔ ဓါတ္ပံုကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္ ေတြ႔သြားရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာ့ ဗိုက္ေခါက္ဆြဲ အလိမ္ခံရေတာ့မွာပဲ ” ဟု ခ်စ္စနိုးျဖင့္ စလိုက္ရာ ပရိသတ္အားလံုး ဝါးကနဲ ရယ္ပြဲက်သကဲ့သို႔ အလြန္တရာ ရယ္ခဲလွေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပင္လွ်င္ သေဘာက်ႏွစ္ခ်ဳိက္စြာ ရယ္ေမာသည္။”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ကြာလိုက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း။ လက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္း၊ သစ္မ်ားသည္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ရက္စက္လွေခ် တကား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ အတူတကြ ျဖဴစင္သည့္ ေမတၱာျဖင့္ ျပံဳးရႊင္ရယ္ေမာခဲ့ၾကေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတို႕မွ ေမြးဖြားလိုက္သည့္ ေျမးငယ္ကခ်င္သမီးပ်ိဳမ်ားသည္ ယေန႕ စစ္ယူနီေဖါင္း၀တ္၊ ေသနတ္ကိုင္ စြဲ ကာ သူတို႕ေျမကို သူတို႕ခုခံကာကြယ္ရသည့္ဘ၀သို႕ ေရာက္လွ်က္ရွိ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေပးခဲ့သည္႕ ကတိ စကားမ်ား၊ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တို႕အား မည္သူမွ် ေလးစားလုိက္နာျခင္းမရွိၾကေတာ့။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ အာမခံခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္ အေရးမ်ား လက္ေတြ႕ခံစားနိုင္ေရးအတြက္ ၄င္း၏ သမီးအရင္း ျဖစ္ရံု သာမက ယေန႕ နိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုတြင္ ထိပ္ဆံုးပိုင္းမွာေနရာယူထားေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ကခ်င္လူထုက တစံုတရာအားကိုးလိုၾက သည္။ သို႔ရာတြင္ သူမသည္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ခပ္ေပါ႕ေပါ႕ ပင္ သေဘာ ထားလွ်က္ရွိသည္။ ရင္ကြဲဘြယ္ေကာင္းပါဘိ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႕ဆိုသနည္း။

ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႕တြင္ ကခ်င္အေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အာရ္အက္ ေဖက အင္တာဗ်ဴးေသာအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က “ ဘယ္လို ေဆြးေႏြးေနသလဲ ဆိုတာ အေသးစိပ္မသိ၊ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ျခင္တဲ့ ဆႏၵရွိလို႕ေျပာထားတာ တနွစ္ေတာင္ မကေတာ့ပါ။ အစိုးရ ဘက္က ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းတာမရွိ။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေနရာတြင္ တာ၀န္ယူေနသူ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ားအား တာ၀န္ သိတတ္သူမ်ားျဖစ္ေစဘို႕ မၾကာမၾကာ သြန္သင္ဆံုးမေလ႔ ရွိသူလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးျပသနာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သူမတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု စာေရးသူ ယူဆသည္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး နွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟူ၍ လူထုထံမွ မဲမ်ားရယူခဲ့ရံုသာမက လက္ရွိလည္း ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူေန၍ ျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ စစ္ေ၇းအရွိန္မွာ အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ေနပါျပီ။ လက္နက္ ၾကီးမ်ိဳးစံုနွင့္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားပါ သံုးျပီး မီးကုန္ယမ္းကုန္ တိုက္ေနပါျပီ။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း သိန္းတခ်ိဳ ႕ပမာဏရွိသည့္ လူထုမ်ား တိုက္ရိုက္ သို႕မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ ထိခိုက္ခံစားေနၾကရသည္။ ဤမွ် အေရးၾကီးလွ ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥၾကီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိမိ၏တာ၀န္ကို တက္တက္ၾကြၾကြ ထမ္းေဆာင္မည့္ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္[viii] နွင့္ နိုင္ငံေရးဆႏၵ[ix] ကို ယခုအခ်ိန္အထိ မျပေသးဟု စာေရးသူ ခံစားမိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႕ ဆိုသနည္း။

ဘယ္လိုေဆြးေႏြးေနသလဲ ဆိုသည္ကို မသိသျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကိဳပမ္းျခင္းမရွိဟု သူမေျပာသည္မွာ သဘာ၀မက်ပါ။ မသိလွ်င္ သိေအာင္ လုပ္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ သူမလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးအေနျဖင့္ သိလိုစိတ္တကယ္ရွိလွ်င္ မသိနုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ သိေအာင္လုပ္ရာ၌ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲရွိေနသည္ ဆိုပါမူ စာေရးသူ ကူညီနိုင္ပါသည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ ခြင္႕ျပဳခ်က္ေတာင္း၍ သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားကို သူမ လက္၀ယ္ရရွိေအာင္ စီစဥ္ေပးနိုင္ပါသည္။

အစိုးရဘက္က ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းျခင္း မရွိသျဖင့္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္း မရွိဟူသည္မွာ ပို၍ပင္ မျဖစ္သင့္ပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဓိကဖ်က္ဆီး ေနသူမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရျဖစ္သည္။ လူထုၾကီးက အားကိုးလိုေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ်ပင္ ၾကီးမားသည့္ ျပသနာမ်ား တက္ေနေစဦး အစိုးရမခိုင္းသမွ် ဘာမွ် မလုပ္ဟုဆိုလွ်င္ လူထုသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအား မည္သည့္အခါတြင္မွ် လက္ေတြ႕ခံစားနုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္။ သူမသည္ စစ္အစိုးရ နွင့္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ျငိဳျငင္မည္ကို မခံလိုသျဖင့္ မခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ျပျပီး တမင္ေရွာင္၊ လူထုနစ္နာမႈမ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳေနသည္ ဟု စာေရးသူ သံသယျဖစ္မိသည္။

ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအ၀င္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ား အား ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ဆိုလွ်င္လည္း ရပ္တည္ခ်က္မွာ အေရးၾကီးလာသည္။ အစိုးရနွင့္ လူထုအၾကား မည္သူ႕အမုန္းကိုမွ် မခံရေအာင္ အလယ္မွာေန၍ ဖ်န္ေျဖေပးသြားမည္ [x] ဟူသည့္ သူမ၏ ရပ္တည္မႈမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အေထာက္အပံ႕ျဖစ္မည္ဟု မယူဆပါ။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ေဒ၀ဒတ္နွင့္ ျမတ္စြာဘုရားအၾကားတြင္ ေစ႔စပ္၍မရပါ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေဒ၀ဒတ္အား သဘာ၀ တရားက ေျမျမိဳ၍ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရားသူၾကီးမဟုတ္၊ ကုလသမဂၢ အရာရွိလည္း မဟုတ္သျဖင့္ အလယ္မွာေနသည္ ဆိုျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္မရွိ လွပါ။ သူမသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဥပေဒစိုးမိုးေရး လက္ေတြ႕ရွိလာေစရန္ ဦးေဆာင္ေဖၚေဆာင္ ေနသူဟူ၍သာ စာေရးသူ နားလည္သည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖၚေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ မွ်တေသာ တရားခြင္ [xi] အယူအဆကို က်င့္သံုးရန္ လိုပါသည္။ မုဒိန္းမႈတခုတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူမွာ စစ္ဗိုလ္ၾကီးတဦးျဖစ္ျပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမွာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသည့္ တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးကေလး ဆိုၾကပါစို႕။ ၄င္းတို႕နွစ္ဦး လံုးတြင္ အခြင့္အေရးတန္းတူရွိသည္။ တရားရံုးတြင္ တူညီစြာ အမႈရင္ ဆိုင္နိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အာဏာရွိ၊ လက္နက္ရွိ၊ ေငြေၾကးရွိ၊ အင္အား ရွိသည့္ စစ္ဗိုလ္ၾကီးနွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္လွ်က္ အမႈရင္ဆိုင္နိုင္ရန္ ညီမွ်ေျခရွိလာ ေစေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသူမေလးအား ျဖည့္ဆည္းေပးဘို႕လိုသည္။

ရွက္လြန္းသျဖင့္ ရဲစခန္းသြားျပီး အမႈမဖြင့္ရဲလွ်င္ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႕မ်ား ကူညီလိုက္ပါေပးရန္၊ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ လံုေလာက္စြာရရွိရန္နွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပး ဘို႕လိုသည္။ တရားရံုး သြားရန္ ခရီးစားရိပ္ မရွိလွ်င္ ရွာေပးဘို႕လိုသည္။ ျမန္မာစကား ေကာင္းစြာ မေျပာတတ္လွ်င္ စကားျပန္စီစဥ္ေပးရမည္။ သူမ၏ မႈခင္းအတြက္ တရားလိုအစိုးရ ေရွ႕ေန၏ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈကို မေၾကနပ္နိုင္သည့္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းမ်ား ေတြ႕ရလွ်င္ အရည္ အခ်င္းနွင့္ ျပည္႕စံုေသာ ျပင္ပေရွ႕ေနတဦးထံမွ ဥပေဒအကူအညီရရွိေစ ရန္ စီစဥ္ေပးသင့္သည္။ နိမ့္သည့္ ဘက္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းသည္ မွ်တေသာတရားခြင္ကိုအားျဖစ္ေစျပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ပံ႔ပိုးသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရက လြန္မင္းစြာ အင္အားၾကီးလွ်က္ ရွိသည္။ အဖိနွိပ္ခံလူထုနွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ အဆမတန္ အင္အားနည္း လွ်က္ရွိ သည္။ အလယ္မွာ ေနျပီး နွစ္ဘက္အၾကားညွိေပးမည္၊ ဖ်န္ေျဖ ေပးမည္ဟုသာ ဆိုလွ်င္ လက္ေတြ႕တြင္ အားၾကီးသူသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း မည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းကို အမွန္တကယ္ျမတ္နိုးလွ်င္ အနည္းဆံုးအေနနွင့္ အားနည္းသည့္ဘက္တြင္ ညီမွ်ေျခရွိလာေစရန္ ျဖည့္ေပးရပါမည္။ နိုင္ငံသားတိုင္းမွာပင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလယ္မွာေနမည္ဟူေသာ သူမ၏ ရပ္တည္မႈကို စြန္႕လႊတ္ျပီး အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈ၊ အဖိနိွပ္ခံ လူထုမ်ားနွင့္ အခြင့္အေရးဆံုးရွံဳးေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္တြင္ ျပန္လည္ရပ္တည္သင့္ပါျပီ။ ယင္းရပ္တည္ခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံ၊ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ ကိုင္စြဲ လွ်က္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ ဆင္ ေရး ကိစၥမ်ားအား စြမ္းစြမ္းတမန္ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္လူထု ရသင့္သည့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား လက္ေတြ႕ခံစားနိုင္ေရး အတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား တိုက္ပြဲ၀င္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္ေန ဆဲျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ရိုးသားေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႕အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအေပၚ ထားရွိခဲ့သည့္ ေမတၱာမွာမူ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ကုန္ခမ္းသြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္။

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား

[i] Human shield

[ii] Legitimate reason

[iii] http://www.facebook.com/photo.php?v=585185771498014

[iv] တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အေရးနွင့္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ ဒုတိယတြဲ၊ (ျမန္မာ့သမိုင္း ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစု ေရး အဖြဲ႕က စိစစ္၍ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးျမဟန္၊ ဦးသိန္းလိႈင္တို႕က ျပဳစုသည္။ ) စာမ်က္နွာ ၅၁၅

[v] ၄င္း။ စာမ်က္နွာ ၅၁၆

[vi] ၄င္း။

[vii][vii] ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ ၂ ရက္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚနန္း၀ါနဳ နွင့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ တို႕အား ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ တရပ္ေရးဆြဲရန္ တာ၀န္ေပးျခင္း။

[viii] Commitment

[ix] Political will

[x] Mediation

[xi] Fair Trial

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၅)


၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ အစိုးရစစ္တပ္က လိုင္ဇာျမိဳ႕ကို လက္နက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ အရပ္သားလူထုမ်ား ေသေၾက ဒဏ္ရာရျပီးေနာက္ နိုင္ငံတကာမွ အျမန္ဆံုး တုန္႕ျပန္သူမွာ ျဗိတိသွ် ပါလီမန္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႕မွာပင္ ပါလီမန္အတြင္း ခ်က္ျခင္း အစည္း အေ၀းေခၚ ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳကာ နွစ္ဖက္ၾကား နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ရန္၊ အရပ္သားမ်ား ေသေၾကသည္အထိ စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လုပ္ေနပါက ဥေရာပသမဂၢမွ ဆိုင္းငံ ထားခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္နိုင္ေၾကာင္း ဖိအားေပးခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႕တြင္ ဥေရာပသမဂၢကလည္း လိုင္ဇာတြင္ အရပ္သားလူထုမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ေထာက္ျပျပီး စစ္ဆင္ ေနမႈမ်ား ကိုရပ္ဆိုင္းရန္၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီမ်ား အဟန္႕အတားမရွိ ရနိုင္ေရးကို အေရးတၾကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္၊ ဥေရာပသမဂၢ စသည့္ နိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္တၾကီးနွင့္ တိက်ေသာ တိုက္တြန္းမႈမ်ား၊ ဖိအားေပးမႈမ်ား ေပၚလာ ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကခ်င္စစ္ပြဲနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေလ့လာမႈပင္ ေသခ်ာစြာ မလုပ္ေဆာင္ေသး။ ေယဘုယ်မွ်သာ ေျပာဆိုလွ်က္ရွိေနသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ သူမက ----

“စစ္ပြဲဆုိရင္ ဘာစစ္ပြဲမွ မႀကဳိက္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈကိုလည္း မႀကဳိက္ ဘူး။ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း ဘာပဲေျပာေျပာ ျပည္ေထာင္စုသား အခ်င္းခ်င္း ဒီလိုတုိက္ရတဲ့အထိ မျဖစ္ေအာင္လုိ႔ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေဆြးေႏြး ညႈိႏႈိင္းမႈ ရွိသင့္တယ္ဆုိတာ ခဏခဏ ေျပာေနတဲ့ ကိစၥပဲ။ ေဆြးေႏြး ညႈိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာတဲ့ယဥ္ေက်းမႈ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မွ ဒါေတြကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မွာပါ။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာမက စာေရးသူလည္းစစ္ပြဲကို မၾကိဳက္ပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျမတ္နိုးသူမွန္သမွ် မည္သူမွ်လည္း ၾကိဳက္လိမ့္မည္ဟု မယူဆပါ။ သို႕ရာတြင္ ယင္းစိတ္ဆႏၵနွင့္ ဆန္႕က်င္ျပီး စစ္ပြဲမ်ား တည္ရွိလာခဲ႕သည္မွာ ကမာၻဦး အစကထဲကျဖစ္သည္။ ယေန႕လည္း ရွိေနသည္။ ေနာင္လည္း ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ကို မၾကိဳက္ေသာ္ လည္း မတရားေသာစစ္ကို တရားေသာစစ္ ခုခံဆင္ႏႊဲ၍ ျငိမ္းခ်မ္းမႈရွာခဲ့ရ သည့္ သာဓကမ်ား ကမာၻ႕သမိုင္း၌ မ်ားစြာရွိခဲ႕သည္။ နိုင္ငံမ်ားနွင့္ ေဒသၾကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သာမက ပထမကမာၻစစ္၊ ဒုတိယ ကမာၻစစ္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ အဓိကမွာ စစ္ပြဲမ်ားအား ၾကိဳက္ျခင္း မၾကိဳက္ျခင္း ကို ေရွ႕တန္းတင္ရန္မဟုတ္ဘဲ စစ္ပြဲမ်ား ျငိမ္းသြားေစေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ လွ်က္ အေကာင္းဆံုးနည္းနာကို ရွာေဖြရန္သာျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာမက စာေရးသူလည္း အၾကမ္းဘက္မႈကို မၾကိဳက္ပါ။ ေအးေအးေဆးေဆး ေနလိုသူမွန္သမွ် မည္သူမွ်လည္း ၾကိဳက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သိို႕ရာတြင္ လူတဦးက အျခားတဦးအား အၾကမ္းဘက္မႈက်ဴးလြန္ပါက က်ဴးလြန္ခံရသူအေနျဖင့္ လက္သီးနွင့္ ထိုးတာေလာက္ကိုမူ သည္းခံေကာင္းခံနိုင္ပါမည္။ ေပါက္ျပဲသြားလွ်င္ ေဆးကု၍ ရနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါးနွင့္ လာခုတ္လွ်င္မူ အၾကမ္းဘက္မႈကို မၾကိဳက္ပါ ဟုဆိုကာ ျငိမ္ခံေန၍ မရပါ။ ေတြ႕ရာ တုတ္တေခ်ာင္း ကိုင္ျပီး ျပန္လည္ ခုခံရပါမည္။ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါးနွင့္ လာခုတ္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား လွ်င္ ခုတ္ခံရသူက တုတ္နွင့္ ျပန္ရိုက္သျဖင့္ ဓါးနွင့္ ခုတ္သူေသဆံုးသြား ပါေစဦး၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒအရ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ အတြင္း အၾကံဳး၀င္သျဖင့္ တုတ္နွင့္ခုခံသူသည္ ျပစ္မႈမေျမာက္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ အဆိုပါအေျခအေနမ်ိဳး၌ ျပန္လည္အၾကမ္းဖက္ခုခံျခင္းကို ဥပေဒကပင္ကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ အခန္း(၄) ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မ (၁၀၀) ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖါက္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသို႕ ကခ်င္လူထု၏ သေဘာဆႏၵနွင့္ ဆန္႕က်င္ျပီး အတင္းအၾကပ္ ၀င္ေရာက္ တပ္စြဲရံုသာမက စစ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ အေျမာက္ လက္နက္ၾကီးမ်ားကိုပါ သံုးကာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ထင္ထင္ ရွားရွား ျပဳက်င့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုနွင့္ ကခ်င္လူထုတြင္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အၾကမ္းဘက္မႈ ဦးေဆာင္က်ဴးလြန္သူ စစ္အစိုးရကို အဘယ္ေၾကာင့္ ျပစ္တင္ရႈ႔ံ႕ခ်ျခင္း မျပဳသနည္း။ အၾကမ္း ဖက္မႈကို မၾကိဳက္ဟူ၍ ေယဘုယ်မွ်သာ ေျပာေနလ်ွင္ ရရာလက္နက္နွင့္ ျပန္လည္အၾကမ္းဘက္ ခုခံရသည့္ ေကအိုင္ေအနွင့္ ကခ်င္လူထုကိုပါ အၾကမ္းဘက္သမားမ်ားဟူ၍ ေျပာျခင္၍ေလာ။ သို႕မဟုတ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က အၾကမ္းဘက္မႈကို မၾကိဳက္ဟု ေျပာသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ လာသည့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ ဘာလုပ္လုပ္ ျပဳသမွ်နဳရေတာ့မည္ေလာ။ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ ျပန္လည္အၾကမ္းဖက္ကာ ခုခံပိုင္ခြင့္ကိုပင္ အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ျပီေလာ။

“စစ္ပြဲဆုိရင္ ဘာစစ္ပြဲမွ မႀကဳိက္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈကိုလည္း မႀကဳိက္ ဘူး။” ဆိုပါက စစ္ပြဲနွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ စစ္အစိုးရ၏တပ္မ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အျမန္ဆံုး ရုပ္သိမ္းကာ ေနျပည္ေတာ္သို႕ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာ သြားဘို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမတဦးသိန္းစိန္နွင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္တို႕အား အတိအလင္း ေတာင္းဆိုရံုသာရွိသည္။ ယင္းသို႕ျဖစ္လွ်င္ ေကအုိင္ေအသည္ ေနာက္မွထက္ ခ်ပ္လိုက္ျပီး မည္သည့္စစ္ဆင္မႈမွ် လုပ္မည္မဟုတ္ သည္မွာ ရာနုန္းျပည့္ ေသခ်ာသည္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်က္ျခင္း ရသြားပါမည္။

ယင္းသို႕မေတာင္းဆိုနိုင္လွ်င္ “စစ္ပြဲဆုိရင္ ဘာစစ္ပြဲမွ မႀကဳိက္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈကိုလည္း မႀကဳိက္ဘူး။” ဟု ခပ္လြယ္လြယ္ မေျပာသင့္ပါ။ ယင္းသို႕ေျပာျခင္းမွာ (ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ရသင့္သည္လည္းျဖစ္၍ ေကအိုင္အိုနွင့္ ကခ်င္လူထုက ေတာင္းဆိုေနေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး တစံုတရာမွ် ေပးစရာမလိုဘဲ) နွစ္ဖက္ ခ်က္ျခင္း အပစ္ရပ္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပါ ၀င္ေရာက္ဖိအားေပးေနသလို သက္ေရာက္သည္။ တပ္မ်ား အသီးသီး ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရာတြင္ ခ်က္ျခင္းရပ္ရမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ဤတြင္ ေကအိုင္အိုအေနျဖင့္ ၁၇ နွစ္တာ အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ်မရရံု သာမက၊ ၁၉၉၄ အပစ္ရပ္ခဲ့သည့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမွ စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားက ထပ္မံက်ဴးေက်ာ္တပ္စြဲမႈမ်ား၊ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၁၄ မွစ၍ ယေန႕ လိုင္ဇာျမိဳ႕နားေရာက္ လာသည္အထိ စစ္ေရးမဟာျဗဴဟာအရ အေရးပါေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ား အား စစ္အစိုးရ၏တပ္မ်ားက တိုးခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္တပ္စြဲမႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးရဦးမည့္ အေနအထားသို႕ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဤတြင္ တနွစ္ခြဲေက်ာ္ မလႊဲမေရွာင္သာ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေနရေသာ ေကအိုင္အိုနွင့္ ကခ်င္လူထု ထပ္မံနစ္နာပါဦးမည္။

နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြး၊ ညွိနုိင္းမႈကိုု ျငင္းပယ္ခဲ့သူမွာ မည္သူနည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆြးေႏြး၊ညိနိုင္းသည့္ အလုပ္၏ အေရးၾကီးမႈကို မၾကာမၾကာ မီးေမာင္းထိုးျပေလ႕ရွိသည္။ ကခ်င္စစ္ပြဲကို ရည္ညႊန္းလွ်က္ပင္ မေဆြးေႏြးနိုင္လို႕ စစ္တိုက္ၾကရတာဟူ၍ သူမက ေထာက္ျပခဲ့ဘူးသည္။ ေဆြးေႏြးညွိနိုင္းသည့္ အလုပ္၏ အေရးၾကီးမႈကို ျငင္းဆိုရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ သို႕ရာတြင္ ေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မွ ဟူ၍ သူမက သံုးစြဲသြားေသာအခါတြင္မူ အဓိပၸါယ္မွာ အျခားအစြန္းတဘက္သို႕ ေရာက္သြားပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးညွိနုိင္းအေျဖရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ မရွိခဲ့သလိုလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ျပမွ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူမ်ိဳးအသီးသီးသည္ ေဆြးေႏြးညွိနုိင္းျပီး အေျဖရွာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို စတင္က်င့္သံုးရမလိုလို ျဖစ္ေနသည္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကို ပင္ျပန္ၾကည့္ပါ။ ဘုရင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း စစ္ တိုက္ၾက၊ ေဆြးေႏြးညွိနုိင္းျပီး စစ္ရပ္စဲခဲ့ၾကသည့္သာဓကမ်ား မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ အနီးေခတ္သမိုင္းကိုလည္း ျပန္ၾကည့္ပါ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲနိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္ကို အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမ္းလွမ္းခဲ့ ဘူးသည္။

တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုမ်ားသည္လည္း ထုိနည္းအတူပင္။ ရွစ္ေလးလံုး အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိုင္ငံေရးနယ္ထဲ စေရာက္လာခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း အဓိက တပ္ေပါင္းစုၾကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္ တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း စစ္အစိုးရအား နုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြး ရန္ စတင္လက္ကမ္းခဲ့သည္႕ အၾကိမ္အေရအတြက္မွာ မနည္းလွ။ (၁၇) နွစ္တာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားခဲ့သည့္ ကာလမ်ားအတြင္း နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးရန္ ေကအိုင္အိုတဖြဲ႕တည္းက ေတာင္းဆိုသည္ကိုပင္ စစ္အစိုးရက မည္သည့္အခါကမွ် လိုက္ေလ်ာခဲ့ျခင္းမရွိ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၁၅ နွစ္ၾကာမွ် အိမ္အခ်ဳပ္နွင့္ ရွိေနခဲ့စဥ္အတြင္း နယ္စပ္အေျချပဳ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားနွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အား စုမ်ား ပူးေပါင္းကာ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သံုးပြင္႕ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထြက္လာေစရန္ ေတာင္းဆိုၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္းပင္ ကုလ သမဂၢကလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ခ်မွတ္ေပးခဲ႕သည္။ လက္ေတြ႕ျငင္း ပယ္ခဲ့သူမွာ မည္သူနည္း။

ေဆြးေႏြးညွိနုိင္းျပီး အေျဖရွာသည္႕ယဥ္ေက်းမႈကို နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ျငင္းပယ္ေနသူမွာ စစ္အစိုးရနွင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ “ထိုးစစ္ေတြ ခ်က္ျခင္းရပ္ျပီး နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညွိနိုင္းမႈေတြ လုပ္ပါ။” ဟု ေျပာျခင္လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိ စစ္အစိုးရကို တည့္ တည့္ ေျပာဘို႕လိုပါမည္။ ၀ါးလံုးရွည္နွင့္ရမ္းေျပာေနလွ်င္ မည္သို႕မွ် ထိေရာက္နိုင္မည္ မဟုတ္ရံံုသာမက ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားက နုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေတာင္း ဆိုေနမႈကို အသိအမွတ္မျပဳရာက်ပါမည္။ ထို႕အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈကင္းမဲ့သည့္ သေဘာမ်ိဳး သံုးနႈန္းလိုက္ေသာအခါ အဖိနွိပ္ခံလူထုၾကီးကိုပါ လူရိုင္း မ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းရာေရာက္သြားနိုင္ပါသည္။

အမွန္တရားကို ရွာေဖြျခင္းနွင့္ ေဖၚထုတ္ျခင္းသည္ လူ႕ေလာက၏ တန္ဘိုး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည့္ ေအာက္ပါ မိန္႕ခြန္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲမ်ားနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ သူမ ရွာေဖြလွ်က္ရွိေသာအရာကို နားလည္နိုင္သည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္မွာျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တခ်ိဳ႕က က်မကို မေၾကနပ္ၾကဘူး။ မေၾကနပ္တာက တဘက္ကို ဘာျဖစ္လို႕ မေျပာသလဲ ေပါ႕ေနာ္။ ကုိယ္မၾကိဳက္တဲ့ ဘက္နဲ႕ ပတ္သက္လို ့အဲသည္ဘက္က လုပ္တာေတြဟာ မွားတယ္ အျပစ္ရွိတယ္ဆိုတာ ဘာျဖစ္လို႕ တင္းတင္း မာမာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မေျပာလဲဆိုတာ မေၾကနပ္တာေတြ ရွိၾကပါ တယ္။ သည္လိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ တဘက္ကို ေျပာလို႕ ဘာျဖစ္လာမလဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ နွစ္ဘက္လံုး ဘယ္သူမွန္တယ္၊ ဘယ္သူမွားတယ္ဆို တာ ထားလိုက္။ တဘက္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေျပာရင္ ဟုိတဘက္က ေၾကနပ္မွာလား။ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡေတြ ပိုျပီးၾကီးသြားမယ္။ က်မက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မေျပာလို႕ မေၾကနပ္ရင္ မေၾကနပ္ပါေစ ရတယ္။ (လက္ခုပ္သံမ်ား) ပဋိပကၡေတြ ပိုျပီးၾကီးထြားသြားမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးကိုေတာ့ မလုပ္နိုင္ဘူး။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပသနာကို ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ ခေလးနွစ္ေယာက္ မံု႕တခုကို သူ ရထိုက္ ကိုယ္ ရထိုက္ လုရင္း ရန္ျဖစ္ၾကသည့္အခါ မိခင္က နွစ္ေယာက္လံုး ေၾကနပ္သြားေအာင္ ၀င္ျပီး ဖ်န္ေျဖသည့္ စဥ္းစားပံုမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။

တတိုင္းျပည္လံုးအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးၾကီးလွသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ျပသနာကို ဤသို႕ မခ်ဥ္းကပ္သင့္ဟု ယူဆသည္။ ျပသနာကို ေျဖရွင္းမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္း၏ အရင္းခံအေၾကာင္းကို ရွာရပါမည္။ ဤသည္မွာ အမွန္တရားကို ရွာေဖြျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရပါမည္။ အမွန္တရားဘက္တြင္ ရပ္တည္ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းဘို႕လိုပါမည္။

အမွန္တရား[i]သည္ ေလာက၏သစၥာျဖစ္သည္။ “ဘာသာေရးေတြ အားလံုးရဲ႕ဘာသာေရးဟာ အမွန္တရား ျဖစ္တယ္။” ဟူ၍ ထင္ရွားသည့္ အိႏၵိယ ေယာဂီၾကီးတပါးက မိန္႕ၾကားခဲ့ဘူးသည္။ ေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း အမွန္တရားနွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးေကာ္မရွင္[ii] ဟူသည္ကိုပင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ႕ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားကို အေသအခ်ာ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အမွန္တရားကို ေပါ႕ေပါ႕ပင္ သေဘာထား ေနသည္ဟု သံုးသပ္ရပါမည္။

“နွစ္ဘက္လံုး ဘယ္သူမွန္တယ္၊ ဘယ္သူမွားတယ္ဆိုတာ ထားလိုက္။ တဘက္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာရင္ ဟုိတဘက္က ေၾကနပ္မွာလား။ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡေတြ ပိုျပီး ႀကီးသြားမယ္။”

၀မ္းနည္းစြာ ဆိုပါမည္။ အထက္ပါ စကားလံုးအရ ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြသူ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သို႕ျဖစ္ လွ်င္ သူမသည္ အမွန္တရားကို ျမတ္နိုးသူ၊ အမွန္တရားကို အေလး အနက္ ထားကာ ေဖၚထုတ္မည့္သူ၊ အမွန္တရားအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ မည့္သူဟု ေျမွာ္လင့္နိုင္ပါေတာ့မည္လား။

သူမအေနျဖင့္ အမွန္တရားမွာ အဓိကမဟုတ္ေတာ့။ အမွန္တရားကို ဖိနွိပ္၊ ခ်ိဳးနွိမ္၊ က်ဴးလြန္မႈပင္ ျဖစ္ေစဦး၊ ယင္းကို ေဖၚထုတ္ဘို႕မွာ ပဓါနမက်ေတာ့။ အမွန္တရားကို ဖိနွိပ္၊ ခ်ိဳးနွိမ္၊ က်ဴးလြန္သူ မေၾကနပ္ မွာပင္ စိုးရိမ္ေနရသည္။ ထိုသူ မေၾကနပ္ေအာင္ သြားမလုပ္နွင့္။ ျပသနာေတြ ပိုျပီး တက္လာနိုင္သည္။ ပဋိပကၡေတြ ပိုျပီး ႀကီးထြားသြား နုိင္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ပဋိပကၡေတြ ၾကီးထြားမလာေစေရးအတြက္ ထိုသူမၾကိဳက္ေအာင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္မေျပာနွင့္ဟု ဆိုလိုျခင္းပင္။ ယင္းမွာ အမွန္တရားကို ဖိနွိပ္၊ ခ်ိဳးနွိမ္၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ေစဦးေတာ့ ထိုသူမ်ား ေၾကနပ္ေစေရးက အဓိကကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။

ေရွးသေရာအခါ၌ “မတရားတဲ႕ အမိန္႕အာဏာ ဟူသမွ်၊ တာ၀န္အရ၊ ဖီဆန္ၾက။” ဟူ၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေၾကြးေၾကာ္သံ ထုတ္ကာ လူထုကို လႈံ႔ေဆာ္စည္းရံုးခဲ့ဘူးသည္။ ထိုေၾကြးေၾကာ္သံကို ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၀ိုင္း၀န္းေရးသားခဲ့ၾကစဥ္က “တာ၀န္အရ” ဟူေသာ စကားလံုးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ထည့္သြင္းခဲ့ သည္ဟု ေလ့လာရသည္။ ယခု ဒီခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အဆိုပါေဆာင္ပုဒ္ကို မည္သို႕ သေဘာထားပါဦးမည္နည္း။ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း၌ မတရားတဲ့ အမိန္႕အာဏာမ်ား ကင္းစင္သြားျပီျဖစ္သျဖင့္ ယင္းေဆာင္ပုဒ္အား အသံုးျပဳရန္မလိုေတာ့ဟု ေျပာပါမည္လား။ သို႕မဟုတ္ ေဆာင္ပုဒ္ကို “မတရားတဲ႕ အမိန္႕အာဏာ ဟူသမွ်၊ တာ၀န္အရ၊ ငံု႕ခံၾက။” ဟူ၍ ေျပာင္းလဲလိုပါသလား။ ဤသို႕ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလွ်င္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရနိုင္ပါမည္လား။

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တကယ္တန္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္လား။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲကို ရည္ညႊန္းသည့္ အထက္ပါမိန္႕ခြန္းနွင့္ တဆက္တည္းမွာပင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သူမက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ ဆိုရင္ေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္တယ္ လို႕ေျပာပါရေစ။ ဘယ္သူရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကိုေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ပါတယ္။ တရားဥပေဒအရ မွန္မွန္ကန္ကန္ မွ်မွ်တတ မလုပ္ျခင္းဆိုရင္လဲ က်မ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ပါတယ္။” (ၾသဘာသံမ်ား)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထက္ပါ ေျပာၾကားခ်က္ကို လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုရပါမည္။ သူမ၏ ရိုးသားသည့္ ေစတနာလည္း ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ဆိုရလွ်င္ ယခုအခ်ိန္အထိမူ လူထုအၾကိဳက္ လိုက္ျပီး ေျပာသည့္အဆင့္၊ အေျပာသက္သက္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေန ေသးသည္။ လက္ေတြ႕၌ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ မည္သည့္လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ တစံုတရာကိုမွ် ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုႀကည္ကိုယ္တိုင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္်နေၾကာင္း မၾကားသိရပါ။ သာမန္လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈအဆင့္ကို ေက်ာ္ရံု သာမက စစ္ရာဇ၀တ္မႈၾကီးကို က်ဴးလြန္သည့္အဆင့္သို႕ ေရာက္ေနပါျပီ။ သာဓကတခု ျပပါမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေဒသတခုအတြင္း က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည့္ မိသားစု တစုအား စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ မႈခင္းတခုကို အက်ဥ္းမွ် ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါမည္။ ကာယကံရွင္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးအရ ၄င္းတို႕၏အမည္နွင့္ ျဖစ္ပြားရာေဒသကိုမူ ဤတြင္ ေဖၚျပမည္မဟုတ္ပါ။

အစိုးရစစ္တပ္မ်ား ၄င္းတို႕၏ ရြာအတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ရြာအတြင္းတြင္ တုိက္ပြဲလည္း မျဖစ္။ မည္သည့္ ေကအိုင္ေအစစ္သားမွ် လည္း မရွိ။ ရြာသူရြာသားမ်ား အားလံုးနီးပါးမွာ ေၾကာက္လန္႕၍ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႕မိသားစုတြင္ သားသမီးနွစ္ဦး ရွိသည္။ ခင္ပြန္း၏ဖခင္မွာ အသက္ကိုးဆယ္ အရြယ္အဖိုးအို ျဖစ္သည္။ ၄င္းလည္း အတူတကြ တအိ္မ္တည္း ေနထိုင္ခဲ႕ၾကသည္။ ခင္ပြန္းက ဖခင္အိုၾကီး ကိုပါ တပါတည္း ေခၚေဆာင္ကာ မိသားတစုလံုး ထြက္ေျပးၾကရန္ ျပင္ဆင္ရာ ၄င္းက တူးတူးခါးခါး ျငင္းဆန္သည္။ သူ အသက္ၾကီးျပီျဖစ္၍ အျခားေနရာသို႔ မသြားလိုတာ့။ သြားလည္း မသြားနိုင္ေတာ့။ သူ တသက္လံုးေနထိုင္ခဲ့သည့္ ဤရြာမွာပင္ အေသခံေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။

သို႕နွင့္ ခင္ပြန္းသည္မွာလည္း ဖခင္အိုၾကီးကို ပစ္ထားျပီး မသြားရက္နိုင္ သျဖင့္ ဇနီးနွင့္ ခေလးနွစ္ဦးကို အျခားရြာသူ ရြာသားမ်ားနွင့္အတူ ထြက္ေျပးနိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးလိုက္သည္။ သူကမူ ဖခင္အိုၾကီးနွင့္အတူ ရြာနွင့္ မလွမ္းမကမ္း တေနရာတြင္ ေတာစပ္ထဲတြင္ ပုန္းေအာင္း က်န္ခဲ့သည္။ သစ္ခက္သစ္ရြက္မ်ားကို အိပ္ယာအိပ္ခင္းသဘြယ္ျပဳ၍ ေျမာက္သတၱ၀ါမ်ားကဲ႕သို႕ သားအဖ နွစ္ဦးအိပ္စက္ နားေနၾကရင္း ရြာတြင္းရွိ အစိုးရစစ္ေၾကာင္း၏ အ၇ိပ္အေျခကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ဇနီးနွင့္ ခေလးနွစ္ဦးမွာ သြားလာေရး အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္ သန္းျပီး ဒုကၡသည္စခန္းတခုသို႕ ေရာက္သြားၾကသည္။ ခင္ပြန္းသည္က ၄င္းတို႕တြင္ရွိေသာ တရုတ္ဖံုးကို သံုး၍ ဇနီးထံ အစိုးရ စစ္ေၾကာင္း၏ အေျခအေနကို ဆက္တိုက္ေျပာျပေနရင္း အားေပးနွစ္သိမ္႕ခဲ့သည္။

“မိန္းမေရ။ မပူနဲ႕ကြ။ စစ္သားေတြ ရြာကေန ထြက္သြားၾကေတာ့မယ္။ ငါတို႕အိမ္ကေလး အခုအခ်ိန္အထိ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ မင္းတို႕က်မၼာ ေအာင္ေန။ စိတ္မပူနဲ႕။” ယင္းသို႕ အထပ္ထပ္ အားေပးေနသည့္အတြင္း သူ႕မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္မွာပင္ စစ္သားမ်ားက သူတို႕မိသားစု၏ အိမ္ကေလးအပါအ၀င္ ရြာအတြင္းရွိ အိမ္အခ်ိဳ႕ကို မီးရွိဳ႕လိုက္ၾကသည္။ ခင္ပြန္းသည္မွာ ၾကည့္ေနရင္းမွပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကီးမားစြာ ထိိခုိက္ခံစားလိုက္ရသည္။ အရူးတပိုင္းမွ် ျဖစ္သြားခဲ႕သည္။ ရြာအတြင္းမွ အစိုးရစစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ သူ႕မိသားစုရွိရာ ဒုကၡသည္စခန္းသို႕ သြားေရာက္ျပီး မေနနိုင္။ ဖခင္အိုၾကီး ကို ေစာင့္ေရွာက္ျပီး ေနရသည္။ ေနစရာအိမ္မရွိ။ စားစရာ လည္းမရွိ။ မီးေလာင္ျပီး က်န္ခဲ့သည့္ စပါးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ရွာေဖြကာ ထုေထာင္း အခြံခြ်တ္ ခ်က္ျပဳတ္ျပီး ဖခင္အိုၾကီးကို ေကြ်းေမြးရ သည္။

ဤသည္မွာ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ပါ။ ထိုမိသားစုမွာ ယခုတိုင္ အသက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အလားတူ နိုင္ငံတကာ စစ္ရာဇ၀တ္ မႈေျမာက္သည့္မႈခင္းမ်ိဳးမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ “လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမွန္သမွ်ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ပါတယ္” ဟူ၍ ကမာၻသိေၾကျငာကာ လူထုအမ်ား၏ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ၾသဘာလက္ခုပ္မ်ားကို ခံယူခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မည္သည့္ အမႈအခင္းတခုတေလကိုမွ် အေရးယူကိုင္တြယ္ေနသည္ဟု မၾကားမိပါ။

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕က လိုင္ဇာတြင္ စစ္အစိုးရတပ္ မ်ားက လက္နက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ အရပ္သား သံုးဦး ေသဆံုး၊ ေလးဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း စစ္ရာဇ၀တ္မႈ အထင္အရွား ပင္။ “အရပ္သား လူထုေတြ ေသေၾကတဲ့အထိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္္ ကန္႕ကြက္ပါတယ္။” ဟူ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နုတ္ကေလးမွ်ပင္ ဖြင့္ဟျခင္း မရွိပါတကား။

“က်မက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မေျပာလို႕ မေၾကနပ္ရင္ မေၾကနပ္ပါေစ ရတယ္။” ဟူ၍ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေျပာခဲ့သလိုပင္။ သူမသည္ မည္သူ ေၾကနပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေၾကနပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဂရုစိုက္လိမ့္ မည္မဟုတ္ ဟူသည့္ အေနအထားမ်ိဳးနွင့္ ခပ္တင္းတင္းပင္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေတာ့မည္လား။ စိုးရိမ္မိသည္မွာ အမွန္ပင္။ ဒီမိုကေရစီ ေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးအတြင္းမွာပင္ လူထုအသံဟူသည္မွာ အဓိပၸါယ္ေရာရွိရဲ႕ လား။ နိုင္ငံတကာစစ္ရာဇ၀တ္မႈ ကဲ့သို႕ေသာ မႈခင္းၾကီးမ်ားကိုပင္ ဥပကၡာျပဳထားေနလွ်င္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ မည္သည့္အခါတြင္ ရနိုင္ပါ မည္နည္း။ အစရွိသျဖင့္ ေတြးေတာစရာ တပံုတပင္ ရွိလာပါေတာ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္သည့္အခါတြင္ အက်ိဳးရွိနုိင္မည္နည္း။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲအရွိန္ျပင္းထန္လာ သည္နွင့္အမွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆို သံမ်ား ပို၍ ပို၍ က်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားလာရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည္ ဆိုေစဦး။ မည္သည့္အေနအထားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည္မွာ အေရးၾကီးလာသည္။ အမွန္တရားကို မေဖၚထုတ္၊ အမွန္တရားဘက္မွ မရပ္တည္ဘဲ၊ အလယ္မွာေနသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ မရွင္းမရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာလွ်င္ နစ္နာမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာနိုင္မလား ဟူ၍ ရိုးသားစြာ စိုးရိမ္မိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။

စစ္အစိုးရဘက္က နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္မည္ဟု ကမ္းလွမ္းရာတြင္ ဦးေအာင္မင္းက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေပးနိုင္သမွ် အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးေပးသြားမည္ဟု ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးေအာင္မင္း ဆိုလိုသည့္ ဥပေဒေဘာင္ ဆိုသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေဘာင္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

လိုင္ဇာကို လက္နက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္ခတ္ျပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ၇က္ေန႕တြင္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရး ဒု-၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္၏ အေျပာကို ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ အဓိကျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ ေကအိုင္ေအအား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးေစျခင္သည္မွာ တပိုင္းေသေလာက္ေအာင္ ဆႏၵရွိေနသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အပစ္ရပ္ျပီးလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား တရုတ္ကို ေရာင္းခ်ုနိင္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္နယ္စပ္ ကို ျဖတ္သန္းသြားသည္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လံုျခံဳစြာလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္။ အစိုးရလိုင္စင္ခ်ေပးထားသည့္ ေက်ာက္ တြင္းတူးကုမၸဏီမ်ားက တူးယူထားျပီး ဖားကန္႕ေဒသ ဂိုေဒါင္မ်ားအတြင္း မွာ ပင္ေအာင္းေနသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားကို ထုတ္ယူကာ ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ခင္းက်င္း ေရာင္းခ်နိုင္ေတာ့မည္။ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္ုးကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ျဖတ္သန္းျပီး တရုတ္ျပည္ဘက္သို႕ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားကို ေဖါက္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္ရွာနိုင္ေတာ့မည္။

သို႕ျဖစ္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဦးတည္၍ ထိုးစစ္ၾကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲ၊ စစ္ေရးအရ အၾကီးအက်ယ္ ဖိအားေပး၊ အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္ေနၾက သည္ကို သိပါလွ်က္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ကိုပါ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အရပ္သားမ်ား ေသေၾကသည္အထိ စစ္ျဖစ္ေနျပီဟု တကမာၻလံုး က သိသြားလွ်င္ နွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ ရပ္ၾကဘို႕ ဖိအားေပးမႈမ်ား အားေကာင္းေကာင္းနွင့္ က်ေရာက္လာမည္။ အပစ္အခတ္ခ်က္ျခင္းရပ္ ဟူေသာ အသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္လာမည္။ ထိုအခါတြင္ အစိုးရဘက္ကေတာ့ အပစ္ရပ္ရန္ အသင့္ရွိပါလွ်က္ ေကအိုင္ေအက မိုက္မိုက္ကန္းကန္း ဆက္တိုက္ေနသျဖင့္ မေသသင့္ ေသာ လူထုမ်ား ေသေၾကေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစိုးရက အသံေကာင္း ဟစ္ဦးမည္။ ဤသည္မွာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။

ယင္းအမွန္တရားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိျမင္ဘို႕ ၾကိဳးစားပါမည္ လား။ သိျမင္သည္ ထားဦးေတာ့ ကမာၻသိေအာင္ ေဖၚထုတ္၇ဲပါမည္လား။ “စစ္ပြဲဆုိရင္ ဘာစစ္ပြဲမွ မႀကဳိက္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈကိုလည္း မႀကဳိက္ ဘူး။” ဟူ၍သာ တတြတ္တြတ္ ရြတ္ေနရံုမွ်ဆိုလွ်င္မူ ဦးသိန္းစိန္၏ စစ္အစိုးရက မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္ပါမည္။ နွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္၇ပ္စဲ ေရးသာ အဓိကျဖစ္ျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သက္ဆိုးရွည္ေစ မည့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုသာ ဦးတည္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား၏ အရင္းခံမွာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးျပသနာျဖစ္သည္။ ယင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း သည့္ အမွန္တရားမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ တိုင္းရင္း သားျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ ေဖၚေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အလုပ္မျဖစ္နိုင္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီး (၁၁) ဖြဲ႕နွင့္ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီက ေျပာၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္တဖြဲ႕ျဖစ္ သည့္ ေကအိုင္အိုကလည္း ယင္းအတိုင္းပင္ ရပ္တည္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ေတာင္းဆိုသည္။ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕ မွာပင္ ေကအိုင္အို၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလနန္း၏ ေအာက္ပါ အင္တာဗ်ဴးကို ေလ့လာပါ။

“အဓိကကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ေျပာဆုိေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုကို ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ဖို႔ပါပဲ။ အရင္တုန္းက (အစိုးရက) ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးဘို႕ မေျပာဘူး။ ဒီေနာက္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရေအာင္လို႕ ေျပာလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ရင္ထဲမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကပဲ လုပ္ေဆာင္သြားၾက မယ္ ဆုိတာမ်ိဳး။ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥလည္း အေျဖေကာင္းရႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေတြ လုိလားေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္ စုကို အေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို ပံုေဖာ္သြားမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ဒီကိစၥ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေျပလည္သြားမွာပါ။ အခု သူတုိ႔ ဆႏၵရွိၿပီး အခု ေဖာ္ထုတ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ေအးၿငိမ္းသြားႏုိင္ တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။”

လမ္းနွစ္သြယ္မွာ ရွင္းေနပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို အျမန္ဆံုးလုပ္၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္ကို ေျမွာထားကာ ေကအိုင္အိုအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္အတြင္းသို႕ ျပန္လည္ရိုက္သြင္းရန္ သာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ၁၅ နွစ္တာ အခ်ိန္ဆြဲကာ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္သည္ မည္သည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို သြားမွန္းမသိေသာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဟူသည္ကို ေနာက္ထပ္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ဆြဲကာ က်င္းပသြားရန္မွာ မည္သို႕မွ် အခက္အခဲမရွိနိုင္ပါ။ ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ နိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သို႕ျဖစ္၍ ေကအိုင္အိုသည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ တိက်ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို ၾကိဳတင္အာမခံခ်က္ ရထားလိုပံုရွိသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ေဖၚထုတ္က်င့္သံုးရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပီးကထဲက ေကအိုင္အိုက ပိုမို အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း ထပ္ခါထပ္ခါ တင္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အေျခခံေပၚတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည္ဟု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက တရား၀င္ ေၾကျငာ ျပီး ေနာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္ခံ၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္ ပါ၀င္သြားလိုပံုရသည္။ ဤသည္မွာ ေကအိုင္အို ေလွ်ာက္လွမ္းလို ေသာ နိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းဟု စာေရးသူ နားလည္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲကို အဓိကထားလွ်က္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ဆိုပါက ဤလမ္းနွစ္သြယ္အနက္ မည္သည့္လမ္းေပၚတြင္ ရပ္တည္၍ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ အလယ္မွာ ရပ္ျပီး နွစ္ဘက္ေၾကနပ္ေအာင္လုပ္ရန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ေဆြးေႏြးညွိနိုင္းၾကပါ၊ စကားေျပာၾကပါဟု ဆိုကာ စစ္အစိုးရ အလိုက် ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္အတြင္းသို႕ ေခၚသြင္းသည့္ အလုပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေျမွာ္လင့္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ နုိ၀ဘၤာလ (၂) ရက္ေန႕တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက တိုင္းရင္းသားေတြ လုိလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ဟုဆိုကာ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမူၾကမ္း တခုေရးသားရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္နွင့္ ေဒၚနန္း၀ါနုတို႕အား တာ၀န္ေပးခဲ့ သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးခ်ိန္မွစ၍ ဖက္ဒရယ္ကို ခြဲထြက္ေရးဟူ၍ ၀ါဒျဖန္႕ကာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္၊ ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရးဟူသည္ကို အေၾကာင္းျပကာ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု လူထုတရပ္လံုးကို နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ဖက္ဒရယ္ဟူသည္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ပံုျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ၀န္ခံလာခဲ့ရျပီျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာပင္ တည္ေဆာက္၍ ရနိုင္သလိုလို ပံုေဖၚကာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆက္လက္လွည္႕ဖ်ားရန္ ၾကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။