Friday, January 18, 2013

တ႐ုတ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပႆနာ

(ေဒါန္းမာန္ဟုန္)

(17 January 2013 ရက္စြဲပါ the Diplomat မွ David Cohen ေရးသားေသာ China’s Myanmar Problem ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ႏိုင္ငံျခားမွေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေနသည္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာက စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ေနသည္မွာ အဆိုျပဳထားေသာ ေရေလွာင္တမံေနရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရေရးျဖစ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုေရေလွာင္တမံမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက မလိုလားေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ အေရးႀကီးေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသစ္တဖန္ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးသို႕ ေရာက္ရွိလာကာ အိမ္နီးခ်င္း ယူနန္အစိုးရသည္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံရေတာ့မည္ဟု တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက သတင္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယူနန္တြင္ စစ္တပ္မ်ား နယ္စပ္သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းထားရၿပီး ကခ်င္သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာေဒသမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံရန္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားရပါသည္။


တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွလူမ်ား ေန႕စဥ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာေနၾကသည္မွာ ပံုမွန္လိုျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္တြင္ ယူနန္နယ္စပ္၌ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပႆနာမွာ အေကာင္းအဆိုးေရာလွ်က္ရွိပါသည္။ ၎သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကိုးကန္႕ျပႆနာတြင္ ဒုကၡသည္ ၃၇၀၀၀ ဦးအား ေနရန္ေနရာႏွင့္ စားစရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးက်ဴးမႈ အသင့္အတင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဘက္စလံုးကို အပစ္အခတ္ရပ္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖိအားေပးခံခဲ့ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေႏြက Human Right Watch က စြပ္စြဲခဲ့ရာတြင္ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားကို တ႐ုတ္က ႏွင္ထုတ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။

ကိုးကန္႕ႏွင့္ ကခ်င္ျပႆနာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏ ကိုင္တြယ္ပံုျခားနားရျခင္းမွာ အဘယ္အေၾကာင္းရင္းခံေၾကာင့္နည္း။ အဓိကအားျဖင့္ ျပႆနာ အႀကီးအေသးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ တ႐ုတ္စကားကိုသာေျပာေသာ ဝ ႏွင့္ နယ္စပ္ျခင္းထိစပ္ေနေသာ ကိုးကန္႕သည္ တ႐ုတ္ကုန္သည္အမ်ားစု အေျခခ်ေနထိုင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေနသည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတင္ပို႕ၿပီး သစ္မ်ား ေမွာင္ခို ဝယ္ယူပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကိုးကန္႕ ပဋိပကၡတြင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ စည္းစိမ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္က စိတ္အခန္႕မသင့္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က Drew Thompson ေရးသားေသာေဆာင္းပါးတြင္ ကိုးကန္႕ျပႆနာကို တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ဘေလာ့ဂါမ်ားက တ႐ုတ္၏အားနည္းခ်က္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္သကဲ့သို႕ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ေကာက္ၾကပါသည္။ ၎ကို အျငင္းပြားေနေသာ နယ္ေျမကိစၥမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ နယ္ေျမျပႆနာမ်ားမွာ အေလးအနက္ထားရမည့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒပင္ျဖစ္သည္။ (ပါတီက တ႐ုတ္၏အင္အားမွာ တရားဝင္မႈအတြက္ မူလအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ပါသည္။) ကိုးကန္႕အေရးအခင္းတြင္ တ႐ုတ္သည္ ယခုျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးႀကီးၾကပ္သည့္ ပါတီအႀကီးအကဲျဖစ္ေနသည့္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ Meng Jianzhu ကို ယူနန္သို႕ေစလႊတ္၍ ဒုကၡသည္ကိစၥတုန္႕ျပန္ေရး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစခဲ့ပါသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ဆန္႕က်င္စြာ ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြက ကခ်င္ဒုကၡသည္ျပႆနာတြင္ တ႐ုတ္၌ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကသာ ကိုင္တြယ္ခဲ့ရာ ဤကိစၥကို Beijing ႕ ဦးစားေပးအဆင့္နိမ့္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကသာ ကိုင္တြယ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားေရာက္လာပါက ႏို္င္ငံတကာ၏ေဝဖန္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု စာေရးသူကေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည္စံုစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ေလာ ဆိုသည္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားလက္ခံရမည့္အေရးကို အလြန္အမင္းစုိးရိမ္လွ်က္ရွိပါသည္။ Human Right Watch မွတ႐ုတ္ဆိုင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲ Sophie Richardson က စာေရးသူအားေျပာျပရာတြင္ တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီမ်ားစြာေပးမိျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားပိုမိုဝင္ေရာက္ရန္ အားေပးသလိုျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းဆိုပါသည္။ ယခုကိစၥတြင္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားကိစၥကို ဤနည္းအတိုင္းသာစဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအတိုင္းမစဥ္းစားဘဲ မျဖစ္ႏို္င္သည့္ကိစၥတစ္ခုမွာ ယခုကခ်င္ကိစၥအေပၚ တ႐ုတ္ကအေလးအနက္စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥအျဖစ္ ခံယူျခင္းရွိမရွိေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသာပေတးေန႕က တ႐ုတ္ျပည္မွ ကခ်င္မ်ားသည္ နယ္စပ္တြင္ဆႏၵျပ၍ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္က ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ဆႏၵျပ႐ံုမွ်ျဖင့္ ဖိအားမ်ားမ်ားျဖစ္မလာႏို္င္ဟု ထင္ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ၾကားဝင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနၿပီး မင္ဒရင္းဘာသာျဖင့္ ဂ်ိန္းေဖာဟုေခၚေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စု ၅၅ ခုတြင္ ပါဝင္ေနရာ ႏို္င္ငံရပ္ျခားရွိ ဟန္ တရုတ္အသိုင္းအဝိုင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိၿပီဟု တရုတ္ကယူဆလာလွ်င္မူ ဖိအားအျဖစ္ဖန္တီးေပးႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။

ပို၍စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ တရုတ္အေပၚ အဆိုပါကခ်င္ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားေရးသားေဖာ္ျပထားမႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္နယ္စပ္ တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္သို႕ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားက်ေရာက္ေသာအခါ ႀကီးမားေသာ ေစာဒကတက္မႈမ်ားမရွိေသာ္လည္း ႏို္င္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက ကုန္သြယ္မႈတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိပံုကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သတင္းမ်ား ေရးသားခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ျမိဳ႕မ်ားရွိ ဆိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဳးမ်ားျပဳလုပ္ထားျပီး ျမန္မာေဖာက္သည္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ားစကတည္းက မလာေတာ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

Foreign Policy ကလည္း ေဆာင္းပါးေရးသားထားရာတြင္ တရုတ္ပညာရွင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီသို႕သြားေနေသာ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ားေလွ်ာ့ခ်၍ နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္မူ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ပါက အက်ိဳးရွိမရွိအကဲျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေနပါေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ျပီခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္သည္ တရားဝင္အစိုးရမ်ားကိုသာ ေထာက္ခံကူညီသည့္မွတ္တမ္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိခဲ့ရာ အက်ိဳးရွိသည္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆန္႕က်င္ခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္အေရးႀကီးေသာကိစၥျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ေရေလွာင္တမံမ်ားကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားကယံုၾကည္ေနသည္မွာကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာကစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ေနသည္မွာအဆိုျပဳထားေသာ ေရေလွာင္တမံေနရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရေရးျဖစ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုေရေလွာင္တမံမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက မလိုလားေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ အေရးႀကီးေနပါသည္။

အဆိုပါေရေလွာင္တမံမ်ား ၿပီးစီးသြားခဲ့ပါကထြက္ရွိေသာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအမ်ားစုကို ယူနန္သို႕ေပးပို႕မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ယူနန္အစိုးရမွာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားဖယ္ရွားရန္ ဖိအားအေတာ္အတန္ အေပးခံေနရရာ အဆိုပါေရေလွာင္တမံမ်ားမွာ သန္႕ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ျမစ္ဆံုဆည္ျပန္လည္စတင္ရန္လည္း တရုတ္ကစိတ္အားထက္သန္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရုတ္အေနျဖင့္ ယခုတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈကို စိတ္ထဲ၍ လက္သင့္မခံေသာ္လည္း က်ိတ္၍ဝမ္းသာေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရုတ္၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစကာမူ ျဖစ္သင့္သည္ဟု တြက္ဆေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။