Saturday, January 5, 2013

ကခ်င္=ဗမာ သမိုင္း (အပိုင္း-၂) ။

(ကုိ၀ုိင္ FB မွ)


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္သည့္ ဖဆပလညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း မတင္ျပခင္၊ ေတာင္တန္း ေဒသ တိုင္းရင္းသား တို႔ႏွင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ သမိုင္းဝင္ (ပင္လံု) စာခ်ဳပ္ ပါ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုသည္။


ပင္လံုစာခ်ဳပ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ရက္၊ ၁၉၄၇ ခု။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔သည္ (၁၂-၂-၄၇) ေန႔တြင္ သမိုင္းဝင္ ပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ညီလာခံ အစတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က “ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေနရာမွာ ေျပာၾကားခ်င္တဲ့ စကားေတြ အားလံုး အေဆြေတာ္တို႔ကို ေျပာျပခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္။ ဗမာႏွင့္ေပါင္းျပီး လြတ္လပ္ေရး အတူတူ ယူမလား၊ မယူဘူးလား ဆိုတာကို အေဆြေတာ္တို႔ ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ။ က်ဳပ္တို႔ဗမာေတြက လြတ္လပ္ေရးယူေတာ့မယ္၊ ဒီကိစၥ အေဆြေတာ္တို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ျပီးျပီ ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။ က်ဳပ္တို႔က အေဆြေတာ္တို႔ကို အဓမၼ မတိုက္တြန္းဘူး ”ဟု အဖြင္႔မိန္႔ခြန္းတြင္ တိုတိုပဲေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။  
(ပင္လံုညီလာခံသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဦးေဖခင္၏ေျပာျပခ်က္)

တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ၾကားျဖတ္ဗမာ အစိုးရႏွင့္ ခ်က္ျခင္းပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္း၊ကခ်င္၊ခ်င္း တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရး ကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ ရရွိလိမ့္မည္ဟူေသာအားျဖင့္ သေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္မည္သူ မရွိပဲ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။


၁။ ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (တစညဖ) ၾကိဳးကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္အရ ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုဘုရင္ခံကေရြးခ်ယ္၍ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ ရန္ အတြက္ ဘုရင္ခံ၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရမည္။

၂။ ဤအတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ခန္႔ထား၍ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထံုးနည္းဥပေဒအရ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ အာဏာလက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေစရမည္။ ဤနည္း လမ္းမ်ား အတိုင္း နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာ ကို ေပးအပ္ရမည္။

၃။ အဆိုပါ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ၎ႏွင့္လူမ်ဳိးျခင္းမတူေသာ ဒုတိယ အတိုင္ပင္ခံႏွစ္ဦးက ကူညီေပးရမည္။ ေရွးဦးစြာ ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ၎တို႔အသီးသီးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္နယ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႕သည္ ထံုးနည္းဥပေဒအရတြဲဖက္တာဝန္ယူရသည့္ မူအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ေစရမည္။

၄။ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္လူၾကီးအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏တစ္ဦးတည္း ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ပါဝင္ေစရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးႏြးၾကသည့္အခါ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိေစရန္ ရမည္။

၅။ အထက္တြင္ သေဘာတူညီသည့္အတိုင္း ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကို တိုးခ်ဲ႔မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ ေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုခံစားေနရေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မည္သည့္ နည္းႏွင့္မဆို တစံုတရာ လက္လြတ္ေစရန္ အဆိုပါေကာင္စီက ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေစရ။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာနုန္းျပည့္ရွိေစရမည္ဟူေသာ မူကို သေဘာတူညီၾကသည္။

၆။ ပူးေပါင္းထားျပီးသည့္ ျပည္ေထာင္စု ဤျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း သီးသန္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခု နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္၍ တည္ေထာင္ရန္ ကိစၥမွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ သီးျခား ျပည္နယ္တစ္ခု ထားရွိသင့္ေၾကာင္းကို သေဘာတူညီၾကသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ရန္ အလို႔ငွာ ပထမေျခလွမ္း အေနျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအက္ဥပေဒအရ ေနာက္ဆက္တြဲပါ စာရင္းပါ အပိုင္း(၂)ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ နယ္စပ္ေဒသအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဴလ္ႏွင့္ ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရမည္။

၇။ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္သူနယ္သားတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားနိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

၈။ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူၾကသည့္အစီအစဥ္မွာ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္နယ္စုတြင္ ယခုအပ္ႏွင္းထားျပီးေသာ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိုယ္ပို္ငအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိရန္။

၉။ ဤစာခ်ဳပ္တြင္သေဘာတူညီၾကသည့္ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားမွ ကခ်င္ေတာင္တန္း နယ္မ်ား နွင့္ခ်င္းေတာင္တန္းနယ္မ်ားက ရသင့္ရထိုက္ေသာ ဘ႑ာေရးအကူအညီကို ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိေစရ၊ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္စု၏ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႕ ကခ်င္ေတာင္တန္းႏွင့္ခ်င္းေတာင္တန္း မ်ားအတြက္ အလားတူ အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိက်င့္သံုးရန္ျဖစ္နိုင္မည္၊ မျဖစ္နိုင္မည္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီက နယ္စပ္ေဒသမ်ား အတိုင္ ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဒုတိယအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္တို႔ႏွင့္ အတူ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ ရမည္။

ထိုသမိုင္းဝင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၌ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေသာ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾက ပါသည္။ ဗမာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အသီးသီးက လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ဗမာ ကိုယ္စားလွယ္- 
(ပံု) ေအာင္ဆန္း

ကခ်င္ ကိုယ္စားလွယ္-
(ပံု) ဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာင္(ျမစ္ၾကီးနား) ။
(ပံု) ဒူဝါေဇာ္ရစ္ (ျမစ္ၾကီးနား) ။
(ပံု) ဒူဝါ ဒိန္ရတန္ (ျမစ္ၾကီးနား) ။
(ပံု) ဒူဝါေဇာ္လ (ဗန္းေမာ္) ။
(ပံု) ဒူဝါေဇာ္ေလာန္ (ဗန္းေမာ္) ။
(ပံု) ဦးလဘန္ဂေရာင္း (ဗန္းေမာ္)

ခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္-
(ပံု) ပိုးလႊာမႈန္း (ေအတီအမ္၊အိုင္တီအိုင္(စ္)အမ္းဖလမ္း) ။
(ပံု) ပိုးေသာင္စာခပ္ (ေအတီအမ္၊တီးတိန္) ။
(ပံု) ပိုးကြယ္မန္း (ေအတီအမ္၊ ဟားခါး )

ရွမ္း ကိုယ္စားလွယ္-
(ပံု) ခြန္ပန္းစိန္ (ေတာင္ပိုင္စဝ္ဖလံုး) ။
(ပံု) စပ္ေရြသိုက္ (ေညာင္ေရႊစဝ္ဖလံုး) ။
(ပံု) စပ္ဟုန္ဖ (ေျမာက္ပိုင္းသိႏၷီစဝ္ဖလံု) ။
(ပံု) စပ္ႏြံ (ေလးခ်ား စဝ္ဖလံု) ။
(ပံု) စပ္စံထြန္း (မိုင္းပြန္ စဝ္ဖလံု) ။
(ပံု) စပ္ထမ္းေအး (တာမိုင္းခမ္းစဝ္ဖလံု) ။
(ပံု) ဦးျဖဴ (သထံု စဝ္ဖလံု၏ကိုယ္စားလွယ္) ။
(ပံု) ခြန္ဖံု (ေျမာက္ပိုင္း သိႏၷီ ) ။
(ပံု) ဦးတင္ေအး ။
(ပံု) ဦးထြန္းျမင့္ ။
(ပံု) ဦးၾကာပု ။
(ပံု)  ဦးခြန္ေစာ ။
(ပံု) စဝ္ရဖ ။
(ပံု) ဦးခြန္ထီး ။  တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ပင္လံုညီလာခံက်င္းပျပီးေနာက္ မိမိတို႔ ေဒသ အသီးသီးတြင္ လူထုအစည္းအေဝးပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ ညီလာခံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ သေဘာတုညီခ်က္မ်ားကို ေဒသျပည္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

ေရွ႔ အပိုင္း(၁) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျပလည္မႈမရ၍ ျပန္ေတာ့မည္ ဒူဝါၾကီးမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္နွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ၾကည္ညိဳေလးစား ယံုၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ညီလာခံ ျပန္လည္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ အတိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရးကို ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁/၆တြင္ “ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္မ်ားဟူ၍ ယခင္ က ေခၚတြင္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ နယ္ေျမတစ္ခု အျဖစ္ သီးသန္႔ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ထို ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္ နယ္ေျမကို ဤမွေနာင္အခါတြင္ ( ကခ်င္ျပည္နယ္)ဟူ ေခၚဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ” ဟု ေရးဖြဲ႔ထားသည့္ အတိုင္း ျမစ္ၾကီးနား အပိုင္း(၁)၊(၂) ႏွင့္ ဗန္းေမာ္အပိုင္း (၁)၊(၂)တို႔အား ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ ေပါင္းစည္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟု သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ နယ္ေျမ အက်ယ္အဝန္းသည္ အေရွ႔ေလာင္ဂ်ိ တြဒ္ ၉၆ ံ ႏွင့္ ၉၈ ံ ၄၈ ၾကား ၊ ေျမာက္ လတီ တြဒ္ ၂၃ ံ ၂ရ ႏွင့္ ၂၈ ံ ၅၅ ၾကား ရွိျပီး ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း(၃၄၃၇၉)ခန္႔ ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒုတိယအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ နယ္စပ္မ်ဥ္းအျဖစ္အိႏိၵယနိုင္ငံ၊ တိဘက္ျပည္၊ တရုတ္ျပည္ တို႔မွ နယ္ေျမသတ္မွတ္ယူ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။