Saturday, January 5, 2013

ကခ်င္=ဗမာ သမိုင္း (အပိုင္း-၃)

(ကုိ၀ုိင္ FB မွ)


နိုင္ငံေရး အကင္းပါးေသာ ဦးႏုက ကခ်င္မ်ားကို ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးသည့္အတြက္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထံမွ ဂတိ တစ္ခု ေတာင္းပါသည္။ ထိုဂတိမွာ “ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ ဘယ္ေတာ့ အခါမွ ျပည္ေထာင္စုမွ မခြဲထြက္ရန္” ဟူေသာ ဂတိစကားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကို ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ကို ထည့္သြင္းမထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ ၁၉၄၈-ခု၊ ဇႏၷဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔ နံနက္(၄)နာရီတိတိ တြင္ ျဗိတိသွ်အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ျပီးေနာက္ (၆)ရက္ အၾကာတြင္ ဇႏၷဝါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို တရားဝင္ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး “ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔” ဟု သမိုင္းဝင္ သတ္မွတ္ ေခၚတြင္ခဲ့ပါသည္။


ထိုေန႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ့ စီတာပူ၊ မေနာကြင္း၌ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္မေနာပြဲကို စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ထို မေနာပြဲသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ သမၼတၾကီး (ဦး) စဝ္ေရႊသိုက္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး နံနက္(၈)နာရီတြင္ မေနာ မ႑ပ္ၾကီးကို ဖဲၾကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

( ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔၍ အစိုးရသစ္ေပၚထြန္းခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုးသမၼတမွာ ရွမ္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ရႈ ၾကည့္လွ်င္ ေရွးအခါက ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တြက္ဆနိုင္ပါသည္။)

( ယခုလာမည့္ ၂၀၁၃ ခု၊ ဇႏၷဝါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔သည္ (၆၅)ႏွစ္ေျမာက္ “ ကခ်င္ျပည္နယ္” ေန႔ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဤေဆာင္းပါးေရးခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေန၍ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတို႔အား ေျပာလိုပါသည္။ မိမိတို႔အား စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ စာနာကူညီနိုင္ရန္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း အားလံုး ကို လည္း အမွတ္တရ ရွိေနပါမည္။…စကားခ်ပ္…။)

တဆက္တည္းမွာပဲ သမၼတၾကီးသည္ ပထမဆံုးေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေကာင္စီကိုဖြဲ႔စည္းေပးျပီး ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ ဆမား ဒူဝါ ဆင္ဝါးေနာင္ အား ျပည္နယ္၏ ပထမဆံုးေကာင္စီဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လ်က္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆို ေစခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒစာအုပ္ကို ေကာင္စီဥကၠဌသစ္ လက္သို႔ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသစ္ကိုလည္း တစ္ျပိဳင္ တည္း ဖြဲ႔စည္းလ်က္ ဇႏၷဝါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔ကို “ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔” ဟူ၍ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္တစ္ရပ္အျဖစ္ လူသိရွင္ၾကား အခိုင္အမာ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုေန႔မွစ၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ျပီး မေနာပြဲေတာ္ဟု လူသိမ်ားလ်က္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ ကို က်င္းပေနသည္မွာ ယေန႔တိုင္ထိေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖဆပလ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေခတ္ တြင္ ကခ်င္နိုင္ငံေရးပါတီ(၃)ခုပါသည္။

(၁) ဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုန္ဖန္ (Kung Hpan) ပါတီ ၊

(၂) ဒူဝါေဇာ္ေလာန္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကအဲန္စီ (KNC) ပါတီ ၊

၃။ ဒူဝါေဇာ္ရစ္ ဦးေဆာင္ေသာ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းပါတီ (Pawng Yawng Ram Rawt Hpung ) ပါတီ တို႔ျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုသာမက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားကိုပါ စည္းရံုးျပီး ပါတီစံုစနစ္ကို ပီျပင္စြာ က်င့္သံုးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။

အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးတိုင္း ျပည္နယ္အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔သည့္အခါ ကခ်င္ မဟုတ္ေသာ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားထဲက အမတ္မ်ားကို အနည္းဆံုးဝန္ၾကီးဌာန(၄) ေနရာ၌ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္မွာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခိုင္မာစြာ လက္တြဲခဲ့မႈကို ထင္ရွားေစခဲ့သည္။

၁၉၄၈-ခုမွ ၁၉၆၂-ခု ႏွစ္ ကာလအတြင္းကခ်င္ျပည္နယ္ ေကာင္စီ ဥကၠဌ အသီးသီးမွာ
(၁) ဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာင္
(၂) ဒူဝါေဇာ္ရစ္
(၃) ဒူဝါ ေဇာ္ေလာန္
(၄) ဒူဝါ ဆန္ထဆင္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုး အာဏာမသိမ္းခင္ထိ ဥကၠဌမွာ ဒူဝါေဇာ္ရစ္ ျဖစ္ျပီး ေျခာက္လခန္႔သာ တာဝန္ယူခဲ့ရေသာ္လည္း တိုေတာင္း လွသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ရွိရင္းစြဲထက္ မ်ားစြာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူဟု ေက်ာ္ၾကားသည္။

ဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာင္သည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကိစၥႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ့သို႔အသြား လမ္းခုလပ္မွာေရာက္ဆဲ (၂-၃-၁၉၆၂) ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ ရန္ကုန္ေရာက္ေသာ္ သမၼတရာထူးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ားက “ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းသည့္ အေပၚ ဒူဝါၾကီး ဘယ္လိုျမင္သလဲ” ဝိုင္းေမးၾကရာတြင္ ဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာင္က “ ငါ့လိေမၼာ္ျခံေလာက္ေတာင္မွ စိတ္မဝင္စားဘူး” ဟု ျပန္ေျဖသည္။ ျမစ္ၾကီးနား ျပန္ေရာက္ ေတာ့လည္း ေဆြမ်ဳိးမ်ားက စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကိဳဆိုၾကသည္ကိုေတြ႔ေတာ့ ၎က ဘာမွခံစားမႈ မျပပဲ “ အခုေတာ့ ငါလည္း မင္းတို႕ႏွင့္ဘာမွ မျခားေတာ့ဘူး၊ မင္းတို႔ႏွင့္ အတူတူ ေတာင္ယာခုတ္စားမွာေပါ့” ဟုဆိုေလ၏ ။

ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားထဲတြင္ ပထမဆံုး တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ ရရွိသူမွာ ဗိုလ္မွဴးၾကီး လဖိုင္ခြန္ေနာင္ ( Lahpai Hkun Nawng ) ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ပထမဆံုး အေရးပိုင္ (D.C) သည္ ဒူဝါ လဖိုင္ေဇာ္ဂၽြန္း (Du Wa Lahpai Zau Jun ) ျဖစ္သည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိနိုင္ငံေတာ္ကိုအထူးခ်စ္ျမတ္နိုးျပီးတန္ဖိူးထားတတ္ေသာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္ စြာ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေသာ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ တို႔အား အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔လြတ္ခံ၍ ကာကြယ္တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီးခါစ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္အား ကာကြယ္ရာတြင္လည္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသား တို႔သည္ ထိပ္ဆံုးမွပါဝင္ခဲ့သည္ကို သမိုင္းတြင္ေတြ႔ရွိနိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ေရာင္စံုသူပုန္မ်ား ေပၚေပါက္စဥ္ကာလျဖစ္ျပီး ကခ်င္ တပ္ရင္းမ်ား၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား မွ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တိုက္ခိုက္၍ ကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ (အင္းစိန္တိုက္ပြဲသည္ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္သည္။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။