Saturday, September 22, 2012

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ အစိုးရတပ္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အစုိးရတပ္ အက်မ်ားေန

(ကခ်င္သတင္းဌာန)


ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား-ဗန္းေမာ္လမ္း ေဒါ့ဖုန္းယန္မွ မုန္လုိင္ခ (Munglai Hka) ေအာက္ လြန္ဂ်ယ္ဘြမ္ (Loi Je Bum) တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ တပ္မဟာ (၅) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း (၂၄) ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔သည္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ ခမရ (၃၂၀)ႏွင့္ (၃၈၄) ကို ယမန္႔ေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ညေနတြင္ ဗုံးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရာ အစိုးရတပ္မွ ၁၀ ဦး ေက်ာ္သည္ ေသဆံုး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕တန္းမွ အရာရွိတဦး KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ေသဆံုး ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားကို ထမ္းျပီးျပန္လာေသာ အစိုးရတပ္အင္အား ၃၀ ေက်ာ္ကုိလည္း ဆားကြ်န္းရြာဦးတြင္ ည ၉ နာရီခ်ိန္ခန္႔တြင္ KIA တပ္မ်ား ထပ္မံတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ထပ္၍ေသဆုံးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေရွ႕တန္းမွဆိုသည္။

MAYAN MAKAU KAW SHANA TING GASAT

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Dap Ba (2) Ginra rai nga ai Wanleng lam mayan, Mayan Mare makau kaw KIA Dung (11) na myu tsaw share ninghkring ni hte myen hpyen asuya a hpyen hpung ni mana hkying (10:00pm) ten kawn dai hpawt daw hkying (6:00am) ten ram du hkra gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Gap gasat ai kata lam shiga hpe gaw hkrat tup rai n chye lu shi ai.

KIO ႏွင့္သကၤာမကင္း ဖမ္းဆီးသူမ်ား ကို ျမန္မာအစိုးရ စရဖမ်ား မဖြယ္မရာ ျပဳမူႏွိပ္စက္

(http://burmese.kachinnews.com)

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ႏွစ္ဦးအား စစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံခိုင္းသည္ထိ ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ သမတၱ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ စာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာသူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ မတရား ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ မိသားစုဝင္မ်ားက စက္တင္ဘာလ ၂၀ ယမန္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံ လိပ္မူ၍ တုိင္ၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသူႏွစ္ဦးအား ဇြန္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မပခ) လက္ေအာက္ခံ ခလရ (၃၇) တပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး စစ္ဘက္ေရးရာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔-စရဖ ထံလႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ျပီးေနာက္ စရဖ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ငါးဦးတို႔က ႏွိပ္စက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အဓမၼလိင္တူဆက္ဆံခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွိပ္စက္ေစခိုင္းခံရသူ တဦး၏ဇနီး ေဒၚေခါန္က ေျပာသည္။

BAWM YAM KAPAW AI KAW NA LAKNAK LAW LAW MATUT MU LA

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Uphkang Ginra, Uru Seng Maw, Hpakant ginra hta lai wa sai shata Wei Wei Aung Company myen asuya hpyen hpung ni shanhte hkrai bawm yam dum gap kapaw la nna si rum mat ai gaw (100) lam re hpe matut na chye lu ai. Ya ten lamu marang kaba htu nna hpungtaw hka a gre sharu dat dat rai jang myen hpyen ni a sinat laknak ni gaw shani shagu bai dawng pru wa wa re ai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn lamu mara kaba htu nna bai dawng pru wa ai myen hpyen ni a laknak kaji kaba (50) jan lu hta la sai lam, September (21) ya shani mung (4) bai lu hta lam ai lam na chye lu ai. Lu hta la ai myen hpyen ni a sinat yawng hta na (10) jan sha kaja ai lam matut na chye lu ai. Lu hta la ai laknak ni hpe maram yu yang myen hpyen ni si ru mat ai gaw tsa lahta de sha re lam buga masha ni kawn tsun maram ai lam na chye lu ai.

LOI JAW BUM MAKAU KAW GASAT

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) up hkang ginra rai nga ai Loi Jaw Bum mayan hta KIA Dap Dung (24) na myu tsaw share ninghkring ni myen hpyen ni hpe September (21) ya shana hkying (6:45pm) ten ram hta hkap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Myen hpyen asuya a hk-m-y (387) dap ni Ting Lung maga de lai lung wa ai kaw KIA myu tsaw share ninghkring ni kawn bawm hte hkap kapaw gasat lai wa ai re lam hpe matut na chye lu ai. Myen hpyen ni si hkala ai law ai lam hpe mung mung na chye lu ai.

MASAWN BUM KAW LAJA LANA GASAT NGA

(Jinghpawkasa)


Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) Ginra, Daw Hpum Yang makau Masawn Bum kaw KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen asuya hpyen hpung ni laja lana gap gasat nga ai lam shiga na chye lu ai. Dai na de daw hkying (3:00pm) ten ram kaw nna ya shiga ka nga ai ten du hkra matut manoi gasat nga ai lam shiga na chye lu ai. Shawng lam majan pa na myu tsaw share ninghkring ni a matu ja ja a kyu hpyi garum ya marit nga shawm lam kawn shana wa ai. Kata lam shiga hpe gaw rai n chye lu shi ai.

MYEN HPYEN LA NI NAWKU JAWNG KAW AWU ASIN LU SHA PYAW RAWNG TAW

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (1) up hkang ginra rai nga ai Sadung Ginra kaw naw nga nga ai myen hpyen asuya a tatma (88) hpyen n gun (30) daram gaw Luq Htawng mare na Nawku htingnu kaw shanu rawng taw nga ai lam shiga na chye lu ai. N dai myen hpyen la ni gaw Nawku Jawng kata n se n sa galaw nga ai lam hte tsa chyaru ni hpe lu lai sha lai nna Nawku Jawng hpe kam mara awu asin di nga ai lam shiga na chye lu ai. Dum nta, yi sun hkau na ni hpe sin yu lajang na matu mare masha (30) jan mare kata kaw wa nga ai rai nna, laban shani hta Nawku Jawng kaw laban nawku ku lu na matu ahkang sa hpyi ai rai tim n jaw ai sha n ga, yen ya ai lam mung n nga but rawng taw nga ma ai lam buga masha ni kawn na chye lu ai.

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆဒံုးနယ္ရွိ လုေထာင္ေက်းရြာရွိ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း တြင္ ဗမာအစိုးရ တပ္မ (၈၈) မွ စစ္သား (၃၀) ခန္႔ေနရာယူ ထားေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ဤဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားသည္ ဘုရားေက်ာင္း အတြင္း အရက္ေသစာေသာက္စားမူးယစ္ျပီး ဘုရားေက်ာင္းကုိ ေပ်ာ္ပါးေနၾကေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ား တနဂၤေႏြ ဘုရား၀တ္ျပဳရွိခုိးရန္ သြားေရာက္ေတာင္းပန္ေျပာဆုိေသာ္လည္း  ဖယ္ေပးျခင္းမရွိပဲ ဘုရားေက်ာင္းတြင္သာ  ေသာက္စားမူး ယစ္ ေပ်ာ္ပါးေနထုိင္ေနေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏  ေျပာျပခ်က္ အရ သိရွိရပါသည္။

Friday, September 21, 2012

မုသားမပါတဲ့ အေျဖလိုခ်င္တယ္ - အပိုင္း (၁)

(Kachinboy Blog)

စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေျပာေနၾကတယ္၊ တကယ္ေကာ အဲ့ဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနလို႔လား? ျပည္ေထာင္စု ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရကို က်ေနာ္တို႔ တကယ္ေကာ သေဘာေပါက္ပါသလား? ၿပီးေတာ့ တန္းတူ အခြင့္အေရးလို႔ ေျပာတယ္၊ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္တိုင္းရင္းသားေတြက တန္းတူ အခြင့္ အေရး ရဖူးလို႔လဲ၊ တကယ္ေတာ့ကြာ က်ေနာ္သိတဲ့ တန္းတူ အခြင့္အေရးဆိုတာ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးပါ။ မင္းငိုရင္ က်ေနာ္လည္း ငိုမယ္၊ မင္းေပ်ာ္ရင္ က်ေနာ္လည္း အတူတူ ေပ်ာ္မယ္၊ မင္းအခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရင္ ငါကူညီမယ္၊ ငါေတြ႔ႀကံဳေနရင္ မင္းက ကူညီမယ္ ဒီလိုပါပဲ။

အခုၾကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး၊ ရွင္းရွင္း ပဲေျပာမယ္၊ စစ္တပ္ထဲမွာပဲၾကည့္ တိုင္းရင္းသားေတြဆိုရင္ ရာထူး မတိုး၊ မတက္ေတာ့ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ခရစ္ယာန္ ဆိုရင္ ရာထူးမတက္ေတာ့ဘူး၊ ဒါေတြလား ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္၊ တန္းတူအခြင့္အေရး ဆိုတာ၊ တိုင္းရင္းသား တိုင္းရင္းသား လို႔ေျပာရင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည္တို႔ကိုပဲ တန္း ျမင္ၾကတယ္၊ ဗမာေကာ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူးလား၊ ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ပေလာင္၊ ပအို႔၀္ စသည္ စသည္ တို႔ေကာ တိုင္းရင္းသားေတြ မဟုတ္ဘူးလား။

ကခ်င္ (၀န္ေပါင္) သမိုင္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

(Kachinboy Blog)

လိုင္ဇာ - ကခ်င္ျပည္မွ သမုိင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေဗဒပညာရွင္မ်ားအနက္   ႏွစ္ျခင္းသိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဦးဂ်ာဂြန္းသည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံုမ်ား ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၁၉၆၀-၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံုမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအားျဖင့္သာ ကမၻာ့အျမင္ကို ကန္႔သတ္နားလည္ခဲ့ၾကေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ အမႈထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းသင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ အျမင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစရန္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလ်က္ ရွိသည္။ ဇြန္လ၌ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္ ေကအိုင္အိုႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ လတ္တေလာပဋိပကၡ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းျခင္းတြင္ ပဓါနက်သည့္ အတားအဆီးမ်ားအေၾကာင္းကို ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏အျမင္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ေမး။ ။
ကိုလိုနီမတိုင္ခင္ေခတ္က စၾကရေအာင္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ မႏၲေလးက ဗမာဘုရင္ေတြရဲ႕ အၾကားဆက္ဆံေရးက ဘယ္လိုရွိခဲ့သလဲ။

ဖားကန္႔ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

(RFA)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံ လူငယ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး အဖြဲ႔ကို ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ဖြဲ႔စည္းလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွာ ဥရုေခ်ာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားနဲ႔ အခုလို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာလို႔ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီေဒသၾကီးကို ျပန္လည္ကာကြယ္ေပးဖို႔ စက္ယႏၱရားေတြနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ တူးေဖာ္ျခင္း မျပဳလုပ္ဖို႔၊ ျပီးလို႔ရိွရင္ ဒီေဒသၾကီးမွာ ေနာက္ထပ္ သဘာဝအတိုင္း ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ အခုဆိုရင္ ဥရုေခ်ာင္းၾကီးဟာ ပ်က္ဆီးေနျပီ။ ဥရုေခ်ာင္းၾကီးကို ျပန္လည္ ကယ္တင္ေပးၾကဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီအဖြဲ႔အစည္းကို ဖြဲ႔စည္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်"

ကခ်င္ျပည္နယ္ ထုိးစစ္မ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ KNU ေတာင္းဆုိ


(မဇိၥ်မ)။   ။ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတခုအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရ၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းရန္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး KNU က စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO တုိ႔ ယခုႏွစ္အတြင္း အပစ္အခတ္ ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စီဖုိးရာစိန္ က ေျပာသည္။

ရိကၡာပုိ႔လာေသာ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ခိုက္မႈတြင္ လက္နက္မ်ား သိမ္းဆည္းလိုက္ရ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား- ဗန္းေမာ္လမ္းရွိ အစိုးရတပ္ လဂ်ားယန္ လံုေရာက္ (Lung RawK) တပ္စခန္းရွိရာသုိ႔ ရိကၡာပို႔ျပန္လာေသာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ အစိုးရတပ္ဖက္မွ ေနာက္ဆုတ္သြားျပီး လက္နက္မ်ား သိမ္းဆည္းရ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

KIA တပ္မဟာ (၅) ေအာက္ တပ္ရင္း (၂၃) တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အစုိးရတပ္ ခလရ (၁၄၂)သုိ႔ ရိကၡာပုိ႔လာေသာ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ရွဒန္ပါ (Shadan Pa) တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ညေန႔မွ သန္းေခါင္ခ်ိန္ထိ လက္နက္ၾကီး လက္နက္ငယ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္ အစိုးရတပ္မ်ား၏ ဗဇူကာ အေျမာက္ဆံ ၁ ခု၊ လက္နက္ေသး က်ည္ဆံ ၁၀၀ ကို သိမ္းဆည္းရရွိလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KIA အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ေျပာသည္။

“ညသန္းေခါင္မွာ က်ေနာ္တို႔ သြားလိုက္တာ ေရွ႕အဖြဲ႔ကဝင္သြားတယ္။ ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႔ကိုမွ ပစ္တာ အဲခ်ိန္မွာအားလံုး ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္။”

ထို ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တပ္ရင္း (၂၃)တပ္ဖြဲ႔တို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မွ အမ်ားဆံုးေသဆံုးေၾကာင္း ေရွ႕တန္းမွေျပာဆိုေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္လုံး အေသအေပ်ာက္ကိုမူ တိက်စြာ မသိရွိရေသးေပ။

ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ျပီး ယေန႔ည ထိဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ထုိသုိ႔ ရိကၡာလာပို႔သည့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA သည္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ စ၍ ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ေန႔၊ ည မျပတ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါနယ္ေျမတြင္း အနည္းဆုံး ၃ ေနရာတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနျပီး ယခုခ်ိန္ နားလုံ၊ ခယာ၊ ရွဒန္ပါ တပ္မဟာ(၅) နယ္ေျမတြင္ ျခဳံခိုတိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း KIA ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍လည္း ယခုခ်ိန္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာအနီးတြင္ စစ္အင္အားမ်ား ျဖည့္တင္းတိုးခ်ေနေၾကာင္း KIA အရာရွိမ်ားဆိုသည္။

တာပိန္ျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အနီး အစိုးရတပ္အား KIA မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ ၈ ဦးက်

(ကခ်င္သတင္းဌာန)


ျမန္မာအစိုးရ တပ္ေပါင္းစုစစ္ေၾကာင္းတစ္ခုကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA မွ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခ်ိန္တြင္ မိုင္းျဖင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အစိုးရတပ္မွ ၈ ဦးေသဆံုးေၾကာင္း ေရွ႕တန္းမွ အရာရွိတဦး ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ တပ္မဟာ (၃) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း (၁၅) မွ ျမန္မာအစိုးရတပ္ တာပိန္ေရအားလ်ွပ္စစ္တြင္ လံုျခံဳေရးယူထားေသာ တပ္မ (၉၉) တပ္ေပါင္းစုတပ္ကို အနီး ရာဘာျခံတြင္ မိႈင္းေဖာက္ခြဲ တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္ ေသဆုံးမႈျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ဘက္က တစ္လံုးဘဲ ေဖါက္ကြဲလိုက္တာ တခါထဲ ၈ ေယာက္လဲသြားတယ္။ က်န္တဲ့သူနဲ႔လည္း အနည္းငယ္ပစ္ခတ္ၾကျပီး လက္နက္ၾကီးနဲ႔လည္း ၁ ေခါက္ ၂ ေခါက္ ပစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ျငိမ္သြားတယ္” ဟု ေရွ႕တန္းမွဆိုသည္။

ထိုျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔အား တာပိန္ေရအားလ်ွပ္စစ္အနီးတြင္ ကင္းလွည့္ေနစဥ္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔မွ မိႈင္းျဖင့္ပစ္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

တာပိန္ျမစ္ေရအားလွ်စ္စစ္အနီး၀န္းက်င္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ေနရာကြက္ၾကား ၅ ေနရာခန္႔တြင္ အင္အား၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ တပ္ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရတပ္လုံျခဳံေရးႏွင့္ တပ္ခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ဇိန္းခုန္းလမ္း (Zinghkung lam)၊ တာပိန္ေရအားလ်ွပ္စစ္ရုံး၊ ဆန္ဂန္ရြာ (Sang Gang)ႏွင့္ ဗန္းေမာ္သြားလမ္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎နယ္ေျမတြင္ရွိေနေသာ အစိုးရစစ္အင္အားမ်ားႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ညတြင္ ဗန္းေမာ္ဘက္မွ စစ္ကား ၄ စီး ႏွင့္ အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာသည့္ တပ္သားမ်ားသည္ ယေန႔ ေဒါ့ဖုန္းယန္ရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA တပ္ခ်ထားေသာေနရာတ၀ိုက္ ႏွစ္ဖက္ အသင့္အေနထားျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း KIA ဗဟုိအရာရွိမ်ားေျပာသည္။

Thursday, September 20, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမား ကြန္မန္ဒိုေဟာင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး
စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမိန္႔ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၅၁၄ ဦးကို အစုိးရက လႊတ္ေပးလုိက္ရာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္က ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မပခ) တုိင္းမႉး ကခ်င္တုိင္းရင္းသား Lခြန္ဖန္ႏွင့္ အရာရွိ တပ္သားတခ်ိဳ႕ကုိ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လုပ္ႀကံခဲ့မႈျဖင့္ ေသဒဏ္က်ခံရသူ အသက္ ၄၉ ႏွစ္ရွိ ဦးလဖိုင္ေဇာ္ဆိုင္းလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 

ဦးလဖိုင္ ေဇာ္ဆိုင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ၂၇ ႏွစ္ၾကာ ေနထုိင္ခဲ့ရသူ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) မွ ကြန္မန္ဒုိ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၃၈ လမ္းရွိ ကြန္ဖူးစုိးျမင့္၏ သင္တန္းတြင္ ခါးပတ္နက္ အဆင့္အထိ ကိုယ္ခံပညာ သင္ၾကားခဲ့သည့္အျပင္ တရုတ္ျပည္တြင္လည္း ကြန္မန္ဒုိ သင္တန္း တက္ေရာက္ ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က ေသဒဏ္က်ခံခဲ့ရၿပီး ျမစ္ႀကီးနားေထာင္၊ မႏၱေလးေထာင္ တုိ႔တြင္ ေနခဲ့ရကာ ယခုေနာက္ဆံုး ျမင္းၿခံ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဦးလဖိုင္ ေဇာ္ဆုိင္းကို ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ လင္းသန္႔က  ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ထားပါသည္။

စရဖ ႏွင့္ စစ္ေၾကာင္း၏ ညႇဥ္းပန္းမႈ သမၼတထံ မိသားစု တုိင္ၾကား


(မဇိၥ်မ) ။       ။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ႏွစ္ဦးအား အစုိးရ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ (စရဖ)တုိ႔က မတရား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံ လိပ္မူ၍ မိသားစုဝင္မ်ားက တုိင္ၾကားလုိက္သည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္ေန႔က ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ ခလရ ၃၇ ေရွ႕တန္းစစ္ေၾကာင္း တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက တာေလာၾကီး ေက်းရြာတြင္ ထိုႏွစ္ဦး အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မပခ) လက္ေအာက္ရွိ စရဖ မွ မတရား ႏွိပ္စက္သူမ်ားအား အေရးယူေပးရန္ တုိင္ၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသူ အခ်င္းခ်င္းတုိ႔အား အဓမၼ လိင္တူဆက္ဆံခုိင္းသည့္ စရဖ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ငါးဦးအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္၊ ဖမ္းဆီးစဥ္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာ ခလရ ၃၇ မွ တာေလာၾကီးစစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတုိ႔ အား ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္ မမွန္မကန္ စြဲဆုိထားမႈမ်ားအေပၚ အမွန္တရားကုိ စံုစမ္းရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းကုိ အျမန္႐ုတ္သိမ္းေပးပါရန္ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ တုိင္ၾကားလုိက္သည္။

MYEN HPYEN LA 8 HKRAT

Kachinnet

2012 ning September 19 ya shani hkying 10:00 am aten, KIA masat 3 Dap Ba, Dap Dung 15 ginra, Bum Sawn kaw nna Sang Gang maga lai yu wa ai Myen Hpyen Dap Hk.l.y 121 na hpyen ngun marai 8 hpe, KIA masat 15 Dap Dung na hpyen hpung ni, Rubber sun kaw, bawm majan hte hkap gasat ai hta Myen Hpyen Dap maga na yawng hkrat sum mat ai lam chye lu ai.

တႏုိင္းျမိဳ႕သြား တံတား မုိင္းခြဲခံရ


(DVB)

ကခ်င္ျပည္နယ္ နမၼတီးျမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတဲ့ ျမစ္ၾကီးနား - တနုိင္းျမိဳ႕သြား ကားလမ္းေပၚက တံတား ၁ စင္း မုိင္းခြဲ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။

နမၼတီးျမိဳ႕နယ္ခဲြ ကံလွေက်းရြာအနီးက ေရေအးေခ်ာင္းတံတားဟာ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕ ည ၈ နာရီ ေက်ာ္မွာ ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးခံရတာပါ။

၄၇ ေပရွည္တဲ့ ေရေအးေခ်ာင္းတံတားဟာ သံေဘာင္တံတား ျဖစ္ျပီး ဗံုးေဖာက္ခြဲတဲ့အတြက္ တံတား သံေဘာင္ေတြ ပ်က္စီးသြားတယ္လုိ႕ နမၼတီးေဒသခံက ေျပာပါတယ္။

''သူက သံေဘာင္တံတားျဖစ္တဲ့အတြက္ သံေဘာင္တစ္ေခ်ာင္း ျပတ္သြားတယ္။ ႏွစ္ခုတြဲမွာ ေနာက္တေခ်ာင္းက လည္း ပါးပါးေလးပဲ က်န္ေတာ့ ကားၾကီးေတြ၊ ကားငယ္ေတြ ျဖတ္ရင္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္တယ္။''

တံတားေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခံရတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး နယ္ေျမခံတပ္ဖြဲ႕ေတြက လူတဦးကုိ ဖမ္းဆီးထားတယ္ လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ေရေအးေခ်ာင္းတံတားဟာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ တႏုိင္းျမိဳ႕သြား ကားလမ္းေပၚက ျဖစ္ပါတယ္။

ေရေအးေခ်ာင္းတံတား ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ျပတ္ေတာက္သြားျပီး တႏုိင္းျမိဳ႕မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္သြားတယ္လုိ႕ ေဒသခံက ေျပာပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ နမၼတီးေဒသမွာ အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရးကြက္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္နဲ႕ တပ္ရင္း (၁၀) ရင္းရွိျပီး ေဖာက္ခြဲခံရတဲ့ ေရေအးေခ်ာင္းတံတားနဲ႕ စကခ (၃) ဌာနခ်ဳပ္နဲ႕ဟာ ၁ မုိင္ပဲ ေ၀းကြာတာပါ။

ဒီေဖာက္ခဲြမႈဟာ ဘယ္သူ႕လက္ခ်က္လဲဆုိတာကုိေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိတာ မရွိေသးပါ။

စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပလိုသူမ်ား ခြင့္ျပဳမိန္႔မရ

မဇၩိမသတင္းဌာန

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးေရွ႕ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္၊ သမၼတ႐ုံး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ တို႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔၌ ဆႏၵျပဳခြင့္ျပဳပါရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားရာ ျငင္းပယ္ခံရေၾကာင္း ဆႏၵျပလိုသူမ်ားထဲမွ တဦးျဖစ္သည့္ မခင္စႏၵာညြန္႔ၾကည္ က ေျပာသည္။
“ခြင့္ျပဳမိန္႔ က်က် မက်က် က်မတို႔ ဆက္လႈပ္ရွားသြားမွာပါ” ဟု ဗုဒၶဟူးေန႔က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အဆိုပါဆႏၵျပဳပြဲအတြက္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဥတၲရသီရိျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က စာတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥတၲရသီရိျမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္ လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ထုတ္ထားေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔အျပင္ ျမိဳ႕နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းေန၍ဟု ဆိုကာ ထိုရဲစခန္းမွပင္ ၁၆ ရက္ေန႔က ျငင္းပယ္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္သြားမည္ဟု ကခ်င္ ကြန္မန္ဒိုေဟာင္း ေျပာ

(ဧရာ၀တီသတင္းဌာန)

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မပခ) တုိင္းမႉးတဦးကုိ လုပ္ႀကံမႈျဖင့္ ေထာင္က်ခံရၿပီး ယမန္ေန႔က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) မွ ဦးလဖိုင္ေဇာ္ဆိုင္းက ကခ်င္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား အေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ျပည္တြင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အေရးရယ္၊ ေနာက္တခါ တကယ္ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိပါတယ္” ဟု ဦးလဖိုင္ေဇာ္ဆိုင္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

တုိင္းမွဴးကုိ လုပ္ႀကံခ့ဲတ့ဲ KIA ကြန္မန္ဒုိ

(ဧရာ၀တီ ဘေလာ့)

KIA ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ရဲ႕ ကြန္မန္ဒုိ လဖုိင္ေဇာ္ဆုိင္း ျပန္လြတ္လာပါျပီ။
သူက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိင္းမွဴးတေယာက္ကုိ လုပ္ႀကံမႈနဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ ၂၇ ႏွစ္ ေနခ့ဲရသူပါ။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ သူနဲ႔ တျခားKIA စစ္သား ၃ ေယာက္က တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ အယ္လ္ခြန္ဖန္ကုိ ျမစ္ႀကီးနားေဂါက္ကြင္းနားမွာ ေစာင့္ျပီး လုပ္ႀကံခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
သူတုိ႔ေတြ ေစ်းသည္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ေစာင့္တယ္၊ ျခင္းေတာင္းထဲ AK-47 ေသနတ္ဖြက္ထားတယ္၊ တုိင္းမွဴးကားလာေတာ့ လဖုိင္ေဇာ္ဆုိင္းက ကားဘီးကုိပစ္၊ ျပီးေတာ့ တုိင္းမွဴးနဲ႔ဒရုိင္ဘာကုိ ပစ္တယ္၊ လဖုိင္ေဇာ္ဆုိင္းရဲ႕လက္ေထာက္ေတြက တုိင္းမွဴးရဲ႕လုံၿခဳံေရးစစ္သားေတြကုိ ပစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ဆုံရပ္မွာ လူျပန္စုေတာ့ သူ႔လက္ေထာက္တေယာက္ ေရာက္မလာတာနဲ႔ လဖုိင္ေဇာ္ဆုိင္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျပီး ရွာရာမွာ အဖမ္းခံရ ေထာင္က်ပါတယ္ တ့ဲ။

ကခ်င္အေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္ျငင္းဆို

(ဧရာ၀တီသတင္းဌာန)

ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရး ႏႈတ္ပိတ္ေနသည္ဟူေသာ ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ မွားယြင္းေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ (NLD) ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။

“ေဒၚစု ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္၊ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘာမွ ႏႈတ္ပိတ္တယ္လုိ႔ မရွိဘူး။ ေဒၚစု ေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းက ပထမဆံုး အပစ္အခတ္ေတြ ရပ္စဲဖု႔ိလုိတယ္၊ ပစ္ေနခတ္ေနၾကရင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ ေနာက္တခ်က္က တုိင္းရင္းသား အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးေရး၊ တန္းတူ အခြင့္အေရး ဆုိတဲ့အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို ၾကည့္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ ေထာင္စု ဆုိတာျဖစ္ဖုိ႔ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၾကပါဆုိတာ ေျပာေနတာ” ဟု သူက ဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ KNO-Thailand ဖြဲ႔စည္း

(ကခ်င္သတင္းဌာန)ျပည္ပအေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNO) သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းႏိုင္ရန္ KNO (ထိုင္းႏိုင္ငံ) အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။

ထပ္မံဖြြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ KNO-Thailand (Kachin National Organization-Thailand) ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ ရွိေနေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA)  စစ္မႈ ထမ္းေဟာင္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္တင္ဘာလ ၁၆-၁၇ ရက္အတြင္း ေဆြးေႏြးဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရရိွသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ သေဘာတူဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNO) ေပၚလစီအတြင္း၌ ညီညြတ္စြာ ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖားကန္႔စစ္ဗ်ဴဟာမႉးႏွင့္ KIA တပ္ရင္းမႉးတို႔ကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ႔ဆံု

(RFA)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ေဒသကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဒီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဖားကန္႔ေဒသ စစ္ဗ်ဴဟာမႉးနဲ႔ KIA တပ္ရင္းမႉးတို႔ကို သီးျခားစီ ႏႈတ္ဆက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဖားကန္႔ေဒသ အေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ မတိုက္ခ်င္ဘဲ တိုက္ေနရတဲ့ စစ္ပြဲေတြ အျမန္ဆံုးရပ္စဲႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိတယ္လို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေ႒းၾကြယ္က ဖားကန္႔ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေန႔ ည ၁၀ နာရီအခ်ိန္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ရိွ ေဒသခံတစ္ဦး ေနအိမ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ မီဒီယာနဲ႔ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေျပာဆိုပါတယ္။

Wednesday, September 19, 2012

NA LUNG KAW LAKNAK KABA NI HTE GASAT

Jinghpawkasa

Wunpawng mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba 5 up hkang ginra  rai nag ai Na Lung mare kaw dai hpawt manap hkying 2:00 am ram kawn KIA Ginjaw Shimlam Hpung ni hte myen Asuya a hypen Hpung n gun 300 ram laja lana gap gasat nga ai lam shiga na chye lu ai. Majan gaw ya ten du hkra matut manoi naw rai nga ai lam hte lahkawng maga na laknak gaba ni hte gap gasat nga ai re lam shiga na chye lu ai. KIA myutsaw share ninghkring ni kawn shat shadu sha, hkring sa la na aten pi nlu laja lana gasat taw nga ai re lam na chye lu ai. Buga shara shagu du nga ai Wunpawng Myusha ni ja ja a kyu hpyi garum ya na lam mung saw lajin wa ai.

တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေစ့စပ္ေရးဆိုင္ရာ ႐ုံးခန္းတခု ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဖြင့္လွစ္

မဇၩိမသတင္းဌာန 
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပရန္ေငါန္ ေဒသတြင္ Justic and Negotiation Center (တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေစ့စပ္ေရးဌာန) အမည္ရွိ ႐ုံးခန္းတခုအား အဂၤါေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္လုိက္ေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့သူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္ ဦးဂြမ္ဂ်ာ က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ မုိင္ဂ်ာယန္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လမ္းမေပၚတြင္ ၎႐ုံးကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိ၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO တုိ႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတုိ႔မွ မည္သူမဆုိ လာေရာက္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္တိုက္ပြဲတြင္း ပစ္႐ွင္းစနစ္ျဖင့္ လက္နက္ ႀကီးမ်ား ပိုအသံုးျပဳလာ

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ကခ်င္ေဒသို႕ ထိုးစစ္ ဆင္ေနေသာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ပစ္႐ွင္း စနစ္ျဖင့္ လက္နက္ႀကီး မ်ားကို ပိုမို အသံုးျပဳ လာကာ ၁၀၅ မမ အေျမာက္ႀကီး မ်ားကို အသုံးျပဳ ပစ္ခတ္လၽွက္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ေန႕စဥ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ KIA ေျပာခြင့္ရ ဦးလနန္းက ေျပာပါသည္။

 “မေန႕က က်ေနာ္တို႕ လိုင္ဇာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္နဲ႕ ၁၀ မိုင္ေက်ာ္ အကြာမွာ ႐ိွတဲ့ ေဒ့ါဖုန္းယန္ ႐ြာဘက္မွာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕နဲ႕ က်ေနာ္တို႕ တပ္ဖြဲ႕ တိုက္ပြဲငယ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ မနက္ (၅း၃၀) နာရီ အခ်ိန္ ကေန ေန႕လည္ အထိ အစိုးရ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ ကေန ၁၀၅ မမ နဲ႕ အႀကိမ္ (၂၀)  ပစ္ခတ္သြားတယ္” ဟု ဆုိပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ ေဒ့ါဖုန္းယန္မွ (၃) မိုင္အကြာ႐ိွ ဒိန္ဂါယန္ (Dingga Yang) တြင္ တပ္ခ် ထားေသာ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ခလရ (၁၄၂) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ KIA တပ္မဟာ (၅) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၂၄) ၾကား ယမာန္ေန႕ နနံက္ (၅း၃၀) နာရီခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲငယ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာက အစိုးရ တပ္ဘက္မွ ယခု ကဲ့သို႕ ၁၀၅ မမ လက္နက္ ႀကီးျဖင့္ အႀကိမ္ (၂၀) ခန္႕ အသုံးျပဳ ပစ္ခတ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗမာစစ္တပ္မွ တႏုိင္းသုိ႕ စက္ဆီႏွင့္ ဆန္တင္ပုိ႕ခြင့္ ပိတ္ပင္

(Jinghpawkasa)

ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏုိင္းေဒသသုိ႔ ဗမာအစုိးရ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း မပခ မွ စက္ဆီႏွင့္ ဆန္ တင္ပုိ႔မွဳမ်ားကုိ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔မွ ပိတ္ပင္လုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ဗမာအစုိးရ၏ ပိတ္ပင္မွဳေၾကာင့္ တႏုိင္းေသဒရွိျပည္သူမ်ား စက္သံုးဆီႏွင့္ ဆန္ ေစ်းျမင့္လာေသာၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ (၅၀၀၀၀) ျဖင့္၀ယ္စားေနရေၾကာင္း သတင္းရ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ အေနာက္ဘက္တုိင္း တပ္မဟာ (၂) ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ေအာင္ေလာဒ့္ ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၁၄) ေဒသျဖစ္ေသာ နမ့္ဗ်ဴ ဘက္သုိ႔ ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ခ်င္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ စက္ဆီႏွင့္ ဆန္ တင္ပုိ႔မွဳကုိ လံုး၀ပိတ္ပင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

LAJA YANG DE MYEN HPYEN NI LAKNAK KABA SHANI TING GAP

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) Ginra rai nga ai Myitkyina Manmaw lam Laja Yang mare de Daw Hpum Yang daju ai myen asuya hpyen dap ni gaw Hang Kai Bum kawn (105mm) laknak kaba ni hte shani ting gap sharu bun ai lam shiga na chye lu ai. Myen asuya hpyen hpung ni kawn dai na maga hkying (4:00pm) ram du hkra laknak kaba ni hte gap sharu bun nga ai re lam hpe mung na chye lu ai. Myen hpen ni a laknak kaba ai majaw hkra machyi ai lam n nga ai rai tim laknak kaba ngoi kapaw ai n sen ni hpe Laiza mare kawn a dan sha na lu ai majaw buga masha ni kawn myit tsang ai lam ni gaw nga lai wa sai lam shiga na chye lu ai.

NA LUNG HTE MAN MAU LAPRAN KAW GASAT

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) Ginra rai nga ai Myitkyina Manmaw lam Na Lung hte Man Mau Sam mare lahkawng lapran kaw KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen tai hpyen ni dai ni laja lana gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Laja Yang de na lai yu wa ai myen hpyen hpung ni hpe KIA Dung (23) na myu tsaw share ninghkring ni bawm hte hkap gap ai kawn majan kaba byin wa ai re lam hpe na chye lu ai. Kata lam shiga hpe rai n chye lu shi ai.

HPAKANT LAM DE MYEN HPYEN N GUN KABA HTU

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Dap Ba (2) up hkang ginra nga ai Uru Seng Maw Hpakant de htu gasat na matu myen asuya hpyen hpung ni gaw Danai Lidu lam masawn hku n gun kaba hte shara la nga sai lam shiga na chye lu ai. N dai myen asuya hpyen hpung ni gaw nam lam dawk nna Nam Ya mare de n kau mi gale pru wa sai lam buga masha ni kawn na chye lu ai. 
Ya ten Uru Seng Maw Hpakant ginra de jawngma ningbaw Min Ko Naing hpung ni du nga ai rai nna, myen hpyen asuya ni kawn Internet, Phone matut mahkai lam ni yawng di kau ya lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.
 

ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ေတာင္းခံမွဳကုိ ေနျပည္ေတာ္မွခြင့္မျပဳTuesday, September 18, 2012

HK-L-Y (260) HPE KIA NI SA HTIM GASAT

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinna Ginwang Dap BA (2) n pu Dung (11) na KAI myu tsaw share ninghkring ni gaw, September (15) ya shana daw hta Gat Shang Yang hte Mayan lapran kaw dap jung da ai myen asuya hpyen dap hk-l-y (260) ni a hpyen dap kaw sa htim gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai zaw KIA myu tsaw share ninghkring ni myen dap hpe sa htim gasat ai hta myen hpyen maga na si, hkala ai lam nga ai lam, gade ram si hkala ai lam hpe gaw hkrak n chye lu ai rai tim, si ai ni a mang ni hpe Namtu de wa makoi mayang lai wa sa lam hpe mung na chye lu ai.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္အခမ္းအနားတြင္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ အျမင့္ဆံုးေရႊတံဆိပ္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းကို လက္ခံရယူရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔  ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ကခ်င္မဟာမိတ္ (Kachin Alliance) မွ လႈိက္လွဲစြာၾကိဳဆိုေသာ္လည္း ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားတြင္မူ စစ္မက္ျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း မျငိမ္မသက္စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္ခဲမ်ားႏွင့္ ဆုံးရႈံးေနေသာတိုင္းရင္းသားအခြင့္ အေရးမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္သာ ေမတၱာရပ္ခံေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ ကခ်င္မဟာမိတ္ (Kachin Alliance) မွ ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ခ်ီးျမွင့္ေသာဆုတံဆိပ္အားလက္ခံရယူရန္ေရာက္ရွိလာျခင္းကို ဂုဏ္ယူမိေသာ္လည္း ထို၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္အခမ္းအနားတြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားအေနျဖင့္ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကခ်င္မဟာမိတ္ (Kachin Alliance)  K.A. တာဝန္ခံ အင္ဆန္ဂြမ္ဆန္ (Nsang Gum San) ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကေနဖိတ္ေခၚတဲ့စာ က်ေနာ္တို႔ဆီေရာက္လာတယ္။ ဂုဏ္ျပဳပြဲတက္ေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့စာနဲ႔ ညစာစားဖုိ႔ဖိတ္ေခၚတဲ့စာ လက္ခံရရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဒီလိုေပ်ာ္ပြဲမွာ မပါဝင္ႏို္င္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြန္ခဲတဲ့ ခ်ိန္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ ျမန္မာအစိုးရပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတယ္ အဲ့ဒီပါတီကလည္း အစိုးရထဲပါတဲ့ပါတီျဖစ္တယ္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း စစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံေနတာေလ”

လက္ရွိကာလ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္မက္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးေသာကမ်ားဖိစီးမႈျဖင့္ ေၾကကြဲလ်က္ရွိေနခ်ိန္၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနရသည့္ကာလ စသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ရန္မွာ မည္သုိ႔မွ်ဆီေလ်ာ္ အပ္စပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ျဖစ္ေသာ ‘စစ္မွန္ပီျပင္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ၀ုိင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာျပည္တြင္းျပည္ပ အေထာက္အပ့ံမ်ားလႊပ္လပ္စြာပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အင္အားကိုရယူကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းအတြက္ အသုံးျပဳေနေသာစစ္အသုံးစရိတ္မ်ားကို တားဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ဆက္လက္၍ ‘လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔(သုိ႔မဟုတ္) ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္မေရြးသြားေရာက္ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ ျမစ္ဆုံဆည္ႏွင့္အတူ ခ်ီေဖြဆည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားတြင္တည္ေဆာက္ရန္ရွိေသာ အျခားဆည္(၆)ခုအားယာယီရပ္ဆိုင္းရုံသာမကပဲ လုံး၀ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳေတာ့ရန္စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကြန္လြန္သြားသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ေပးအပ္ထားေသာကတိစကားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမီးပီသစြာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါရန္ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Kachin Alliance အဖြဲ႔မွ အေလးအနက္ေမတၱာရပ္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

KIA ႏွင့္ ဒိန္ဂါယန္တိုက္ပြဲတြင္ အစိုးရတပ္ ၃ ဦးက် ၆ ဦးဒဏ္ရာရ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)ကခ်င္ျပည္နယ္္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ ေဒါ့ဖုန္းယန္မွ ၃ မိုင္အကြာရွိ ဒိန္ဂါယန္ (Dingga Yang) တြင္တပ္ခ်ထားေသာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA ၾကားတိုက္ပြဲအနည္းငယ္ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အစိုးရတပ္မွ ၃ ဦးေသဆံုးျပီး ၆ ဦးဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း ေရွ႕တန္းမွ အရာရွိမ်ားမွသိရသည္။

ဒိန္ဂါယန္တြင္ တပ္စြဲထားေသာ အစိုးရတပ္အင္အား ၂၀ ေက်ာ္ရွိ ခလရ (၁၄၂) တပ္ကို KIA တပ္မဟာ (၅) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၂၄) မွ မိုင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ က်ဆုံးဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုခ်ိန္ ထိုအစိုးရတပ္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွေသာသူမ်ားကို ေဒါ့ဖုန္းယန္ေဆးရုံသို႔ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ား ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ၾကား ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဆက္လက္တင္းမာေနဆဲျဖစ္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ဖက္သို႔ တပ္အင္အားမ်ားတိုးခ်ဲ႕ကာ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား မရပ္မနားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ညတြင္လည္း ဗန္းေမာ္ဘက္မွ ျမန္မာအစိုးရတပ္သည္ စစ္ကား ၄ စီး အင္အား ၈၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ႏြမ္လန္ (Num Lang) ရြာတြင္ တပ္စြဲထားသည့္ ခမရ (၄၃၈) သို႔ စစ္အင္အားမ်ားထပ္မံျဖည့္ေနေၾကာင္း KIOအရာရွိမ်ားေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ လဂ်ားယန္တိုက္ပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ၁ ဦးက်

(ကခ်င္သတင္းဌာန)


ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား-ဗန္းေမာ္လမ္းရွိ လဂ်ားယန္တြင္တပ္ခ်ထားေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔  ျမန္မာျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ ခလရ (၁၄၂) တပ္မ်ားသည္ ယေန႔ နံနက္ ၅ နာရီမွ အေျမာက္ လက္နက္ၾကီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကျပီး  ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ ၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ ေၾကာင္းသိ ရသည္။

ထိုျမန္မာအစိုးရတပ္သည္ တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမ ေဒါ့ဖုန္းယန္မွ လက္နက္ၾကီး ေမာ္တာ(၈၁ မမ)ႏွင့္ (၁၀၅ မမ) အေျမာက္ျဖင့္ KIA ကိုပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္လိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ အေျမာက္က်ည္ဆံ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခ်ိန္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔တြင္ ထိခိုက္ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕တန္းမွေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ရွိတဲ့ဘက္ကို အေျမာက္ေမာ္တာ ၂ လံုးလာက်တယ္ ၁လံုးက မီးဖိုေခ်ာင္နားလာက်တယ္ ၁ လံုးက က်င္းမွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သား ၁ ဦးကိုလာထိသြားတယ္” ဟုေရွ႕တန္းမွတာ၀န္ရွိသူက ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရတပ္မွလည္း ေသဆံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိမႈမ်ားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း စာရင္းအတိက်မသိရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထိုသို႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈသည္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ ခဏသာနားျပီး ယေန႔ညေနထိ ဆက္လက္၍ လက္နက္ၾကီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးတန္မွဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၈၈ ႏွင့္ ဖားကန္႔ျပည္သူမ်ား လက္မွတ္ထုိးေတာင္းဆုိ

(မဇိၥ်မ) ။       ။ တတိုင္းျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း ေပါင္းစံုမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕မ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ စုေပါင္း၍ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ေတာင္းဆုိ လုိက္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကုိေဌးၾကြယ္က ေျပာသည္။

ကုိမင္းကုိႏုိင္ အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည့္ တႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္းတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ေဟာေျပာပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ ယခုကဲ့သုိ႔ စုေပါင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဖားကန္႔ေဒသမွာ လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏွစ္ဖက္ တပ္ၾကားမွာ ေၾကာက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ စုိးရိမ္ေနၾကတယ္။ စစ္ပြဲနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ့္အစား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔ ျပည္သူေတြကေန လုိလားေတာင္းဆုိေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကခ်င္တခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔၊ ဖားကန္႔ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ အတြက္ကုိ အားလံုးက ဆႏၵျပဳၾကတယ္” ဟု ကိုေဌးၾကြယ္ က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ေရးထုိး အဆုိျပဳလႊာကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးထံသုိ႔ ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ေပၚ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ၄၁ ေနရာရွိၿပီး ဒုကၡသည္လူေပါင္း ၈,၇ဝဝ ေက်ာ္ရွိရာ ၎တုိ႔အား အားေပး ႏွစ့္သိမ့္စကားေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည္ ဟု ကုိေဌးၾကြယ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO တုိ႔အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား အျမန္ဆံုး ျပန္ဖြင့္ဖို႔လိုေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာပါက အစားအေသာက္မ်ား အၾကပ္အတည္း ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သူက ဆုိသည္။

ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အစုိးရက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းေစလုိက္သျဖင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အားလံုး ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္မႈမွာ ယခုဆုိလွ်င္ သံုးလေက်ာ္ ၾကာျမင့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၇၅ သိန္း လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး ပူတာအုိၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ဆန္ ျပတ္လတ္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ က်ပ္ ၂၅ သိန္း လႉဒါန္းခဲ့ကာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္မူ က်ပ္ သိန္း ၅ဝ ေက်ာ္ လႉဒါန္းခဲ့ေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးေၾကာင္း ကုိေဌးၾကြယ္က ေျပာသည္။

“လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လႉဒါန္းေငြက အရမ္းကုိ ကြာဟလြန္းပါတယ္။ လုိအပ္ခ်က္က အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ ေနရာ ထုိင္ခင္းက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာဆုိရင္ ဆြမ္းစားေဆာင္ေတြကစ မက်န္ေတာ့ဘူး။ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ ဆုိရင္လည္း ဘုရားဝတ္ျပဳတဲ့ ခန္းမေတြကစ မက်န္ေတာ့ဘူး။ အားလံုးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေနရတဲ့ သေဘာ ရွိတာေပါ့။ ေရလွ်ံေနေတာ့ ပုိဆုိးတာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ေအးျမသာယာ ရပ္ကြက္ မွ ရဝမ္ကုန္း ဧဝံေဂလိ ဘုရားေက်ာင္း၊  ေမွာ္မုန္ ေက်းရြာမွ  ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းႏွင့္  ေဇယ်ဝတီ ေက်ာင္းတုိက္ႏွင့္ သန္းၾကြယ္ မစုိးရိမ္ ေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ ငါးေနရာမွ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားအား တနလၤာေန႔တြင္ သြားေရာက္
ေတြ႔ဆံု၍ အားေပး စကားေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ကလည္း ဖားကန္႔ေလွာန္ခန္၊ ေမွာ္စီဆာ၊ နမ္းမျဖစ္ရပ္ကြက္ရွိ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ငွက္ေပ်ာ္ေတာ ရပ္ကြက္ရွိ စိတ္ပတ္ထရစ္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ ဆရာေနာ္ဂ်ာက ေျပာသည္။

“စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေတြကုိ အားမငယ္ဖုိ႔ အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ၾကဖုိ႔ရယ္။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းသူတေယာက္ ပစ္သတ္ခံရတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ကမၻာသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔နဲ႔ အေၾကာက္တရား ကင္းဖုိ႔ကုိ ေဟာေျပာပါတယ္” ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က အစုိးရတပ္ဘက္မွ ပစ္ခတ္ခံရ၍ ေသဆံုးသြားသူ ဆြတ္ငုိင္ယန္ ေက်းရြာမွ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ နဝမတန္း ေက်ာင္းသူ မဂ်ာဆုိင္းအိန္ ၏ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံု၍ အားေပးစကား ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုး သြားလာခဲ့ရာ ခရီးစဥ္တခုလံုးထဲတြင္ ဖားကန္႔လမ္းသည္ အေျခအေန အဆုိးရြားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လူမ်ဳိးခ်င္း ေသြးခြဲေနမႈမ်ားအား လက္မခံေၾကာင္း ၈၈ တို႔က ေဟာေျပာခဲ့သည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဒရွီလဆုိင္းက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းကုိ ေသြးကြဲတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူေတြကုိ လက္မခံဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြ မလုပ္ၾကဖုိ႔ေျပာတယ္။ ေနာက္ ကုိယ့္စီးပြားေရး လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ဖာသာကုိ စီးပြားေရးလုပ္ပါ။ ဒီမွာရွိတဲ့ တ႐ုတ္ေတြက က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္နဲ႔ ဗမာေတြကုိ ေသြးခြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ သိထားတယ္လုိ႔ ထင္တာပဲ” ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ KIO တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အစုိးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ မရွိဘဲ ႏွစ္ဘက္ သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။