Monday, October 29, 2012

ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔အား ခြဲထြက္ေရးလမ္းေႀကာင္းသို႔တြန္းပို႔ေနျခင္းေလာ

(Jinghpawkasa)


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ တက္လွမ္းေနပါၿပီ ကမာၻ႔အဆင့္မွီ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ သို႔ တက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ေသာ တပ္မေတာ္ကဦးေဆာင္ပါ၀င္သည့္ စနစ္ကို ျမန္မာ့ နည္းျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ တီထြင္လမ္းစေဖာ္ၿပီး ခ်ီတက္ေနပါၿပီဟု ဆိုကာ တပ္မေတာ္အာဏာ လက္၀ယ္ရွိစဥ္ (ယခုလည္းရွိေနဆဲဟု ထင္ရပါ သည္) က လက္၀ယ္ခံ (Cronies) မ်ားကႀကီးစိုးေသာ စီးပြါးေရး လက္၀ါး ႀကီးအုပ္ အခြင့္ထူးခံမ်ား၏ အက်ိဳးကိုကာကြယ္ရန္၊ မေလ်ာ္ကန္မအပ္စပ္ ေသာ အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး၊ အာဏာသံုးကာ မိမိလူမ်ားျဖင့္ မရ မကဖြဲ႕စည္းေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (Constitution) ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အရပ္၀တ္လွဲထားေသာ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား ႀကီးစိုးသည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွက္ေသာ အစိုးရျဖစ္သလို အေျခခံဥပေဒပါ ျပင္ဆင္ရန္ရွိသည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူ၍ ႀကိဳးစားမည္ဟုဆိုကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ အန္တီႀကီးအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔တက္ ေရာက္ အေလွ်ာ့ေပးေနရာယူ ၀င္ေရာက္ကာ ယခင္ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရ လက္ထက္က ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚစီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈ (Sanction) မ်ား
ရုပ္သိမ္းေပးေရးေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ စီးပြါးေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚကာ စီးပြါးေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစီစဥ္တက် မိမိဦးစြာလုပ္ရမည့္ ကိစၥမလုပ္ဘဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနမႈအေပၚ သံသယမ်ားပြားစရာ တစ္စ စ ျဖစ္ေပၚလာမိပါသည္။

မိမိကုိယ္မိမိ ယံုႀကည္မႈရွိ၍ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ အခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ သူမအေပၚယံုႀကည္အားကိုး အားထား ျပဳျခင္း ရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားအေရးကို ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြါးေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြါးကို ေရွးရႈၿပီး တြက္ ခ်က္ ရႈျမင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေပၚ မိမိကိုယ္ မိမိ တတ္သိယံုႀကည္မႈျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈ အခ်ိန္ေစာလြန္းေနေသးသည္ဟု ထင္မိပါ သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိဘဲ ျပည္ပ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈ (Sanctions) မ်ားဖြင့္ေပးရန္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ မျပဳလုပ္ခ်ိန္ ကနဦး တိုင္းၿပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေအာင္ ဦးစြာလုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံ အားေပးပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀ရရွိေနပါၿပီ၊ တိုင္းရင္းသားအေရးေနာက္မွ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ ယူဆပါက ပညာရွင္ႀကီးအန္တီႀကီးကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ေစလိုပါသည္။ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနေသာႏုိင္ငံသို႔ မည္သို႔ေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး မိမိအက်ိဳးဆုတ္ယုတ္ေအာင္လုပ္ပါမည္နည္း။

ယခုအခ်ိန္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အမည္အားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ျပည္သူ မ်ားအားလံုး စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဆိုသည့္ အမည္နာမ မသံုးေတာ့ဘဲ ေဖ်ာက္ပစ္ရမလိုျဖစ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အား (ဗမာႏုိင္ငံ) ဟုသာအမည္နာမတပ္ခ်င္ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သြားေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသာ ႀကီးစိုးသည့္ (ဗမာဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားသာ ႀကီးစုိးသည့္) ႏိုင္ငံေတာ္သို႔တစစ ၀င္ေရာက္လာသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေနပံုကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား (အေရးပါသည့္ေနရာတိုင္း ဗမာ လူမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္ပါသည္) မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳေနပါသလားဟု ေမးလို ပါ သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ ထားပါကလည္း အျဖည့္ခံသက္သက္ အခြင့္ အာဏာမရွိခဲ့ပါ။ ျပည္နယ္အစိုးရ အတြင္း တြင္ လည္း ထိုအတိုင္းျဖစ္ေနပါသည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္အန္တီႀကီးမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ စည္း၀ါးရိုက္၊ အကြက္ဆင္၊ နားလည့္ ပါးရိုက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဴးစုငယ္မ်ားအေပၚ ညီရင္းအစ္ကိုပမာ ဟန္ျပ၍ အေပၚမွ ႏိုင္ထက္ စီးနင္း ေျခာက္တခ်ီ၊ ေၿမွက္တလွည့္လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရး အတြက္ လက္နက္ ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုသည့္အခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ အခ်င္းခ်င္းယံုႀကည္မႈဦးစြာ တည္ေဆာက္ႀကရမည့္ အစား ပ်က္ၿပား ေအာင္လုပ္ေနသကဲ့သို႔ သိသာထင္ရွားစြာ ျပဳမူက်င့္ႀကံ ေနႀကသည္ကိုေရာ သတိထားမိႀကပါရဲ႕လား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားအေပၚ စစ္ေရးအရ အရွိန္အဟုန္ျမင့္၊ အင္းအားျဖည့္ စစ္ဆင္တိုက္ ခိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး၊ ဖ်က္ဆီး၊ ႏွိပ္ကြပ္ၿပီးမွ မိမိလိုရာသို႔ ဆြဲေခၚစည္းရံုး သိမ္းသြင္းၿပီး မိမိစိတ္ႀကိဳက္သလို ခ်ယ္လွယ္ႀကိဳးကိုင္မည္ဟူသည့္ သေဘာေဆာင္က်ဥ္းေနပါသလား၊ အန္တီႀကီးအေနျဖင့္လည္း တပ္မ ေတာ္၏ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ အခ်ိန္ယူစည္းရံုးေနရခ်ိန္ျဖစ္၍ လည္း ေကာင္း၊ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ ေျပာင္းလဲ ေပးႏုိင္ေအာင္၊ ႏုိင္ငံတကာ၏ လကၡံႏုိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းစံထားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စနစ္သို႔အခ်ိန္ယူ၍ ျပည္တြင္းအေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ နားလည္ ယံုႀကည္မႈ ဦးစြာရယူၿပီး အေျခအေနေကာင္းမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလက္၀ယ္ရရွိအခ်ိန္ေရာက္မွ စည္းလံုး ခုိင္မာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းမည္ ဆိုပါက ပို၍ အေျခအေနဆိုးၿပီး အခ်ိန္ ေနာက္က် ေနပါေတာ့မည္။ တုိင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ား၏ ယံုႀကည္ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ပို၍ေ၀းသြား ပါလိမ့္မည္။

ယခုလႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္ တခ်ိန္က စစ္အစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္ မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အလိုက် ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို သတိထားေစခ်င္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားပါရွိေနသည္ကို အန္တီႀကီးသိရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းအခ်ိန္တိုင္းလည္း အန္တီႀကီး သိသိႀကီး ႏွင့္ ယခုလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား စံုညီစြာပါရွိေနပါသည္။ ထိုသူတို႔ႏွင့္လည္း တိုင္းရင္းသားအေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္ဟု ဆိုပါက အႀကီးအက်ယ္မွားပါေတာ့မည္။ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိလူမ်ိဳးစုအတြက္ တာ၀န္ယူတင္ျပ အေရးဆို၀ံ့၊ ဆိုႏိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား မဟုတ္ပါ၊ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ားလည္းမဟုတ္ပါ၊ အမည္ခံသက္သက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ေနရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း သားအေရးေဆြးေႏြးပါက အန္တီႀကီးအား ေဆြးေႏြးတင္ျပ ေမးျမန္းႏိုင္ သည့္ သူမရွိျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္ (အားလံုးေသာတိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမဆိုလိုပါ)။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္မလပ္၊ သတ္ျဖတ္၊ ႏွိပ္စက္၊ ဖမ္းဆီး၊ အဓၶမျပဳက်င့္ေစာ္ကားမႈ၊ မတရားဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် ညင္းပန္းေနမႈတခ်ိန္လံုး ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ျဖစ္ေနပါက အျခား ျပည္သူမ်ားမဆိုထားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုႀကည္ ေထာက္ခံ စည္းလံုးမႈ ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ မဆိုင္းမတြ ဤကဲ့သို႔ကိစၥမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေစာင့္ဆိုင္း အေကာက္ႀကံေန သလားဟု ေအာက္ေမ့့့မိပါသည္။ 
မည္သည့္အေႀကာင္းေႀကာင့္ျဖစ္ေစ လူ၏အသက္၊ အခြင့္အေရးထက္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမရွိပါ။ အန္တီႀကီး ေျပာေျပာေနေသာစကားတြင္ လူသည္တရားေတာ္ႏွင့္အညီက်င့္ႀကံႀကရပါမည္၊ ထိုအတိုင္း က်င့္ႀကံ သြားပါမည္ဟု တခ်ိန္လံုးေျပာေနပါလ်က္သတၱ၀ါမ်ား ဒုကၡဆင္းရဲ သတ္ျဖတ္ ခံေနရမႈကို သိသိႀကီးႏွင့္ ထိုင္ႀကည့္ေနရက္ေသာ အန္တီႀကီး ၏ အေျပာတမ်ိဳး၊ အလုပ္တမ်ိဳးကို ေ၀ခြဲယံုႀကည္ရခက္ေနႀကပါၿပီ။ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းေအာင္၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္လို သျဖင့္ အခ်ိန္ယူအကြက္ဆင္ ေနရ၍ မသိက်ိဴးကၽြံေနရသည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး အာဏာရေအာင္ လုပ္ယူေနေသာ အာဏာရူးသူတစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ေဖာ္ပံုႏွင့္ တူညီေနၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုႀကည္အားကိုးေထာက္ခံမႈ ဆံုးရႈံးရ မည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားေတာ့မည္ကို သတိထား ေစခ်င္ပါသည္။ တတ္သိပညာရွင္ႀကီး အန္တီေရ၊ ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲဆိုလို႔ သတိေပး လိုက္ ပါရေစေနာ္ အေျပာႏွင့္ အလုပ္လည္း ညီေအာင္လုပ္ပါအံုးလို႔ မွာလိုက္ပါရေစ( ၿပိဳင္ဘက္ပါတီကိုသတိရပါ၊ မွန္ကန္စြာရပ္တည္ပါ)။

ယခုအခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးအဖက္ဖက္တြင္ အေတြးအေခၚအယူအဆ အမ်ားလက္မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ညံ့ဖ်င္းေသာ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိေတာ့ပါ။ အသိပညာနည္းပါးၿပီး ေျပာသလိုလြယ္လြယ္ႏွင့္ လကၡံႏုိင္သည့္အဖြဲ႔ အစည္း မ်ား၊ ယံုလြယ္ေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မဟုတ္ ေတာ့ပါ။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲလာမႈျဖစ္စဥ္၊ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၊ စီးပြါးေရးေႀကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ စသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကၽြမ္း၀င္ ႏွံစပ္ၿပီးေသာ တတ္သိပညာရွင္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ျဖစ္ေနႀကပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးအား ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္သံုး သပ္ တြက္ခ်က္ၿပီး သိျမင္သူမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ သမုိင္းေႀကာင္း၏ ျဖစ္စဥ္အမွန္မ်ားကို သံုးသပ္ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားၿပီး ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ဆံုးျဖတ္မႈ မွန္ကန္မွသာလ်င္ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ုိင္းသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ ေသာ ေႀကာင့္ တိုင္း ရင္းသားညီေနာင္မ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းယံုႀကည္မႈ ဦးစြာရရွိရန္ အမွန္ တကယ္ စစ္မွန္ေသာ ညီရင္းအစ္ကိုစိတ္ဓါတ္ထားရွိၿပီး အျပန္အလွန္ ယံုႀကည္ ခ်စ္ခင္နားလည္မႈ အျပည့္အ၀ ရွိၿပီးမွသာလ်င္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း သည့္ ဗမာႏုိင္ငံမဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား အားလံုး ၏ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာ၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ ပန္း တိုင္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အန္တီႀကီးအေနျဖင့္ ျပည္ပ ခရီးႏွင္၍ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ ပံ့ပိုးမႈမည္မွ်ပင္ရရွိေနေစကာမူ အိမ္တြင္း ေရး မေျပလည္ပါက အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ၿပီး ရရွိလာေသာ ဂတိက၀တ္၊ အကူအညီမ်ား သဲထဲေရသြန္ ပင္ပန္းမႈသာအဖတ္တင္ အျပစ္တင္ခံ အရွက္ရ၊ နာမည္ပ်က္ခံရမည္မွာ မုခ်မလြဲျဖစ္ရေခ်ေတာ့မည္။ 

ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းလ်ာထားခံရမႈ အဆင့္အထိ ခံရသူ သမၼတႀကီးအား မည္သည့္ အေႀကာင္းမ်ား ေႀကာင့္ လ်ာထားတင္သြင္းခံရျခင္းအေပၚေတာ့မေဆြးေႏြးလို၊ မသိလိုေတာ့ပါ (ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တို႔ မိမိတို႔လုိရာသို႔ ဆြဲၿပီးအသံုးခ်ခံရန္ လ်ာထား ျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ သို႔ေသာ္သမၼတႀကီးအေရြးမခံရပါ၊ အစဥ္ အလာအရ ႏိုဘယ္ဆုေပးအပ္ျခင္းတြင္ရွိခဲ့ဖူးပါသည္)။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏို ဘယ္ဆုအတြက္ လ်ာထားခံရသူ သမၼတႀကီးႏွင့္ ဆုရရွိၿပီးခဲ့သူ ႏိုဘယ္ ဆုရွင္အန္တီႀကီးတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကခ်င္လူထုအား တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္လုယက္၊ ညင္းပန္းႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္၍ လူသတ္ မဒိန္းက်င့္ေစာ္ကား၊ ရြာဖ်က္မီးရႈိ႕၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားဖ်က္ဆီး၊ မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခ်၊ လူမ်ိဳးခြဲျခား ႏွိပ္စက္သတ္ဖ်က္ အစေဖ်ာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးၿပဳလုပ္ေနျခင္း၊ ကခ်င္လူထုတစ္မ်ိဳးသားလံုးအား ဦးတည္တိုက္ခိုက္လာျခင္းအေပၚ မတားဆီးဘဲ အဘယ့္ေႀကာင့္ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေနႀကပါသနည္း။ 
သမၼတႀကီး၏ ကခ်င္လူထုအား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္ထားရန္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္မက အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ လိုက္နာရန္ အဘယ့္ေႀကာင့္ ပ်က္ကြက္ ေနရပါ သနည္း။ သမၼတႀကီး၏ ေျဖႀကားခ်က္ ယုတၱိမရွိပါ (နားႀကားေကာင္း ေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အတိုင္အေဖာက္ညွိထားပံုရသည္)။ ေရွ႕တန္းေရာက္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရး မုန္းတီးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္လိုမႈေႀကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအခ်င္း ခ်င္း တိုက္ခိုက္ရန္ ေႀကာက္ရြံ႕ၿပီး အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား ရန္သူႀကီးမ်ား သဖြယ္ မဆင္မျခင္အသိမဲ့ပညာမဲ့စြာ အေ၀းမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ေနမႈကို အဘယ့္ေႀကာင့္ျပဳလုပ္ေနႀကရပါသနည္း။ အန္တီႀကီးအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုမ်ားကိုသာ ဦးတည္ၿပီး လူမ်ိဳးသုန္း( Ethnic Cleansing) သြားေအာင္တိုက္ခိုက္ေနမႈ ေပၚ သိသိႀကီးႏွင့္ မည္သို႔မွ်မျဖစ္သကဲ့သို႔ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနပါသလား။ အက္ရွင္ဇတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ႀကည့္ေနရသကဲ့သို႔မ်ား ထင္၍ ေဟာလိ၀ုဒ္ ေရာက္ေနသလားဟု ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနႀကပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရ အန္တီႀကီးအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ်င္ လူမ်ိဳးစု မ်ားသည္လည္း ဒီမိုကေရးစီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ယံုႀကည္မႈ အျပည့္အ၀ထားခဲ့ႀကသူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ကခ်င္လူထု အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေနၿပီဆိုေသာ အဆင့္အထိေတာ့ ထည့္တြက္ ဆံုးျဖတ္ ကူညီေပးသင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ေနရခ်ိန္ကတည္းကပင္ အန္တီႀကီး အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအား တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ကူညီ ေျဖရွင္းေပးလုိပါသည္ဟု တဖြဖြေျပာဆိုခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ယခု အဘယ့္ေႀကာင့္ၿငိမ္ေနရသနည္း။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေႀကာင့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္(IDPs) မ်ားအား အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ မျဖစ္မေနကူညီရမည့္ အေန အထားေႀကာင့္ ကူညီေပး သလို နည္းပါးလွသည့္အကူအညီမ်ားသာလ်င္ ေရာက္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားလာသည့္အခ်ိန္ ႏိုင္ငံတုိင္း၌မိမိႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္တည္ၿငိမ္သြားေအာင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားျပႆနာေျဖရွင္း ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းရန္ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း အသံ ေကာင္း ဟစ္ေအာ္ခဲ့ၿပီး ယခုအဘယ့္ေႀကာင့္မလုပ္မယွက္ ၿငိမ္ေနရပါ သနည္း။ ႏုိဘယ္ဆုရွင္ အန္တီႀကီးျပန္ေျဖမည့္စကားကို ႀကိဳသိေနပါ သျဖင့္ မေရးလိုေတာ့ေပမဲ့ ေျပာလိုက္ပါမည္ (ကၽြန္မအစိုးရမဟုတ္ ဘူးေလ၊ လုပ္ေပးခ်င္ေပမဲ့လုပ္ေပးမည့္အာဏာမရွိေသးလို႔ပါ) ဟု ျပန္ေျဖပါလိမ့္မည္။ အာဏာရရွိလာပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ဟု ျပန္လည္ေျဖႀကားခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္လူထုအား ႏွစ္သိမ့္လုိက္မည့္စကားကို မေမးခင္ကပင္ သိႏွင့္ေနပါသည္။ ထိုအခ်ိန္သာေစာင့္ေနပါက ကၽြန္ေတာ္ တို႔တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္အားလံုး ရန္သူႀကီးမ်ားအဆင့္သို႔ ေရာက္လု ေနပါၿပီ။ သို႔ျဖစ္ပါက တျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းအေရးဆိုေပး ႏိုင္ေသာ အခ်က္မရွိၿပီေလာ( သမၼတႀကီးႏွင့္ေတာ့ အႀကံတူ အတိုင္ အေဖာက္ တည့္ႀကပါသည္)။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္တိုင္းရင္သားညီအစ္ကိုမ်ားဟု ေခၚဆိုခံရသည္ ယခင္က တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို စိတ္ဓါတ္မရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူေန ထိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဖြား ညီေနာင္မ်ား ဆိုသည့္အတုိင္း ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရးကို တိုင္းတပါးထံမွရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ လႊတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ႀကေသာ တိုင္းရင္းသားေသြးခ်င္းညီေနာင္မ်ားဆိုသည့္ နာမည္ကို သမိုင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေမ့ေပ်ာက္ၿပီး တကိုယ္ေတာ္မ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ သီးျခား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကိုယ့္ျပည္ ကိုယ့္နယ္ျဖင့္ ေနလိုႀကမႈကို တမ်ိဳးသားလံုးလို လားလာႀကပါၿပီ။ ဤေနရာတြင္ ျဖည့္ေျပာလိုေသာ စကားအခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးမႈရရွိေအာင္ အဓိကက႑မွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ိဳးစုတစ္ရာေက်ာ္ ထိုး၍ ရရွိခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးစုႀကီးအနည္း ငယ္တို႔ မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ႀကေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္ မ်ားအားလံုး ႏွင့္ အတူကိုယ္စားျပဳ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ႀက၍ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ႀကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႀကီး၊ ငယ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးၿပီး ေသြးမခြဲေပးႀကပါႏွင့္ ကုိယ့္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္သာသက္ဆုိင္ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ အခ်င္း ခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈမျပဳဘဲ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုအားလံုးကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္ ေနျခင္း ေႀကာင့္ ဗမာႏိုင္ငံ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံမဟုတ္ပါ) အတြင္း ေနထိုင္လုိစိတ္မရွိႀကေတာ့ပါ။

ႏုိဘယ္ဆုရွင္အန္တီႀကီး၏ ဖခင္ေျပာသကဲ့သို႔ မိမိလိုခ်င္ေသာ လြတ္ လပ္သည့္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တိုက္ခိုက္ယူမွရႀကမည္ဟု ယံုႀကည္ လာႀကၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ လြတ္လပ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာ၀ ေျပာသည့္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ႀကရမည္ျဖစ္သည္ကို ကခ်င္လူမ်ိဳးစု မ်ားအားလံုး သေဘာေပါက္ႀကပါၿပီ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ၿပီး ကိုယ့္ႀကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ေသာ မိမိတုိ႔ဘိုးဘြားေခတ္အဆက္ဆက္က ပိုင္ဆိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ႀကေသာ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္နယ္ေဒသ တြင္းမွ လူမ်ိဳးစု တစ္ရပ္လံုးအား မ်ိဳးျပဳတ္ သုန္းသြားေအာင္ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္ ရက္ စက္ယုတ္မာလွေသာ တပ္မေတာ္အမည္ခံ ဗမာသူပုန္မ်ားအား မိမိတို႔ ေဒသမွ လံုး၀ထြက္ခြါခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားအား မိမိလူမ်ိဳးအျဖစ္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူထားေသာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းအရွင္၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္” ၏ ကြယ္ကာမႈေအာက္တြင္ ထာ၀ရဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ လမ္းျပဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ယံုႀကည္စည္းလံုးမႈ ခုိင္ျမဲသည့္ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အျပတ္ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္သည့္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ (The Independent Land of Kachin) တည္ေထာင္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း မ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုး တာစူေနႀကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ လက္နက္ကိုင္ KIA/KIO ဟု အမည္နာမ မသံုးႏႈန္းခ်င္ပါ။ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုဟုသာ သံုးႏႈန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္သည့္ သစၥာရွိၿပီးရဲ႕ရင့္ေသာ သတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ အစဥ္အျမဲမိမိလူမ်ိဳး၏ ရန္သူမွန္သမွ်ကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ လိုစိတ္ ခိုင္မာသည့္ညီညြတ္ရဲရင့္ သစၥာရွိေသာ စိတ္ဓါတ္သည္သာလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မႈ လမ္းစဥ္သို႔ တြန္းပို႔မႈေႀကာင့္ မ်ိဳးႏြယ္ စု၀င္မ်ားအားလံုးသည္ KIA/KIO မ်ားျဖစ္ႀကရေပေတာ့မည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဘ၀ကို ေက်ာ္လႊားၿပီး လံုး၀လႊတ္လပ္ေရးသို႔ (Not just mere Federalism, but for the outright Independence) ပါခင္ဗ်ား။ 

ေမွ်ာ္ျမင္ေတြးဆ ျမင္ေနရေသာအနာဂတ္မွ
Myu Tsaw (ခါနန္)

စာႀကြင္း
            “မွန္ကန္သူက်ရႈံးခန္း” ေရာက္ေစခဲ့ေသာ အစိုးရမင္းလုပ္ သူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရမင္း အဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳသူ (Policy Makers) မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအထၱဳပၸတိကို ေနာင္အလ်င္းသင့္ပါက ေဖာ္ျပပါမည္။ ကလိန္ကက်စ္စိတ္ရွိေသာ လိပ္မ်ိဳး မ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိလိုရာသို႔ဆြဲၿပီး ဆရာတပည့္ေမြးသည့္ ကုထံုးမ်ား ျဖင့္ တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲသို႔က်ေအာင္ လုပ္ၿပီးကိုယ့္ျပည္သူကို မႀကည့္ဘဲ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ စည္းစိမ္ထိန္းသိမ္းယစ္မူး သူမ်ား သာျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ တရားဥပေဒမရွိဘဲ “ေငြမ်ားတရားႏုိင္” ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းေႀကာင့္ ယေန႔ျမန္မာမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေပါက္ေဖာ္မ်ား၏ (Monopoly) ႏုိင္ငံျဖစ္ေနပါၿပီ။ ခြဲထြက္ကိစၥတြင္ ထိုအေႀကာင္းလည္း ပါပါသည္။ ယခုလည္း အထက္ပါစည္းစိမ္ရွင္မ်ားအတြက္ ေရွ႕တန္းတြင္ ဒုကၡဆင္းရဲခံ၊ ဒုကၡိတျဖစ္၊ အေသခံေပး က်ီးလန္႔စာ စားေနရေသာ အခ်ိဳ႕တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားအဆင့္၊ တပ္မေတာ္သား သူပုန္မ်ားအား စာနာမိေသာ္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ေႀကာင့္ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။