Monday, September 3, 2012

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႕ျမိဳ႕ေနာက္ဆံုးအေျခအေန (ေဆာင္းပါး)


ၾသဂုတ္လ (၂၇-၂၉) အတြင္း ဖားကန္႕ျမိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ေနာက္

နားလည္ရန္ခက္ခဲလွေသာ၊ ရႈပ္ေထြးလွေသာ မီဒီယာအမ်ားအျပား ေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေသခ်ာမသိလုိက္ရေသာ တစ္ကမၻာလံုးမွ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ကခ်င္တမ်ဳိးသား လံုးကုိယ္စား ေဆာင္းပါးျဖင့္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား၏ သံသယမ်ားႏွင့္ လွည့္စားခံေနရ ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ သိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား) မွ အျမဲေမးခြန္းထုတ္လုိေနေသာ ေမးခြန္းမွာ

-       ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အားလံုး သမၼတ သိန္းစိန္အစုိးရနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရေနျပီ။ KIO/KIA က ဘာေၾကာင့္ တုိက္ပြဲေတြကုိ ဆက္ျပီး ဖန္တီးေနလဲ?  ဆုိတာပါ။

ေမးခြန္းကုိ ေမးျခင္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမွန္ကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ မေတြ႕ရဘဲ၊ ေသခ်ာစြာ မသိေသာေၾကာင့္ဟု ကခ်င္တမ်ိဳးသားလံုးက ယူဆပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ေမးခြန္းကုိ ျပန္လည္ေျခရာခံ စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆုိပါက သိန္းစိန္အစုိးရသည္ ၄င္းတုိ႕၏ အာဏာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေစရန္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ ၄င္းတုိ႕၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား တည္တံ့ေစရန္ KIO/KIA အား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္းမွာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အဖ်က္စြမ္းအား ပုိမုိၾကီးမားလာေသာ၊ ပုိမုိျပင္းထန္လာေသာ လက္နက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။

KIO/KIA မွ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သိန္းစိန္အစုိးရအား တုိက္ခုိက္ေနရပါသနည္း။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။

(၁) လက္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ ယံုၾကည္ထုိက္သူမ်ားမဟုတ္။
(၄င္းတုိ႕၏ အျမဲတမ္းလွည့္စားလုိေသာ စိတ္သဘာ၀အရ)

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားနည္းတူ ကခ်င္တမ်ဳိးသားလံုးလည္း ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ၾကပါသည္။

လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအားလံုး (KIO/KIA, KNU, SSA အစသျဖင့္) ဦးသန္းေအာင္၊ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဦးေအာင္မင္း အသီးသီး ဦးေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားလည္း ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္အစုိးရမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျပီဟု တရား၀င္ေၾကညာျပီးမွ ၅လ/၆လ အလြန္တြင္ စာခ်ဳပ္ကုိ ၄င္းတုိ႕ကုိယ္တုိင္ပင္ ေဖာက္ဖ်က္ကာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း (၂) ဖြဲ႕ကုိ ျပန္လည္ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ လာခဲ့ပါသည္။

စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခ်က္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏႈတ္သေဘာ တူညီခ်က္သာျဖစ္ျပီး၊ လြတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည့္အဆင့္ကုိ မည္သည့္အခါမွ ေရာက္ရွိလာမည္ မဟုတ္ဆုိသည္မွာ ရွင္းေနပါသည္။


(၂) ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပေနစဥ္၊ အျခားတစ္ဖက္မွ လူမ်ဳိးတုန္းစစ္ပြဲမ်ား ဖန္တီးေနျခင္း

ကခ်င္တမ်ိဳးသားလံုးကုိ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လူမ်ဳိးတုန္း ေခ်မႈန္းေရး စစ္ဆင္ေရးအႏၱရာယ္မွာ ျခိမ္းေျခာက္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ား၏ ႏုိင္ထက္စီးနင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ၾကံဳေတြ႕ ခံစားေနရ ပါသည္။ အိမ္မ်ားကုိ ေမြေႏွာက္ရွာေဖြ ရွိသမွ် ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ လုယက္သြားၾကသည့္အျပင္၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား (ၾကက္၊ ၀က္၊ ႏြား) ပါမက်န္ သတ္ျဖတ္စားေသာက္သြားၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အုပ္စုလုိက္မုဒိန္းမႈမ်ား က်ဴးလြန္လ်က္ရွိျပီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္လုိက္ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ် ေဘးကင္းေသာေနရာဆုိသည္မွာ မရွိေတာ့ပါ။ နီးစပ္ရာေဆြးမ်ဳိးမ်ားရွိေသာ ျမိဳ႕မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႕ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္။

ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားေမးလုိသည့္ ေမးခြန္းမွာ-

-       ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သိန္းစိန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီကုိ ဦးေဆာင္သြားမယ္လုိ႕ ဘာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ေနၾကတာလဲ?

-       သမၼတသိန္းစိန္ဟာ တစ္ဖက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီအေရး ဆုိျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ အုိဘားမားနဲ႕ ဆက္ဆံျပေနတာ၊ တစ္ဖက္ကလည္း လူမ်ဳိးတုန္းစစ္ပြဲေတြ ဖန္တီးေနတာကုိ ဘာလုိ႕ နားမလည္ၾကတာလဲ?

ယေန႕အခ်ိန္တြင္ သိန္းစိန္အစုိးရသည္ စစ္အစုိးရအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၅၀% အထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနစဥ္အတြင္းမွာပဲ တစ္ဖက္က ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ သုတ္သင္ေခ်မႈန္းေနပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီ ရရွိခဲ့လွ်င္ေတာင္မွ ကခ်င္လူထု၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယံုၾကည္ခ်က္အစရွိသည္တုိ႕ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။
ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ပင္ KIO/KIA မွ သိန္းစိန္အစုိးရ အေပၚ မယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ သိန္းစိန္အစုိးရအေနႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဆုိပါက ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္လည္း သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။


(၃) ဖားကန္႕ျဖစ္စဥ္၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း

KIO/KIA ႏွင့္ စစ္အစုိးရတုိ႕ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သေဘာတူ ညီခ်က္ ကာလမ်ားတြင္ KIA အေနျဖင့္ လက္နက္ခ်ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္ လည္း၊ မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္မွအပ စစ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကုိ အသံုးခ်ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ KIA သည္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းေဆာင္ ရည္မ်ား တျဖည္းျဖည့္ေလ်ာ့နည္းလာျပီး အမိန္႕အာဏာအရွိန္အ၀ါမ်ား လည္း တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္။

ဖားကန္႕ေဒသကုိလည္း စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အက်ဳိးတူ ကုမၸဏီမ်ားလက္ေအာက္သုိ႕ ထုိးအပ္လုိက္ရပါသည္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ သူေဌးၾကီးမ်ား ရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္လာၾကေသာ္ လည္း KIO/KIA အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္မရွိခဲ့ပါ။ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား တုိးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဖားကန္႕ေဒသကုိ မူးယစ္ေဆးမ်ဳိးစံု စတင္ မိတ္ဆက္လာခဲ့ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ KIO/KIA မွ အခြန္သေဘာမ်ဳိးစတင္ ေကာက္ခံျခင္းမွ အေျခတည္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ KIA သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏကုိ ေပးေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီျပီးခ်ိန္တြင္ စစ္အာဏာပုိ္င္မ်ားမွ ဖားကန္႕ေဒသရွိ ကုမၸဏီအားလံုး မုိးတြင္းကာလ အလုပ္ရပ္နားရန္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ထုိကဲ့သို႕ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖားကန္႕ေဒသတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားအလြန္မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသား လူတန္းစား မ်ားမွာ နီးစပ္ရာ ကုမၸဏီမ်ား၏ စြန္႕ပစ္ေျမစာမ်ားမွ ေရးမေဆးေက်ာက္ မ်ားရွာၾကရသလုိ၊ ဖားကန္႕အျခားေဒသမ်ားသုိ႕ ခ်ဲ႕ထြင္ျပီး ေရးမေဆး ဘ၀မ်ား ျဖစ္ကုန္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အျငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းပုိင္ ကုမၸဏီမွသိေသာအခါ ၄င္းတုိ႕၏ အက်ဳိးစီးပြား ထိခုိက္သျဖင့္၊ မိမိတုိ႕နယ္ေျမ လံုျခံဳေရးဟု အေၾကာင္းျပကာ ဖားကန္႕ရွိ အာဏာပုိင္မ်ားထံ တင္ျပလာပါသည္။ သုိ႕ျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KIA တုိ႕ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္မွ စတင္ျပီး ထိပ္တုိက္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ တုိက္ပြဲအတြင္း ကုမၸဏီမွလည္း ထိခုိက္ ဆံုးရံႈးမႈ အမ်ားအျပားၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

KIO/KIA ၏မူ၀ါဒမွာ ဆင္းရဲသားမ်ား အခြင့္အလမ္းရရွိေစရန္ တပုိင္တႏုိင္ လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ စစ္တပ္အက်ဳိးတူ ကုမၸဏီမ်ားမွ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ခုိင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္သားအားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ KIA မွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကုိ တြန္းလွန္တုိက္ထုတ္ေနရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

(Jinghpawkas.blogspot.com မွ LAST SITUATION IN HPAKANT, KACHIN STATE ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆုိသည္။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။